Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelik ve Kalp Hastalıkları. İnsidans Gebeliklerin % 1-2’sinde % 6 maternal mortalite (Herrick WW, 1933) Tüm gebeliklerin % 0.1-1.4’inde % 0.5-2.7 maternal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelik ve Kalp Hastalıkları. İnsidans Gebeliklerin % 1-2’sinde % 6 maternal mortalite (Herrick WW, 1933) Tüm gebeliklerin % 0.1-1.4’inde % 0.5-2.7 maternal."— Sunum transkripti:

1 Gebelik ve Kalp Hastalıkları

2 İnsidans Gebeliklerin % 1-2’sinde % 6 maternal mortalite (Herrick WW, 1933) Tüm gebeliklerin % 0.1-1.4’inde % 0.5-2.7 maternal mortalite (Siu SC, 2001)

3 Maternal Mortalite ESC. European Heart Journal 2003

4 Antepartum değişiklikler Plazma hacmi Kalp hızı CO ve SV Gebelik haftası Doğum sonrası CO SV KH PH

5 İntrapartum Değişiklikler CO↑  Ağrıya bağlı artmış sempatik stimulasyon  Taşikardi  KB↑  Myokardda artmış oksijen tüketimi  Her kontraksiyon ile 300-500 cc.kan sistemik dolaşıma geçer. II.evre  Artmış intratorasik basınç  Kalbe venöz dönüşün azalması  SVR artar

6 Postpartum Değişiklikler V.cava kompresyonu kalkar Uteroplasental kanın ototransfüzyonu 1 saat sonra CO 3. trimester değerlerine döner. Ekstravasküler sıvının mobilizasyonu ve diürez

7 Valvüler Kalp Hastalıkları

8 NYHA fonksiyonel durum sınıflaması- valvüler kapak hastalıkları Klas 1:Asemptomatik Klas 2:Normal aktivitenin üzerinde semptom varlığı Klas 3: Normal aktivite ile semptom varlığı Klas 4: İstirahatte semptom varlığı Prognoz (mortalite) I-II = % 1 III-IV = % 5-15

9 Kötü Prognostik Faktörler 0 % 5 1 % 25 1↑ %75 Siu S. Circulation 2001

10 ACC/AHA guidelides 1998

11 Gebelik ve Mitral Stenoz Artmış kardiyak volüm Pulmoner konjesyon ve ödem Fizyolojik taşikardi Sol ventrikül dolum zamanında kısalma Sol atriyal basınçta artma SVR da azalma ile hipotansiyon ve senkop

12 MS Pulmoner ödem Sağ ventrikül yetmezliği Atriyal aritmi Embolizasyon riski Mitral stenoz Normal kapak Açık Kapak Orifis Normal kapak Kapalı Stenoze kapak Açık Stenoze kapak Kapalı Kapak Orifis YapışıkKapaklar Diürez  -blokör AntikoagülasyonTEDAVİ

13 1,5 cm 2 ↑ 1 cm 2 ↓ Silversides CK. Am j Cardiol 2003 Mitral kapak alanı-Komplikasyonlar

14 Aortik Stenoz CO’ un arttırılması başarılamaz SV genellikle sabit kalır Kalp hızı CO’u belirlemede ana faktördür Bradikardi CO azalır hipotansiyon Taşikardi Ventrikül dolum zamanı azalır CO azalır, myokardiyal iskemi

15 Toronto çalışması (1986-2000) 49 gebelik Hafif >1.5 cm 2 Orta 1-1.5 cm 2 Ciddi <1 cm 2 % 10 Pulmoner ödem Atriyal aritmi Silversides CK. Am j Cardiol 2003

16 1000 kalp hastası gebe (Brezilya) 1989-1999 Orta-ciddi AS Maternal morbidite % 68.5 Konjesitif kalp yetmezliği Anjina Aortik kapak replasmanı (2) Ani ölüm (1) Avila WS. Clin Cardiol 2003

17 Aortik Stenoz-Yönetim Hafif-OrtaCiddi semptomatik Balon valvüloplasti DOĞUMDA Epidural anestezi dikkatli kullanılmalı Uygun sıvı desteği sağlanmalı 2.evre kısaltılmalı Postpartum kanama kısa sürede tedavi edilmeli Konservatif

18 Mekanik Kalp Kapakları

19 Warfarin 1.trimesterde warfarin embriopatisi (% 5-10) Plasentayı geçerek fetal kanama (vajinal doğumda intrakraniyal kanama) Gebelik sürecinde kanamalara bağlı MSS anomalileri (mikrosefali, MR, optik atrofi, serebellar atrofi) Tüm gebelik boyunca heparin ile değiştirildiğinde tromboemboli riski % 33 Ginsberg JG. Arch Intern Med 2003

20 Mekanik Kalp Kapakları 6-12 haftada heparin warfarin Tromboemboli % 9.2 %3.9 Yüksek TE riski uygunsuz doz ayarlaması ile ilgilidir Chan WS. Arch Intern Med 2000

21 Düşük moleküler ağırlıklı heparinler Plasentayı geçmezler, yarı ömürleri uzun Enoksaparin 1/12 tromboz 2/7 tromboz ve ölüm Rowan JA.AJOG 2001 Ginsberg JS. Arch Intern MEd 2003

22 Mekanik Kalp Kapakları AHA - ACC (1998) 1-35 haftalar arası 1.trmesterde heparin kullanımı ile artmış tromboz riski aileye net olarak anlatılmalıdır. Yüksek riskli ve 1.trimesterde warfarin kullanmak istemeyen hastalarda ıv. Heparin infüzyonu tercih etmelidir (APTT 2-3 kat) Warfarin alan hastalarda INR 2-3 arasında kalacak şekilde tercih edilmelidir ve aspirin eklenmelidir. Düşük riskli grupta subkutan heparin 17500- 20000 U x 2/ gün tercih edilmelidir.

23 36. haftadan sonra Warfarin heparin ile değiştirilmeli Warfarin tedavisi sırasında doğum olursa C/S tercih edilmeli Kanamanın yokluğunda, doğumdan 4-6 saat sonra heparin başlanabilir ve warfarin oral olarak verilebilir. Mekanik Kalp Kapakları AHA-ACC (1998)

24 Konjenital Kalp Hastalıkları

25 Konjenital kalp hastalıkları Fetusta kardiyak anomali riski PS% 7 AK% 6.5 AS% 17 PDA% 9 VSD % 17 ASD% 6-12 Siyanotik KKH% 6 Marfan sendromu%50

26 Sol→sağ şantlar

27 Genellikle iyi tolere edilir. Tromboemboli riski nedeniyle 1.trimesterden sonra düşük doz aspirin önerilir. Mendelson MA Clin Perinatol 1997 Pulmoner HT yönünden yakın ekokardiyografik takip gerekir. Perloff JK. Clin Cardiol 1994 Ciddi obstetrik hemorajilerde şant tersine döner.

28 Eisenmenger Sendromu PVR > SVR % 35 mortalite Weis BM. J Am Coll Cardiol 1998 Tedavi: Oksijenasyon, antikoagülasyon, yatak istirahati Doğumda SVR’da azalma sağ → sol akımı ve hipoksiyi arttırır.

29 Siyanotik kalp hastalıkları Opere olanlar gebeliği iyi tolere eder. Artimi, progresif sağ ventrikül yetmezliği, tromboemboli, siyanozun rekürensi Stayer SA. Anesthesiol Clin North Am 2003 TOF Ebstein+ASD DORV TGA TA

30 Gebelik öncesi oksijen saturasyonu & Hb konsantrasyonu Presbitero P. Circulation 1994 44 siyanotik kalp hastası Maternal (% 32)  Kalp yetmezliği  Pulmoner emboli  İnme  Supraventriküler taşikardi  Endokardit Fetal  % 43 canlı doğum  % 51 abortus,  % 6 intrauterin exitus

31 Peripartum Kardiyomyopati TANI: 1.Kalp yetmezliği bulguları, (Gebeliğin son ayı&postpartum 5 ay) 2.Öncesinde belirgin kalp hastalığı yok, 3. kalp yetmezliği için etiyolojik bir neden yok EKOKARDİYOGRAFİK TANI: –EF < % 45 –End diastolik çap>2.72cm/m 2 –M-mode fraksiyonel kısalma <% 30 İnsidans:1/2400-1/15000

32 Multiparite Yaş Çoğul gebelikler Kronik HT Preeklampsi Uzamış tokolitik tedaviler Klein L. Obstet Gynecol Clin N Am 2004 Risk Faktörleri

33 Tedavi Sodyum ve sıvı kısıtlaması ile preload azaltılması Diüretikler ve nitratlar ile afterload azaltılması Digoksin gibi inotroplar Mortalite % 18-50 Brown CS. Am J Obstet Gynecol 1998

34 44 gebe (60 gebelik) Sol ventrikül fonksiyonu Normal (n=28) % 21 kalp yet Anormal (n=16) % 19 mortalite % 44 kalp yet Gebelik öncesi sol ventrikül fonksiyonlarının normale dönmesi rekürens için önemlidir. Rekürens Elkayam U. NEJM 2001 Lampert BM. AJOG 1997

35 Endokardit Proflaksisi Dental işlemler % 60-90 Doğumlar % 1-5 bakteriyemi (ACOG 2003)

36 Endokardit Proflaksisi

37 83 gebe % 3.6 bakteriyemi Plasentanın manuel çıkarılması Doğumda bazı komplikasyonlar önceden kestirilemez Liberal proflaktik antibiyotik kullanımı önerilebilir Sugrue D. BHJ 1980

38 Endokardit Proflaksisi

39 Eve gidecek mesajlar Prekonsepsiyon 1.Maternal durumun stabilize edilmesi Yapısal defetlerin onarımı İlaç ayarlaması 2. Fetal risklerin görüşülmesi Konjenital kalp anomali riski İlaç etkisi Antepartum 1.Maternal risklerin bilinmesi 2.Warfarin-heparin teratojenite 3.Antikoagülasyon Mekanik kalp kapakları, atriyal aritmi siyanotik konjenital kalp hastalıkları

40 İntrapartum 1. Vajinal doğum az kanama, az enfeksiyon, erken mobilizasyon 2. İkinci evrenin kısalması 3. Endokardit proflaksisi 4. Agresif postpartum kanama tedavisi Postpartum 1.Proflaktik antikoagülasyon 2. Riskli hastalarda uzun süreli hospitalizasyon Eve gidecek mesajlar


"Gebelik ve Kalp Hastalıkları. İnsidans Gebeliklerin % 1-2’sinde % 6 maternal mortalite (Herrick WW, 1933) Tüm gebeliklerin % 0.1-1.4’inde % 0.5-2.7 maternal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları