Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplum Kökenli Pnömoniler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplum Kökenli Pnömoniler"— Sunum transkripti:

1 Toplum Kökenli Pnömoniler
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon

2 Toplum Kökenli Pnömoniler
Toraks Derneği Toplum Kökenli Pnömoniler Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002; 3 (Ek-3).

3 TKP Alt Çalışma Grubu Orhan ARSEVEN (Başkan) Tevfik ÖZLÜ (Sekreter)
Günay AYDIN Muharrem BAYTEMÜR Filiz BOZKURT Mehmet DOĞANAY Numan EKİM Haluk ERAKSOY Deniz GÜR Osman Nuri HATİPOĞLU Hakan LEBLEBİCİOĞLU Lütfiye MÜLAZIMOĞLU Mehmet Ali ÖZİNEL İsmail SAVAŞ Reyhan UÇKU Serhat ÜNAL O. Şadi YENEN

4 Pnömoniler Yılda 4.4 milyon ölüm
Ayaktan tedavi hastalarında ölüm % 1-5 hastanede tedavi edilenlerde % yoğun bakım hastalarında % 40 İngiltere ve ABD'de ölümlerin altıncı, infeksiyöz natürlü ölümlerin birinci nedeni ABD'de ’te ölümlerde %59 artma

5 Pnömoniler Yıllık TKP sayısı : 5,6 milyon
Hastaneye yatırılarak tedavi edilen : milyon Tedavi maliyeti Hastaneye yatırılanların milyar dolar Ayaktan tedavi olanların milyar dolar Pnömoniye bağlı iş günü kaybı : 64 milyon gün Niederman MS.The cost of treating community-acquired pneumonia. Clin Ther 1998; 20: Garibaldi RA.. Epidemiology of community-acquired Am J Med 1985; 78:32S-37S.

6 Pnömoniler İngiltere’de yıllık insidens % 0,5-1,1 16-59 yaş % 0,6

7 Pnömoni tanısı Şikayet: Ateş, öksürük, balgam, plöritik ağrı
fizik bakı öykü Pnömoni tanısı grafi laboratuar Şikayet: Ateş, öksürük, balgam, plöritik ağrı Diğerleri (dispne, hemoptizi, halsizlik, iştahsızlık...) Fizik bulgular: İnce raller, tuber sufl, matite Diğerleri (siyanoz, takipne, taşikardi...) Radyoloji: Lober, interstisyel ve bronko-pnömoni, Diğerleri (abse, pnömatosel, plevral sıvı...)

8 Göğüs röntgenogramı Pnömoni tanısı Ayırıcı tanı
Ek patolojilerin saptanması Komplikasyonların tespiti Hastalığın ağırlığının belirlenmesi Etyolojik tanı (?) Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi (?) Normal (ilk gün, dehitratasyon, nötropeni, PCP)

9 Balgam Gram boyaması Mikroskopun (x10) büyütmesinde PNL>25 ve yassı epitel<10 ise; Gram (+) diplokoklar her sahada hakim ve PNL’ler içerisinde fagosite edilmiş olarak izleniyorsa pnömokoksik pnömoni tanısı oldukça güvenilirdir. Her hasta balgam çıkaramıyor Uygun örnek almak gerekiyor Bekletilmeden incelenmeli Önceden antibiyotik kullanımı sonuçları etkiliyor Bazı patojenler için yetersiz

10 Diğer tanısal incelemeler
Balgam kültürü yararı sınırlı İnvaziv ASY örnekleri rutin önerilmiyor Kan kültürleri hospitalize olgularda Serolojik testler, antijen aranması atipikler düşünüldüğünde Rutin biyokimyasal incelemeler ağırlık ve komplikasyonların tespitinde

11

12 cevaplanması gereken sorular
Tedaviden önce cevaplanması gereken sorular Tedavi Ayakta mı? Poliklinikte mi? Serviste mi? Yoğun bakımda mı yapılmalı ? Hangi antibiyotikle tedaviye başlamalı?

13 Başlangıç antibiyotik seçiminde etkili faktörler
Tipik-atipik klinik ayırımı Özgün risk faktörleri Risk faktörleri Ağırlık faktörleri Yoğun bakım yatış endikasyonları

14 Klinik yaklaşım Tipik / atipik pnömoni ?
Genç, komorbiditesi olmayan hastalarda kullanılabilir. M.pneumoniae ve C.pneumoniae olgularında yanlış tedavi önemli soruna yol açmıyor.

15 ETYOLOJİ – KLİNİK İLİŞKİSİ
TİPİK ATİPİK Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Gram negatif aerob basiller Staphylococcus aureus Anaeroblar Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae (TWAR) Legionella pneumophila Viruslar Akut ve gürültülü başlangıç Üşüme-titremeyle ateş, Pürülan balgam Akciğere sınırlı hastalık Lober konsolidasyon, plörezi Lökositoz ve sola kayma Subakut başlangıç Prodromal belirtiler Kuru öksürük, wheezing Akciğer dışı organ tutulumu Yamalı infiltratlar Normal,düşük lökosit sayısı

16 Özgün risk faktörleri Penisiline dirençli pnömokok
Pseudomonas aeruginosa Yaş > 65 Son 3 ayda beta-laktam kullanımı Alkolizm Bağışık baskılayan durum ( Kortikosteroid tedavisi dahil ) Birden fazla eşlik eden hastalık Kreş çocuğu ile temas Yapısal akciğer hastalığı ( Bronşektazi, kistik fibroz ) Kortikosteroid tedavisi ( Prednizon>10mg /gün ) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi ( Son bir ayda 7 günden daha uzun) Malnutrisyon

17 Özgün risk faktörleri Legionella pneumophila Staphylococcus aureus
İleri yaş, malignite, KOAH, KS tedavi Sigara kullanım öyküsü Yakın zamanda konaklamalı seyahat, otel, ofis ortamında kalma Ev su tesisatında değişiklik Huzurevinde yaşama Fronkül, karbonkül, endokardit gibi diğer infeksiyon odağının varlığı Yakın zamanda grip geçirmiş olmak IV ilaç alışkanlığı Haemophilus influenzae Sigara kullanımı öyküsü KOAH tanısı

18 Gram negatif enterik bakteriler
Özgün risk faktörleri Gram negatif enterik bakteriler Anaerob bakteriler Huzurevinde kalmak Eşlik eden kardiyopulmoner hastalık Birden fazla eşlik eden hastalık Yakın geçmişte antibiyotik kullanımı Periodontal hastalık, kötü ağız hijyeni Aspirasyon kuşkusu IV ilaç kullanımı Hava yolu tıkanması

19 Pnömoni Tedavisi Pnömoni tedavisi empirik olarak başlanır Empirik ilaç
Etken olguların yarısında üretilemiyor Kültür-antibiyogram geç sonuç veriyor Empirik ilaç olası etken spektrumunu örtmeli ucuz olmalı direnç gelişimini önleyici

20 AĞIRLAŞTIRICI FAKTÖRLER GRUP 2 POLİKLİNİKTE TEDAVİ
RİSK FAKTÖRLERİ VAR YOK AĞIRLAŞTIRICI FAKTÖRLER VAR YOK YB YATIŞ KRİTERLERİ YOK VAR GRUP 1 AYAKTAN TEDAVİ GRUP 2 POLİKLİNİKTE TEDAVİ GRUP 3 KLİNİKTE TEDAVİ GRUP YBÜ’ de TEDAVİ

21 Risk Faktörleri Eşlik eden hastalık 65 yaş ve üzeri
KOAH Bronşektazi Kistik fibrozis Diyabet Böbrek Hastalığı Konjestif kalp yetmezliği Karaciğer hastalığı Malignite Serebrovasküler hastalık 65 yaş ve üzeri Bir yıl içinde pnömoni tanısı ile yatış Aspirasyon şüphesi Splenektomi Alkolizm Malnutrisyon Huzurevinde yaşama

22 Ağırlık Faktörleri Bilinç değişikliği
Ateş < 35 oC veya >40 oC (oral) Kan basıncı (sistolik<90mmHg diastolik<60mmHg) Solunum sayısı > 30/dak. Siyanoz BK < 4000 / mm3; BK > / mm Nötrofil < 1000 / mm3 Oda havasında PaO2 < 60mmHg; PaCO2>50mmHg; SaO2<%92; pH<7,35 BUN>30 mg/dl (10.7 mmol/L);Na<130 mEg/L Akciğer filminde multilober tutulum, kavite, plevral efüzyon, hızlı progresyon Sepsis veya organ disfonksiyonu bulguları (metabolik asidoz, uzamış PT, PTT, trombositopeni, fibrin yıkım ürünleri >1:40)

23 Sosyal endikasyonlar Evsiz, yalnız yaşayan, Mental özürlü
Fiziksel özürlü Diğerleri

24 Yoğun Bakım Endikasyonları
Major Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği (PaO2/FIO2 <200 mmHg) Septik şok tablosu Minör PaO2/FIO2 < mmHg Konfüzyon Kan basıncı: sistolik <90 mmHg, diastolik <60 mmHg Solunum sayısı >30/dak. İdrar miktarının < 20 ml / saat veya 80 ml / 4 saat olması veya diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği Akciğer filminde bilateral veya multilober tutulum, 48 saat içinde opasitede % 50'den fazla artış Bir major veya en az iki minör kriter gereklidir

25 3 gün tedaviye rağmen ateş düşmezse hastaneye sevk edilmelidir
1 Risk faktörü yok Ağırlaştırıcı faktör yok YB endikasyonu yok Grup 1 S.pneumoniae M.pneumoniae C.pneumoniae (tek başına veya miks infeksiyon) H.influenzae Virüsler Diğerleri Penisilin (Prokain penisilin / amoksisilin) Makrolid veya doksisiklin 3 gün tedaviye rağmen ateş düşmezse hastaneye sevk edilmelidir

26 Tipik pnömoni veya balgamda Gram (+) diplokok
Grup 1 Tipik pnömoni veya balgamda Gram (+) diplokok prokain penisilin, amoksisilin tedavisi Atipik tablo, penisilin allerjisi, tipik/atipik ayırımı ? Makrolid veya doksisiklin Linkomisin, TMP-SMX, betalaktam/betalaktamaz, kinolon, aminoglikozid kullanılmamalı

27 Grup 2 2 Risk faktörü var Ağırlaştırıcı faktör yok YB endikasyonu yok
POLİKLİNİKTE TEDAVİ S.pneumoniae M.pneumoniae C.pneumoniae Miks infeksiyon (tipik+atipik patojen) H.influenzae Enterik Gram negatifler Virüsler Diğerleri 2. kuşak sefalosporin veya beta laktam/beta laktamaz inhibitörlü aminopenisilin makrolid veya doksisiklin

28 Makrolid veya penisilin
3 Ağırlaştırıcı faktör var Risk faktörü yok YB endikasyonu yok Grup 3a S.pneumoniae H.influenzae M.pneumoniae C.pneumoniae Miks infeksiyon Legionella spp. Virüsler KLİNİKTE TEDAVİ Makrolid veya penisilin

29 Makrolid veya Doksisiklin Tek başına yeni florokinolon*
3 Ağırlaştırıcı faktör var Risk faktörü var YB endikasyonu yok KLİNİKTE TEDAVİ Grup 3b S.pneumoniae (PDSP* dahil) H.influenzae M.pneumoniae, C.pneumoniae Miks infeksiyon (tipik+atipik ) Enterik Gram negatifler Anaeroblar Virüsler Legionella spp. Diğerleri S.aureus 2. veya 3. kuşak non-psödomonal sefalosporin veya beta laktam/beta laktamaz inhibitörlü aminopenisilin + Makrolid veya Doksisiklin ya da Tek başına yeni florokinolon* * PDSP riski, önerilen antibiyotiklerin yetersizliği, allerji varlığı, pnömokoklarda dökümante edilmiş penisilin direnci

30 4 Grup 4a YB endikasyonu var Pseodomonas riski yok
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ Grup 4a 2. veya 3. kuşak nonpsödomonal sefalosporin veya beta laktam/ beta laktamaz inhibitörlü aminopenisilin + Makrolid ya da Tek başına yeni florokinolon S.pneumoniae (PDSP* dahil) Legionella spp. H.influenzae Enterik Gram negatifler S.aureus M.pneumoniae Virüsler Diğerleri Stafilokok olasılığı güçlü ise betalaktam/betalaktamaz inhibitörlü aninopenisilin tercih edilmeli

31 4 YB endikasyonu var Pseodomonas riski var YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ Grup 4b P.aeruginosa S.pneumoniae (PDSP* dahil) Legionella spp. H.influenzae Enterik Gram negatifler S.aureus M.pneumoniae Virüsler Diğerleri Antipsödomonal betalaktam + Siprofloksasin, ofloksasin veya aminoglikozid + Makrolid* * Fluorokinolon alan hastada makrolid gerekmez Karbapenem kullanılıyorsa kinolon verilmemeli

32 Antipsödomonal betalaktamlar
3. kuşak sefalosporin (seftazidim) 4. kuşak sefalosporin (sefepim) Karbapenem (imipenem/silastatin, meropenem) Beta-laktam/betalaktamaz inhibitörü (piperasilin/tazobaktam, tikarsilin klavulanik asit, sefoperazon/sulbaktam)

33 Etyolojik tanı kesinleştiğinde tedavi yeniden gözden geçirilmelidir !

34 Ne zaman Legionella düşünülmeli?
Tipik veya atipik pnömoni tablosu 39-40°C üzerinde ateş Rölatif bradikardi Konfüzyon Hiponatremi Ekstrapulmoner belirtiler (baş ağrısı, kas ağrıları, diyare, bulantı, kusma) Betalaktam tedaviye yanıtsızlık

35 Aspirasyon pnömonisi Solunum yolu reflekslerini deprese eden durumların varlığı Kusma ve aşikar aspirasyon öyküsü Abse ve ampiyem görünümleri Kötü kokulu balgam Betalaktam/betalaktamaz inhibitörleri (amoksasilin veya tikarsilin/klavulanat, ampisilin/sulbaktam, piperasilin/tazobaktam) klindamisin, metranidazol

36 Tedavi Süresi Ateş düştükten sonra, 1 hafta Etken belli ise ;
- Pnömokok pnömonisinde; 7-10 gün - Legionella pnömonisinde; gün - Mycoplasma ve Chlamydia pn’de; 14 gün Ağır pnömonilerde 2-3 hafta

37 Ardışık tedavi 24 saatlik ateşsiz dönem
Kliniğin stabil duruma ulaşması Lökositozun normale dönmesi Oral ilaç alımına engel durum olmamalı ! S. Aureus saptanmış ise !

38 Ardışık tedavi Aynı antibiyotik ile Sefuroksim/sefuroksim aksetil
Sefradin Siprofloksasin Amoksisilin-klavulanat Klaritromisin Levofloksasin Metronidazol Klindamisin Farklı antibiyotik ile Sefotaksim/sefuroksim aksetil Sefotaksim / sefiksim Seftazidim/siprofloksasin Seftriakson/sefiksim Ampisilin-sulbaktam/ Amoksisilin-klavulanat

39 Değerlendirilmesi Tedaviye Yanıtın
48-72 saat içinde klinik düzelme beklenir Ateş genellikle 2-4 günde düşer Lökosit sayısı da 4 güne kadar normale döner Fizik muayene bulguları geç kaybolabilir Radyolojik bulgular daha geç silinir

40 Tedaviye yanıt yok ise Komplikasyonlar Uygunsuz antibiyotik kullanımı
Hasta uyumsuzluğu İlaç direnci Alışılmadık etkenler (P.carinii, C.burnetti, TB) İmmunsupresyon durumu İnfeksiyon dışı nedenler (tümör, vaskülit ...)

41 TKP’ den Korunma Alkol ve sigaradan uzaklaşma
Kronik hastalıkların kontrolü Dengeli beslenme, düzenli yaşam, hijyen Pnömokok ve grip aşıları H.influenzae aşısı Ig replasmanı Profilaktik antibiyoterapi

42 Pnömokok aşısı önerilen kişiler
65 yaş ve üzeri KOAH, bronşektazi Kronik kardiovasküler hast. Diabetes mellitus Kronik alkolizm Siroz Dalak disfonksiyonu, splenektomi Pnömonektomi Lenfoma, multiple myelom Kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom Transplantasyon HIV infeksiyonlu olgular BOS kaçağı Pnömokok hastalığı veya komplikasyonu riskinin artmış olduğu şartlarda yaşayanlar

43 Grip aşısı önerilen kişiler
65 yaş ve üzeri Kronik pulmoner hastalık Kronik kardiovasküler hast Diabetes mellitus, böbrek fonksiyon bozukluğu, çeşitli hemoglobinopatileri olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış şahıslar Yüksek riskli hastalarla karşılaşma olasılığı olanlar, onlarla birlikte yaşayanlar Toplum hizmeti veren kişiler Gribin ciddi komplikasyon riski altında veya tıbbi sorunları olan gebeler 2-3. trimesterde grip geçirme riski olan gebeler

44 Siz beni dinlerken, Pnömoniden 150 kişi daha öldü !!!

45 Florokinolon kullanımı
CDC Florokinolon’ ların rutin kullanımını önermemektedir. IDSA ilk seçilecek ilaçlar arasında önermektedir. CIDS/CTS KOAH ve komorbiditesi olan veya hastaneye yatırılan hastalarda ATS, BTS Komorbiditesi bulunan veya hastaneye yatırılan hastalarda önermekte

46 CENTERS FOR DISEASES CONTROL and PREVENTION ( CDC )
Pnömokoklara etkili oral florokinolonlar : Önerilen antibiyotiklerin etkisiz kaldığı hastalara Alternatif ilaçlara allerji var ise Pnömokoklara karşı yüksek düzeyli direncin dökümante edildiği hastalara uygulanmalıdır ! Heffelfinger et al., Arch Intern Med 2000

47 PENİSİLİNE DİRENÇLİ PNÖMOKOK SORUNU
Ülkeden ülkeye ve Coğrafik bölgelere göre farklı : * Bazı ülkelerde % 50 ‘ ye ulaşan direnç prevalansı * Direnç oranlarında giderek artma Birlikte makrolid ve diğer antibiyotiklere de direnç söz konusu

48 Türkiye’de penisiline dirençli
Pnömokok insidensi Penisilin direnci Düşük düzeyli % 29 Yüksek düzeyli % 3 Eritromisin direnci Total % 8 Penisiline dirençli % 15 TMP/SMX direnci (total) % 47 Gür ve ark, 39. ICAAC, 1999

49 TÜRKİYE ’de SORUN NE BOYUTTA ?
, 1045 suş % Duyarlı 69 Orta düzeyde direnç 27 Yüksek düzeyde direnç 4 Öncül O. Flora 1999; 4 ( Ek 2 )

50 Penisiline dirençli pnömokok :
KLİNİK ÖNEMİ ? Dirençli suşlarla oluşan TKP’de prognozu daha çok ileri yaş ve altta yatan hastalıklar belirliyor Ewing S, Ruiz M. Am J Crit Care Med 1999 ; 159: 1835 MIC > 4 µg/ml = ( Bakteriyemi + mortalite ) yüksek Feikin DR. Am J Public Health 2000; 90: 223.

51 Doksisiklin Bu rehberde niçin yer aldı ? Etkinlik düzeyi ne ?
Direnç sonuçları biliniyor mu ? Ne zaman doksisiklin kullanalım ?

52 TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ - ETYOLOJİ
Mikroorganizma n % Bilinmeyen Bilinen Toplam Polimikrobiyal etyoloji : % 14 Ramirez J. IDSA, 2000.

53 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Olgularla Pnömoni Prof.Dr. Tevfik Özlü KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Trabzon

54 55 yaşında, Erkek (Emekli Memur, Artvin)
Olgu 1 55 yaşında, Erkek (Emekli Memur, Artvin)

55 Öykü Yüksek ateş, sağ yan ağrısı ve kırgınlık şikayetleriyle tarihinde Şavşat Devlet Hastanesine başvuran hasta 10 gün 2x500mg/gün klaritromisin tedavisi almış. Şikayetlerinde gerileme olan hastanın grafisindeki lezyonun sebat etmesi üzerine çekilen toraks CT’de soliter nodül rapor edilmesi üzerine tarihinde sevkle polikliniğimize başvurmuş.

56 Bulgular Halsizlik dışında yakınması yok
Özgeçmişinde 35 yıl süreyle 1.5 pk/gün sigara içimi ve 1 ay öncesinde koroner anjiyo olan hasta 7 yıldır HT tedavisi görmekte. Solunum ve diğer sistem muayeneleri normal. BK: 8200, Hb: 13.4, Plt: 530 bin Sedim: 62 mm/h Geniş serum biyokimyası: Normal

57

58

59

60

61 Tartışma Bronkoskopi Balgam sitolojisi
Başka bir antibiyotikle yeni tedavi Önceki antibiyotikle yeniden tedavi Tedavisiz izlem

62 Pnömoni (Rezolüsyonda)
Tanı Pnömoni (Rezolüsyonda) AC tm ??? 20 gün sonra ilaçsız kontrole çağrıldı.

63 Kontrol tarihinde kontrole geldi. Şikayet yok. Sedim 20 mm/h

64

65 Takip Daha sonraki kontrollerine gelmeyen hastanın dosyası incelendiğinde; tarihinde lomber diks hernisi, tarihinde de bilateral ing. herni operasyonu olduğu, tarinde de koroner anjiyo tekrarı yapıldığı öğrenildi. Bu kontrollerde alınan grafiler normal.

66 73 yaşında, Erkek (Makina operatörü, Of/Trabzon)
Olgu 2 73 yaşında, Erkek (Makina operatörü, Of/Trabzon)

67 öykü 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetleri olan hastaya, 5 gün önce yakınmalarında artma, ateş ve sarı renkli balgam ile başvurduğu hekim tarafından 2x1g cefazolin IM verilmiş. Durumu düzelmeyince çekilen grafi ve CT’de malignite düşünülmüş ve tarihinde polikliniğimize sevk edilmiş. Özgeçmişte TB ve 30 paket yılı sigara öyküsü olan hasta 24 yıldır sigara içmiyor.

68 Bulgular Ateş, öksürük, sarı balgam ve halsizliği var
Muayenede sağ bazalde ince raller mevcut. BK: , Hb: 12.1, Plt: 583 bin Sedim: 75 mm/h Biokimya: Normal

69

70

71

72

73

74 Yaklaşımınız ne olurdu?
Bronkoskopi Balgam sitolojisi Başka bir antibiyotikle yeni tedavi Önceki antibiyotikle yeniden tedavi Tedavisiz izlem

75 Empirik Tedavi sizce uygun mu?
Uygun değil

76 Hangisini tercih ederdiniz?
Prokain penisilin Eritromisin Amoksisilin+klavulanat Sefuroksim aksetil Sefaperazon+sulbaktam

77 Tanı Pnömoni ? AC tümörü ???

78 Plan Hastaya amoksisilin/klavulanat başlandı.

79 4.8.2000 tarihinde kontrole geldi.

80

81 03.09.2000 tarihinde yapılan bronkoskopide yaygın antrakotik plaklar dışında patoloji izlenmedi.

82 24 yaşında, Erkek (Kalıp ustası, Trabzon)
Olgu 3 24 yaşında, Erkek (Kalıp ustası, Trabzon)

83 öykü 3 gündür ateş, öksürük şikayetleri ile yatmakta olduğu Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 4x1 gr IV sefotaksim tedavisi alırken durumunun kötüleşmesi üzerine sevkle tarihinde acil polikliniğe başvurdu. Balgam çıkarmayan hastanın sistemik sorgusunda ishal ve bulantı-kusmalarının olduğu öğrenildi. Öyküsünde 10 paket yılı sigara içmiş.

84 bulgular Ateş:39ºC, SS: 26/dk idi, sol posterobazalde tuber sufl ve ince raller alındı. Batında yaygın hassasiyet ve barsak seslerinde artış saptandı. TA:90/60 mmHg, Nbz: 88/dk BK: , Hb: 12.6, Plt: 144 bin Sedim 30 mm/h K:3.0, Na:137, SGOT:116, SGPT:101, Prot:4.7, Alb:2.2 CPK:1576, LDH:683, BUN: 44 Kan gazları: pH: 7.40, pCO2: 22, pO2: 54.5, HCO3: 13 Gaitada parazit yok.

85

86 Hastayı nasıl tedavi ederdiniz?
Ayaktan tedavi Servise yatırarak Yoğun bakımda

87 İlaç tercihiniz? Prokain penisilin Tetrasiklin Klaritromisin
Sefuroksim aksetil Amoksisilin+klavulanat

88 Tanı Pnömoni Solunum Yetmezliği

89 Tedavi Hasta servise yatırıldı. IV klaritromisin ve destek tedavisine başlandı. Tedavinin 5. gününde şikayetler düzeldi, kan gazları normale döndü. Oral klaritromisin ile 15 gün daha tedaviye devam edildi.

90

91 Kontrol

92

93 45 yaşında, Erkek (Çiftçi, Tonya/Trabzon)
Olgu 4 45 yaşında, Erkek (Çiftçi, Tonya/Trabzon)

94 öykü 4 gün önce konuşamama ve bilinç bulanıklığı nedeniyle yatırıldığı bir sağlık kurumunda tedavi görürken genel durumunun bozulması üzerine hastanemize sevk edilmiş. Ateş, öksürük, bulantı, kusma, tanımlanıyor 25 paket yılı sigara kullanımı var

95 bulgular Muayenede siyanoz, sol hemitoraksta tuber sufl; ince raller ve matite alınıyor. SS: 36/dk, TA: 75/40 mmHg, Ateş: 39,5ºC BK: Sedimentasyon: 52mm/saat Balgam Gram Yayma: Miks flora, ARB (-) Biyokimya: LDH: 655, T.protein: 5.2gr, Alb: 2.8 gr,T.Bil: 1.9 Arter kan gazı: pH: 7.48, PaO2: 44 mmHg, PaCO2: 20 mmHg; HCO3: 16 mEg/L

96

97 Hastayı nasıl tedavi ederdiniz?
Ayaktan tedavi Servise yatırarak Yoğun bakımda

98 İlaç tercihiniz? Seftriakson+Klaritromisin Sefuroksim aksetil+Amikasin
Amoksisilin+klavulanat+siprofloksasin Levofloksasin Seftazidim İmipenem+silastatin

99 TANI PNÖMONİ

100 Tedavi Yoğun Bakım Desteği Seftriakson + klaritromisin

101 Kontrol 3. günde ateş düştü, bilinç düzeldi. 10 gün sonra radyografisi

102

103


"Toplum Kökenli Pnömoniler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları