Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enfeksiyöz Hastalıkların Tedavisinde Eczacının Rolü Doç.Dr. Kutay Demirkan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enfeksiyöz Hastalıkların Tedavisinde Eczacının Rolü Doç.Dr. Kutay Demirkan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Enfeksiyöz Hastalıkların Tedavisinde Eczacının Rolü Doç.Dr. Kutay Demirkan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı

2

3

4

5 CDC. Threat Report 2013. http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/

6 Antibiyotik Kullanımında Sorunlar • Antibiyotiklerin etkin olmayan dozda verilmesi, • Mevcut enfeksiyonun tedavisi için uygun olmayan bir antibiyotiğin seçilmesi, • Endikasyonu olmadığı halde antibiyotik başlanması, • Uygunsuz sürede kullanılması

7 Tedavi Süresi • Genel olarak akut, karmaşık olmayan enfeksiyonlarda, hasta en az 72 saat ateşsiz ve klinik olarak iyi olana kadar tedaviye devam edilmelidir. • Osteomiyelit, endokardit gibi enfeksiyonlar için uzun süre (4-6 hafta) tedavi gereklidir.

8 Uygunsuz Antibiyotik Tedavi Sonuçları • Tedavi başarısızlığı • Mortalite, morbidite • Yan etkiler • Ekonomik yük • Direnç!!!

9 Direnç Gelişimi

10 Tedaviden Etkin Cevap Alınmaması • Yanlış teşhis • Uygun olmayan ilaç rejimi • Yanlış ilaç seçimi • Bakteriyel direnç • Enfeksiyona iki veya daha fazla sayıda mikroorganizmanın neden olması

11 Antibiyotik Seçiminde Göz Önünde Tutulacak Faktörler • Hastanın yakın zamanda antibiyotik kullanımı • Hastane florası • Altta yatan hastalıklar • Kültür sonuçları • Dirençli patojen için risklerin varlığı – Son 90 gün içinde antibiyotik kullanımı – Yakın zamanda ≥5 gün hastane yatışı – Toplumda antibiyotik direnci olması – İmmunosupresif hastalık veya ilaç kullanımı

12

13

14 McCoy D. The pharmacist's role in preventing antibiotic resistance. US Pharm. 2011;36(7):42-49.

15

16 Enfeksiyon Ünitesinde Eczacının Rolü • Eğitim (hasta, hemşire, doktor, eczacı, diğer) • Antibiyotik tüketiminin izlenmesi • Enfeksiyon kontrol komitesinde yer alma • Formüler oluşturulması • Yeni antimikrobiyalllerin değerlendirilmesi

17 Enfeksiyon Ünitesinde Eczacının Önemi Enfeksiyöz hastalıklar ekibine eczacının katılımı ile • ilaç hatalarının azaldığı, • hastanede kalış süresinin kısaldığı, • oral tedaviye geçişe yönlenmenin sağlandığı, • uygun ilaç seçiminden emin olunduğu, • antibiyotiklere bağlı maliyetin azaltıldığı gösterilmiştir.

18 • Eczacılar tarafından antibiyotiklere ilişkin önerilerin ekonomik olarak katkısı değerlendirildiğinde, dahiliye ünitesinde antibiyotik masrafında hasta başına 60 Dolar azalma saptanmıştır. (p<0.01). Enfeksiyon Ünitesinde Eczacının Önemi

19 Eczacı Olarak Enfeksiyöz Hastalıkların Tedavisinde Etkin Olabilmek İçin 1. Adım Mikroorganizmaları Tanımak

20 Gram Pozitif Koklar • Aerobik – Staphylococcus aureus – Staphylococcus epidermis – Streptococcus pyogenes – Streptococcus pneumoniae – Streptococcus viridans – Enterococcus faecium – Enterococcus fecalis • Anaerobik – Peptostreptococcus türleri – Peptococcus türleri Gram Pozitif Basiller • Aerobik – Listeria monocytogenes – Bacillus anthracis – Corynebacterium türleri • Anaerobik – Clostiridium difficile – Clostiridium perfringens – Clostiridium tetani – Propionnibacterium acnes – Actinomyces türleri

21 Gram Negatif Koklar • Aerobik – Neisseria gonorrhoeae – Neisseria meningitidis – Moraxella catarrhalis Gram Negatif Basiller • Aerobik – E. coli – Klebsiella pneumoniae – Proteus mirabilis – Serratia marcescens – Pseudomonas aeruginosa – Enterobacter türleri – Haemophilus influenzae – Legionella pneumophilia • Anaerobik – Bacteroides fragilis – Fusobacterium türleri

22 Atipik Mikroorganizmalar • Chlamydia türleri (ör: C. pneumoniae) • Mycoplasma türleri (ör: M. pneumoniae) • Legionella pneumoniae • Listeria monocytogenes • Mycobacteria tuberculosis • Mycobacteria avium • Ricketsiae rickettsii • Coxiella burnetii • Treponema pallidum

23 Normal Florada Bulunan Mikroorganizmalar Cilt • Propionibacteriaceae • Staphylococci • Streptococci • Diphtheroids – Cronybacterium türleri Mide-Barsak Kanalı • Bacteroides türleri • Clostridium türleri • Diphtheroids • Enterobacteriaceae • Escherichia coli – Klebsiella türleri • Fusobacterium türleri • Streptococci (anaerobic)

24 Eczacı Olarak Enfeksiyöz Hastalıkların Tedavisinde Etkin Olabilmek İçin 2. Adım Antimikrobiyallerle İlgili Herşeyi Öğrenmek

25 Antibiyotikler • Beta-laktamlar • Aminoglikozitler • Kinolonlar • Makrolidler • Linkozamidler • Metronidazol • Glikopeptidler • Oksazolidinonlar • Streptograminler • Lipopeptidler • Tetrasiklinler • Kloramfenikol • Polimiksinler • Sulfonamidler • Trimetoprim • Rifampisin • Nitrofurantoin • Antiviraller • Antifungaller • Antiparazitikler

26 İlacın Özellikleri • Spektrum • Farmakolojik özellikler – absorpsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon • Doz ve doz ayarlaması • Yan etki • Etkileşim (ilaç, besin, alkol, hastalık, bitkisel ürün…)

27 Helicobacter pylori • Makrolidler – Eritromisin – Azitromisin – Klaritromisin

28 Eczacı Olarak Enfeksiyöz Hastalıkların Tedavisinde Etkin Olabilmek İçin 3. Adım Enfeksiyöz Hastalıkların Bulgu ve Belirtilerini Öğrenmek

29 Belirti ve Bulgular • Ateş • Beyaz küre sayısında artış • Klinik belirtiler – Öksürük – Balgam – Nefes darlığı – … • Radyografik Bulgular

30 İlaç Ateşi • Amfoterisin • Sefalosporinler • Penisilinler • Fenitoin • Prokainamid • Kinidin • Karbamezapin • Hidralazin • Rifampin • Streptokinaz • Vankomisin

31 Eczacı Olarak Enfeksiyöz Hastalıkların Tedavisinde Etkin Olabilmek İçin 4. Adım Enfeksiyöz Hastalıkların Etkenlerini ve Empirik Tedaviyi Öğrenmek

32 Avrupa’da Toplum Kökenli Pnömoniye En Sık Neden Olan Patojenler S pneumoniae C pneumoniae Viral Mycoplasma pneumoniae Legionella sp H influenzae G-neg enterobacteria C psittacii Coxiella burnetii Staph aureus M catarrhalis Other Woodhead M. Chest 1998;183S-187S

33 Dünyada Streptococcus pneumoniae’ ye Dirençli Penisilin ve Makrolidler

34 Nair GB, Niederman MS. Med Clin N Am 2011: 95;1143–1161

35 Önerilen Kaynaklar

36

37 Websayfaları

38 Enfeksiyöz Hastalıklarda Eczacının Rolü ve Sorumlulukları

39 Antibakteriyel İlaç Seçimi 1.Hastaya ait özellikler: – Yaş – Allerji öyküsü – Böbrek ve karaciğer fonksiyonları – Bağışıklık sisteminin durumu – Hastalığın derecesi – Genetik özellikler – Kadın hastalar için • Gebelik • Emzirme

40 Antibakteriyel İlaç Seçimi 2. Mikroorganizmaya ait özellikler: – Duyarlılık – Tek ilaç ya da bir kaç ilaç gerekliliği

41 Antibakteriyel İlaç Seçimi 3. İlaca ait özellikler: – Farmakolojik özellikler • İlacın enfeksiyon bölgesine ulaşması • Yeterli kan düzeyine ulaşması – Spektrum • Mikroorganizmaya karşı etkinlik ve duyarlılık

42 Antibakteriyel İlaç Seçimi • Daha az yan etki • Etkileşim potansiyeli düşük – Siprofloksasin vs. moksifloksasin Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193.

43 Uygun Dozlama • Böbrek yetmezliği • CrCl = (140-Yaş) x Kilo x 0.85 (bayanlar için) SCrx72 Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193.

44

45 Uygun Dozlama Fizyolojik ve Diğer Değişiklikler Dağılım Bağlanma Eliminasyon toplam kan hacmi ve kalp debisindeki artış, plazma proteinlerine bağlanmada değişiklikler ve obeziteye bağlı karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki değişiklikler Obezite

46 Uygun Dozlama İdeal vücut ağırlığına göre dozlanan veya genel dozları kullanılabilen ilaçlar: • benzodiazepinler, • opioidler, • propofol, • florokinolonlar, • digoksin, • prokainamid, • beta-blokörler, • verapamil, • lidokain, • H2-antagonistleri, • kortikosteoidler, • nöromüsküler blokörler Ölçülen vücut ağırlığına göre dozlanan ilaçlar: • düşük molekül ağırlıklı heparinler, • vankomisin, Düzeltilmiş vücut ağırlığına göre dozlanan ilaçlar: • propofol, • heparin, • aminoglikozidler, Honiden S, McArdle JR. Obesity in the intensive care unit. Clin Chest Med 2009;30:581–599.

47 Uygulama Yolu • Parenteralden Oral Uygulamaya Geçiş Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193. • Co-trimoksazol • Klindamisin • Azitromisin • Metronidazol • Kloramfenikol •Siprofloksasin •Ofloksasin •Levofloksasin •Doksisiklin Biyoyararlanımı Yüksek Antibiyotikler (intravenöze eşdeğer)

48

49 Parenteralden Oral Uygulamaya Geçiş Adapted with permission from Itani KMF et al. Int J Antimicrob Agents. 2005;26:442-448. Days From Study Medication Start Date Vancomycin (IV only) Linezolid (PO, or IV to PO switch) 120 100 80 60 40 20 07 % of Patients Remaining in Hospital 14212835 P<.01

50 Terapötik İlaç İzlemi • Örnekleme zamanının belirlenmesi – Kararlı durum (steady state) – Vadi düzeyi izlemi • Verilerin değerlendirilmesi • Vankomisin • Aminoglikozitler – Gentamisin, tobramisin, amikasin, netilmisin Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193.

51

52 Yoğun Bakım Ünitesi – 315 İlaç Kan Düzeyi

53 Sonuç • 124 hasta • 315 kan düzeyi • 127 (40%) düzey için endikasyon yok • Düzeylerin %21’i için hekimlerden farklı görüş Demirkan K, Kuhl D, Hanes S. Therapeutic drug level monitoring in intensive care unit. Georgia Soc of Health-System Pharm J 2000:5;81.

54 Kontrol Etmek Gerekenler  endikasyon olmasına rağmen ilaç kullanılmaması,  yanlış ilaç seçimi,  subterapötik dozlama,  doz aşımı,  ilaç yan etkileri,  ilaç etkileşimleri  endikasyon olmadan ilaç kullanımı  Duplikasyon  İntravenözden oral doza geçiş

55 Etkileşimlerin Saptanması ve Önlenmesi – İlaç-İlaç – İlaç-Besin – İlaç-Hastalık – İlaç-Alkol – İlaç-Bitkisel Ürün – Diğer Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193.

56 Hasta Eğitimi 1.İlaçların kullanımı 2.Yan etki 3.En sık etkileşen ilaçlar 4.Uygulama tekniği 5.Saklama 6.Uyunç

57 Oral Kinolonlar (siprofloksasin, levofloksasin) Süt ve süt ürünleri

58 Hacettepe Hastanelerinde Uygulamalar

59 Yoğun Bakım Ünitesinde Klinik Eczacılık Uygulamalarının Başlatılması Dr.Ecz. Kutay DEMİRKAN Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Arzu TOPELİ-İSKİT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD., Yoğun Bakım Ünitesi

60

61

62 kutay@hacettepe.edu.tr İlginiz için teşekkürler


"Enfeksiyöz Hastalıkların Tedavisinde Eczacının Rolü Doç.Dr. Kutay Demirkan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları