Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Dr. İ. Serdar ARDA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Dr. İ. Serdar ARDA."— Sunum transkripti:

1 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Dr. İ. Serdar ARDA

2 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu İnsan gücü Planlaması Çalışma Grubu 30 Kasım 2007, İstanbul Gündem 09.00 - 9.30Kayıt 09.30 - 10.00 Açılış 10.00 - 10.45Çalışma Grupları Etkinliklerine Genel Bir Bakış ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Bilgilendirme (Genel Toplantı) 10.45 - 11.00 Ara 11.00 - 13.00Çalışma Grupları Toplantıları 13.00 - 14.00Yemek 14.00 - 16.00Çalışma Grupları Toplantıları 16.00 - 17.00Çalışma Grupları Raporlarının Sunumları ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Tartışma (Genel Toplantı)

3 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu İnsan gücü Planlaması Çalışma Grubu Toplantı Gündemi 11.00 - 13.00 Çalışma Grubu Sunumları ve Tartışma - Sağlıkta İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu genel ilkeleri – Dr. İ. Serdar ARDA - Çalışma Grubu 2 yıllık etkinlikleri özeti – Dr. İ. Serdar ARDA - Uzmanlık Derneklerinin “Sağlıkta İnsangücü Planlaması” konusunda görüş ve düşünceleri Alt çalışma gruplarının oluşturulması - Sağlıkta İnsangücü Planlaması Çalışma Grubunun çalışma yöntemi nasıl olmalıdır? - Sağlıkta İnsangücü Planlamasında uzmanlık düzeyinde yöntem belirleme nasıl olmalıdır? - Uzmanlık Derneklerinin Sağlıkta İnsangücü Planlamasında etkinliği ne olmalıdır? 14.00 - 16.00Grup Çalışması Alt çalışma grupları toplantısı Grupların sonuçlarının sunumu Çalışma Grubu Raporunun Oluşturulması

4 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu TTB-UDEK bünyesinde 1 Temmuz 2006’da oluşturulan “Sağlıkta İnsagücü Planlaması Çalışma Grubu” ilk toplantısını 1-3 Aralık 2006 tarihinde İzmir’de düzenlenen XII.TUEK sırasında, ikinci toplantısını da 30 Haziran 2007 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir. 1 Temuz 2006 tarihinde oluşturulan geçici yönetim kurulu yerine daha sonra gerçekleştirilen her iki toplantıda da seçimler yapılmıştır. Çalışma Grubumuzun yaptığı ve konuyla ilgili kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantı sonrasında ortaya çıkan görüşler bir rapor halinde hazırlanarak TTB-UDEK Sekretaryasına gönderilmiştir.

5 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Kısa vadede öncelikle Uzmanlık Dernekleri düzeyinde bir durum saptaması yapılmasının uygun olacağı düşünülerek UDEK Sekreteryası aracılığı ile tüm Uzmanlık Derneklerine birer anket formu gönderilmiştir. Bu anketten elde edilen sonuçlar XII. TUEK sırasında sunulmuş ve bu konuda bir rapor hazırlanmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen toplantılarda Çalışma Grubumuzun tanımı yapılmış ve bir eylem planı oluşturulmuştur. Tanım ve eylem planına 30 Haziran 2007 tarihinde yapılan toplantıda son şekil verilmiştir. Bu toplantıda, XII. TUEK sonrasında Ankara’da gerçekleştirilen yürütme kurulları toplantısında alınan karar uyarınca anketlere gönderilen ikinci anketin sonuçları da sunulmuş ve bu konuda bir rapor hazırlanmıştır. Son olarak Ankara’da 6 Ekim 2007 tarihinde yapılan toplantıda XIII. TUEK toplantısı öncesinde çalışma gruplarının yapacakları toplantı ve çalışmalar ile ilgili olarak çalışma grubumuzun önerileri iletilmiştir.

6 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Çalışma Grubunun İşlevi “Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu”’nun (SİGÇG) temel işlevi ülkemizde hekimlerin günümüzdeki dağılımlarını saptamak ve gelecek için sağlıklı bir işgücü dağılımı planlaması için Uzmanlık Dernekleri arasında eşgüdümsel çalışmaları gerçekleştirmektir.

7 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Görev Tanımı “SİGÇG, Uzmanlık Dernekleri ile birlikte hekim düzeyinde ülkemizdeki insangücü dağılımının planlanmasında eşgüdüm görevini yürütür”

8 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Sorumlulukları Öncelikle günümüzdeki dağılım konusunda gerçek verileri elde etmek, Konuyla ilgili olarak: –Gerekli altyapı çalışmaları için ilgili kurum ve kişileri tanımlamak, –Kişi ya da birimlerin insangücü planlaması konusunda eğitimleri için gerekli çalışmaları yapmak, –Gelecekte uygun ve işlevsel bir insangücü dağılımının sağlanabilmesi için planlamaların yapılmasında eşgüdüm görevini üstlenmek.

9 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Eylem Planları Kısa dönem –Ülkemizde varolan insangücü dağılımını belirlemek amacıyla bugüne kadar yayımlanmış verilere ulaşmak, –Daha önceden hazırlnamış anket formunun daha belirleyici veriler sağlamak amacıyla yeniden düzenlenerek ilgili Uzmanlık Derneklerine göndermek, –Yeni yapılacak olan kalkınma planı içerisinde “sağlıkta insangücü planlaması” konusunda Uzmanlık Derneklerinden gelecek bilgiler ışığında öneriler hazırlamak.

10 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Eylem Planları Orta dönem –Uzmanlık Dernekleri içerisinde “Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu” oluşturulması için öneriler geliştirmek, –Konuyla ilgili eğitim toplantıları düzenlemek, –Uzmanlık Derneklerinin gelecek için insangücü planlaması konusunda düşünce ve planlar geliştirmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak Uzun dönem –Ülkemizde, beşer yıllık dönemler halinde sağlıkta insangücü planlaması yapabilmek için geliştirilen önerilerin değerlendirilebileceği ortamlar oluşturmak, –Önerilerin ilgili makam ve kuruluşlara iletilmesinde eşgüdüm görevini yürütmek.

11 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Ankara’da, 1 Temmuz 2006 tarihinde 17 katılımcı ile ilk toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya katılan uzmanlık dernekleri temsilcileri ile durum saptaması yapılıp bir eylem planı oluşturulmuştur.

12 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu İnsangücü planlaması çalışma grubu toplantısı sonrasında ortaya çıkan ana görüşler şunlardır: 1. Tıpta “insangücü planlaması” çalışma grupları içerisinde en önemli başlıklardan biridir. Yeterli planlama ve dağıtımın yapılamadığı durumlarda gerek hizmet ve gerekse bilimsel anlamda yeterli ve etkin bir üretimin yapılabilmesi olanaklı değildir, 3. “İstihdam” sadece hekimin bir yere yerleştirilmesi değildir. Hekimlerin çalıştıkları ortamda yeterli ekip ve ekipmanın olmasının yanısıra uygun yaşam koşullarının, iş ve gelir güvencesinin de sağlanması gerekmektedir. 4. Tıp Fakültelerinin sayıca artması hekim ve hizmet kalitesinde artışa değil, aksine azalmaya neden olmaktadır.

13 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu 6. Ülkemizin sağlık alanındaki en önemli sorunlarından biri de hekim dağılımındaki düzensizliktir. 8. Eğitim veren devlet hastanelerinin yeniden tanımlanması, hizmet hastanelerinin daha çok “afiliye hastaneler” olarak çalışması uzman hekim yetiştirilmesinde kalitenin artırılmasına katkıda bulunacaktır. 9. Hekim sayısının artmasına koşut olarak uzman hekim sayısı da artmıştır. Uzmanlık derneklerinin bu konuya yönelik çalışma yapmaları hastaların başvuracakları hekim ya da kurumların belirlenmesi açısından yol gösterici olacaktır.

14 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu 11. Sağlık Bakanlığı’nın bugüne değin olan uygulamalarında tutarlı bir politika izlemediği gözlenmektedir. Bakanlık içerisinde hekim ve sağlık personelinin işgücü planlaması ve dağılımında baz olarak kullanılabilecek “sağlık istatistikleri” yeterli oranda bulunmamaktadır. Uzmanlık Derneklerinin sahip oldukları verilerin çok daha yeterli ve duyarlı olduğu düşünülmektedir. 12. Sağlık hizmetinde “işgücü planlaması” yapılmasında yurtdışından doktor getirilmesi kabul edilemez bir seçenektir.

15 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu 13. Ülkemizde uzman hekim sayısının planlanmasında Uzmanlık Derneklerine büyük görev düşmektedir. Bu amaçla derneklerin kendi planlamalarını yapıp TTB- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Komisyonu aracılığı ile sağlık Bakanlığı’na iletmeleri önem taşımaktadır. Bu planlama ile Tıpta Uzmanlık Sınavlarında alınacak asistan sayıları belirlenmelidir. 15. Derneklerin planlama çalışmalarına etkin olarak katılımları ülkemizde şu anda düzensiz ve karmaşık olan insangücü dağılımının daha sağlıklı yapılmasına en büyük katkıyı yapacaktır.

16 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Yorum “Nitelikli bir sağlık hizmeti sunumunda her boyutta insangücü planlaması en önemli yeri tutmaktadır. Ülkemizdeki genel veriler gözden geçirildiğinde henüz bu konuda yeterli istatistiksel bilgiye sahip olunmadığı görülmektedir. Bu nedenle, öncelikle yapılması gereken uzmanlık dernekleri düzeyinde bugünkü durumun saptanmasıdır”

17 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu TTB-UDEK SAĞLIKTA İNSANGÜCÜ ÇALIŞMA GRUBU ANKET FORMU (DURUM SAPTAMA) 1. Derneğiniz tarafından gerekli hekim sayısını saptamak amacıyla şu ana kadar aşağıdaki konularda herhangi bir çalışma yapıldı mı? Araştırma görevilerinin sayısı Hayır Evet (Yanıtınız evet ise, aşağıdakilerden hangisi en uygun sonuçtur?) Sayı az Sayı yeterli Sayı çok Uzman hekim sayısı Hayır Evet (Yanıtınız evet ise, aşağıdakilerden hangisi en uygun sonuçtur?) Sayı az Sayı yeterli Sayı çok Anabilim/Bilim Dalınız ile ilgili bir üst ihtisas dalı söz konusuysa Hayır Evet (Yanıtınız evet ise, aşağıdakilerden hangisi en uygun sonuçtur?) Sayı az Sayı yeterli Sayı çok

18 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu 2. Derneğinizin “Tıpta Uzmanlık Eğitimi”nde hangi kurumun daha etkin olması gerektiği konusundaki görüşü nedir) (Lütfen kısaca gerekçenizi de yazınız) 3. Derneğinizin, ülkemizdeki uzman hekim sayısının belirlenmesinde (“Tıpta Uzmanlık öğrencileri” ve “uzman hekimler” bazında) etkin olması gereken kurum konusundaki görüşü nedir? Uzmanlık Dernekleri Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı Diğer (açıklayınız) 4. Derneğinizin, anabilim/bilim dalınız uzman hekimlerinin ülkemiz içinde orantısal dağılımları konusundaki görüşü nedir? Uygun bir dağılım vardır Uygun sayılabilecek bir dağılım vardır Uygun olmayan bir dağılım vardır (Yanıtız bu şık ise aşağıdakilerden hangisi geçerli bir gerekçedir?) Uzman sayısı yeterli olmasına karşın “işgücü planlamasındaki yanlışlıklar/aksamalar/yetersizlikler” uygun olmayan dağılımın gerekçesidir Uzman sayısının yetersiz olması uygun olmayan dağılımın gerekçesidir

19 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu 5. TTB-UDKK tarafından oluşturulan “İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu”’nun amacı, ülkemizde gerek nitelik gerekse nicelik açısından uzman hekimlerin insangücü planlaması açısından bir durum saptaması yapmak ve bu konuda öneriler geliştirmektir. Derneğinizin bu konudaki çalışmalara katılımları konusundaki görüşü nedir? Çalışma Grubu ile eşgüdüm içerisinde etkin olarak katılırız. Böyle bir çalışmayı: 6 ay içerisinde sonuçlandırabiliriz 1 yıl içerisinde sonuçlandırabiliriz 1 yıldan daha uzun bir sürede sonuçlandırabiliriz Kendi dernek yapımız içerisinde çalışma yapar sonuçlardan Çalışma Grubunu bilgilendiririz. Böyle bir çalışmayı: 6 ay içerisinde sonuçlandırabiliriz 1 yıl içerisinde sonuçlandırabiliriz 1 yıldan daha uzun bir sürede sonuçlandırabiliriz Böyle bir çalışmaya katılmayız

20 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uzmanlık Derneklerine gönderilen ankete yanıt oranı % 48’dir (42/88). Anket sonuçlarına göre Uzmanlık Derneklerinin: –% 40’ının araştırma görevlisi, uzman ve yan dal uzman sayıları hakkında yeterli veriye sahip olmadığı belirlenmiştir. –Sonuçlar değerlendirildiğinde: % 70’i uzmanlık eğitiminin üniversitelerde verilmesi gerektiğini, % 60’ı uzman hekim sayısının belirlenmesinde TTB- Uzmanlık Derneklerinin etkin olması gerektiğini, % 77 uzman hekim dağılımının yetersiz olduğunu, –% 53 bunun işgücü planlamasındaki yanlışlıktan kaynaklandığını, % 67 SİGP konusunda yapılacak çalışmada Uzmanlık Dernekleri ile İnsangücü Çalışma Grubu’nun eşgüdüm içerisinde çalışması gerektiğini, –Çalışmanın 6 ay-1 yıl arasında tamamlanabileceğini düşünmektedir.

21 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu XII. TUEK SİGP çok parametreli bir konudur. Bunların başlıcaları şunlardır: –Varolan hekim sayısının saptanması, –Altyapının belirlenmesi, –Eğitim kurumlarının tanımlanması, –Eğiticilerin tanımlanması, –Yardımcı personelin eğitimi, –Kalite kontrol sistemlerinin uygulanması, –Hizmet gereksiniminin belirlenmesi, –Hekim dağılımının planlanması, –Hekimin gereksinimlerinin belirlenmesi. Ancak, SİGP yapılabilmesi için: –Öncelikle varolan durumun belirlenmesi, –Bu konudaki kaynakların saptanması gerekmektedir.

22 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Varolan durum gözden geçirildiğinde: –Sağlık Bakanlığı’nın sahip olduğu insangücü hakkında yeterli veriye (niteliksel/niceliksel) sahip olmadığı –Uzmanlık Derneklerinin de, Sağlık Bakanlığına göre daha çok veriye sahip olmakla birlikte konuya yeterince hakim olmadıkları görülmektedir. Ülkemizde uygulanagelen sabit bir sağlık sisteminin olmaması plansızlığın en önemli nedenlerinden biridir. Sağlıkta uygulanan sistem dönemsel olarak hükümet ya da Sağlık Bakanının uygulamalarına bağlı olarak değişkenlikler gösterebilmektedir. Bu durum, SİGP yapılmasında bugüne kadar başarılı olunamamanın en önemli nedenlerinden biridir.

23 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu SİGP dinamik bir süreçtir. Çok parametreli bu sürecin tanımlanması ve planlanmasında dernekler oluşturulacak bir merkez ile eşgüdüm içerisinde çalışmalıdır. Her uzmanlık derneğinin SİGP konusunda yaklaşımları farklı olabilir. Bu nedenle az üyeli bir derneğin bu konudaki çalışmaları örneklem olarak alınıp diğer derneklere uyarlanabilir. Varolan durumun saptanmasında devletin ulaşılabilecek organları kullanılmalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarla işbirliği yapılabilir. Uluslararası alanda yapılan çalışmalara bakıldığında SİGP konusunda ayrıntılı plan ve programların olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin ülkemiz koşullarına göre uyarlanması için çalışmalar yapılmalıdır.

24 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu SİGP’nda Uzmanlık Dernekleri en önemli işleve sahip kurumlar olmalıdır. Doğal olarak, Uzmanlık Dernekleri ve Yan Dal Uzmanlık Dernekleri gibi birbirinden farklı düzeylerde hizmet sunan kurumların SİGP konusundaki çalışmaları da farklı olacaktır. Bu nedenle, farklı alanlardaki çalışmaların ortak bir noktada toplanması ülkemiz için genel bir istatistiksel değerlendirmenin ve ileriye yönelik planlamaların yapılabilmesi için gereklidir. Bu amaçla Uzmanlık Derneklerinin yapacağı çalışmaların “İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu” ile eşgüdüm içerisinde sürdürülmesi en uygun yaklaşım olmalıdır.

25 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Sayın Dernek Yöneticisi, TTB-UDEK bilindiği gibi uzmanlık dernekleri çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla çalışma grupları oluşturmuştur. Bunlardan biri de “Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu”’dur (SİGÇG). SİGÇG’nun başlıca iki ana amacı bulunmaktadır: Günümüzde branşınız ile ilgili insangücünün saptanması, Geleceğe yönelik insangücü planlamasının yapılmasında eşgüdüm görevini yürütmek. Aşağıda bulunan anket günümüzdeki insangücü dağılımının sayısal olarak belirlenmesini saptama amacını taşımaktadır. Ülkemizde, hekim dağılımı konusunda sağlıklı verilere ulaşmak olanaklı değildir. Değişik ulusal kurumların verileri birbirlerinden farklı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, uzmanlık derneklerinin ankete verecekleri yanıtlar günümüzde branşınız ile ilgili sayısal verilerin belirlenmesinde en güvenilir kaynak olarak kabul edilmelidir. Ankete vereceğiniz yanıttaki işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

26 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Uzmanlık alanınızda çalışmakta olan hekimlerin ne kadarı derneğinizin üyesidir: - % 100 - % 75 - % 99 - % 50 - % 74 - % 50’den az Derneğinizde sahip olduğunuz üye bilgileri ülke genelinde uzmanlık alanınızdaki hekim dağılımını yeterince yansıtmakta mıdır? - Evet - Tam olmasa da yeterli - Hayır Elinizdeki veriler uyarınca: Uzman hekim sayısı ve Araştırma Görevlisi/Asistan sayısı - Az - Yeterli - Çok

27 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Ülkemiz koşullarında uzmanlık alanınız için bir kıyaslama yapabilmek amacıyla 1 uzman hekim başına düşen kişi sayısı ne olmalıdır? Yukarıdaki soruya verdiğiniz yanıt dikkate alındığında: - Derneğinizin bu sayıyı belirlemede bir çalışması olmuştur, belirlenen sayı yukarıda verilmiştir. - Derneğinizin bu sayıyı belirlemede henüz bir çalışması olmamıştır, verilen sayı dernek yönetiminin kişisel görüşüdür. Lütfen ilişikte bulunan “illere göre hekim dağılımı” başlıklı listeyi derneğinizdeki veriler uyarınca doldurunuz. Hekim bulunmayan illerin bulunduğu haneyi “0”, yeterli bilgiye sahip olmadığınız illeri hanesini de “?” ile işaretleyiniz.

28 1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 2. Türk Üroloji Derneği 3. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 4. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 5. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 6. Tıp Etiği ve Hukuku Derneği 7. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 8. Türk Manyetik Rezonans Derneği 9. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 10. Türkiye Spor Hekimleri Derneği 11. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Türk İmmünoloji Derneği 13. Türk Mikrobiyoloji Derneği 14. Türk Histoloji ve Embiriyoloji Derneği 15. Geriatri Derneği 16. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Türkiye Nükleer Tıp Derneği 18. Türk Radyoloji Derneği 19. Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 20. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 22. Türk Cerrahi Derneği Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu

29 Adı Kuruluş Tarihi Üye Sayısı Dernek Üyesi Oranı Üye Bilgiler Yeterli mi? 1Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti19310 % 75 - % 99 Tam değil 2Türk Üroloji Derneği19331100 % 50 - % 74 Tam değil 3Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği19951183 % 50’den az Tam değil 4Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği199771 % 100 Evet 5Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği1947694 % 75 - % 99 Evet 6Tıp Etiği ve Hukuku Derneği200481 % 50 - % 74 Evet 7Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği1978450 % 75 - % 99 Tam değil 8Türk Manyetik Rezonans Derneği1995828 % 50’den az Yetersiz 9Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği19701400 % 50 - % 74 Tam değil 10Türkiye Spor Hekimleri Derneği196654 % 75 - % 99 Yeterli 11Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği1961390 % 50 - % 74 Tam değil 12Türk İmmünoloji Derneği1974450 % 75 - % 99 Tam değil 13Türk Mikrobiyoloji Derneği1931 % 75 - % 99 Tam değil 14Türk Histoloji ve Embiriyoloji Derneği1990295 % 75 - % 99 Tam değil 15Geriatri Derneği2003116 % 75 - % 99 16Türk Nöroşirürji Derneği1985935 % 75 - % 99 Tam değil 17Türkiye Nükleer Tıp Derneği1975438 % 75 - % 99 Tam değil 18Türk Radyoloji Derneği19242517 % 75 - % 99 Yeterli 19Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği19302560 % 75 - % 99 Tam değil 20Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği2001100 % 75 - % 99 Yeterli 21Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği1990202 % 75 - % 99 Tam değil 22Türk Cerrahi Derneği19821585 % 50 - % 74 Tam değil Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu

30 4. Uzmanlık alanınızda çalışmakta olan hekimlerin ne kadarı derneğinizin üyesidir? (20/22= % 90,9) a. % 100 1 b. % 75 - % 99 13 c. % 50 - % 74 4 d. % 50’den az 2 5. Derneğinizde sahip olduğunuz üye bilgileri ülke genelinde uzmanlık alanınızdaki hekim dağılımını yeterince yansıtmakta mıdır? (20/22= % 90,9) a. Evet 6 b. Tam olmasa da yeterli 14 c. Hayır 1 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu

31 Adı Uzman Hekim Sayısı Araştırma Görevlisi Sayısı 1Türk Mikrobiyoloji CemiyetiAz 2Türk Üroloji DerneğiYeterli 3Türk İç Hastalıkları Uzmanlık DerneğiAz 4Türk Pediatrik Onkoloji Grubu DerneğiYeterliAz 5Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş DerneğiAz 6Tıp Etiği ve Hukuku Derneği 7Türkiye Çocuk Cerrahisi DerneğiAzYeterli 8Türk Manyetik Rezonans DerneğiYeterli 9Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği DerneğiYeterli 10Türkiye Spor Hekimleri DerneğiAz 11Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi DerneğiYeterli 12Türk İmmünoloji DerneğiYeterliAz 13Türk Mikrobiyoloji DerneğiAzYeterli 14Türk Histoloji ve Embiriyoloji DerneğiAz 15Geriatri Derneği 16Türk Nöroşirürji DerneğiÇok 17Türkiye Nükleer Tıp DerneğiYeterli 18Türk Radyoloji DerneğiYeterli 19Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 20Türkiye Çocuk Nörolojisi DerneğiAz 21Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı DerneğiAz 22Türk Cerrahi DerneğiYeterli Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu

32 6. Elinizdeki veriler uyarınca: Uzman hekim sayısı (19/22= % 86,3) a. Az9 b. Yeterli9 c. Çok1 Araştırma görevlisi/asistan sayısı (18/22= % 81,8) a. Az9 b. Yeterli8 c. Çok1 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu

33 AdıKişi/HekimDernek Çalışması 1Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti100.000Var 2Türk Üroloji Derneği25.000Yok 3Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği17.500 Yok 4Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 5Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 6Tıp Etiği ve Hukuku Derneği 7Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği100.000Var 8Türk Manyetik Rezonans Derneği Yok 9Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Günlük en fazla 8 saat için 25 hastaYok 10Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yok 11Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği50.000Yok 12Türk İmmünoloji Derneği Yok 13Türk Mikrobiyoloji Derneği 14Türk Histoloji ve Embiriyoloji DerneğiYok 15Geriatri Derneği 16Türk Nöroşirürji DerneğiYok 17Türkiye Nükleer Tıp Derneği 200.000 (mevcut durum)Yok 18Türk Radyoloji Derneği15.000-20.000Yok 19Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 20Türkiye Çocuk Nörolojisi DerneğiYok 21Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği10.000Var 22Türk Cerrahi DerneğiVar Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu

34 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu İnsan gücü Planlaması Çalışma Grubu 30 Kasım 2007, İstanbul Gündem 09.00 - 9.30Kayıt 09.30 - 10.00 Açılış 10.00 - 10.45Çalışma Grupları Etkinliklerine Genel Bir Bakış ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Bilgilendirme (Genel Toplantı) 10.45 - 11.00 Ara 11.00 - 13.00Çalışma Grupları Toplantıları 13.00 - 14.00Yemek 14.00 - 16.00Çalışma Grupları Toplantıları 16.00 - 17.00Çalışma Grupları Raporlarının Sunumları ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Tartışma (Genel Toplantı)

35 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu İnsan gücü Planlaması Çalışma Grubu Toplantı Gündemi 11.00 - 13.00 Çalışma Grubu Sunumları ve Tartışma - Sağlıkta İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu genel ilkeleri – Dr. İ. Serdar ARDA - Çalışma Grubu 2 yıllık etkinlikleri özeti – Dr. İ. Serdar ARDA - Uzmanlık Derneklerinin “Sağlıkta İnsangücü Planlaması” konusunda görüş ve düşünceleri Alt çalışma gruplarının oluşturulması - Sağlıkta İnsangücü Planlaması Çalışma Grubunun çalışma yöntemi nasıl olmalıdır? - Sağlıkta İnsangücü Planlamasında uzmanlık düzeyinde yöntem belirleme nasıl olmalıdır? - Uzmanlık Derneklerinin Sağlıkta İnsangücü Planlamasında etkinliği ne olmalıdır? 14.00 - 16.00Grup Çalışması Alt çalışma grupları toplantısı Grupların sonuçlarının sunumu Çalışma Grubu Raporunun Oluşturulması


"Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu Dr. İ. Serdar ARDA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları