Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu"— Sunum transkripti:

1 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Dr. İ. Serdar ARDA

2 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu İnsan gücü Planlaması Çalışma Grubu 30 Kasım 2007, İstanbul Gündem Kayıt Açılış Çalışma Grupları Etkinliklerine Genel Bir Bakış ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Bilgilendirme (Genel Toplantı) Ara Çalışma Grupları Toplantıları Yemek Çalışma Grupları Toplantıları Çalışma Grupları Raporlarının Sunumları ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Tartışma (Genel Toplantı)

3 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
İnsan gücü Planlaması Çalışma Grubu Toplantı Gündemi Çalışma Grubu Sunumları ve Tartışma - Sağlıkta İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu genel ilkeleri – Dr. İ. Serdar ARDA - Çalışma Grubu 2 yıllık etkinlikleri özeti – - Uzmanlık Derneklerinin “Sağlıkta İnsangücü Planlaması” konusunda görüş ve düşünceleri Alt çalışma gruplarının oluşturulması - Sağlıkta İnsangücü Planlaması Çalışma Grubunun çalışma yöntemi nasıl olmalıdır? - Sağlıkta İnsangücü Planlamasında uzmanlık düzeyinde yöntem belirleme nasıl olmalıdır? - Uzmanlık Derneklerinin Sağlıkta İnsangücü Planlamasında etkinliği ne olmalıdır? Grup Çalışması  Alt çalışma grupları toplantısı Grupların sonuçlarının sunumu Çalışma Grubu Raporunun Oluşturulması

4 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
TTB-UDEK bünyesinde 1 Temmuz 2006’da oluşturulan “Sağlıkta İnsagücü Planlaması Çalışma Grubu” ilk toplantısını 1-3 Aralık 2006 tarihinde İzmir’de düzenlenen XII.TUEK sırasında, ikinci toplantısını da 30 Haziran 2007 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir. 1 Temuz 2006 tarihinde oluşturulan geçici yönetim kurulu yerine daha sonra gerçekleştirilen her iki toplantıda da seçimler yapılmıştır. Çalışma Grubumuzun yaptığı ve konuyla ilgili kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantı sonrasında ortaya çıkan görüşler bir rapor halinde hazırlanarak TTB-UDEK Sekretaryasına gönderilmiştir.

5 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Kısa vadede öncelikle Uzmanlık Dernekleri düzeyinde bir durum saptaması yapılmasının uygun olacağı düşünülerek UDEK Sekreteryası aracılığı ile tüm Uzmanlık Derneklerine birer anket formu gönderilmiştir. Bu anketten elde edilen sonuçlar XII. TUEK sırasında sunulmuş ve bu konuda bir rapor hazırlanmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen toplantılarda Çalışma Grubumuzun tanımı yapılmış ve bir eylem planı oluşturulmuştur. Tanım ve eylem planına 30 Haziran 2007 tarihinde yapılan toplantıda son şekil verilmiştir. Bu toplantıda, XII. TUEK sonrasında Ankara’da gerçekleştirilen yürütme kurulları toplantısında alınan karar uyarınca anketlere gönderilen ikinci anketin sonuçları da sunulmuş ve bu konuda bir rapor hazırlanmıştır. Son olarak Ankara’da 6 Ekim 2007 tarihinde yapılan toplantıda XIII. TUEK toplantısı öncesinde çalışma gruplarının yapacakları toplantı ve çalışmalar ile ilgili olarak çalışma grubumuzun önerileri iletilmiştir.

6 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Çalışma Grubunun İşlevi “Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu”’nun (SİGÇG) temel işlevi ülkemizde hekimlerin günümüzdeki dağılımlarını saptamak ve gelecek için sağlıklı bir işgücü dağılımı planlaması için Uzmanlık Dernekleri arasında eşgüdümsel çalışmaları gerçekleştirmektir.

7 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Görev Tanımı “SİGÇG, Uzmanlık Dernekleri ile birlikte hekim düzeyinde ülkemizdeki insangücü dağılımının planlanmasında eşgüdüm görevini yürütür”

8 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Sorumlulukları Öncelikle günümüzdeki dağılım konusunda gerçek verileri elde etmek, Konuyla ilgili olarak: Gerekli altyapı çalışmaları için ilgili kurum ve kişileri tanımlamak, Kişi ya da birimlerin insangücü planlaması konusunda eğitimleri için gerekli çalışmaları yapmak, Gelecekte uygun ve işlevsel bir insangücü dağılımının sağlanabilmesi için planlamaların yapılmasında eşgüdüm görevini üstlenmek.

9 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Eylem Planları Kısa dönem Ülkemizde varolan insangücü dağılımını belirlemek amacıyla bugüne kadar yayımlanmış verilere ulaşmak, Daha önceden hazırlnamış anket formunun daha belirleyici veriler sağlamak amacıyla yeniden düzenlenerek ilgili Uzmanlık Derneklerine göndermek, Yeni yapılacak olan kalkınma planı içerisinde “sağlıkta insangücü planlaması” konusunda Uzmanlık Derneklerinden gelecek bilgiler ışığında öneriler hazırlamak.

10 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Eylem Planları Orta dönem Uzmanlık Dernekleri içerisinde “Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu” oluşturulması için öneriler geliştirmek, Konuyla ilgili eğitim toplantıları düzenlemek, Uzmanlık Derneklerinin gelecek için insangücü planlaması konusunda düşünce ve planlar geliştirmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak Uzun dönem Ülkemizde, beşer yıllık dönemler halinde sağlıkta insangücü planlaması yapabilmek için geliştirilen önerilerin değerlendirilebileceği ortamlar oluşturmak, Önerilerin ilgili makam ve kuruluşlara iletilmesinde eşgüdüm görevini yürütmek.

11 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Ankara’da, 1 Temmuz 2006 tarihinde 17 katılımcı ile ilk toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya katılan uzmanlık dernekleri temsilcileri ile durum saptaması yapılıp bir eylem planı oluşturulmuştur.

12 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
İnsangücü planlaması çalışma grubu toplantısı sonrasında ortaya çıkan ana görüşler şunlardır: 1. Tıpta “insangücü planlaması” çalışma grupları içerisinde en önemli başlıklardan biridir. Yeterli planlama ve dağıtımın yapılamadığı durumlarda gerek hizmet ve gerekse bilimsel anlamda yeterli ve etkin bir üretimin yapılabilmesi olanaklı değildir, 3. “İstihdam” sadece hekimin bir yere yerleştirilmesi değildir. Hekimlerin çalıştıkları ortamda yeterli ekip ve ekipmanın olmasının yanısıra uygun yaşam koşullarının, iş ve gelir güvencesinin de sağlanması gerekmektedir. 4. Tıp Fakültelerinin sayıca artması hekim ve hizmet kalitesinde artışa değil, aksine azalmaya neden olmaktadır.

13 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
6. Ülkemizin sağlık alanındaki en önemli sorunlarından biri de hekim dağılımındaki düzensizliktir. 8. Eğitim veren devlet hastanelerinin yeniden tanımlanması, hizmet hastanelerinin daha çok “afiliye hastaneler” olarak çalışması uzman hekim yetiştirilmesinde kalitenin artırılmasına katkıda bulunacaktır. 9. Hekim sayısının artmasına koşut olarak uzman hekim sayısı da artmıştır. Uzmanlık derneklerinin bu konuya yönelik çalışma yapmaları hastaların başvuracakları hekim ya da kurumların belirlenmesi açısından yol gösterici olacaktır.

14 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
11. Sağlık Bakanlığı’nın bugüne değin olan uygulamalarında tutarlı bir politika izlemediği gözlenmektedir. Bakanlık içerisinde hekim ve sağlık personelinin işgücü planlaması ve dağılımında baz olarak kullanılabilecek “sağlık istatistikleri” yeterli oranda bulunmamaktadır. Uzmanlık Derneklerinin sahip oldukları verilerin çok daha yeterli ve duyarlı olduğu düşünülmektedir. 12. Sağlık hizmetinde “işgücü planlaması” yapılmasında yurtdışından doktor getirilmesi kabul edilemez bir seçenektir.

15 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
13. Ülkemizde uzman hekim sayısının planlanmasında Uzmanlık Derneklerine büyük görev düşmektedir. Bu amaçla derneklerin kendi planlamalarını yapıp TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Komisyonu aracılığı ile sağlık Bakanlığı’na iletmeleri önem taşımaktadır. Bu planlama ile Tıpta Uzmanlık Sınavlarında alınacak asistan sayıları belirlenmelidir. 15. Derneklerin planlama çalışmalarına etkin olarak katılımları ülkemizde şu anda düzensiz ve karmaşık olan insangücü dağılımının daha sağlıklı yapılmasına en büyük katkıyı yapacaktır.

16 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Yorum “Nitelikli bir sağlık hizmeti sunumunda her boyutta insangücü planlaması en önemli yeri tutmaktadır. Ülkemizdeki genel veriler gözden geçirildiğinde henüz bu konuda yeterli istatistiksel bilgiye sahip olunmadığı görülmektedir. Bu nedenle, öncelikle yapılması gereken uzmanlık dernekleri düzeyinde bugünkü durumun saptanmasıdır”

17 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
TTB-UDEK SAĞLIKTA İNSANGÜCÜ ÇALIŞMA GRUBU ANKET FORMU (DURUM SAPTAMA) 1. Derneğiniz tarafından gerekli hekim sayısını saptamak amacıyla şu ana kadar aşağıdaki konularda herhangi bir çalışma yapıldı mı? Araştırma görevilerinin sayısı Hayır Evet (Yanıtınız evet ise, aşağıdakilerden hangisi en uygun sonuçtur?) Sayı az Sayı yeterli Sayı çok Uzman hekim sayısı Anabilim/Bilim Dalınız ile ilgili bir üst ihtisas dalı söz konusuysa

18 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
2. Derneğinizin “Tıpta Uzmanlık Eğitimi”nde hangi kurumun daha etkin olması gerektiği konusundaki görüşü nedir) (Lütfen kısaca gerekçenizi de yazınız) 3. Derneğinizin, ülkemizdeki uzman hekim sayısının belirlenmesinde (“Tıpta Uzmanlık öğrencileri” ve “uzman hekimler” bazında) etkin olması gereken kurum konusundaki görüşü nedir? Uzmanlık Dernekleri Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı Diğer (açıklayınız) 4. Derneğinizin, anabilim/bilim dalınız uzman hekimlerinin ülkemiz içinde orantısal dağılımları konusundaki görüşü nedir? Uygun bir dağılım vardır Uygun sayılabilecek bir dağılım vardır Uygun olmayan bir dağılım vardır (Yanıtız bu şık ise aşağıdakilerden hangisi geçerli bir gerekçedir?) Uzman sayısı yeterli olmasına karşın “işgücü planlamasındaki yanlışlıklar/aksamalar/yetersizlikler” uygun olmayan dağılımın gerekçesidir Uzman sayısının yetersiz olması uygun olmayan dağılımın gerekçesidir

19 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
5. TTB-UDKK tarafından oluşturulan “İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu”’nun amacı, ülkemizde gerek nitelik gerekse nicelik açısından uzman hekimlerin insangücü planlaması açısından bir durum saptaması yapmak ve bu konuda öneriler geliştirmektir. Derneğinizin bu konudaki çalışmalara katılımları konusundaki görüşü nedir? Çalışma Grubu ile eşgüdüm içerisinde etkin olarak katılırız. Böyle bir çalışmayı: 6 ay içerisinde sonuçlandırabiliriz 1 yıl içerisinde sonuçlandırabiliriz 1 yıldan daha uzun bir sürede sonuçlandırabiliriz Kendi dernek yapımız içerisinde çalışma yapar sonuçlardan Çalışma Grubunu bilgilendiririz. Böyle bir çalışmayı: Böyle bir çalışmaya katılmayız

20 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uzmanlık Derneklerine gönderilen ankete yanıt oranı % 48’dir (42/88). Anket sonuçlarına göre Uzmanlık Derneklerinin: % 40’ının araştırma görevlisi, uzman ve yan dal uzman sayıları hakkında yeterli veriye sahip olmadığı belirlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde: % 70’i uzmanlık eğitiminin üniversitelerde verilmesi gerektiğini, % 60’ı uzman hekim sayısının belirlenmesinde TTB-Uzmanlık Derneklerinin etkin olması gerektiğini, % 77 uzman hekim dağılımının yetersiz olduğunu, % 53 bunun işgücü planlamasındaki yanlışlıktan kaynaklandığını, % 67 SİGP konusunda yapılacak çalışmada Uzmanlık Dernekleri ile İnsangücü Çalışma Grubu’nun eşgüdüm içerisinde çalışması gerektiğini, Çalışmanın 6 ay-1 yıl arasında tamamlanabileceğini düşünmektedir.

21 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
XII. TUEK SİGP çok parametreli bir konudur. Bunların başlıcaları şunlardır: Varolan hekim sayısının saptanması, Altyapının belirlenmesi, Eğitim kurumlarının tanımlanması, Eğiticilerin tanımlanması, Yardımcı personelin eğitimi, Kalite kontrol sistemlerinin uygulanması, Hizmet gereksiniminin belirlenmesi, Hekim dağılımının planlanması, Hekimin gereksinimlerinin belirlenmesi. Ancak, SİGP yapılabilmesi için: Öncelikle varolan durumun belirlenmesi, Bu konudaki kaynakların saptanması gerekmektedir.

22 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Varolan durum gözden geçirildiğinde: Sağlık Bakanlığı’nın sahip olduğu insangücü hakkında yeterli veriye (niteliksel/niceliksel) sahip olmadığı Uzmanlık Derneklerinin de, Sağlık Bakanlığına göre daha çok veriye sahip olmakla birlikte konuya yeterince hakim olmadıkları görülmektedir. Ülkemizde uygulanagelen sabit bir sağlık sisteminin olmaması plansızlığın en önemli nedenlerinden biridir. Sağlıkta uygulanan sistem dönemsel olarak hükümet ya da Sağlık Bakanının uygulamalarına bağlı olarak değişkenlikler gösterebilmektedir. Bu durum, SİGP yapılmasında bugüne kadar başarılı olunamamanın en önemli nedenlerinden biridir.

23 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
SİGP dinamik bir süreçtir. Çok parametreli bu sürecin tanımlanması ve planlanmasında dernekler oluşturulacak bir merkez ile eşgüdüm içerisinde çalışmalıdır. Her uzmanlık derneğinin SİGP konusunda yaklaşımları farklı olabilir. Bu nedenle az üyeli bir derneğin bu konudaki çalışmaları örneklem olarak alınıp diğer derneklere uyarlanabilir. Varolan durumun saptanmasında devletin ulaşılabilecek organları kullanılmalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarla işbirliği yapılabilir. Uluslararası alanda yapılan çalışmalara bakıldığında SİGP konusunda ayrıntılı plan ve programların olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin ülkemiz koşullarına göre uyarlanması için çalışmalar yapılmalıdır.

24 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
SİGP’nda Uzmanlık Dernekleri en önemli işleve sahip kurumlar olmalıdır. Doğal olarak, Uzmanlık Dernekleri ve Yan Dal Uzmanlık Dernekleri gibi birbirinden farklı düzeylerde hizmet sunan kurumların SİGP konusundaki çalışmaları da farklı olacaktır. Bu nedenle, farklı alanlardaki çalışmaların ortak bir noktada toplanması ülkemiz için genel bir istatistiksel değerlendirmenin ve ileriye yönelik planlamaların yapılabilmesi için gereklidir. Bu amaçla Uzmanlık Derneklerinin yapacağı çalışmaların “İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu” ile eşgüdüm içerisinde sürdürülmesi en uygun yaklaşım olmalıdır.

25 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Sayın Dernek Yöneticisi, TTB-UDEK bilindiği gibi uzmanlık dernekleri çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla çalışma grupları oluşturmuştur. Bunlardan biri de “Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu”’dur (SİGÇG). SİGÇG’nun başlıca iki ana amacı bulunmaktadır: Günümüzde branşınız ile ilgili insangücünün saptanması, Geleceğe yönelik insangücü planlamasının yapılmasında eşgüdüm görevini yürütmek. Aşağıda bulunan anket günümüzdeki insangücü dağılımının sayısal olarak belirlenmesini saptama amacını taşımaktadır. Ülkemizde, hekim dağılımı konusunda sağlıklı verilere ulaşmak olanaklı değildir. Değişik ulusal kurumların verileri birbirlerinden farklı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, uzmanlık derneklerinin ankete verecekleri yanıtlar günümüzde branşınız ile ilgili sayısal verilerin belirlenmesinde en güvenilir kaynak olarak kabul edilmelidir. Ankete vereceğiniz yanıttaki işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

26 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Uzmanlık alanınızda çalışmakta olan hekimlerin ne kadarı derneğinizin üyesidir: - % 100 - % 75 - % 99 - % 50 - % 74 - % 50’den az Derneğinizde sahip olduğunuz üye bilgileri ülke genelinde uzmanlık alanınızdaki hekim dağılımını yeterince yansıtmakta mıdır? - Evet - Tam olmasa da yeterli - Hayır Elinizdeki veriler uyarınca: Uzman hekim sayısı ve Araştırma Görevlisi/Asistan sayısı - Az - Yeterli - Çok

27 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Ülkemiz koşullarında uzmanlık alanınız için bir kıyaslama yapabilmek amacıyla 1 uzman hekim başına düşen kişi sayısı ne olmalıdır? Yukarıdaki soruya verdiğiniz yanıt dikkate alındığında: - Derneğinizin bu sayıyı belirlemede bir çalışması olmuştur, belirlenen sayı yukarıda verilmiştir. - Derneğinizin bu sayıyı belirlemede henüz bir çalışması olmamıştır, verilen sayı dernek yönetiminin kişisel görüşüdür. Lütfen ilişikte bulunan “illere göre hekim dağılımı” başlıklı listeyi derneğinizdeki veriler uyarınca doldurunuz. Hekim bulunmayan illerin bulunduğu haneyi “0”, yeterli bilgiye sahip olmadığınız illeri hanesini de “?” ile işaretleyiniz.

28 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 2. Türk Üroloji Derneği 3. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 4. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 5. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 6. Tıp Etiği ve Hukuku Derneği 7. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 8. Türk Manyetik Rezonans Derneği 9. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 10. Türkiye Spor Hekimleri Derneği 11. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Türk İmmünoloji Derneği 13. Türk Mikrobiyoloji Derneği 14. Türk Histoloji ve Embiriyoloji Derneği 15. Geriatri Derneği 16. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Türkiye Nükleer Tıp Derneği 18. Türk Radyoloji Derneği 19. Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 20. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 22. Türk Cerrahi Derneği

29 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Adı Kuruluş Tarihi Üye Sayısı Dernek Üyesi Oranı Üye Bilgiler Yeterli mi? 1 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 1931 % 75 - % 99 Tam değil 2 Türk Üroloji Derneği 1933 1100 % 50 - % 74 3 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 1995 1183 % 50’den az 4 Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 1997 71 % 100 Evet 5 Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1947 694 6 Tıp Etiği ve Hukuku Derneği 2004 81 7 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 1978 450 8 Türk Manyetik Rezonans Derneği 828 Yetersiz 9 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 1970 1400 10 Türkiye Spor Hekimleri Derneği 1966 54 Yeterli 11 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 1961 390 12 Türk İmmünoloji Derneği 1974 13 Türk Mikrobiyoloji Derneği 14 Türk Histoloji ve Embiriyoloji Derneği 1990 295 15 Geriatri Derneği 2003 116 16 Türk Nöroşirürji Derneği 1985 935 17 Türkiye Nükleer Tıp Derneği 1975 438 18 Türk Radyoloji Derneği 1924 2517 19 Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 1930 2560 20 Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 2001 100 21 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 202 22 Türk Cerrahi Derneği 1982 1585

30 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
4. Uzmanlık alanınızda çalışmakta olan hekimlerin ne kadarı derneğinizin üyesidir? (20/22= % 90,9) a. % b. % 75 - % c. % 50 - % d. % 50’den az 2 5. Derneğinizde sahip olduğunuz üye bilgileri ülke genelinde uzmanlık alanınızdaki hekim dağılımını yeterince yansıtmakta mıdır? (20/22= % 90,9) a. Evet 6 b. Tam olmasa da yeterli 14 c. Hayır 1

31 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Adı Uzman Hekim Sayısı Araştırma Görevlisi Sayısı 1 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Az 2 Türk Üroloji Derneği Yeterli 3 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 4 Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 5 Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 6 Tıp Etiği ve Hukuku Derneği 7 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 8 Türk Manyetik Rezonans Derneği 9 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 10 Türkiye Spor Hekimleri Derneği 11 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12 Türk İmmünoloji Derneği 13 Türk Mikrobiyoloji Derneği 14 Türk Histoloji ve Embiriyoloji Derneği 15 Geriatri Derneği 16 Türk Nöroşirürji Derneği Çok 17 Türkiye Nükleer Tıp Derneği 18 Türk Radyoloji Derneği 19 Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 20 Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 22 Türk Cerrahi Derneği

32 6. Elinizdeki veriler uyarınca: Uzman hekim sayısı (19/22= % 86,3)
Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu 6. Elinizdeki veriler uyarınca: Uzman hekim sayısı (19/22= % 86,3) a. Az 9 b. Yeterli 9 c. Çok 1 Araştırma görevlisi/asistan sayısı (18/22= % 81,8) b. Yeterli 8

33 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
Adı Kişi/Hekim Dernek Çalışması 1 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Var 2 Türk Üroloji Derneği 25.000 Yok 3 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 17.500 4 Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 5 Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 6 Tıp Etiği ve Hukuku Derneği 7 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 8 Türk Manyetik Rezonans Derneği 9 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Günlük en fazla 8 saat için 25 hasta 10 Türkiye Spor Hekimleri Derneği 11 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 50.000 12 Türk İmmünoloji Derneği 13 Türk Mikrobiyoloji Derneği 14 Türk Histoloji ve Embiriyoloji Derneği 15 Geriatri Derneği 16 Türk Nöroşirürji Derneği 17 Türkiye Nükleer Tıp Derneği (mevcut durum) 18 Türk Radyoloji Derneği 19 Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 20 Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 10.000 22 Türk Cerrahi Derneği

34 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu İnsan gücü Planlaması Çalışma Grubu 30 Kasım 2007, İstanbul Gündem Kayıt Açılış Çalışma Grupları Etkinliklerine Genel Bir Bakış ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Bilgilendirme (Genel Toplantı) Ara Çalışma Grupları Toplantıları Yemek Çalışma Grupları Toplantıları Çalışma Grupları Raporlarının Sunumları ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Tartışma (Genel Toplantı)

35 Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu
İnsan gücü Planlaması Çalışma Grubu Toplantı Gündemi Çalışma Grubu Sunumları ve Tartışma - Sağlıkta İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu genel ilkeleri – Dr. İ. Serdar ARDA - Çalışma Grubu 2 yıllık etkinlikleri özeti – - Uzmanlık Derneklerinin “Sağlıkta İnsangücü Planlaması” konusunda görüş ve düşünceleri Alt çalışma gruplarının oluşturulması - Sağlıkta İnsangücü Planlaması Çalışma Grubunun çalışma yöntemi nasıl olmalıdır? - Sağlıkta İnsangücü Planlamasında uzmanlık düzeyinde yöntem belirleme nasıl olmalıdır? - Uzmanlık Derneklerinin Sağlıkta İnsangücü Planlamasında etkinliği ne olmalıdır? Grup Çalışması  Alt çalışma grupları toplantısı Grupların sonuçlarının sunumu Çalışma Grubu Raporunun Oluşturulması


"Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları