Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

F İ L İ Z İ SL İ M BAKIRKÖY DR SAD İ KONUK E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA HASTANES İ PERKÜTAN BİOPSİ SONRASI GİRİM YOLU TIKAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "F İ L İ Z İ SL İ M BAKIRKÖY DR SAD İ KONUK E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA HASTANES İ PERKÜTAN BİOPSİ SONRASI GİRİM YOLU TIKAMA."— Sunum transkripti:

1 F İ L İ Z İ SL İ M BAKIRKÖY DR SAD İ KONUK E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA HASTANES İ PERKÜTAN BİOPSİ SONRASI GİRİM YOLU TIKAMA

2 PERKÜTAN KALIN İĞNE BİOPSİSİ En sık uygulanan giri ş imsel prosedürlerden bir tanesidir 15-20 G aralı ğ ında i ğ ne kullanılır Güvenli ve komplikasyon oranı minimal Majör komplikayon (% 0.8 ) ve minör komplikasyon (% 2-3.8 ) kanama en sık

3 KANAMA Lezyon ile ili ş kili faktörler  periferal subkapsüler lezyonlar  majör vasküler kom ş uluk  hipervasküler lezyon ve organ Teknik ile ili ş kili faktörler  i ğ ne kalınlı ğ ı  giri ş sayısı  kör biopsi  tecrübe Hasta ile ili ş kili faktörler  koagülopati  trombositopeni veya trombosit fonksiyon bozuklu ğ u  medikasyon (antiagregan ve antikoagülan tedavi)  kronik kc hastalı ğ ı varlı ğ ı  asit

4 TRANSJUGULER BİOPSİSİ Hepatik venlerden uzak lezyonlarda uygulanamaz Yetersiz örnekleme olabilir Giri ş yerinde komplikasyonlar Kapsül yaralanması-hemoperitoneum Atrial pasaj sırasında aritmi

5 GİRİM YOLU TIKAMA (TRACT EMBOLİZASYONU) Biopsi veya drenaj sonrası hemostatik bir ajanla giri ş yolunu tıkama i ş lemidir İ lk defa Riley tarafından 1984 ‘te tanımlanmı ş tır Kanama riskini, safra kaça ğ ı/bilioma, üriner kaçak/ürinoma riskini ve pnömotoraks riskini azaltmaktır Bütün organlarda ve hepatik venden uzak Kc lezyonlarında da uygulanabilir Vasküler sistemden atriumdan geçi ş e gerek yok Daha az zaman gerektirir

6 TEKNİK Ko-aksiyel yöntem kullanılır Planlanan biopsi i ğ ne kalınlı ğ ından 1-2 G daha kalın i ğ ne ile giri ş İğ ne lokalizasyonu bir kez ayarlanarak tek giri ş ile bir çok örnek almayı Hem ince i ğ ne hem tru-cut biyopsi yapma imkanı Biopsi i ş lemi sonrası koaksiyel i ğ neden embolik materyal verilir

7 EMBOLİZASYON MATERYALLERİ Gelfoam Koil N-butyl cyanoacrilate (glue)

8 TEKNİK-Gelfoam Genellikle cerrahi sırasında kanama kontrolü için kullanılan steril süngerdir 1-6 hf arasında vücuttan absorbe edilir Steril süngerler tractta mekanik bir blokaj sa ğ layarak pıhtıla ş mayı artırır Ucuz ve kolay ula ş ılabilir SF/ kontrast ile karı ş tırılarak veya kuru olarak (silindirik ş ekilde) Opakla karı ş tırılsada i ş lem esnasında fluoroskopik olarak görüntülemek ve bu yüzden optimum pozisyonlandırmak zordur

9 TEKNİK- Koil Girilen biopsi i ğ nesi kalınlı ğ ına göre 0,018 veya 0,035 inch Pusher veya kılavuz tel Floroskopik görünürlü ğ ü yüksek

10 TEKNİK -Glue Lipiodol ile karı ş ım Distale kaçı ş riski yüksek olup hedeflenmemi ş embolizasyona Tecrübe gerektirir

11

12

13 TEKNİK YETERSİZLİK Tam olarak traktı tıkayamayabilir ve kanama devam edebilir Biliyer sisteme, damar içerisine ve organ dı ş ına kaçmamasına dikkat edilmelidir E ğ er kanama miktarı fazla ise ve zorla verilirse portal vene kaçabilir(hepatic fonksiyonları etkiler) hepatik ven ve oradanda Akc’e kaçabilir Enfeksiyon oda ğ ı olabilir

14 SONUÇ Büyük prospektif randomize kontrollü çalı ş ma yok Bilimsel net bir kanıt yok Hb dü ş ü ş leri daha az ancak fatal kanama oranlarında fark bulunamamı ş Kanama riski yüksek hastalarda kullanılabilir


"F İ L İ Z İ SL İ M BAKIRKÖY DR SAD İ KONUK E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA HASTANES İ PERKÜTAN BİOPSİ SONRASI GİRİM YOLU TIKAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları