Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALANA GEÇ İ Ş SEÇK İ N ŞENTÜRK. MESLEK PROGRAMLARI ALANA GEÇ İ Ş BAŞVURU İ ŞLEMLER İ Anadolu Meslek Programı Ve Anadolu Teknik Programlarında Alana Geçiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALANA GEÇ İ Ş SEÇK İ N ŞENTÜRK. MESLEK PROGRAMLARI ALANA GEÇ İ Ş BAŞVURU İ ŞLEMLER İ Anadolu Meslek Programı Ve Anadolu Teknik Programlarında Alana Geçiş."— Sunum transkripti:

1 ALANA GEÇ İ Ş SEÇK İ N ŞENTÜRK

2 MESLEK PROGRAMLARI ALANA GEÇ İ Ş BAŞVURU İ ŞLEMLER İ Anadolu Meslek Programı Ve Anadolu Teknik Programlarında Alana Geçiş Başvuruları 18-29 Mayıs 2015 Tarihleri Arasında Yapılacaktır. Başvurular İ çin; Anadolu Meslek Programı İ çin Ek-1 Formu, Anadolu Teknik Programı İ çin Ek-2 Formu Doldurulacaktır. Tercih İ şlemleri Veli Tarafından Bireysel Olarak E-okul Sistemi Üzerinden Yapılacaktır. Ancak İ nternetten Başvuru Yapamayan Veliler İ çin Ek-1 Ve/Veya Ek-2 Formların Doldurularak İ mzalı Olarak Okul İ daresine Verilmesi Durumunda Veli Adına Okul İ daresince De Bireysel Başvuru Ekranından Başvuru Yapılabilecektir.

3 MESLEK PROGRAMLARI ALANA GEÇ İ Ş BAŞVURU İ ŞLEMLER İ Anadolu Teknik Programı İ çin Tercih Yapacak Adaylar Aynı Zamanda Okullarında Bulunan Anadolu Meslek Programı Meslek Alanları İ çin De Tercih Yapacaklardır. Ö ğ renci Anadolu Teknik Programı tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişse Anadolu Meslek Programı tercihleri dikkate alınmayacaktır. Anadolu Teknik Programı tercihlerine yerleşememesi durumunda ise Anadolu Meslek Programı tercihleri puan üstünlü ğ ü ve tercih sırasına göre de ğ erlendirilecektir. De ğ işik Nedenlerle Süresi İ çinde Tercih Başvurusu Yapamayan Aday, Bulundu ğ u Okulda Kontenjan Açı ğ ı Bulunan Amp Meslek Alanlarından Birisine Puanı Esas Alınarak Merkezi Olarak Yerleştirilir.

4 ANADOLU TEKN İ K PROGRAMI BAŞVURULARI Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçebilmek için; isteyen ö ğ renciler başvuru yapabilecek ancak; 1- Ortaö ğ retim kurumlarının 9 uncu sınıfını do ğ rudan geçmiş olan, 2- Yılsonu başarı puanı en az 55 olan ö ğ rencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır. Ö ğ renciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler. 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan ö ğ rencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

5 ANADOLU TEKN İ K PROGRAMI BAŞVURULARI Anadolu Teknik Programı Alanlarına Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri dışındaki di ğ er okulların 9 uncu sınıfını do ğ rudan geçen ö ğ renciler de başvurabilir. Anadolu Teknik Programı meslek alanlarını seçmek isteyen ö ğ renciler kendi okulları dışında di ğ er okullardan da tercih yapabileceklerdir. Adaylar en fazla 15 tercih yapabilecektir.

6 ANADOLU MESLEK PROGRAMI BAŞVURULARI Anadolu Meslek Programlarında Alana yerleştirme işlemi; Alana yerleştirme puanı ile puan üstünlü ğ üne ve tercih sırasına göre yapılır. Alana yerleştirme puanı: ö ğ rencinin 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı toplanarak belirlenir. Meslek alanlarını seçmek isteyen ö ğ renciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir. Ö ğ renciler tercih yaparken okullarında bulunan tüm alanları tercih önceli ğ ine göre seçmek zorundadırlar. Adaylar en fazla 15 tercih yapabilecektir.

7 ANADOLU MESLEK PROGRAMI BAŞVURULARI Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesle ğ ini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana do ğ rudan kayıt edilir. Yerleştirildi ğ i alanı de ğ iştirmek isteyen ö ğ renciler kontenjan açı ğ ı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar, alan de ğ iştirerek de geçiş yapabilirler.

8 ALANA YERLEŞT İ RMEDE SA Ğ LIK DURUMU Anadolu Meslek Programları meslek alanlarına geçişlerde ö ğ rencinin sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli olması esastır. Sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli olmadı ğ ı sonradan tesbit edilen ö ğ rencilerden programın özelli ğ ine göre sa ğ lık/sa ğ lık kurulu raporu istenir. İ stenen raporu temin edemeyen ö ğ renciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirir.

9 KONTENJAN AÇI Ğ I VE NAK İ LLER Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı alanlarında kontenjan açı ğ ı oluşması halinde di ğ er ortaö ğ retim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan ö ğ renciler, Yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir.

10 ALANA GEÇ İ Ş İ ŞLEMLER İ KALANLARIN DURUMU Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş Sistemi ile alana yerleştirilen ve 9 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan Anadolu teknik / Anadolu meslek lisesi programında ö ğ retimlerine devam eden ö ğ rencilerin istemeleri halinde hakları korunarak daha önce yerleştirildikleri program ve alanda e ğ itimlerine devam etmeleri sa ğ lanacaktır.

11 ALANA GEÇ İ Ş BAŞVURULARININ İ LANI Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı yerleştirme sonuçları 12 Haziran 2015 saat 15:00 da ilan edilecektir. Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.


"ALANA GEÇ İ Ş SEÇK İ N ŞENTÜRK. MESLEK PROGRAMLARI ALANA GEÇ İ Ş BAŞVURU İ ŞLEMLER İ Anadolu Meslek Programı Ve Anadolu Teknik Programlarında Alana Geçiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları