Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HZ.PEYGAMBER (S.A.V.)’ İ N ÜMMET İ NE M İ RASI;GÜVEN İ L İ R VE DO Ğ RU OLMAK Fertler arasında karşılıklı güveni sa ğ layan, toplumun huzur içinde devamını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HZ.PEYGAMBER (S.A.V.)’ İ N ÜMMET İ NE M İ RASI;GÜVEN İ L İ R VE DO Ğ RU OLMAK Fertler arasında karşılıklı güveni sa ğ layan, toplumun huzur içinde devamını."— Sunum transkripti:

1 HZ.PEYGAMBER (S.A.V.)’ İ N ÜMMET İ NE M İ RASI;GÜVEN İ L İ R VE DO Ğ RU OLMAK Fertler arasında karşılıklı güveni sa ğ layan, toplumun huzur içinde devamını temin eden en önemli manevî de ğ erlerden birisi do ğ ruluktur. Do ğ ruluk, geçmiş ve gelece ğ i içine almak üzere; konuşmada, bir olayı ya da bir haberi başkalarına aktarmada, verdi ğ i sözü yerine getirmede do ğ ru olmayı ifade eden önemli bir kavramdır. (el- İ sfehani, el- Müfredat, Kahire, 1961, s.277) 1

2 2

3

4 “ Bizi dosdo ğ ru yola ilet!” (Fatiha, 6)

5 Evrensel ahlâk anlayışında oldu ğ u gibi, İ slâm ahlâkında da do ğ ruluk ve dürüstlük, insan onurunun ve sa ğ lıklı bir toplum yapısının vazgeçilmez şartlarından biri olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla do ğ ruluk, gerek fert, gerekse toplum için zorunlu olan ahlâkî niteliklerin tamamını kendinde toplar.

6 İ slâm inancının ve dünya görüşünün genel adı tevhittir. Bu yüzden İ slâm, gücünü imandan alan, bütün hayatı ve insanları kuşatan mükemmel bir ahlâk sistemi getirmiştir. Ana çizgileri Kuran ve sünnet tarafından belirlenen bu sistemin iki temel şartı vardır. Bunlardan ilki, yüksek de ğ erlere tam olarak inanmak, ikincisi de, inanılan de ğ erleri do ğ ru biçimde uygulamaktır.

7

8 رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Girece ğ im yere dürüstlükle girmemi sa ğ la; çıkaca ğ ım yerden de dürüstlükle çıkmamı sa ğ la. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.( İ sra:80)

9 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla/sadıklarla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

10 Yaşlı bir marangozun emeklilik ça ğ ı gelmişti. Patronuna işten ayrılmak istedi ğ ini ve artık ailesi ve torunlarıyla zaman geçirece ğ ini söyler. Patron marangozdan son bir iste ğ i oldu ğ unu söyleyerek ondan son kez bir ev yapmasını ister. Marangoz kabul eder ve işe girişir fakat gönlü artık işte olmadı ğ ı için baştan savma işçilik ve kalitesiz malzeme kullanarak evi bitirir. İ şini bitirdi ğ inde iş veren evi gözden geçirmek için gelir. Dış kapının anahtarını marangoza uzatarak. 'Bu ev senin' der. 'Sana benden hediye' marangoz şoka girer ne kadar da utanmıştır. Keşke yaptı ğ ı evin kendi evi oldu ğ unu bilseydi. O zaman öyle yapar mıydı hiç ? Marangoz sizsiniz her gün bir çivi çakar bir tahta koyar ya da bir duvar dikersiniz. Hayat bir 'Kendin yap' tasarımıdır. Oturdu ğ unuz evin güzelli ğ i de, çirkinli ğ i de sizin eserinizdir.

11 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildi ğ ine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “( İ şlerinizde) orta yolu tutunuz, dosdo ğ ru olunuz. Biliniz ki, hiç biriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez.” Dediler ki: - Sen de mi kurtulamazsın, ey Allah’ın elçisi? - “(Evet) ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve keremi ile beni ba ğ ışlamış olursa, o başka! (Müslim, Münâfikîn 76, 78. Ayrıca bk. Buhârî, Rikak 18, Merdâ 19; İ bni Mâce, Zühd 20)

12 Do ğ rulukta kalbin ve dilin dürüstlü ğ ü pek büyük önem arz etmektedir. Kalp, beden ülkesindeki tüm organların reisidir. Tek Allah’a iman edip dürüstlü ğ ü benimseyen bir kalp, di ğ er organları etkiler. Dil, kalbin tercümanıdır. Onun do ğ rulu ğ u ve e ğ rili ğ i de di ğ er organların tavırlarına tesir eder. Nitekim bir hadis-i şerifte “Her sabah bütün organların dil’e hitaben; bizim hakkımızda Allah’dan kork. Biz sana ba ğ lıyız. Sen do ğ ru olursan biz de do ğ ru oluruz. Sen e ğ ri olursan biz de e ğ riliriz.” (bk. 1524 Tirmizî, Zühd 61) dedikleri bildirilmiştir. Bu, do ğ ru sözlü olmanın önemini göstermektedir. Hatta bir başka hadiste de Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı do ğ ru olmaz. Dili do ğ ru olmadıkça da kalbi do ğ ru olmaz” (Ahmed b. Hanbel, Müsned III, 198). O halde özüyle sözüyle dosdo ğ ru olmak gerekmektedir.

13 “ Rabbimiz Allah’tır deyip de istikamet üzere dosdoğru yolda yürüyenler için ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte onlar, cennet ehlidir. Amellerinin karşılığı olarak orada ebedî kalacaklardır. ” (Ahkaf, 46/13-14

14 Doğruluğu 4 maddede özetleyebiliriz: 1.İmanda Doğruluk: Bir insanın imanda dosdoğru olabilmesi için imanında ihlaslı olması, riya, şirk ve nifak bulunmaması gerekir. 2.Sözde Doğruluk: Bir insanın sözünde doğru olabilmesi için asla yalan konuşmaması, her sözünün gerçek ve vakıaya uygun olması gerekir. Dil kalbin tercümanıdır. 3.İbadette Doğruluk: Müminin ibadetinde dosdoğru olabilmesi için ibadetini iyi bir niyet ve ihlasla, Allah’a ortak koşmadan ve İslam’a uygun olarak yapması gerekir. Bu şartlardan biri eksik olursa o ibadet doğru ve makbul olmaz.

15 4.İş ve İşlemlerde Doğruluk: İnsan; fert, aile ve toplum hayatında yaptığı her işi, üstlendiği her görevi en iyi bir şekilde yaptığı, hile ve sahtekârlıktan uzak olduğu, sözüne ve sözleşmelerine uyduğu, insanlara adalet ve hakkaniyetle davrandığı, kişiler arasında ayrımcılık yapmadığı zaman dürüst ve doğru olur.

16 Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk, hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında doğrucu diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya günaha sürükler. Günah da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı diye yazılır.” (Buhari-Edeb-69)

17 Rabbim bizi istikametten ayırmasın diyerek Rabbimizin sözüyle bitiriyorum.. رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ “Rabbimiz! Bizi do ğ ru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma! Bize tarafından bir rahmet ba ğ ışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız Sensin.” (Al-i İ mran, 3/8) Yüce Rabbimiz bizi istikametten ayırmasın diyerek Rabbimizin sözüyle bitiriyorum.. رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ “ Rabbimiz! Bizi do ğ ru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma! Bize tarafından bir rahmet ba ğ ışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız Sensin.” (Al-i İ mran, 3/8)


"HZ.PEYGAMBER (S.A.V.)’ İ N ÜMMET İ NE M İ RASI;GÜVEN İ L İ R VE DO Ğ RU OLMAK Fertler arasında karşılıklı güveni sa ğ layan, toplumun huzur içinde devamını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları