Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİTM UYGULAMA USUL ve ESASLARI 09 MAYIS 2013 – TRABZON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİTM UYGULAMA USUL ve ESASLARI 09 MAYIS 2013 – TRABZON"— Sunum transkripti:

1 AİTM UYGULAMA USUL ve ESASLARI 09 MAYIS 2013 – TRABZON
Mehmet EVCİ

2 KAPSAM TSE Genel Faaliyetleri
Çerçeve Yönetmelikler (Martoy, Tortoy, Motoy, AİTM) TSE- AİTM Uygulama Usul ve Esasları-(Tamim 2011/2) BSTB-Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: SGM-2010/1 Okul Taşıtları Yöntmeliği Ambulans Yönetmeliği Soru ve Öneriler

3 FAALİYET ALANLARI Standard Hazırlama Kalibrasyon Belgelendirme
Laboratuvar Mehmet EVCİ

4 FAALİYET ALANLARI Türk Standardlarını hazırlamak, kabul etmek ve yayınlamak, Standardlarla ilgili her türlü muayene ve deneyler için laboratuvarlar kurmak, Standardlara uygun ve kaliteli üretimi sağlamak amacıyla belgelendirme hizmeti vermek, Metroloji ve Kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.

5 PROTOKOL Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında (AİTM) Yönetmelik” kapsamındaki bazı hizmetlerin Türk Standardları Enstitüsünce yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesine dair protokol tarihinde imzalanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir

6 ORGANİZASYON 19 ilde koordinatör bölge oluşturulmuştur
Toplam 63 ilde proje tasdiki yapılmaktadır Tamamında makine mühendisleri görevlidir Kadrolu personel olmayan illerde sözleşmeli mühendisler vasıtası ile hizmet verilmektedir Araç proje müdürlüğü ile koordineli çalışılmaktadır Tasdik edilen proje sayısı ortalama adet/yıl Seri tadilatlar bu sayının dışındadır

7

8 ÇERÇEVE YÖNETMELİKLER-1
MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT (2007/46/AT) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini, TORTOY: Avrupa Topluluğunun 74/150/AT (2003/37/AT) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini, MOTOY: Avrupa Topluluğunun 92/61/AT (2002/24/AT) İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini, AİTM: Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin son seviyesini içermektedir.

9 TANIMLAR-3 Adı Gösterimi İşareti Uluslararası Direktif 76 /756 EC e
AT Yönetmelikleri: Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Bakanlıkça yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan motorlu araçlarla ilgili yönetmelikleri, e İşareti : otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işaret Adı Gösterimi İşareti Uluslararası Direktif 76 /756 EC e Ulusal Yönetmelik 76 / 756 AT Sanayi Bakanlığı’nca Yönetmelik Olarak Yayınlanıyor Sanayi Bakanlığı’nca ULUSAL TİP ONAY BELGESİ veriliyor.

10 TSE Standard olarak yayınlıyor
TANIMLAR-4 ECE - R: Motorlu araçlarla ilgili Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemelerini (Regülasyonları), E İşareti : 20/3/1958 tarihli “ Tekerlekli Araçların, Araçlara takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu talimatlar temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınmasına Dair Anlaşma” kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren işaret Adı Gösterimi İşareti Uluslararası Regülasyon ECE-R79 E Ulusal Tebliğ TS EN ECE R79 TSE Standard olarak yayınlıyor

11 TANIMLAR-6 AİTM Onayı: Araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda yapılan işlemleri, AİTM Tip Onayı Belgesi: Bu Yönetmeliğe göre seri olarak imal edilen araçlar ile seri tadilatlarda, her bir araç tipi için AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda Onay Kuruluşunca verilen belgeyi, AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, tek tek araçlar ve münferit tadilat için Onay Kuruluşunca veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşça verilen belgeyi, AİTM Seri Tadilat/Seri İmalat Araç Uygunluk Belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, seri imal edilen araçlar ve seri tadilatlar için imalatçı tarafından verilen belgeyi,

12 OTOMOBİL : Sürücü dahil en fazla 8 kişi
GENEL TANIMLAR M /21/AT OTOMOBİL : Sürücü dahil en fazla 8 kişi M MARTOY Ek-2 C (Gövde tip tanımı) M2,M3, N, O, /27/AT MİNİBÜS*: Sürücü dahil 9-15 kişi (9 kişi M1*) OTOBÜS*: Sadece oturan veya oturan ve ayakta yolcu taşıyan M2,M3 kategorisi *(Bkz : AİTM Ek-I / Mad:7.1.1, Mad:7.1.2 ) M2 ve M3 sınıf tanımları için, Bkz : AİTM Ek-I/Mad:7.2

13 TADİLATLAR-1 “Bir araç üzerinde imalatından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini değiştirecek şekilde yapılan işlem tadilattır “ Motor ve şasi değişikliği hariç kısmi komplelerinin aynı karekterdeki orijinalleri ile değiştirilmesi tadilat değildir. Ekonomik ömrünü doldurması veya başka nedenlerle hurda olduğu saptanmış olan ve trafik kaydı silinmiş bulunan araçlara tadilat yapılamaz ve yeniden tescil edilemez. “Tamamlanmamış Araç Tip Onay Belgeli” araç üzerinde, varyant, versiyon seviyesinde yapılacak değişiklikler ancak 1.seviye Tip Onayı alan imalatcısı tarafından gerçekleştirilebilir (3 .6) bkz /28335 RG)

14 TADİLATLAR-2 Tadilat sırasında yapılan değişiklikler ve etkilediği sistemler Ek VII hükümlerini karşılamalıdır. Ek VII’de belirtilen hükümlerde oluşan değişikliklerde; madde 1.1 (gürültü), madde 1.2 (egzos emisyon), madde 1.3 (arka koruma), madde 1.9 (fren), madde 1.49 (alev dayn.), madde 1.53 (ön koruma çerçevesi.) için Teknik Servis raporu gereklidir.

15

16 A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR SMM Büro Tescil Belgeleri aranacaktır.
SMM Belgesi iptal edilen mühendislerin hazırladığı projeler onaylanmayacaktır. “Münferit Araç Uygunluk Belgesi” ile “Sınırlı Tadilat Bildirimi” orijinal formatta olacaktır Araçlara ait, tescile esas belge veya tescil belgesinin aslı ya da bu belgelerin noter tasdikli sureti görülerek işlem yapılacak,

17 A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR BSTB ile yapılan PROTOKOL çerçevesinde, Araç Tadilat Projelerini tetkik ve onaylama yetkisi sadece TSE’ne verilmiştir. “Münferit Araç Uygunluk Belgesi” üzerinde sadece TSE Onay Kaşesi bulunacaktır. MMO ‘nın Mesleki denetim yapılmasında Enstitümüzce bir mahsur bulunmamaktadır.

18 A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR Araç Proje faaliyeti yapan birimlerimizin uygulama alanları ve bağlı olduklar koordinatör birimler ekte verilmiştir. Enstitümüzdeki kadrolu makina mühendisi ve/veya bilirkişi olarak görevlendirilen makina mühendisi tarafından incelenen projeler paraflanacaktır, Birim amiri/sorumlusu veya birim amirinin yetkilendireceği kişi tarafından imzalanarak onaylanacaktır. Proje tasdiki yapılmayan veya herhangi bir sebeple proje tasdiki yapılamayan birimlerdeki proje tasdikleri, Merkez veya koordinatör birimin belirleyeceği birimde yapılacaktır.

19 A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR Tadilat hangi ilde yapılmışsa, proje o ilde onaylanacaktır Proje tasdiki yapılmayan illerdeki tadilatlar, koordinatör ilinin belirleyeceği ilde onaylanacaktır Tadilat hangi il sınırları içerisinde yapılmışsa, plakası başka ile ait olsa dahi projeler o ilde onaylanacaktır. Uygunluk belgesi üzerinde tadilatı yapan atölyenin / işletmenin kaşesi ve firma yetkilisinin /yasal vekilinin imzası aranacaktır. Firma yetkilisinin/yasal vekilinin imza sirkülerinin aslı görüldükten sonra fotokopisi dosyasına eklenecektir.

20 A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR Tadilat yapılmamış araçlar ile daha önce tadilatı yapılmış, ancak dosyalarında tadilat projeleri bulunmayan araçlar için araçların tescil belgelerindeki bilgileri düzeltmek amacıyla sonradan düzenlenen projeler onaylanmayacaktır. Müracaatı yapılan dosya, kayıt işleminden sonra kontrol formları kullanılarak incelenecektir . Hatalı, eksik evrak vb. sebeple onaylanmayan projelere, proje üzerine tasdik edilmeme gerekçesi açıkça yazılıp “Tasdik Edilmemiştir” kaşesi basılacak, tetkik ücreti alınıp, bir nüshası ilgili birimde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgili mühendislik bürosuna iade edilecektir.

21 A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR Proje ve eklerindeki tüm evraka, projeyi hazırlayan mühendis tarafından kaşe basılacak ve imzalanacaktır . Uygulamada karşılaşılan sorunlarda veya tereddüt edilen sair durumlarda, koordinatör birim ve/veya Ankara Araç Proje Müdürlüğü ile iletişime geçilecek, işlemlerin koordineli olarak yürütülmesi için gereken hassasiyet gösterilecektir. Yönetmelik ve regülâsyonlarda güncel seviye aranacaktır.

22 B) TEKNİK HUSUSLAR Müsaade edilen tadilatlar ile ilgili teknik esaslar AİTM Ek IV’deki madde numaraları esas alınarak aşağıda verilmiştir.

23 4.1- MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ Tip Onayı Belgesine istinaden uygunluk belgesiyle tescil edilmiş araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde, ilgili yönetmeliklerin güncel seviyelerini sağlayan motorlar kullanılmalıdır İmalat Yeterlilik Belgesine istinaden teknik belgeyle tescili yapılmış araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde, ilgili yönetmeliklerin en az temel seviyesini sağlayan motorlar kullanılmalıdır.

24 4.1- MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ Motorun gücü vb. genel özelliklerini etkileyecek, parça değişiklikleri, tadilat seti kullanımı veya işlemci programlarında değişiklik yapılması durumunda, egzoz emisyon ve araç gürültüsünün ilgili yönetmelikler de belirtilen değerler içinde kaldığı tevsik edilmelidir. Orijinal tipinin haricindeki motor değişikliğinde;-Aracın imal yılı (modeli) esas alınarak aynısı veya daha sonra imal edilen motorlar kullanıldığında ve Motor Mukayese Raporunda benzinli araçlarda %30, dizel araçlarda %50 den fazla güç farkı olmadığında, tadil edilen motor için egzoz emisyonu ve araç dış gürültüsünün ilgili yönetmeliklere göre tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranmayacaktır.

25 4.1- MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ Aracın orijinal tipindeki motor, yenileme işlemi yapılmış olanlar dâhil, kullanıldığı takdirde, bu Ekin madde ve madde hükümleri uygulanmaz. Sınırlı tadilat bildirimiyle, proje gerektirmeden değişiklik yapılır. Aracın orijinal tipindeki motor (yeni, çıkma veya yenileme yapılmış olanlar dâhil)kullanıldığı takdirde, sadece Sınırlı Tadilat Bildirimi onaylanır. Ekleri: Ruhsat aslı, motor faturası (marka, tip, yakıt türü bilgileri olacak), gerektiğinde orijinal motora ait bilgileri içeren kayıt (uygunluk belgesi, broşür, katalog, vb.) Model yılı eski ancak özellikleri aynı (en az aracın imal yılının güncel seviyesinde),çıkma veya hiç kullanılmamış motorların tadilatında mukayese raporu ile proje düzenlenecektir.

26 4.1- MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ -Güç farkının yukarıda belirtilen değerlerden daha fazla olması veya modeli eski yada yakıt sistemi farklı motora tadil edildiğinde, tadil edilen motor için; - Egzoz emisyonu:70/220/AT veya 88/77/AT, - Araç dış gürültüsü: 70/157/AT veya ECE-R 51, - Motor gücü: 80/1269/AT, - Dizel Egzoz Dumanı: 72/306/AT, teknik servis raporu aranacaktır. Proje ekleri: Mukayese raporu, aranıyorsa tip onay belgesi veya teknik servis raporu,Ruhsat aslı veya noter tasdikli sureti, motor faturası (marka, tip, yakıt türü bilgileri olacak)

27 4.4. ŞASİ TADİLATI Komple şasinin veya araç tanıtım numarası bölümü olan kısmının yenisiyle değiştirilmesi gereken durumlarda tadilat, imalatçı firmanın bu konuda yetkilendirdiği servis tarafından yapılır. Aracın arka uzunluğu, dingil açıklığının % 60‟ını geçemez.(97/27/AT Ek I Madde 7.6.4). M kategorisi araçlardan N kategorisi araçlara dönüşümde; Kasa ilavesi varsa Ek VIII “üst yapı ile ilgili hususlar” uygulanır. EkVII Madde 1.1(Dış gürültü), 1.3 (arkadan çarpma), 1.8(geri görüş), 1.9(fren), 1.20(aydınlatma), 1.42 (yan koruma), 1.48(römork bağl.tert.), (ön koruma çerç.) için T.S. raporu gereklidir. M1 veya M2 den N1 veya N2 ye tadil ediliyor ise; MARTOY Ek-II C’de belirtilen hususlar aranmaktadır.

28 4.4. ŞASİ TADİLATI N kategorisi kapalı kasa (van, panelvan) araçtan M kategorisine dönüşüm. Yük dağılım ve koltuk yerleşimini gösteren proje yapılır. Ek VII madde 1.1,madde 1.5, madde 1.8, madde 1.9, madde 1.44, madde 1.46, madde 1.49 belirtilen şartlarauygunluğu T.S. raporu ile tevsik edilir N ve M1 kategorilerinden M2 ve M3 kategorisine tadilatta uygunluk belgesi tarihi gözetilmeksizin 2001/85/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu yetkili T.S tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir. (Ayrıntılı açıklamalar Ek VII‟nin ilgili maddelerinde yer almaktadır.) N’den M2-M3’e tadilde ABS zorunlu

29 4.4. ŞASİ TADİLATI 4.4.4 ÇEKİCİDEN KAMYONA DÖNÜŞÜM
- AİTM EK VII:(Aşağıdaki maddeler kontrol listesi ile aranır) Bütün araçlarda arka koruma çerçevesi bulunacaktır. M ve N1 kategorisi araçlarda, arkada, yerden yükseklik 55 cm’den az ise, bu şart aranmaz. Ayrıca yarı römork çekicileri ile işlevi itibarı ile arka koruma çerçevesi takılması mümkün olmayan araçlarda aranmaz. 1.42-Yan koruma çerçevesi N2 , N3 , O3 ve O4 kategorisi Tam ve Tamamlanmış araçlar 89/297/AT Yönetmeliğini karşılayacak teknik donanıma sahip olmalıdırlar - Dingil mesafesi değişmesi durumunda 97/27/AT ve 71/320/AT ye göre tip onayı veya T.S test raporu aranır..

30 4.6 DİNGİL İLAVESİ/ÇIKARTILMASI
4.6- Dingil veya Lastik ilavesive dingil çıkartılması Üçüncü dingil ilavesi, madde 3.5’teki koşullar uyarınca, sadece N3 kategorisi tamamlanmış araçlara uygulanır. Temel aracın ABS fren sistemi yok ise üçüncü dingil ilavesi yapılmamalıdır Tadilat yolu ile araçlara 3 üncü dingilden daha fazla dingil ilavesi yapılamaz. Teknik açıdan müsaade edilen azami dingil ağırlığını geçmemek kaydıyla lastik ilavesi yapılabilir. (İmalatçı tarafından verilen AYA değeri aşılmamalıdır.) Çok dingilli araçtan dingil çıkartılması AYK hesaplanarak yapılabilir.

31 4.7 KABİN ve KAROSERİ TADİLATI
Belli bir marka, tip ve modeldeki bir aracın yönetmelikte ön görülen tadilatlardan bir veya birkaçı yapılarak yeni bir model, tip veya bir başka marka araç yapılamaz. Körüklü otobüslerin tadilat ile normal otobüse dönüştürülmesi uygun değildir. M2 ve M3 kategorisi içerisinde sınıf değişikliği yapılması halinde tadilatta uygunluk belgesi tarihi gözetilmeksizin 2001/85/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu T.S.tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir. Ayrıca varsa, tadilattan dolayı Ek VII madde 1.15, 1.19, 1.31 ve 1.49 maddelerinden etkilenenler için de T.S.raporu aranır.

32 4.7 KABİN ve KAROSERİ TADİLATI
Kabini tek sıra koltuklu ve açık kasalı olarak üretilmiş kamyonetlerin tadilat yoluyla çift sıra koltuklu kabinli araca dönüşümü; sürücü ve arkada oturan yolcuların aynı kabin içerisinde bulunması, diğer bir deyişle birbirinden ayrı iki kabin olmaması kaydıyla mümkündür. Kapalı kasa panelvan (monoblok gövdeli) olarak üretilen araçların tadilat yoluyla çift sıra koltuklu kabinli, kasalı araca dönüşümü; tam şaseli olarak üretilen araçlarda mümkün olup,şasesiz (kendinden destekli gövde) olarak üretilen araçlarda ise uygun bulunmamaktadır. Araç tadilatlarında N kategorisi panelvan araçlar için düzenlenen Uygunluk Belgesinde MARTOY EK II/ C’de belirtilen Üst Yapı (Gövde) Tanımları, “BA Kamyon” ve “BB Van” ifadeleri ve araç sınıfları yazılacaktır

33 4.8 ÜST YAPI 4.8- Tam ve Tamamlanmış araç belgesi bulunan araçlarda yükün ve işin özelliğine göre; damper kasası, tank, vidanjör, ahşap kasa, vinç vb. üst yapılar. Ek VIII “üst yapı ile ilgili hususlar”a uygun olacaktır.. Damper, çöp kamyonu vb. araçların hidrolik mekanizmalarının 98/37/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluğunu gösteren CE işareti aranır. Üst yapımcı tarafından ilave edilen aydınlatma cihazları “E” veya “e” işaretli olacaktır Bütün araçlarda arka koruma çerçevesi bulunacaktır. M ve N1 kategorisi araçlarda, arkada, yerden yükseklik 55 cm’den az ise, bu şart aranmaz

34 4.9 KOLTUK ÇIKARTILMASI VEYA İLAVESİ
AİTM EK VII M2 ve M3 araçlarda 2001/85/AT aranacaktır ( ) M1 kategorisi araçlar 74/408/AT ( ) Yönetmeliği ve ya ECE - R 17 teknik düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir. 74/408/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 17 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden onayına sahip araçlarda bu madde uygulanmaz. 1.19- Emniyet kemeri bağlantıları ( ) M1 kategorisi araçlar 76/115/AT Yönetmeliği veya ECE - R 14 teknik düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya ilgili yönetmelik ve/veya teknik düzenlemeye uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir. 1.31- Emniyet kemerleri ( ) M1 kategorisi araçlar , 77/541/AT Yönetmeliğinde belirtilen konumlarda ,bu yönetmeliğe veya buna eşdeğer ECE –R 16 Teknik Düzenlemesine uygun emniyet kemerlerine sahip olmalı ve ilgili yönetmelik şartlarını karşılamalıdır. /541/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 16 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden onayına sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.

35 4.9 KOLTUK ÇIKARTILMASI VEYA İLAVESİ
N M2 ve M3 AITM EkVII ‘nin ilgili maddeleri M2 ve M /02/2009 sonra tescil M2 ve M3 AITM (kararlilik devrilme haric),Koltuk –Kemer tadilatinda AITM M2 ve M /02/2009 önce tescil M2 ve M3 (Sınıf Kategori değişikliği yoksa) Yuk hesabi-E, e onaylı kemer kaydı ile baglantı testi aranmayacak- E, e onaylı koltuk kaydı ile projede detay-kontrol var-baglanti testi yok N (Panelvan) N 01/01/2009 önce tescil E, e onaylı koltuk-kemer- kaydı ile baglantı testi aranmayacak -diger ilgili hususlar aranacak-veya orijinal araç koltuğu- 01/01/2009 sonra tescil E, e onaylı kemer ve baglantı testi zorunlu- E, e onaylı koltuk projede detay-kontrol var-baglanti testi yok

36 4.12 FREN SİSTEMİ TADİLATI Ek VII Madde 1.9- Frenler M, N ve O kategorisi araçlarda, frenler, 71/320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13 veya R 13-H Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir. Asbestli fren balataları kullanılamaz. /320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13 veya R 13 - H teknik düzenlemesinin güncel seviyesinden tip onayına sahip olan araçlarda bu madde uygulanmaz

37 4.16 OKUL SERVİS ARACI TADİLATI
14 Haziran 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ ndeki şartlar sağlanacaktır. 2001/85/AT şartlarına ilave olarak AİTM EK XII ‘de verilen ‘OKUL SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER’ de verilen şartlar sağlanmalıdır. Açılabilen camlar kolay ve emniyetli olarak açılıp kapanabilmelidir. Okul araçlarında öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar, sabit veya sabitleştirilmiş olmalıdır. (İki kişilik koltukta üç öğrenci taşınamaz., Koltuk ölçüleri % 30 azaltılabilir, Rehber öğretmen koltuğu olacak v.d )

38 Alev dayanıklılığı 22 Kişiden fazla yolcu taşıyan M3 kategorisi sınıf II ve sınıf III araçlar 95/28/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesini sağlamalıdır. Tip onay belgesi veya teknik servis raporu zorunludur. 95/28/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden onayına sahip araçlarda bu madde uygulanmaz. - M2 ve M3 kategorisi araçlarda AİTM EK VII madde 1.50 deki ilgili şartlar sağlanmalıdır.

39 Teşekkür Ederim Mehmet EVCİ
Üretici ve tüketici arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir köprü görevi üstlenen, Türk Sanayisinin dünya ile rekabet edebilmesinin anahtarı konumunda olan Türk Standardları Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu adına Genel Kurulumuzun siz saygıdeğer üyelerine, Denetleme Kurulu üyelerine, Teknik Kurul ve İhtisas Kurullarımızın değerli üyelerine ve Enstitü personeline en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Teşekkür Ederim Mehmet EVCİ

40 E- Posta: mevci@tse.org.tr
SORU ve ÖNERİLER E- Posta:


"AİTM UYGULAMA USUL ve ESASLARI 09 MAYIS 2013 – TRABZON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları