Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI EMEL YILMAZ ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş. MOSB ÇEVRE KOMİSYONU 29.09.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI EMEL YILMAZ ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş. MOSB ÇEVRE KOMİSYONU 29.09.2011."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI EMEL YILMAZ ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş. MOSB ÇEVRE KOMİSYONU 29.09.2011

2 Eski Uygulama Gürültü Emisyon Derin Deniz Deşarjı Atık lisansları Deşarj Geri Dönüşüm Tesisi

3 Yeni Uygulama

4 Yasal dayanak • 2872 sayılı Çevre Kanunu • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı R.G.) • Atıkların geri kazanımı, bertarafı ve yakılması konularında alınacak lisanslar için; ilgili atık yönetmelikleri

5 Çevre İzin Konuları • EMİSYON • ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ • ATIK SU DEŞARJI DEŞARJI • DERİN DENİZ DEŞARJI • TEHLİKELİ MADDE DEŞARJI

6 Çevre Lisans Konuları • GERİ KAZANIM • BERTARAF • ARA DEPOLAMA • İŞLEME • ARINDIRMA

7 • GERİ KAZANIM • BERTARAF • ARA DEPOLAMA • İŞLEME • ARINDIRMA  Tehlikeli Atık  Tehlikesiz Atık  Atık Yağ  Bitkisel Atık Yağ  Atık Pil ve Akümülatör  Ömrünü Tamamlamış Lastik  Ambalaj Atığı  Tehlikeli Atık  Tehlikesiz Atık  Atık Yağ  Bitkisel Atık Yağ  Atık Pil ve Akümülatör  Ömrünü Tamamlamış Lastik  Ambalaj Atığı Çevre Lisans Konuları

8 • GERİ KAZANIM • BERTARAF • ARA DEPOLAMA • İŞLEME • ARINDIRMA  Atık Yakma ve Birlikte Yakma  Düzenli Depolama  Atık Yakma ve Birlikte Yakma  Düzenli Depolama Çevre Lisans Konuları

9 • GERİ KAZANIM • BERTARAF • ARA DEPOLAMA • İŞLEME • ARINDIRMA  Tehlikeli Atık Çevre Lisans Konuları

10 • GERİ KAZANIM • BERTARAF • ARA DEPOLAMA • İŞLEME • ARINDIRMA  Tıbbı Atık Sterilizasyon  Ömrünü Tamamlamış Araç  Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma  Tanker Temizleme  Hurda Metal  Atık Kabul Tesisi  Tıbbı Atık Sterilizasyon  Ömrünü Tamamlamış Araç  Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma  Tanker Temizleme  Hurda Metal  Atık Kabul Tesisi Çevre Lisans Konuları

11 • GERİ KAZANIM • BERTARAF • ARA DEPOLAMA • İŞLEME • ARINDIRMA  PCB/ PCT Arındırma Çevre Lisans Konuları

12 İzin / Lisansa Tabi İşletmeler EK - 1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler EK - 2 Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler 10 ana başlık 64 tesis/faaliyet 10 ana başlık 64 tesis/faaliyet 10 ana başlık 188 tesis/faaliyet 10 ana başlık 188 tesis/faaliyet

13 Yetkili Merciiler EK - 1 EK - 2 ÇEVRE VE ŞEH. BAKANLIĞI İL ÇEVRE VE ŞEH. MÜDÜRLÜKLERİ

14 Başvurular kim tarafından yapılır? • ÇEVRE GÖREVLİSİ • ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ • ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI tarafından yapılır. • İŞLETMECİ (31.12.2010 tarihine kadar)

15 Başvuru şekli AKILLI KART TOKEN E-İMZA MOBİL İMZA

16 Mevcut Lisansların Geçerliliği ve Son Başvuru Tarihleri • Süreli izin/ lisanslar için ilk süresi bitecek olanın bitiş tarihi esas alınacaktır (süre bitiş tarihinden en az 30 gün önce başvuru yapılmak zorunda), • Süresiz izin/ lisanslar için bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 2 yıl içinde (01.04.2012’ ye kadar)

17 Süreç 1. GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN ALINMASI 2. İZİN/ LİSANS BELGESİNİN ALINMASI

18 ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ OLAN TESİS ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ OLAN TESİS Başvuru Uygun Bulundu mu? Başvuru Uygun Bulundu mu?  EVET Geçici Faaliyet Belgesi - GFB Verilir. Belge geçerlilik Süresi 1 Yıl dır. Geçici Faaliyet Belgesi - GFB Verilir. Belge geçerlilik Süresi 1 Yıl dır.  HAYIR Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Bakanlık İncelemesi (1 Ay) Bakanlık İncelemesi (1 Ay) Başvuru İptal Edilir Başvuru İptal Edilir GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN ALINMASI Eksiklikler tamamlanarak tekrar başvuru yapılır. eizin.cevreorman.gov.tr İzinlisans.cevreorman.gov.tr

19 GFB BAŞVURUSU – Gerekli Evraklar • EK-3A Geçici Faaliyet Belge Başvuru Formu doldurulur, • EK-3B’ de belirtilen dokümanlar forma eklenir. • ÇED Belgesi • Yapı Kullanım İzni • Ticaret Sicil Gazetesi • İşletme Belgesi • Vaziyet Planı • Kapasite Raporu • İş Akım Şeması ve Proses Özeti • ÇED Belgesi • Yapı Kullanım İzni • Ticaret Sicil Gazetesi • İşletme Belgesi • Vaziyet Planı • Kapasite Raporu • İş Akım Şeması ve Proses Özeti Özel Belgeler • Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı • Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı • Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi • Acil Durum/Müdahale Planı • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı • Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri • Sanayi Sicil Belgesi • Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi • Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi • Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı • Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı • Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi • Acil Durum/Müdahale Planı • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı • Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri • Sanayi Sicil Belgesi • Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi • Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Ortak Belgeler

20 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. Bakanlık İncelemesi (80 gün) Bakanlık İncelemesi (80 gün)  EVET  HAYIR Eksikliklerin Tamamlanması (80 gün) Eksikliklerin Tamamlanması (80 gün)  HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiği için; - İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz, - Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiği için; - İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz, - Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması (6 ay içinde) İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması (6 ay içinde) 6 Ay20 Gün80 Gün 1 YIL Başvuru Uygun Bulundu mu? Başvuru Uygun Bulundu mu?

21 İZİN/LİSANS BAŞVURUSU – Gerekli Evraklar • EK-3C’ de belirtilen dokümanlar sisteme yüklenir. • Emisyon Ölçüm Raporu • Akustik Rapor • Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi • Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi • Teknik Uygunluk Raporu • Fizibilite Raporu • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı • Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları • Emisyon Ölçüm Raporu • Akustik Rapor • Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi • Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi • Teknik Uygunluk Raporu • Fizibilite Raporu • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı • Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları

22 • Çevre Yönetim Sistem Belgesi • Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi • Deneme Yakması Planı • Deneme Yakması Sonuç Raporu • Tesise kabul edilen atıkların analizi • Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler • Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor • Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler • Biyolojik indikatör analiz raporu • Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı • Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler • Faaliyet Raporu • İzleme Raporları • Çevre Yönetim Sistem Belgesi • Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi • Deneme Yakması Planı • Deneme Yakması Sonuç Raporu • Tesise kabul edilen atıkların analizi • Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler • Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor • Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler • Biyolojik indikatör analiz raporu • Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı • Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler • Faaliyet Raporu • İzleme Raporları

23 İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda Süre Verilecek mi? Süre Verilecek mi? HAYIR İş Termin Planı Sunuldu mu? İş Termin Planı Sunuldu mu? HAYIR EVET Ek Süre Verilir (1 YIL) Ek Süre Verilir (1 YIL) Uygunsuzluk Giderildi mi? Uygunsuzluk Giderildi mi? HAYIR İşletme Faaliyetine Devam Eder İşletme Faaliyetine Devam Eder Belge iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. Belge iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. BELGENİN İPTALİ EVET

24 • İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda 5 yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciiye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur. 5 YIL GEÇERLİ BELGENİN YENİLENMESİ

25 LİSANS ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK 1-İşletmenin başka bir adrese taşınması, faaliyet yerinin değişmesi, 3-İşletmenin yakıtında ve yakma sistemindeki değişiklikler, 4-İşletmenin toplam üretim kapasitesinin 1/3 oranında artması, 5-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması, 2- İşletmenin faaliyet konusundaki değişiklikler, İzin/Lisans Belgesi yenilenmelidir. 6-İşletmenin 3 yıl süreyle çalışmaması durumunda

26 ÖNEMLİ NOT: • Üretim kapasitesinin veya yakma ısıl gücü artışı 1/3 oranından daha az ise izin/ lisanslarda değişiklik gerekip gerekmediği, izni veren kurum tarafından karara bağlanır. • Yazılım portalı ve başvuru ile ilgili sorularınız için; izinlisans@cevreorman.gov.tr

27 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz… Çevre Komisyonu İletişim Bilgileri:  Web adresi : http://cevre.mosb.org.tr  Elektronik İleti : komisyon@cevre.mosb.org.trkomisyon@cevre.mosb.org.tr


"ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI EMEL YILMAZ ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş. MOSB ÇEVRE KOMİSYONU 29.09.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları