Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROJESİ 11 ŞUBAT 2013 SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROJESİ 11 ŞUBAT 2013 SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROJESİ 11 ŞUBAT 2013 SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 2 EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROJESİ; Sivas İli’nde eğitimin niteliğini artırmak, Dar gelirli ailelerin öğrencilerine eğitim desteği sağlamak, Eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla;  Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü,  Sivas Belediyesi’nin İşbirliğini öngören bir projedir.

3 3 Eğitimde İşbirliği Protokolü;  Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü  Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı,  Sivas Belediyesi Proje Koordinatörü’nden oluşan bir komisyon tarafından hazırlamıştır.

4 4 AMAÇ Bu protokol; Sivas İli sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere,  taraflarca uygun görülen tüm alanlarda çalışmalar yürütmek,  öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmeye yönelik faaliyetlerin niteliğini artırmak,  öğretmen yeterliklerini artırmak,  öğrencilerin sağlık, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olmak,  Cumhuriyet Üniversitesi birimlerinin Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan rehber öğretmenler tarafından öğrencilere tanıtılmasına yönelik gezi ve gösteri gibi etkinlikler düzenlemek için taraflar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlama amacını taşımaktadır.

5 5 TEMEL ESASLAR-1 Madde. 5- Bu Protokolde belirtilen, eğitimde işbirliğine yönelik hizmetlerin her boyutunda çalışmalar, aşağıdaki esaslara göre yürütülür.  Çalışmalar mevzuata uygun olarak yürütülür.  Çalışmalar bilimsel çerçeveye uygun olarak gerçekleştirilir.  Yapılacak çalışmalarda durum analizi, problem tespiti, çözüm yollarının belirlenmesi, uygulama, izleme, değerlendirme, eğitim ve paylaşım süreçleri işletilir.  Çalışmalar, Sivas sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliğini arttırıcı ve ilgili tüm paydaşları kapsayıcı şekilde planlanır ve yürütülür.  Yapılan çalışmaların sonuçları ilgililerce paylaşılır.  Hizmetlerde, kullanılacak her tür metodoloji, teknik, sistem, araç ve materyallerin bilimsel standartlara uygunluğu sağlanır.  Hizmet tasarımı, işleyişi ve yayılımında, toplum tabanlılık ve eşitlik esastır.  Sivas il sınırları içerisinde yer alan Bakanlığı bağlı tüm eğitim kurumları, eğitimin niteliğinin geliştirilmesinde akademik bilgi ve destek ile her tür rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkına eşit oranda sahiptir. Temel Esaslar

6 6 TEMEL ESASLAR-2  Yapılacak olan çalışmalar için projelendirme suretiyle destek ve sponsor arayışı içerisine girilecek olsa da, faaliyetlerin parasal kaygılar içerisine girilmeden yürütülmesi esastır.  Eğitimde işbirliği kapsamında, Sivas il genelindeki her tür yönlendirme ve yürütme işleminde “Proje Yönetim Kurulu” yetkilidir.  Protokolün yürütülmesinde, farklı alanlarla ilgili durum analizleri, problem(ler)in tespiti, öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesi ve muhtemel çözümlemelere yönelik planlı çalışmaların yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çalışmalar, Proje Yürütme Komisyonlarınca gerçekleştirilir.  Kurul ve komisyon çalışmalarında kararların oybirliği ile alınması esastır.  Kurul ve komisyonlarda kimlerin görev alacağı, tarafların yetkili birimlerince belirlenir.  Tarafların yükümlülükleri, kendi personel ve maddi olanakları ile sınırlıdır.

7 7 İŞBİRLİĞİ ALANLARI Eğitim-Öğretim Çalışmaları: Mesleki Uygulama Hazırlık ve Yetiştirme Kursları, Etütler ve Ders Dışı Destek Hizmetleri Zümre Toplantılarının Etkili Kılınması Üniversite Adayı Öğrenci Programı (Mesleki Rehberlik) Öğretmen ve Öğretim Elemanı Hareketliliği

8 8 İŞBİRLİĞİ ALANLARI Eğitim Yönetimi Çalışmaları: Kısa Süreli Eğitimler Uzun Süreli (Dereceye Yönelik) Eğitimler Araştırma ve Yayın Çalışmaları Projelendirme Çalışmaları ve Bilimsel Organizasyonlar Sosyal Medya ve İletişim Çalışmaları Üniversite Veri Tabanlarının ve Kütüphanesinin Kullanıma Açılması Tez Çalışmalarının Sivas İline Yönlendirilmesi

9 9 İŞBİRLİĞİ ALANLARI Ders Dışı Etkinlikler (Sosyal Etkinlikler, Güzel Sanatlar ve Spor): Sanatsal ve Sportif Kurs ve Etkinlikler Okul Kulübü – Üniversite Kulübü / Toplulukları İşbirliği Tüm Çalışmaların Sahnelenmesi Okul Kulübü – Ülke Düzeyindeki Kulüp/Topluluklar Arasındaki İşbirliği

10 10 İŞBİRLİĞİ ALANLARI Sağlık, Beslenme ve Veli Destek Çalışmaları: Sağlık Taramaları Sağlık Eğitimleri Veli Destek Çalışmaları Beslenme Desteği

11 11 TARAFLARIN SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Tüm taraflar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama ve geliştirme.  Proje Yönetim Kurulu, Proje Yürütme Komisyonları ve Proje Yürütme Alt Komisyonları için her tür donanıma sahip uygun çalışma ortamları hazırlama.  Okullarda yapılacak olan çalışmalar hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik gereken bilgilendirmelerin yapılmasını sağlama.  İşbirliğinin öngördüğü faaliyetler için destek ve sponsor sağlama.  Çalışmalara yönelik organizasyonları yapma, gerekli insan kaynaklarını planlama.  Okullardaki uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla gereken önlemleri alma.

12 12 TARAFLARIN SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü;  İşbirliği yapılacak alanlara yönelik yeterli insan kaynağı desteği sağlama.  Protokol kapsamındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğrenciyi görevlendirme.  Akademik personelce verilecek hizmetlerde aksamaların yaşanmaması için gereken önlemleri alma.  Üniversitenin fiziki imkânlarından öğrenci ve öğretmenlerin de yararlanabileceği fırsatlar hazırlama.  Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ile diğer bağlı birimlerini bu proje konusunda bilgilendirme ve ihtiyaç duyulacak her türlü katkının sağlanması konusunda gerekli tedbirleri alma.

13 13 TARAFLARIN SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sivas Belediye Başkanlığı  Hizmetlere yönelik gereken insan kaynağı desteğini sağlama  Reklam, tanıtım, basılı materyaller vb harcamaları, Belediyenin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi bütçesinden 50.000TL’yi aşmayacak şekilde karşılama  Planlanan ders dışı etkinliklere Belediye bünyesindeki eğitimcilerin de katılmasını sağlama  Çalışmalarda Belediyenin sosyal ve kültürel eğitim tesisleri ile diğer fiziki imkanlarından da yararlanılabilmesini sağlama  İmkanlar dahilinde toplu etkinlikler için gerekli ulaşım ve salon ihtiyacını karşılama  Maddi yetersizlikleri dolayısıyla özel dershanelerden faydalanma imkanı bulamamış öğrencilere yönelik olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda hafta sonlarında düzenlenen hazırlık kursları ile takviye derslere gönüllülük esasına göre ders vermek üzere fakültelerin son sınıf öğrencilerinin açılan kurslara ulaşım ve bu süreçteki beslenme ihtiyaçlarını karşılama.

14 14 PROJE YÖNETİM ŞEMASI

15 15 PLANLAMA ve UYGULAMA  Protokol kapsamında yürütülecek hizmetler, tarafların katılımı ile hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara göre düzenlenir ve geliştirilir.  Tarafların konumlarında ve Protokole dahil hizmetlerin işleyişinde ortaya çıkan yeni durumlara göre gerekli değişiklikler, tarafların katılımı ile ele alınır ve gerekli düzenlemeler, oluşturulacak bir plan dahilinde yapılır.  Hizmetlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin çalışmalarda gerektiğinde taraflarca, çalışmaları yürüten kurum ve birimlere, işbirliği ve koordinasyon alanlarının özelliklerine göre, teknik, personel ve benzeri kurumsal destek sağlanır.

16 16 GEÇERLİLİK ve SÜRE Bu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Süre bitiminde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Protokol hükümleri kendiliğinden sona erer.

17 17 DEĞİŞİKLİK Bu Protokol hükümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikleri gösterir belgenin taraflarca imzalanarak, imzalı protokol metnine eklenmesi, ek bir protokole ihtiyaç bırakmadan uygulama için yeterli olur.

18 18 PROTOKOLÜN FESHİ Tarafların karşılıklı mutabakatı ile protokol her zaman için feshedilebilir. Eğitimde işbirliği bir hizmet birlikteliği olduğundan, Protokolün feshine neden olacak çekilmeler, söz konusu taraflara bir yasal yükümlülük getirmez.

19 19 YÜRÜRLÜK On beş maddeden oluşan Protokol, taraflarca 11/02/2013 tarihinde kapak hariç onbir (11 sayfa) protokol metni ve sekiz (8) sayfa ek olmak üzere TOPLAM ONDOKUZ (19) SAYFA ve üç asıl nüsha olacak şekilde tanzim ve imza edilmiş olup, Protokolün  bir nüshası Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  bir nüshası Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ve  bir nüshası Sivas Belediyesi tarafından muhafaza edilecektir. İşbu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

20 20 TEŞEKKÜR Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK’e Belediye Başkanımız Sayın Doğan ÜRGÜP’e Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Faruk KOCACIK’a Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan AKPINAR’a Protokol metninin hazırlanmasında emeği geçen: Rektör Yrd. Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ’a Ed. Fak. Dek. Yrd. Yrd. Doç. Dr. Hakkı KIZILOLUK’a İl Milli Eğitim Md. Yrd. Çetin ÖZDEMİR’e İl Milli Eğitim Şb. Md. Şinasi PERÇİN’e Sivas Bld. Proje Sorm. Ahmet Turan BOZPOLAT’a ve protokole ilgi duyan basın mensuplarına teşekkür ederiz.


"1 EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROJESİ 11 ŞUBAT 2013 SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları