Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11.SINIF BİLGİ YARIŞMASI. Genel Kültür UNESCO tarafından 2008 yılı kendisine adanan ilk Türk sözlük yazarı kimdir? CEVAP: KA Ş GARLI MAHMUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11.SINIF BİLGİ YARIŞMASI. Genel Kültür UNESCO tarafından 2008 yılı kendisine adanan ilk Türk sözlük yazarı kimdir? CEVAP: KA Ş GARLI MAHMUT."— Sunum transkripti:

1 11.SINIF BİLGİ YARIŞMASI

2 Genel Kültür UNESCO tarafından 2008 yılı kendisine adanan ilk Türk sözlük yazarı kimdir? CEVAP: KA Ş GARLI MAHMUT

3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İ slam’da Kuran-ı Kerim’den sonra ikinci büyük kaynak hangisidir? A. Tefsir B. Fıkıh C. Sünnet D. Meal CEVAP: C

4 Edebiyat “Tanzimat döneminde kaleme alınmı ş olan bu romanın ba ş kahramanı Dilber’dir. Roman aynı zamanda cariyelik anlayı ş ına bir ele ş tiridir.” Tanıtılan eserin adı nedir? CEVAP: Sergüze ş t

5 Matematik MATEMAT İ K sözcü ğ ünün harflerinin yerleri de ğ i ş tirilerek anlamlı ya da anlamsız, 9 harfli ve M ile ba ş layıp M ile biten kaç farklı sözcük yazılabilir? CEVAP: 1260

6 Genel Kültür “2002’de hayata veda eden ve en önemli eserlerinden biri “ İş te Gidiyorum Çe ş m-i Siyahım” olan sanatçımız kimdir? CEVAP: A Ş IK MAHZUN İ Ş ER İ F

7 Kimya 98. 10 ⁻ ² gram H ₂ SO ₄ ile 2 litre çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin pH de ğ eri kaçtır? A. pH= 2 B. pH= 3 C. pH= 5 D. pH= 10 E. pH= 12 CEVAP: B Co ğ rafya A ş a ğ ıdaki illerimizden hangisinde deprem görülme riski en azdır? A. Burdur B. Giresun C. Kastamonu D. Bartın E. Erzincan CEVAP: D

8 Felsefe Faydalı olan yararlı, yararlı olan faydalıdır.” dü ş üncesi a ş a ğ ıdaki hangi felsefi kavram ile açıklanır? CEVAP: Pragmatizm (Faydacılık)

9 Beden E ğ itimi Basketbol takımında oyuncuların forma numarası hangi sayıyla ba ş lar? CEVAP: 4

10 Genel Kültür Avrupa Birli ğ inin ba ş kenti neresidir? CEVAP: BRÜKSEL

11 İ ngilizce Cümleyi dolaylı anlatım(REPORTED SPEECH) ile yeniden yazın. “Don’t speak too loudly.” The teacher told the students_______________ CEVAP: The teacher told the students NOT TO SPEAK TOO LOUDLY.

12 Dil ve Anlatım “Ne ben ne de sınıf arkada ş larım onun böyle bir sorunla kar ş ıla ş masını istemeyiz.” cümlesindeki anlatım bozuklu ğ u neden kaynaklanmaktadır? CEVAP: Olumsuzluk ekinin gereksiz kullanımı

13 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Peygamberimizin ya ş adı ğ ı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayı ş ların ortaya çıkmama sebebi a ş a ğ ıdakilerden hangi sebebe ba ğ lıdır? A. İ nsanların cahil olu ş u B. Bilgi düzeyinin yeteli olmaması C. Peygamberimizin anlatımının yeterli olması D. Dü ş üncenin geli ş memi ş olması CEVAP: C

14 Genel Kültür Hangi ilimizde demiryolu a ğ ı yoktur? CEVAP: MU Ğ LA

15 Almanca Finden Sie richtige Verb mit Perfect. “ Ich habe gestern ein Buch…………………..” A. kaufe B. kaufte C. kaufen D. gekauft CEVAP: D

16 Tarih I. Dünya Sava ş ında İ tilaf Devletleri safında sava ş a giren Rusya 1918’ de imzalanan hangi antla ş mayla sava ş tan çekilmi ş tir? CEVAP: BREST L İ TOWSK CEVAP: 600kg/m³ Fizik

17 Ahi Evran Üniversitesi hangi ilimizdedir? CEVAP: KIR Ş EH İ R

18 Edebiyat “Roman hayallerinin pe ş inde ko ş an ancak hayal kırıklı ğ ına u ğ rayan Ahmet Cemil’in hayatı etrafında ş ekillenir. Eser, Servet-i Fünun döneminin bir aynasıdır.” Parçada tanıtılan romanın adı nedir? CEVAP: Mai ve Siyah

19 Genel Kültür 2013 yılı Türk Dünyası ba ş kenti seçilen ilimiz hangisidir? CEVAP: ESK İŞ EH İ R

20 İ ngilizce How many years does “a decade” take? CEVAP: 10 years

21 Beden E ğ itimi – Genel Kültür 2014 FIBA Dünya Ş ampiyonasına ev sahipli ğ i yapacak olan ülke hangisidir? CEVAP: TÜRK İ YE

22 Dil ve Anlatım “Bu zalim ş ehir, yıllar yılı ayak ba ğ ı oldu sevdamıza.” cümlesinde virgül hangi görevde kullanılmı ş tır? CEVAP: Vurgu

23 Biyoloji Halk arasında tavukkarası veya gece körlü ğ ü olarak bilinen hastalık hangi vitamin eksikli ğ inde görülür? CEVAP: A V İ TAM İ N İ Co ğ rafya Madenlerin içerisindeki saf metal oranına ne denir? CEVAP: TENÖR

24 Genel Kültür A ş a ğ ıdakilerden hangisi “Beynelmilel” sözcü ğ ünün kar ş ılı ğ ıdır? A. Önemsiz B. Uluslar arası C. Uyduruk D. Belirsiz CEVAP: B

25 Genel Kültür 2003 yılında Sertab Erener’in Eurovision’da birincilik elde etti ğ i ş arkının adı nedir? CEVAP: EVERYWAY THAT I CAN

26 Genel Kültür 2014 Cumhurba ş kanlı ğ ı seçimiyle seçilen ki ş i Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaçıncı cumhurba ş kanı olacaktır? CEVAP: 12.

27 YEDEK SORULAR

28 Genel Kültür Cumhurba ş kanlı ğ ı seçimleri kaç yılda bir yapılır? CEVAP: 5

29 Genel Kültür Türkiye Cumhuriyeti devletinde yargı yetkisi hangi kurum tarafından yürütülmektedir? CEVAP: BA Ğ IMSIZ MAHKEMELER


"11.SINIF BİLGİ YARIŞMASI. Genel Kültür UNESCO tarafından 2008 yılı kendisine adanan ilk Türk sözlük yazarı kimdir? CEVAP: KA Ş GARLI MAHMUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları