Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ LG İ KÜLTÜR YARIŞMASI BAŞÇAKMAK ORTAOKULU 8.SINIF 2.GRUPLAR B İ LG İ KÜLTÜR YARIŞMASINA HOŞ GELD İ N İ Z.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ LG İ KÜLTÜR YARIŞMASI BAŞÇAKMAK ORTAOKULU 8.SINIF 2.GRUPLAR B İ LG İ KÜLTÜR YARIŞMASINA HOŞ GELD İ N İ Z."— Sunum transkripti:

1

2 B İ LG İ KÜLTÜR YARIŞMASI BAŞÇAKMAK ORTAOKULU 8.SINIF 2.GRUPLAR B İ LG İ KÜLTÜR YARIŞMASINA HOŞ GELD İ N İ Z

3

4 T.C. İ NKILAP TAR İ H İ 1) Amasya Genelgesi’nde yer alan kararlardan bazıları şunlardır: I. Vatanın bütünlü ğ ü ve ulusun ba ğ ımsızlı ğ ı tehlikededir. II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır. III. Ulusun ba ğ ımsızlı ğ ını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. IV. Milli bir kurulun varlı ğ ı gereklidir. Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini belirten genelge maddeleri aşa ğ ıdaki şıklardan hangisinde do ğ ru olarak verilmiştir? a) I ve II b) I ve III c) I ve IV d) II ve III

5

6 DO Ğ RU CEVAP B

7

8 T.C. İ NKILAP TAR İ H İ 2) M.Kemal’in ‘’ Az zamanda büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyü ğ ü, temeli, Türk kahramanlı ğ ı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir’’ dedi ğ i ve Türk İ nkılâbının on yıllık sürecini de ğ erlendirdi ğ i konuşması hangi adla anılır? A.) Nutuk B.) Kastamonu konuşması C.) Onuncu yıl nutku D.) Türk tarih kurumunun açılış konuşması

9

10 DO Ğ RU CEVAP C

11

12 T.C. İ NKILAP TAR İ H İ 3- Aşa ğ ıdakilerden hangisi TBMM’nin ilk başkanıdır? A) M. Kemal B) İ smet İ nönü C) Celal Bayar D) Kazım Karabekir

13

14 DO Ğ RU CEVAP A

15

16 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 1. Hz. Muhammed’e “el-Emîn” (Güvenilir) lakabı hangi dönemde ve nerede verilmiştir? A) Cahiliye döneminde Mekke’de B) Vefatından sonra Medine’de C) Hicret sonrasında Medine’de D) Boykot döneminde Mekke’de

17

18 DO Ğ RU CEVAP A

19

20 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 2. Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine, “Kardeşim, korkma, ben de senin gibi annesi kuru et yiyen bir insanım.” diyerek, onu rahatlatmıştır. Peygamberimizin bu davranışı aşa ğ ıdakilerden en çok hangisine örnek teşkil eder? A) Kardeşli ğ e B) Alçakgönüllülü ğ e C) Görgülü olmaya D) Sözünde durmaya

21

22 DO Ğ RU CEVAP B

23

24 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 3.Gerekli önlemleri alıp sonra Allah’a güvenmek hangi kavramla ifade edilir. A- tevekkül B-tefekkür C- teessür D- tedbir

25

26 DO Ğ RU CEVAP A

27

28 TÜRKÇE 1. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde özne, cümlede yazılmamıştır? A) Çocuklar balkondan sarkıyordu. B) Çiçek gibi duruyordu masalar. C) Arkadaşlarıyla her zaman iyi geçinirdi. D) Sofraya kalabalık bir aile oturdu.Aşa ğ ıdakihangisi

29

30 DO Ğ RU CEVAP C

31

32 TÜRKÇE 2. Aşa ğ ıdakilerden hangisi isim cümlesidir? A) İ nsanın aklını başından alan nedir? B) Tecrübelerimizle bunun cevabını bulabiliriz. C) Önce soruyu anlayalım, sonra çözeriz. D) Anlatılanları iyi dinlemelisin.Aşa ğ ıdakihangisi

33

34 DO Ğ RU CEVAP A

35

36 TÜRKÇE 3. Mutlulu ğ a engel olmada ola ğ anüstü bir beceriklilik gösteriyor insanlar. Mutsuz olmaktan en çok kaçan, en başta gidiyor mutsuzlu ğ a. Oysa, insan başını çevirip şöyle bir bakıverse çevresine, kendini mutlu kılacak nice şeyler bulacak. Bakış açısı olumsuz oldu ğ undan göremiyor.kaç Parçanın ana düşüncesini aşa ğ ıdaki özlü sözlerden hangisi açıklar?aşa ğ ıdaki hangisi A) Başkasına verir talkını, kendisi yer salkımı. B) At, adımına göre de ğ il, adamına göre yürür. C) Her zaman gemicinin istedi ğ i rüzgâr esmez. D) Güzel gören güzel düşünür.

37

38 DO Ğ RU CEVAP D

39

40 FEN VE TEKNOLOJ İ Bir DNA molekülü yapısında bulunan adenin ve guanin sayılarını gösterir grafik şekildeki gibidir. Buna göre aşa ğ ıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) DNA molekülünde toplam 2000 tane organik baz vardır. B) DNA molekülünde 750 tane timin vardır. C) DNA molekülündeki guanin sayısı timin sayısına eşittir. D) Toplam 1000 tane deoksiriboz şekeri içerir

41

42 DO Ğ RU CEVAP D

43

44 FEN VE TEKNOLOJ İ

45

46 DO Ğ RU CEVAP B

47

48 FEN VE TEKNOLOJ İ

49

50 DO Ğ RU CEVAP C

51

52 İ NG İ L İ ZCE 1) Last month, the whole family ---- together and ---- a nice weekend. A) come / spent B) came / spent C) came / spend D) come / spend

53

54 DO Ğ RU CEVAP B

55

56 İ NG İ L İ ZCE 2) What ---- you do when you ---- the murderer? A) can / are seeing B) did / saw C) were / see D) will / saw

57

58 DO Ğ RU CEVAP B

59

60 İ NG İ L İ ZCE While they………picnic, it ……….to rain. A)had/started B)were having/were starting C)were having/started D) had/was starting

61

62 DO Ğ RU CEVAP C

63

64 MATEMAT İ K A)12 B)4 C)11 D)7

65

66 DO Ğ RU CEVAP B

67

68 MATEMAT İ K A) 4 B) 8 C) 16 D) 8√2

69

70 DO Ğ RU CEVAP C

71

72 MATEMAT İ K

73

74 DO Ğ RU CEVAP A


"B İ LG İ KÜLTÜR YARIŞMASI BAŞÇAKMAK ORTAOKULU 8.SINIF 2.GRUPLAR B İ LG İ KÜLTÜR YARIŞMASINA HOŞ GELD İ N İ Z." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları