Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Menenjit Prof. Dr. Reşat Özaras. Menenjit l Yüksek morbidite/mortalite l Akut, subakut ya da kronik l Klinik: tutulan anatomik bölge/patojen/konak yanıtı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Menenjit Prof. Dr. Reşat Özaras. Menenjit l Yüksek morbidite/mortalite l Akut, subakut ya da kronik l Klinik: tutulan anatomik bölge/patojen/konak yanıtı."— Sunum transkripti:

1 Menenjit Prof. Dr. Reşat Özaras

2 Menenjit l Yüksek morbidite/mortalite l Akut, subakut ya da kronik l Klinik: tutulan anatomik bölge/patojen/konak yanıtı l SSS’nin enflamasyon ve ödeme duyarlılığı l Erken tedavi başlamanın önemi

3 Akut SSS Enfeksiyonları 1.Bakteriyel menenjit 2.Meningoensefalit 3.Beyin absesi 4.Subdural ampiyem 5.Epidural abse 6.Septik venöz sinüs tromboflebiti

4 Akut Menenjit Sendromlu Hastaya Yaklaşım 1.Akut SSS enfeksiyonunun farkına varmak 2. Uygun antibiyoterapiyi hemen başlamak 3. Etkeni hızla tanıyarak tedaviyi gözden geçirmek 4.Komplikasyonların farkında olmak /tanımak/ yönetmek

5 Akut Menenjitli Hastaya Yaklaşım l Hastaya 30 dk içinde tedavi başlanmalıdır!

6 Akut Menenjit Sendromlu Hastaya Yaklaşım 30 dk içinde karar verme Klinik değerlendirme Hastanın geliş şekli Akut (1 gün-1 hafta) Subakut (1 hafta-1 ay) Kronik (> 1 ay ) Öykü ve muayeneden ipuçları Hastanın genel durumu Hastanın immün durumu

7 Bakteriyel Menenjit l İnsidens: 3/100,000 l Ateş, meningeal irritasyon bulguları > %85 l Diğer –Kraniyal s paralizisi/fokal bulgu %10-20 –Nöbet %25-30 –Papillödem < %1

8 Oluşum mekanizmaları –Hematojen –Komşuluk –Anatomik defekt konjenital travmatik cerrahi –Intranöral yollar

9

10

11

12 BOS l Renk/berraklık-bulanıklık l Hücre sayımı/dağılımı l Biyokimya (protein, glukoz) l Boyama (Gram, EZN, çini mürekkebi) l Kültürler l +/- Antijen tarama

13 Boya ile inceleme l Gram: %60-90 (tedavi başlanmış hastada %40-60) l (Gram ile yoğun m.o.: kötü prognoz)

14

15

16

17

18

19 Antijen Tarama l S. pneumoniae, N. meningitidis, Hib ve GBS; +%50-100 (özellikle antibiyotik öncesi önemli) l C. neoformans; + %90-95 l (Rutin değil)

20 Bakteriyel –Viral menenjit Bakteriyel etiyolojiyi düşündürenler: l BOS glukozu < 34 mg/dl l BOS: Serum glukoz oranı< 0.23 l BOS proteini > 220 mg/dl l BOS lökosit sayısı> 2000/mm 3 l BOS nötrofil sayısı > 1180 /mm 3

21 LP Kontrendikasyonlar Mutlak:Deri enf. Papillödem, fokal nörolojik bulgu, Relative:Kitle lezyonu kuşkusu Spinal kord tümörü Spinal epidural abse Kanama diyatezi, düşük trombosit

22 BT l Gereğinden fazla kullanılmaktadır  tedavide gecikmeye yolaçmakta, maliyeti artırmaktadır l Akut menenjitte katkısı sınırllıdır l Fokal enfeksiyonlara gerekir

23 SSS Penetrasyonu İyi Penetrasyon Penisilinler 3. ve 4. k sefalosp. Kloramfenikol Rifampisin Ko-trimoksazol Kötü Penetrasyon 1. ve 2. k sefalosp. Klindamisin AMG Tetrasiklinler Makrolidler

24 Yaşa Göre Sık Etkenler Yaş 0-4 hafta 4-12 hafta 3 ay -18 yaş 18-50 yaş >50 yaş Sık Etkenler Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus spp., Salmonella spp. S. agalactiae, E. coli, L. monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae S. pneumoniae, N. meningitidis S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, aerobik gram-negatif basiller

25 Altta Yatan Hastalığa Göre Sık Etkenler Altta Yatan Hastalık İmmün yetmezlik Kafa Tabanı Kırığı Kafa travması; SSS cerrahisi BOS şantı Sık Etkenler S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, aerobik gram-negatif basiller (P. aeruginosa dahil) S. pneumoniae, H. influenzae, group A β- hemolitik streptokok Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, aerobik gram-negatif basiller (P. aeruginosa dahil) S. epidermidis, S. aureus, aerobik gram- negatif basiller (P. aeruginosa dahil), P. acnes

26 Listeria monocytogenes l Gram pozitif basil l Bulaşma : Kontamine süt ve süt ürünleri l Klinik : Ateş ve başağrısı (2-10 gün) l Meningiyal irritasyon işaretleri olguların %40’ında saptanmaz l Bilinç bulanıklığı ile başvuru sık l Nöbetler (%25)

27 Listeria monocytogenes l Hemokültür pozitifliği : %75 l BOS : %25 lenfositik pleositoz l BOS kültürü pozitifliği : %40-80 l Tedavi : 3.k sefalosporinler etkisiz l Ampisilin (12 g/g)±Gentamisin l Penisiline allerjik : TMP-SMX l Tedavi süresi : 3 hafta

28 Menenjitte Emprik Tedavi Klinik DurumMuhtemel Patojen Tedavi Toplum Kökenli S. pneumoniae Seftriakson N. meningitidis 2 x 2 gram [Listeria] + [H. influenzae]Ampisilin 6 x 2 gram +Dekort amp 4 x 8 mg, 4 gün süreyle

29

30 Toplum Kökenli Bakteriyel Menenjitte Kötü Prognostik Faktörler l Hipotansiyon, bilinç değişikliği, nöbet ile başvurma l Antibiyotik tedavisinde geç kalma, kötü prognozla ilişkili Aronin et al, Ann Intern Med1998;129:862

31 Subakut/kronik menenjit l Birkaç hafta veya ay içinde gelişir l Baş ağrısı, ateş, ense sertliği, şuurda değişme belirtileri l Fokal nörolojik bulgular daha sık l Spesifik tedavi gerektirir l Tanı zordur

32 Subakut/kronik menenjit l İnfeksiyonlar: –Tüberküloz –Spiroket hastalıkları(sifiliz, Lyme hastalığı) –Bruselloz –Mantar menenjitleri Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Candida Toxoplasmosis,

33 Tuberküloz l Yavaş seyirli l Temas,PPD(+)’liği,immün baskılanma l Prodrom 2-4 hafta l Menenjit, vaskülit, yer kaplayan lezyon (tüberkülom) belirtileri görülür –Ateş –Bilinç değişikliği –Hemipleji, parapleji –Göz sinirleri tutulumu

34

35 BOS BULGULARI ETKEN NÖTROFİL (/MM 3 ) HÜCRE TİPİ GLUKOZ(MG/DL)PROTEİN(MG/DL Viral50–1000Mononükleer>45<200 Bakteriyel1000–5000Nötrofilik<40100–500 Tuberküloz50–300Mononükleer<4550–300

36 Ensefalit

37 Herpes Ensefaliti l Akut ensefalitlerin en sık ve fatal olanı l Trigeminal gangliyonda latent l İmmundüşkünlerde reaktivasyon l Temporal korteks ve limbik sistemi tutar l immündüşkün hastalarda aktif mükokutanöz HSV infeksiyonu

38 Herpes Ensefaliti l Yüksek ateş (% 89) l Baş ağrısı (% 78) l Bilinç değişlikliği/uykuya eğilim(% 96) l Kişlilik değişikliklikleri(% 61) l Epileptik nöbetler l Disfazi l Hemiparezi l Papilla ödemi

39 HSVE’de tanı l BOS’da 10-2000/mm3 hücre sayısı(lenfosit) l Proteinde artış(7-750) l Normal/hafif düşmüş glikoz,sıklıkla eritrosit l BOS da PCR yüksek özgüllük ve duyarlılığı l BOS da HSV antikorları 2.haftadan sonra artar l Tipik EEG bulguları  8 saatte bir 10-15 mg/kg asiklovir(14-21 gün)

40 HSVE’de MR l İnferior temporal loblardaki hiperintens alanlar l Frontal ve pariyetal lobları da tutabilir l Bilateral temporal lob tutulumunun tanıda patognomonik olduğu bildirilmiş. l Lezyonlar ödem ve hemorajik enfarkt içerebilir l Erken dönemde MR bulguları normal olabilmektedir

41

42 Enfeksiyona benzer kliniği olan tablolar l İlaçlara bağlı aseptik menenjit l Primer veya metastatik MSS maligniteleri (menenjitis karsinomatoza) l MSS vasküliti l SLE serebrit l Subaraknoid kanamalar l Embolik veya trombotik inmeler

43 Menenjitis karsinomatoza l AML / ALL l HL / NHL l Primer MSS lenfoması l Melanom l Meme / Bronş kanseri

44 İlaçlara bağlı aseptik menenjit l NSAI l OKT3 l ATG l TMP-SMX l Azatiopurin

45 b 30 yaşında erkek, KML(+) allogenik KIT hastası Ateş, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, motor defisit ?

46 37 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, uyuklama hali, yer ve zaman oryantasyon bozuklugu bilinç bulanıklığı ?

47 33 yaşında bayan hasta HIV (+) Baş ağrısı, uykuya meyil, yürüyememe ?

48 55 yaşında bayan hasta Ateş, bel ağrısı, hareket kısıtlılığı D10-11 seviyesinde Tbc spondilodiskit (1)

49 ) 75 yaşında bayan hasta KLL (+) Ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, bel ağrısı hareket kısıtlılığı L3-4 seviyesinde piyojenik spondilodiskit( Salmonella enteritidis)

50 43 yaşında bayan hasta Baş ağrısı, epileptik nöbet bilinç bulanıklığı ?

51 47 yaşında bayan hasta Boyuna künt travma sonrasında boyun ağrısı, ateş C6-7seviyesinde Brusella spondilodiskiti


"Menenjit Prof. Dr. Reşat Özaras. Menenjit l Yüksek morbidite/mortalite l Akut, subakut ya da kronik l Klinik: tutulan anatomik bölge/patojen/konak yanıtı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları