Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonlarının Tıbbi ve Ekonomik Sonuçları Seda ŞİRİN KÖSE, Ali KANIK, Engin KÖSE, Kayı ELİAÇIK, Murat ANIL, Mehmet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonlarının Tıbbi ve Ekonomik Sonuçları Seda ŞİRİN KÖSE, Ali KANIK, Engin KÖSE, Kayı ELİAÇIK, Murat ANIL, Mehmet."— Sunum transkripti:

1 Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonlarının Tıbbi ve Ekonomik Sonuçları Seda ŞİRİN KÖSE, Ali KANIK, Engin KÖSE, Kayı ELİAÇIK, Murat ANIL, Mehmet HELVACI

2 GİRİŞ • Ventriküloperitoneal şantların (VPŞ) en önemli komplikasyonu • İnsidans %5-41 • Ciddi morbidite ve mortalite • Yüksek tedavi maliyeti ve psikososyal sıkıntılar • Ülkemiz koşullarında ventriküloperitoneal şant enfeksiyonlarını (VPŞE) klinik ve ekonomik yönüyle inceleyen sınırlı bilimsel yayın

3 AMAÇ Çocuklardaki şant enfeksiyonlarının tıbbi ve ekonomik sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi

4 YÖNTEM • T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği • Ocak 2007 - Aralık 2011 • İlk kez VPŞE tanısı ile takip edilen 51 olgu

5 YÖNTEM • Tanı: – Öykü – Yakınma (ateş, kusma, başağrısı, nöbet) – Klinik bulgular (bilinç değişikliği, yara yerinde akıntı, meningeal irritasyon kanıtlarının varlığı) – Beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi – BOS kültürü • Tedavi: – Hastanın klinik durumu, etken ve BOS bulguları

6 YÖNTEM • Ameliyat sonrası ilk VPŞE gelişme zamanına göre 0-2 ay, 2-6 ay, 6-12 ay ve > 12 ay sonra enfeksiyon gelişenler • İlk VPŞE’de hastanede 21 gün yatanlar • Olguların tedavi başlangıcında eksternal ventriküler dreneja alınma kararı beyin cerrahının tercihi • Tüm olgulara orta düzeyde basınç ayarlı şant takılmış ve antibiyotik profilaksisi

7 YÖNTEM • Maliyet değerlendirilmesi: – Hastane yatak ücreti, – Antibiyotik, – Laboratuvar ve radyoloji, – Cerrahi maliyetler • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Hizmetleri • Maliyet katsayısı: Toplam maliyet/İzlem süresi • Yatış katsayısı: Hastanede yatış süresi/İzlem süresi

8 BULGULAR • 28' i (%55) kız toplam 51 olgu • 1-88 ay arası • Ortalama izlem süresi: 734 ± 367 gün (ortanca: 665; en az: 66; en fazla: 1615)

9 BULGULAR EtiyolojiHasta sayıları % Konj. malformasyonlar30 58,8 Prematürite8 15,7 SSS enfeksiyonu4 7,8 İKYKO3 5,9 İdiyopatik6 11,8

10 BULGULAR 132 VPŞE / 835 şant operasyonu = % 15,8 33 (%64) olguda birden fazla şant enfeksiyonu 7 hasta (%13,7) izlemde exitus

11 BULGULAR

12 • İlk şant enfeksiyonunda : – 37(%72) olguya şant çıkarılıp eksternal ventriküler drenaj uygulanmış – 14 (%28) olguya şant çıkarılmadan sadece antibiyotik tedavisi verilmiş

13 Hastaneye yatış sayısı: 2,58 ± 1,75 (ortanca: 2; en az:1; en fazla:7) Ortalama yatış katsayısı: (hastanede yatış süresi / izlem süresi): 0,17± 0,22 BULGULAR

14 Parametre Yatış katsayısı p Maliyet katsayısı p Cinsiyet Kız n:28 Erkek n:23 0,05 0,13 0,07 38,1±74,4 49,0±53,5 0,06 İlk şant enf. yaşı <3 ay n:28 >3 ay n:23 0,11 0,04 0,002 57,8±80,0 24,9±35,5 0,006 Hidrosefali Etiyoloji Konjenital n:35 Edinsel n:16 0,10 0,09 0,413 48,0±72,2 30,3±46,2 0,401 Doğum Term n:36 Preterm n:15 0,06 0,15 0,001 30,9±42,8 71,9±97,2 0,005 EVD Var n:37 Yok n:14 0,10 0,08 0,941 47,5±72,2 31,1±42,8 0,479

15 BULGULAR Parametre Hastanede yatış süresi <21gün (n:33) Hastanede yatış süresi >21gün (n:18) p Yaş (ay), ortanca 3 20.500 Cinsiyet, n (%) Erkek Kız 19 (57.5) 14 (42,5) 9 (%50) 9 (50) 0.600 BOS kültürü, n (%) Üreme (+) Üreme (-) 15 (60) 18 (56,2) 10 (40) 9 (50) 0.600 0.262 Gram pozitif Gram negatif 10 (66,6) 5 (33,4) 3 (33,4) 6 (66,6) 0.301 Doğum, n (%) Term Preterm 27 (81) 6 (19) 9 (50) 0,017 BOS/Kan glukoz (ortanca) 0,4 0,30,006 BOS protein gr/dl (ortanca) 138 2400,250 BOS lökosit /mm 3 (ortanca) 80 850,493 Hidrosefali etiyolojisi, n (%) Konjenital Edinsel 23 (69,6) 10 (31,4) 12(66,6) 6 (33,4) 0.412 EVD n (%)(+) 25 (75,7) 12 (66,6)0.487

16 BULGULAR Olguların tanı yaşı, yatış katsayısı ve maliyet kat sayısı ile karşılaştırıldığında negatif yönde korelasyon (p = 0.005 r = - 0.38) (p= 0.04 r=-0.29)

17 BULGULAR • Hastanede her bir yatıştaki ortalama maliyet: – 6.397 ± 4.338 TL (ortanca: 12.987 TL; en az: 5102 TL; en çok: 44272 TL) • Ortalama bir hasta maliyet: – 16.188 ± 11.195 TL • Maliyet katsayısının çeşitli faktörlerle ilişkisine bakıldığında prematür doğanlarda ve erken yaşlarda şant enfeksiyonu geçirenlerde anlamlı fark mevcut (p=0,006 ve 0,005)

18 TARTIŞMA

19 VPŞE risk faktörleri

20 TARTIŞMA VPŞE sıklığı %10 Çalışmamızda %15,8 Şant enfeksiyonu sıklığı operasyon sonrası ilk iki ayda daha yüksek Cerrahi teknik El yıkama Sterilite sorunları Ameliyathane koşulları Günlük vaka sayısı Operatör deneyimi Operasyon saati Postoperasyon bakım Antibiyotikli şant kullanılmaması ?? Sosyoekonomik düzey Aile eğitim

21 TARTIŞMA Prematüre BOS/serum glikoz düşük = Uzun yatış süresi

22 TARTIŞMA < 3 ayPrematüre Yatış katsayısı Ve Maliyet katsayısı YÜKSEK

23 TARTIŞMA • Ülkemizde şant enfeksiyonlarının ekonomik yönü ?? • Yurt dışında bir VPŞE 8-50 bin dolar • ABD: yatak ücreti 400 dolar; yoğun bakım ücreti 800 dolar • Ülkemizde 20 dolar ve 250 dolar • Çalışmamızda: – Bir VPŞE = 6400 TL – 1 hastanın toplam maliyeti= 16 200 TL

24 SONUÇ Şant Enfeksiyonu Riskini ve Maliyeti Arttıranlar  Prematür doğum  Küçük yaşta ilk VPŞE Morbidite ve maliyetin azalmasında risk faktörleri belirlenmeli !

25 Teşekkürler!


"Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonlarının Tıbbi ve Ekonomik Sonuçları Seda ŞİRİN KÖSE, Ali KANIK, Engin KÖSE, Kayı ELİAÇIK, Murat ANIL, Mehmet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları