Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10.04.2015alparslan özmen1 HİZMET PAZARLAMASI Yrd.Doç.Dr. Alparslan Özmen 3.hafta Hizmet Pazarlamasında Bilgi Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10.04.2015alparslan özmen1 HİZMET PAZARLAMASI Yrd.Doç.Dr. Alparslan Özmen 3.hafta Hizmet Pazarlamasında Bilgi Sistemi."— Sunum transkripti:

1 10.04.2015alparslan özmen1 HİZMET PAZARLAMASI Yrd.Doç.Dr. Alparslan Özmen 3.hafta Hizmet Pazarlamasında Bilgi Sistemi

2 10.04.2015alparslan özmen2 Pazarlama Bilgi Sistemi Günümüzde işletmelerin rakiplerinin gerisinde kalmamak ve pazardaki yeni fırsatları takip edebilmek için gereksinim duydukları konu, bilgidir. Ancak bilginin belirli bir pazarlama sorununa çözüm olması için zamanında, doğru ve erişilebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle, bilginin elde edilmesi ve değerlendirilmesi süreci sistematik bir şekilde yerine getirilmelidir.

3 Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama alanı ile ilgilenen yöneticilerin etkili kararlar vermede gereksinme duydukları bilgi akışını sağlamak amacıyla, bireylerden ve bilgisayar sistemlerinden oluşan süreçlerin geliştirildiği ve bu sayede gereksinim duyulan bilgiye doğru zamanda ve doğru biçimde ulaşılmasını sağlayan sistemdir. 10.04.2015alparslan özmen3

4 Pazarlama bilgi sistemi, birbirinden bağımsız olarak elde edilen bilgileri, anlamlı bir biçimde bir araya getirerek kullanıma sunmaktadır. Ancak pazarlama bilgi sistemi, yalnızca veri toplama sisteminden ya da bilgi teknolojilerinin kullanımından ibaret değildir. 10.04.2015alparslan özmen4

5 Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama alanındaki karar vericilerin pazarlamaya ilişkin planlama, uygulama ve kontrol işlevlerini geliştirmek amacıyla yararlandıkları uygun, zamanında kesin ve doğru bilgilerin toplanmasını, sınıflandırılmasını, analiz edilmesini, değerlendirilmesini ve gerekli yerlere dağıtılmasını içeren sistemdir. 10.04.2015alparslan özmen5

6 10.04.2015alparslan özmen6 Pazarlama Bilgi Sisteminin Amaçları 1-Karar verme sürecine destek sağlamak 2-Planlama sürecini yapısal hale getirmek 3-Mevcut bilginin etkin kullanımını sağlamak 4-Yeni bilgi gereksinimini saptamak 5-İletişim ortamı yaratmak 6-Öğrenen bir çevre yaratmak

7 10.04.2015alparslan özmen7 Pazarlama Bilgi Sisteminin Bileşenleri  Kullanıcı Arayüzleri  Uygulama Yazılımları  Pazarlama Veritabanları  Sistem Destek Birimi

8 10.04.2015alparslan özmen8 Bilgi Sistemi İçin Sağlanması Gereken Koşullar  Verilere Kolay Ulaşım  Bilginin Yeniliği  Bilgilerin Sınıflandırılması  Esneklik

9 Pazarlama Bilgi Sisteminin Alt Sistemleri  İçsel Raporlama Sistemi  Pazarlama İstihbarat Sistemi  Pazarlama Karar Destek Sistemi  Pazarlama Araştırması Sistemi 10.04.2015alparslan özmen9

10 10.04.2015alparslan özmen10 Hizmet Pazarlamasında Pazarlama Araştırmaları Pazarlama Araştırması; işletmenin belirli pazarlama uygulamalarına ilişkin gereksinim duyulan verilerin, sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması sürecine verilen addır.

11 İşletmelerin pazarlama araştırması yoluyla edinmek istedikleri bilgi türleri şunlardır:  Satışların miktarı,  Satışlardaki yeni eğilimler,  Seslenilen pazarın büyüklüğü,  Pazarın büyüme oranı,  Pazardaki fiyatlandırma eğilimleri,  Faaliyet gösterilen sektördeki rakiplerin aktiviteleri,  Tutundurma aktivitelerinin etkinliği,  Karlılık durumu,  Reklamların etkinlik seviyesi,  Faaliyet gösterilen sektördeki teknolojik gelişmeler. 10.04.2015alparslan özmen11

12 10.04.2015alparslan özmen12 Hizmetler İçin Pazarlama Araştırması Süreci  Sorunun ve Araştırmanın Amaçlarının Belirlenmesi  Araştırmanın Tasarlanması ve Veri Toplama Yöntemine Karar Verilmesi  Örneklemin Belirlenmesi ve Verilerin Toplanması  Verilerin Analiz Edilmesi ve Bulguların Yorumlanması  Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması

13  Sorunun ve Araştırmanın Amaçlarının Belirlenmesi: 10.04.2015alparslan özmen13

14  Araştırmanın Tasarlanması ve Veri Toplama Yöntemine Karar Verilmesi: 10.04.2015alparslan özmen14

15 Niteliksel Veri Toplama Yöntemleri Niteliksel Veri Toplama Yöntemleri Odak Grup Görüşmesi: Derin Görüşme: Doküman İncelemesi: 10.04.2015alparslan özmen15

16 Niceliksel Veri Toplama Yöntemleri Niceliksel Veri Toplama Yöntemleri Anket:Görüşme:Gözlem:Deney: 10.04.2015alparslan özmen16

17  Örneklemin Belirlenmesi ve Verilerin Toplanması: Araştırma verilerinin hangi yöntemle toplanacağının saptanmasından sonra, araştırmanın örnekleme planı oluşturulmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde önemli bir karar aşaması da; olasılıklı ya da olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden hangisinin kullanılacağının belirlenmesidir. 10.04.2015alparslan özmen17

18 Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri Basit Tesadüfi Örnekleme: Evrendeki her birim, eşit ve birbirinden bağımsız olarak seçilme şansına sahiptir. Burada, öncelikle evrendeki birimlerin bilinmesi ve listelenmesi gerekmektedir. Tabakalı Örnekleme: Tabakalı Örnekleme: Evrendeki alt grupların belirlenip, bunların evren büyüklüğü içindeki oranlarıyla örneklemde temsil edilmelerini sağlayan bir yöntemdir. 10.04.2015alparslan özmen18

19 Kümelere Göre Örnekleme: Kümelere Göre Örnekleme: Evrenin çeşitli gruplardan oluşması halinde bu grupların aralarından belirli sayıda grubun tesadüfi yöntemle seçilmesi temeline dayanmaktadır. Sistematik Örnekleme: Sistematik Örnekleme: Evrenin tamamının bir listesinin araştırmacı da mevcut olması durumunda uygulanabilmektedir. 10.04.2015alparslan özmen19

20 Olasılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemleri Olasılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemleri Kolayda Örnekleme: Kolayda Örnekleme: Evrene ait ulaşılabilen her birimin örneklem kapsamına dahil edilmesidir. Denek bulma işlemi, arzu edilen örnek büyüklüğüne ulaşılıncaya kadar sürmektedir. Yargısal Örnekleme: Yargısal Örnekleme: Örneklemi oluşturan birimler, araştırmacının araştırma problemine yanıt bulacağına inandığı kişilerden oluşmaktadır. Deneklerin belirlenmesindeki ölçüt, araştırmacının yargılarıdır. 10.04.2015alparslan özmen20

21 Kota Örnekleme: Kota Örnekleme: Evrenin özelliklerini belirlediğine inanılan belli değişkenler dikkate alınarak, örnek kütlenin oluşturulması hedeflenmektedir. Evrenden belli kotalar dahilinde gruplar ayrılarak örneklem birimleri seçilir. Kartopu Örnekleme: Kartopu Örnekleme: Evrenin sınırlarının ve evrene üye olanların kesin olarak belirlenemediği ve belirlenen örneklem birimlerine ulaşılmasının da zor olduğu durumlarda kullanılan bir yöntemdir. 10.04.2015alparslan özmen21

22  Verilerin Analiz Edilmesi ve Bulguların Yorumlanması: Pazarlama araştırmalarındaki bu aşama, toplanan verilerin anlamlı sonuçlar anlatacak biçimde analiz edilmesidir. İstatistiksel analizler yardımıyla niceliksel ve niteliksel veriler analiz edilebilmektedir. 10.04.2015alparslan özmen22

23  Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması: Pazarlama araştırmasının son aşamasını, analiz sonucunda ulaşılan bulguların ilgili kişi ya da kurumlara sunulması oluşturmaktadır. 10.04.2015alparslan özmen23

24  Bu araştırma temelde ne amaçla gerçekleştirilmiştir?  Elde edilen veriler, bilgi gereksinimini karşılamak için yeterli olmuş mudur?  Sorun giderilebilmiş midir?  Daha fazla araştırmanın yapılması gerekli midir?  Araştırma sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda yapılan planlar güvenle uygulamaya geçirilebilir mi?  Halihazırda uygulanmakta olan mevcut planlar hedefe ulaşmada etkili olmakta mıdır? 10.04.2015alparslan özmen24

25 10.04.2015alparslan özmen25 Etkili Bir Pazarlama Araştırması İçin Sağlanması Gereken Koşullar

26  Pazarlama Araştırmaları üst yönetimin desteğini ve katılımını gerektirmektedir  Pazarlama araştırmasının yararı, maliyetini aşmamalıdır  Pazarlama araştırmaları düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır  Pazarlama araştırmaları müşterilerin önceliklerine odaklanmalıdır  Pazarlama araştırmaları müşterilerin algılamalarını ve beklentilerini içermelidir 10.04.2015alparslan özmen26


"10.04.2015alparslan özmen1 HİZMET PAZARLAMASI Yrd.Doç.Dr. Alparslan Özmen 3.hafta Hizmet Pazarlamasında Bilgi Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları