Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deri -yumuşak doku ve Komplike infeksiyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deri -yumuşak doku ve Komplike infeksiyonları"— Sunum transkripti:

1 Deri -yumuşak doku ve Komplike infeksiyonları
Prof Dr Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

2 Stafilokok Gram pozitif kok Hareketsiz, Sporsuz, Katalaz pozitif,
Dış ortam koşullarına dayanıklı Kanlı agarda ve basit by. de ürerler S. aureus beta hemoliz yapar, koagülaz pozitif, DNAaz pozitif Penisiline dirençli

3 Stafilokokların neden olduğu infeksiyonlar
Deri infeksiyonları Lokalize infeksiyonlar İmpetigo Follikülit Fronkül Karbonkül Süpüratif hidradenit Mastit Cerrahi yara infeksiyonları Sistemik infeksiyonları Menenjit Osteomyelit , septik artrit Pyomiyozit, bursit PnömoniAmpiyem Endokardit, Perikardit

4 Toksinle ilişkili hastalık
Haşlanmış deri sendromu Toksik şok sendromu Stafilokokal besin zehirlenmesi

5 Deri infeksiyonları Follikülit Kıl follikülleri ve çevresinde sınırlı
Sistemik semptomu yoktur.

6 Deri infeksiyonları İmpetigo Yüzeyel deri infeksiyonu
Çocuklarda yüz, ekstremiteler gibi açık alanlarda sık Makül vezikül krut Büllöz impetigo

7 Fronkül Yüz, boyun, aksilla, kalçalarda
1-2 cm Nodüler, ağrılı, kırmızı lezyon, çevresinde endürasyon

8 Karbonkül Birçok kıl follikülünü tutar Deri altı dokulara ilerler
Sinüsle dışarı açılır Ateş, halsizlik, titreme görülebilir.

9 Hidradenitis süpürativa
Ter bezlerinin infeksiyonu Aksilla, perine, bölgesinde Drene olur, eskarla iyileşir.

10 Cerrahi yara infeksiyonu
Cerrahi girişim sonrası ilk 30 günde ortaya çıkan infeksiyon Ateş, eritem, ödem, ağrı bulguları Drene olan materyalin incelemesi ile tanı konulur

11 Toksik şok sendromu Major Kriterler Organ Tutulumları
Ateş >38.9 º C Gastrointestinal sistem ( kusma ve ishal) Deri döküntüsü ( yaygın eritem) Kas (Miyalji, CPK düzeyinde 5 kat ve üzerinde Hipotansiyon artış) ( sistolik kan basıncı < 90 mm Hg ) Mukozalar ( vajinal, konjonktival,faringeal hiperemi Deskuamasyon ( özellikle avuç içi Böbrek yetmezliği ( BUN ve kreatinin değer ayak tabanlarında) lerinde iki kat ve üzerinde artış ve üriner sistem enfeksiyonu olmadan piyüri Karaciğer ( bilirubin, AST ve ALT iki kat ve üzeri artış) Trombositopeni ( < /mm³) Santral sinir sistemi (oryantasyon bozukluğu) Benzer hastalıklar için seronegatiflik kızamık, Leptospiroz

12 Toksik şok sendromu

13 Stafilokokal haşlanmış deri sendromu
Yenidoğanda yaygın büller Deride soyulma mevcut (Nikolski belirtisi) Hipovolemi-sepsis oluşabilir.

14 Koagulaz negatif stafilokoklar
Yabancı cisim enfeksiyonları Protez kapak endokarditleri pacemaker intravenöz kateter , hemodiyaliz şantları, periton diyaliz kateterleri, greftler, BOS şantları, protez eklem, damar greftleri ve meme implantlar endokardit

15 Tedavi seçenekleri MSSA MRSA Nafsilin Sefazolin Sulbaktam-ampisilin iv
Siprofloksasin Amoksisilin/klavulanat oral MRSA Vankomisin -teikoplanin TMP-SMZ Minosiklin Levofloksasin Quinopristin-Dalfopristin Linezolid Daptomisin Tigesiklin

16 Risk grubu stafilokok taşıyıcıların tedavisi
Mupirosin % 2 lik nazal 5 gün, günde 2 kez Oral tedavi, 10 gün Rifampin 600 mg + TMP-SMX 10 gün Rifampin 600 mg + Siprofloksasin 2x500mg

17 A grubu streptokok enfeksiyonları
Deri enfeksiyonları impetigo sellülit erizipel gangren, nekrotizan fasiit yara enfeksiyonları

18 İmpetigo 2-5 yaş arası sık Vücudun açık bölgelerinde çok sayıda olur
Papül şeklinde başlar Etrafı eritemle çevrilir Papüller vezikül halini alır ve püstülleşir Bölgesel LAP vardır 4-6 gün sonra kabuklanır. Pigmentasyonlu alanlar mg

19

20 İmpetigo Gram boyama Derinin yüzeyel infeksiyonu Çocuklarda sık
Travmalar etken Tanı Kabuk kaldırılır altındaki alandan sürüntü kültürü Gram boyama Etken çoğunlukla beta hem strep Tedavi antibiyotik penisilin

21 İmpetigonun derin ülserli şekilleridir
Deri enfeksiyonları Ektima İmpetigonun derin ülserli şekilleridir

22 Sellülit İnfeksiyonun akut olarak deri ve deri altı dokulara yayılması
Ağrı, ateş, üşüme, titreme, bulantı, kusma Deri kızarık, gergin ve ağrılı Sınırları sağlam deri ile kesin ayrılamaz Tedavi:Antibiyotik

23

24 Erizipel Derinin lenfanjitle karakterize infeksiyonu
A grubu streptokok etken En sık yüzde, 2. sıklıkla ayakta görülür. Sağlam deriden kesin sınırla ayrılır Üşüme, titreme, ateş, deride gerginlik, ağrı, kızarıklık Tedavi.Antibiyotik; penisilin, deri pansumanı

25

26 Komplike deri-yumuşak doku enfeksiyonları

27 10 yıl Diabetes mellitus hastası İnsülin kullanmakta
S.B.67Yaş, Erkek hasta 10 yıl Diabetes mellitus hastası İnsülin kullanmakta (kan şekerleri düzensiz) Yüksek ateş, sağ ayakta şişlik, yara şikayetleri ile başvurdu

28 Şikayetleri 10 gün önce başlamış Antibiyotik kullanım öyküsü mevcut
Amoksisilin/klavulanat oral Siprofloksasin oral -Tedaviye rağmen ayakta şişlik ve nekroze dokuda artma şikayeti

29 Fizik muayene bulguları
Yüksek ateş: 39°C Genel durum bozukluğu Ayakta ödem, ısı artışı Ayakta renk değişikliği Akıntılı, kötü kokulu yara Sağ ayakta yaygın eritematöz nekrotik lezyon Palpasyonda ayak yüzeyi sert Cilt altı, fasia palpe edilemedi. Nabızlar açık

30 Hastanın laboratuvar bulguları
Lökosit: , %88 PNL CRP=109 (21 kat artmış) Sedim=60/h Hct: 10.5mg/dL Albumin: 1.9 Glikoz: 180 mg/dL CPK: Ayak grafisinde cilt altı gaz gölgeleri

31 Fizik muayenede ciddi derecede hasta veya toksisitesi artan hastalarda
Nekrotizan fasiit, myonekroz toksik şok sendromu düşünülmeli

32 Nekrotizan deri -yumuşak doku infeksiyonları
Nekrotizan fasiit Sıklıkla derin (Fasia ve/veya kasa yayılır) Harap edici (dokuda major hasar ve fatal sonuçlar) Genellikle sekonder gelişir. Sıklıkla travma ve cerrahi ile ilişkili

33 Nekrotizan fasiitte ayırıcı fizik muayene bulguları
Subkütan dokuların tahta sertliği hissi bulgusu ayırıcı tanıda önemli Sellülit ve erizipelde subkütan dokular palpe edilebilir ve yumuşak N. fasiitte sabit, fasial alan ve kaslar palpasyonla ayırt edilemez Geniş eritematöz alan Başlangıç tedaviye yanıtsız Deri ile birlikte derin dokuda yaygın tutulum Sıklıkla mental durum değişikliği ile birlikte sistemik toksisite Büllöz lezyonlar Deride nekroz veya ekimoz

34 Monomikrobiyal ya da polimikrobiyal olabilir.
Sıklıkla streptokok veya nadiren stafilokok veya polimikrobiyal (Miks aerop –anaerop bakteri

35 Polimikrobiyal nekrotizan fasiit
cerrahiye sekonder (barsağa girişim ya da penetran abdominal travma) Periferik ven hastalığı Diyabetes mellitus Dekübit ülseri veya perianal apseler GİS ya da gastroüriner (Fournier gangreni) yolun spontan mukozal boşalması). i.v ilaç bağımlılığındainjeksiyon alanı Monomikrobiyal nekrotizan fasiit Travmaya sekonder S. pyogenes, S. aureus, Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophila. anaerobik streptokoklar (i.e., Peptostreptococcus species Bartholin apseleri veya minor vulvovajinal infeksiyon (monomikrobiyal ya da polimikrobiyal

36 Kolaylaştırıcı faktörler
Diyabet Atherosklerotik damar hastalıkları Venöz yetmezlik Kronik vasküler ülser Travma Kronik böbrek yetmezliği Uzun süreli steroid kullanımı Kronik immunosupresif tedavi Organ transplantasyonu HIV İleri yaş Malnütrisyon

37 Nekrotizan fasiit Olguların %80 inde deri bulgularında yayılma
Başlangıç bulguları sıklıkla önemsizdir. minor hasar, böcek ısırığı, injeksiyona sekonder veya haşlanma gibi Nadiren Bartholin bezi apseleri, perianal apseden fasial alanlara perine, perineum,uyluk, abdomen, inguinal alana yayılır. Olguların %20’sinde başlangıçta görülür bir lezyon yoktur.

38 Çoğunlukla ekstremitelerde
2/3ü alt ekstremitede Nekrotizan infeksiyonun lokal bulguları %90’ında sellülit %80’inde ödem %70’inde deride renk değişikliği veya gangren Duyu kaybı

39 Şiddetli deri –yumuşak doku infeksiyonu
Nekrotizan infeksiyonun ileri döneminde fizik muayene bulguları şiddetli ağrı Koyu renkli bül Ciltte kanama Deride soyulma His kaybı Hızlı ilerleme Dokuda gaz

40 Tek başına bül derin infeksiyonlar için karakteristik değildir!
Erizipel, sellülit, haşlanmış deri sendromu, DİC, purpura fulminans, bazı böcek ısırıkları (kara dul örümceği), primer dermatolojik tablolarda bül görülür.

41 Deri ve derin dokularda nekrotizan infeksiyonu düşündüren bulgular
1. Şiddetli sürekli ağrı 2. Bül (derin kan damarlarını tıkanması sonucu fasia veya kas kompartmanlarına geçiş) 3. Deri nekrozu veya ekimoz 4. Yumuşak dokuda palpasyonla veya görüntüleme ile gaz 5. Eritem etrafında ödem 6. Deride his kaybı 7. Sistemik toksisite bulguları (ateş, lökositoz, deliryum, böbrek yetmezliği) 8. Hızlı yayılma (Antibiyotik tedavi varlığında)

42

43 Komplike deri-yumuşak doku infeksiyonu yönetimi
Yumuşak doku infeksiyonu + sistemik toksisite bulgularının varlığında hastaneye yatış düşünülmeli Ateş ya da hipotermi Taşikardi (110/dak) Hipotansiyon (90 mm Hg nın altı ya da baz değerden 20mmHg düşme olması) Kan kültürü ve duyarlılık sonuçları CBC (sola kayma), kreatinin, CPK, protein düzeyleri CRP artışı (113 mg/L)

44 CT’de yumuşak dokuda gaz görünümü MRI görüntülemede fasial nekroz
Tanı Acil Cerrahi konsültasyonu ve müdahale İğne aspirasyonu veya punch biyopsi örneğinin gram boyama incelemesi Kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri CT’de yumuşak dokuda gaz görünümü MRI görüntülemede fasial nekroz

45 Cerrahi değerlendirme
Cildin durumu Krepitasyon ve gaz varlığı Varsa nekroz ve gangrenin boyutları Apse varlığı

46 Tedavi Başlangıçta agressif yaklaşılmalı! Cerrahi debritman
Nekrotizan fasiitli hasta ilk debritmandan saat sonra debritman ihtiyacı açısından cerrahi ekip tarafından tekrar ve sonra günlük olarak değerlendirilmeli Ampirik Antibiyotik tedavisi cerrahi örneklerin gram boyama ve kültürü sonuçlarına göre modifiye edilmeli

47 Cerrahi debritman

48 Tedavi Nekrotizan fasiitte cerrahi müdahale çok önemli (A-III).
Cerrahi müdahale gerektiren ilk durum uygun antibiyotik tedavisine yanıt vermeme (ateş ve toksisitede düzelme yok) Derin toksisite, ateş, hipotansiyon ve deri-deri altı tutulumunun uygun tedaviye rağmen artması Lokal yaranın kör aletle fasia boyunca kolay ayrılmasıyla nekrozun görülmesi ve tam insizyona ve drenaja ihtiyaç görülmesi Herhangi bir yumuşak doku infeksiyonunda tutulan alanda gaz görülmesi, nekrozu işaret etmesi ve cerrahi drenaj ve/veya debritman gerekliliği

49 Hastada uygun ampirik antibiyotik tedavisi ne olmalıdır?

50 Antimikrobiyal tedavi etkene yönelik ve uygun dozda olmalıdır.
Tedavi yanıtı saatte alınmalıdır. Başlangıç tedavi aerop ve anaeropları içermeli Yaranın düzenli pansumanı şarttır Orta şiddetli infeksiyonda ve şiddetli infeksiyonda parenteral 2 hafta tedavi Bakteriyemi gelişen hastalarda tedavi süresi en az 2 hafta

51

52 S. pyogenes’te makrolid direnci %8–%9
Grup B streptokokal nekrotizan fasiit ve/veya streptokokal toksik şok sendromu Klindamisin +penisilin (A-II) İV IG streptokokal toksik şok sendromu için kesin değil (B-II) S. pyogenes’te makrolid direnci %8–%9 Klindamisin %99.5 duyarlı Penisilin %100 duyarlı CDC verileri

53 Ampisilin E. coli, gram pozitif m
Ampisilin E. coli, gram pozitif m.o, peptostreptokoklar, grup B, C, G streptokok ve bazı anaeroplar için etkili (A-III) Klindamisin anaerop ve aerop koklara, çoğu S. aureus’a etkili, Metronidazol anaerop spektrumlu enterik gram negatif anaeroplara, ancak gram pozitif anaerop koklara etkisi az Toplum kaynaklı miks infeksiyonda ampisilin/sulbaktam+klindamisin +siprofloksasin (A-III).

54

55 S. aureus varlığında direnç düşünülmelidir.
Önerilen antibiyotikler (A-I). Vankomisin, Linezolid Daptomisin Başlangıç klinik yanıttan sonra duyarlılık sonuçlarına göre tetrasiklin ya da trimetoprim-sulfametaksazol’e geçilebilir.

56 MRSA için risk faktörleri
Önceki hastaneye yatış, kronik ülserasyonlar, önceki antibiyotik kullanımı, renal yetmezlik, MRSA ile nazal kolonizasyon) MRSA tedavisinde Vankomisin biofilm oluşumunda etkisi yok duyarlılık azalması sorunu!

57 Komplike deri-yumuşak doku infeksiyonları yeni tedavi seçenekleri
Ertapenem Geniş spektrumlu, *Psödomonas ve MRSA’ya etkisi yok) MRSA’ya etkili ajanlar Linezolid (Orta –şiddetli DAI) Parenteral-oral ardışık tedavi Kemik iliğine yan etki izlenmeli Clin Infect Dis 2004: 1;38(1):17-24. Daptomisin Orta -şiddetli DAI (Parenteral kullanım) Myopati, CPK izlenmeli J O U R N A L O F W O U N D C A R E : 18 (9):396 Expert Rev Anti Infect Ther. 2010:1293

58 Olgu 2 63 yaş K, DM 20 yıl, Bir hafta önce parmak amputasyonu yapılmış. Evine gönderilmiş. 2 gün önce başlayan 38.5°C ateş Sağ ayakta yara renk değişikliği Fizik muayenede krepitasyon alınmakta

59 Klostridial gazlı gangren fulminan infeksiyondur,
Yoğun bakım Destek tedavi Agresif cerrahi yaklaşım Uygun antibiyotik tedavisi C. perfringens’te klindamisin direnci %5 Önerilen tedavi penisilin+klindamisin (B-III). Hiperbarik oksijen tedavisinin yararı net değildir.

60 Klostridial myonekroz
İnfeksiyon alanında şiddetli ağrı ilk semptom Deri bronz ve daha sonra hızla morumsu kırmızı renk İnfekte alan hassas Bül içi hemorajik Ciltte krepitasyon

61 Gazlı gangren Hızlı ilerleyici infeksiyon
Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium histolyticum veya Clostridium novyi etken Predispozan faktörler: Şiddetli penetran travma veya kan akımının kesilmesi ile ilişkili doku hasarı C. perfringens and C. novyi infeksiyonları eroin bağımlılarında intrakütan injeksiyona sekonder C. septicum kolonik divertiküler lezyonları olanlarda, adenokarsinom veya nötropenik olanlarda spontan gaz gangren

62

63 Hematojenik malignensili, nötropenik hastalarda travma olmaksızın kolonik lezyondan hematojen yolla yayılır. Dokuda gaz (görüntüleme ile) gelişmesi ve sistemik toksisite bulguları

64 Görüntüleme bulguları
CT veya MRI’da fasial alanda yaygın ödem Eğer nekrotizan infeksiyondan şüphelenilirse küçük, eksplaratuvar insizyon yapılmalıdır. En önemli bulgu subkütan doku ve fasial alanların operasyonda görünümüdür. Fasia şiş ve kül rengi, nekrotik alanlar Kalın, Koyu renkli eksuda

65 Anaerobik Streptokokal Myozit
Genellikle travma veya cerrahi girişimle ilişkili İnsizyon ve drenaj önemlidir. Nekrotik dokular ve debris rezekte edilebilir, ancak fonksiyonunu yeniden kazanması için inflamasyonlu, canlı kaslar çıkarılmamalıdır. Antibiyotik tedavisi etkilidir. Yüksek dozda penisilin veya ampisilin önerilir.

66 Pyomiyozit Uygun antibiyotik+cerrahi insizyon
Özelikle HIV ve diyabetli hastalarda sık Sıklıkla etken S. aureus, Nadiren S. pneumoniae veya gram-negatif enterik basiller Kan kültürleri %5-30 oranında pozitif Kas grupları arasında pü görülür. Sıklıkla ekstremitede tek kas grubunda lokalize ağrı, ateş, kas spazm, Psoas veya gövde kasları da tutulabilir. Palpasyonla ele gelmez Tutulan alanda tahta hissi,sabit, ağrı ve hassasiyet vardır. İlerlemiş olgularda apseler görülür. Derin ven trombozundan ayırmada USG veya CT yardımcıdır. Uygun antibiyotik+cerrahi insizyon

67

68 Sinerjistik nekrotizan sellülit
Yüzeyel doku-fasia-kas tutulumu Predispozan durum Perirektal apse, iskiorektal apse Tedavi nekrotizan fasiite benzer Ancak cerrahi derin lokasyonda uygulanır.

69 Olgu 3 45 yaşında erkek hasta Böbrek transplantasyonu sonrası
skrotal bölgede yara gelişmesi nedeni ile başvurmuş bulgular Ağrı, şişlik, krepitasyon, hızlı ilerleme, nekroz

70 Fournier Gangreni Skrotum, penis ve vulvada ani başlangıçlı
İlerleyici infeksiyon Ortalama yaş 50 Çoğu hastada altta yatan hastalık mevcut Başlangıçta perianal ya da retroperitoneal infeksiyon Fasialar boyunca genital sistem, üriner sisteme yayılım Travma sonucu da meydana gelebilir. Miks aerop+anaerop flora Koliforms, klebsiella, streptokok, stafilokok, klostridium, bacteroides, korinebakter Stafilokok ve Psödomonas sık

71 Hızlı agresif cerrahi tedavi (tüm nekrotik dokuların debritmanı) (A-III).
Uygun antimikrobiyal tedavi Destek tedavi

72

73 Kaynaklar A Kosinski; Benjamin LipskyBA Current Medical Management of Diabetic Foot Infections, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8(11): Vardakas KZ, Horianopoulou M, Falagas ME. Diabetes Res. Clin. Pract. 2008: 80, 344–351.


"Deri -yumuşak doku ve Komplike infeksiyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları