Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa 2020 Hedefleri Horizon 2020

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa 2020 Hedefleri Horizon 2020"— Sunum transkripti:

1 Avrupa 2020 Hedefleri Horizon 2020
Doç. Dr. Yunus Emre Özer DEÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

2 Avrupa 2020 Hedefleri AB için birbirini destekleyen üç öncelik belirtilmektedir: I. Akıllı Büyüme: Bilgi ve Yeniliğe dayalı bir ekonomi II. Sürdürülebilir Büyüme: Daha verimli kaynak kullanan, yeşil ve rekabet edebilir bir ekonomi III. Kapsayıcı Büyüme: Ekonomik, sosyal ve sınırsal anlamda bütünleşmeyi sağlayan yüksek istihdam ekonomisi

3 Avrupa 2020 Hedefleri Bu üç öncelik kapsamında, 2020 yılı için AB ekonomik hedefleri sıralanmaktadır: 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranının %69 seviyesinden %75’e çıkarılması, GYİH’nin %3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması hedefinin gerçekleştirilmesi; özel sektörün Ar-Ge’ye yatırım yapması için koşulların iyileştirilmesi ve yenilikçilik takibi için yeni bir gösterge oluşturulması, Sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise %30 oranında azaltılması, AB’nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %20’ye yükseltilmesi ve %20 oranında enerji verimliliği sağlanması, Okulu erken bırakanların oranının %15’ten %10 seviyesine düşürülmesi, yaş arası yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının %31 seviyesinden en az %40 seviyesine yükseltilmesi, 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatandaşlarının sayısının %25 azaltılması.

4 Horizon 2020 AB 6. Çerçeve Programı yılları arasında devam etmiş olup, yerini yılarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’na bırakmıştır. 8. Çerçeve Programı diyebileceğimiz HORİZON 2020 ise Ocak 2014’te başlamıştır. 80 milyar Avro’luk bütçesiyle, yılları arasında yürürlükte olacak Avrupa Birliği’nin (AB) yeni araştırma ve yenilik programıdır

5 Horizon 2020 Bu program sayesinde, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir. HORİZON 2020 Programı, Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yapılandırılmıştır.

6 Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet: Avrupa’nın uzun dönemli rekabet edebilirliğini garanti altına almak için, bilimsel altyapısının mükemmeliyet düzeyini yükseltmeyi ve dünya çapında sürekli bir araştırmacı dolaşımı sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa’yı dünyanın en iyi araştırmacıları için cazip bir yer haline getirmeyi hedefleyen bileşen için bireysel araştırmacılar, üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi- KOBİLER başvuru yapabileceklerdir.

7 Bilimsel Mükemmeliyet
Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 22,53 Avrupa Araştırma Konseyi (ERC): ‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırma’ 12,07 Yeni ve Gelişen Teknolojiler: ‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada işbirliği’ 2,49 Marie Curie Faaliyetleri: ‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’ 5,68 Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil): ‘Birinci kalite imkanlara erişim’ 2,29

8 Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik: Endüstri alanında liderliğin sağlanması ve rekabetçiliğin artırılması, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesini öngörmektedir. Bu girişimin anahtar araçları, kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojiler alanında yatırımların artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve AB sathında KOBİ’lere yenilik konusunda destek verilmesidir. Komisyon, AB’nin nanoteknoloji, ileri malzemeler, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında dünya lideri olmasını hedeflemektedir. Sanayi-KOBİ’ler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve kamu kurumları başvuru yapabilecek kurumlar arasındadır.

9 Endüstriyel Liderlik Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 15,68
Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay) 12,49 Risk Sermayesine Erişim (Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği) 2,62 Yeni KOBİ Programı (Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi) 0,57

10 Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler: Toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır. Yaşlanan nüfus için sağlık hizmetleri, gıda güvenliği, temiz ve güvenli enerji, akıllı ve yeşil ulaşım, iklim değişikliği ve kaynak verimliliği ile kapsayıcı ve güvenli toplumlar öncelikli konulardır. Üniversiteler Sanayi-KOBİ’ler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları ve STK’lar Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşenine başvuru yapabilecek kurumlardır.

11 Toplumsal Sorunlara Çözümler
Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 27,36 Sağlık, demografik değişim ve refah 6,89 Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi 3,55 Güvenli, temiz ve verimli enerji 5,47 Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma 5,84 İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler 2,84 Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar 1,21 Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması 1,56

12 Yaşanan krizler sonucu,yoksulluğun temel ekonomik nedenleri arasında yer alan işsizlik ve beraberinde yoksulluk artmaktadır. Kadınların genellikle maruz kalma olasılığı erkeklere oranla daha yüksektir. Kadınların yoksulluk derecesi yine erkeklere oranla daha yüksektir. Günümüz dünyasında kırsal yerleşmelerinin başta gelen sorunu muhtemelen yoksulluktur. Ülkemizde pek çok temel gösterge yönünden kırda yaşayan birey kentteki bireyden daha yoksuldur.


"Avrupa 2020 Hedefleri Horizon 2020" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları