Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB 2020 HEDEFLERİ EU 2020 TARGETS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB 2020 HEDEFLERİ EU 2020 TARGETS."— Sunum transkripti:

1 AB 2020 HEDEFLERİ EU 2020 TARGETS

2 AB’nin yeni ekonomik dönüşüm stratejisini ve 2020 yılı için hedeflerini belirleyen “Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi” raporu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso tarafından 3 Mart 2010 tarihinde açıklanmıştır. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim değişikliği gibi hızlı gelişmeler ve Avrupa’da nüfusun yaşlanması gibi AB ekonomisinin yaşadığı yapısal problemlerdir. Bu problemlerin, AB üzerindeki etkileri değerlendirilerek, AB’nin 2020 yılı itibariyle belirlenen hedefler çerçevesinde yapısal dönüşümü hedeflenmektedir.

3 Komisyon’un 2020 Stratejisi belgesinde, yaşanılan ekonomik krizin AB’nin son 10 yılda kaydettiği ekonomik büyüme ve istihdam sağlamadaki gelişmeleri tersine çevirdiği, AB genelinde GYİH’de %4 düzeyinde düşüş görüldüğü, faal işgücünün %10’unu oluşturan 23 milyon kişinin işsiz kaldığı ve AB’nin sanayi üretiminin 1990’lı yıllardaki seviyelere düştüğü belirtilmektedir.

4 Yaşanan krizin AB’nin büyüme potansiyelini yarıya indirdiğine ve yirmi yıllık bir mali kazanımı sildiğine dikkat çekilmekte ve AB genelinde bütçe açığının ortalamada %7 seviyesine yükseldiğinin altı çizilmektedir. Avrupa 2020 Stratejisi, Lizbon Stratejisine benzer bir şekilde bir on yıllık süreç için, AB’nin ekonomik krizin olumsuz etkilerinden sıyrılarak ekonomik büyüme, istihdam ve çevre ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmesi için bir yol haritası çizmektedir. AB’nin Çin ve Hindistan gibi hızla büyümekte olan ülkelerle rekabet edebilmesi için Ar-Ge ve teknolojiye daha fazla kaynak ayırmasının gerekliliğinin altı çizilmektedir.

5 Avrupa 2020 stratejisi, belirlediği akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme öncelikleri kapsamında istihdam, eğitim, sosyal içerme, Ar-Ge ve iklim ve enerji konularında birbirini destekleyen 5 hedef belirlemiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 7 girişimin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Bu girişimler “Yenilikçilik Birliği”, “Hareket Halinde Gençlik”, “Avrupa için Dijital Gündem”, ”Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa”, “Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası”, “Yeni Beceri ve İşler için Gündem” ve “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”dur.

6 AB için birbirini destekleyen üç öncelik belirtilmektedir:
I. Akıllı Büyüme: Bilgi ve Yeniliğe dayalı bir ekonomi II. Sürdürülebilir Büyüme: Daha verimli kaynak kullanan, yeşil ve rekabet edebilir bir ekonomi III. Kapsayıcı Büyüme: Ekonomik, sosyal ve sınırsal anlamda bütünleşmeyi sağlayan yüksek istihdam ekonomisi

7 Bu üç öncelik kapsamında, 2020 yılı için AB ekonomik hedefleri sıralanmaktadır:
i yaş arası nüfusun istihdam oranının %69 seviyesinden %75’e çıkarılması, ii. GYİH’nin %3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması hedefinin gerçekleştirilmesi; özel sektörün Ar-Ge’ye yatırım yapması için koşulların iyileştirilmesi ve yenilikçilik takibi için yeni bir gösterge oluşturulması, iii. Sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise %30 oranında azaltılması, AB’nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %20’ye yükseltilmesi ve %20 oranında enerji verimliliği sağlanması, iv. Okulu erken bırakanların oranının %15’ten %10 seviyesine düşürülmesi, yaş arası yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının %31 seviyesinden en az %40 seviyesine yükseltilmesi, v. 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatandaşlarının sayısının %25 azaltılması.

8 1. AKILLI BÜYÜME Öncelik alanlarından akıllı büyüme, bilgi ve yenilikçiliği gelecekteki büyümenin anahtarı olarak görmekte ve Birlik içindeki eğitim kalitesini iyileştirme,araştırma çalışmalarını güçlendirme ve bilgi transferini sağlama yoluyla yenilikçi fikirlerin ekonomik büyüme, istihdam yaratıcı ürün ve hizmetlere dönüştürülmesini hedeflemektedir. i. Yenilikçilik ii. Eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme iii. Dijital Toplum

9 Bu kapsamda; Enerji güvenliği, ulaştırma, iklim değişikliği, kaynak yeterliliği, sağlık ve yaşlanma, çevreye duyarlı üretim metodları gibi konularda strateji geliştirilmesi amacıyla Avrupa Araştırma Alanı’nın tamamlanması, Fikri mülkiyet alanında yapılacak gelişmeler ile iş dünyasının inovasyon yapmaya özendirilmesi, Avrupa İnovasyon İşbirliği’nin başlatılarak gerekli teknolojilerin geliştirilmesi, İnovasyonun desteklenmesi amacıyla AB kurumlarının rolünün artırılması, Avrupa’nın yüksek eğitim kurumlarının uluslararası cazibesinin artırılması ve AB genelindeki eğitim kurumlarının genel kalitesinin artırılması, İnternet altyapısının geliştirilmesi

10 2. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME
Sürdürülebilir büyüme, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik büyüme olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşım AB’yi düşük karbonlu ve kaynaklar açısından daralmış bir dünyada çevresel azalmayı (environmental degragation) engelleyici, biyo-çeşitliliği koruyucu ve kaynakların israfını önleyici bir noktada konumlandıracaktır. Ulaşılması amaçlanan temiz ve verimli enerji hedefinin, petrol ve gaz ithalatını azaltması ve enerji alanından tasarruf edilen bu kaynağın ekonomik büyüme ve yeni istihdam olanaklarının yaratılmasında kullanılması öngörülmektedir. Bu alandaki temel öncelik alanları “rekabet edebilirlik”, “iklim değişikliği” ve “temiz ve verimli” enerjidir.

11 Bu amaçla; AB’nin rekabet avantajı elde etmesi, ithal edilen hammaddelere bağımlılığının azaltılması ile enerji güvenliğini sağlamak amacıyla büyümenin enerji kullanımıyla doğrudan ilişkisinin azaltılması ve ekonominin kaynak etkin hale getirilmesi, bu doğrultuda gözden geçirilmiş Enerji Etkinliği Eylem Planı’nın uygulamaya konulması, AB’nin temel imalat ve hizmet sektörlerinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve imalat yapan sektörler tarafından enerji ve kaynakların etkin kullanımının sağlanması amacıyla bir sanayi politikası geliştirilmesi, Başta KOBİ’ler olmak üzere iş ortamının geliştirilmesi, bu doğrultuda kümelenmenin desteklenmesi, mali kaynaklara ulaşımın kolaylaştırılması, Avrupa’da yatırım yapmanın maliyetinin düşürülmesi, Tek Pazara ve uluslararası pazarlara girişin kolaylaştırılması amacıyla ulaştırma ve lojistik ağının geliştirilmesi

12 3. KAPSAYICI BÜYÜME Kapsayıcı büyüme önceliği kapsamında, değişimin yönetilmesi ve uyumlu bir toplum yaratılabilmesi için yüksek düzeyli istihdam sağlamak, yeteneklere yatırım yapmak, yoksulluk ile mücadele ve işgücü pazarının, mesleki eğitim ve sosyal korunma sistemlerinin modernize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu önceliğe göre ekonomik büyümenin getirilerinden toplumun bütün kesimlerinin faydalandırılması uyumlu bir toplum oluşturmak için ön şart olarak kabul edilmektedir. “Kapsayıcı Büyüme” alanında, istihdam, beceriler ve yoksulluk ile mücadele eylem alanları olarak belirlenmiştir.

13 Bu amaçla; Yüksek istihdam seviyesinin yakalanması, yoksulluk ile savaşılması ve iş gücü pazarının modernleştirilmesi, Ekonomik büyümenin AB’nin her yerine eşit dağılımını sağlayarak sosyal ve bölgesel uyumun temin edilmesi

14 AB 2020’nin kilit itici güçlerinin aşağıdaki önceliklere odaklanmak üzere konulara özgü olması gerektiği kanısındadır: Büyümeyi bilgiye dayandırarak değer yaratma. İnovasyonun hem ürünlerde hem de süreçlerde fark yaratarak, eğitim, araştırma ve dijital ekonomi potansiyelini harekete geçirdiği bir dünyada fırsatlar ve sosyal bütünlük gelişecektir. İnsanları kapsayıcı toplumlarda güçlendirme. Yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın ve yeniliğin desteklenmesi, girişimciliğin geliştirilmesi ve işler arası sorunsuz geçişin sağlanması, daha yüksek uyarlanabilirlik karşılığında daha fazla iş imkânı sağlayacak bir dünya açısından kritik önem taşımaktadır. Rekabetçi, bütünleşik ve daha yeşil bir ekonomi yaratma. Enerji ve kaynak fiyatlarının yükseldiği ve enerji ve kaynak rekabetinin arttığı bir dünyada, AB yenilenemeyen enerji ve kaynakların daha düşük ve daha verimli tüketimi yoluyla daha etkin bir şekilde rekabet etmeli ve üretkenliğini artırmalıdır. Bu yaklaşım büyümeyi teşvik edecek ve çevresel amaçlarımıza ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, geleneksel üretimden ileri teknoloji işletmelerine kadar ekonominin bütün sektörlerine fayda sağlayacaktır. Altyapının yükseltilmesi ve bütünleştirilmesi, idari yükün azaltılması ve piyasanın yenilik alımının hızlandırılması da bu amaca eşit düzeyde katkıda bulunacaktır.

15 Avrupa 2020 Stratejisi, Avrupa ekonomisinin küreselleşme karşısında yaşanan temel problemlere politika düzeyinde verilen bir tepkidir ve bu strateji diğer politikalara ortak bir tutarlılık sağlayan üst düzey bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa 2020 Stratejisi, Avrupa Birliği ekonomisinin küreselleşme karşısında yaşadığı yapısal problemlerin aşılabilmesi için hazırlanmış bir strateji olarak belirmektedir. Bu anlamda Lizbon Stratejisinin yerini alan devam metnidir. Ancak, temel olarak Lizbon Stratejisinden farkı, yaşanan güncel küresel krizi bir fırsata çevirme yaklaşımı ve bu kriz temelinde “dışarıda daha çok birlik, içeride daha çok koordinasyon” söylemi altında, üye ülkelerin daha bütüncül ve AB önceliklerine duyarlı politika ve tutarlı uygulamaları takip etmesinin sağlanması hususuna vurguda bulunmasıdır

16 Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR) Başkan Yardımcısı Ramón Luis Valcárcel Siso, AB 2020 Stratejisi’nin başarılı olabilmesi için; 1- Stratejinin amaçları, göstergeleri ve hedefleri bölgeler arasında var olan sosyoekonomik farklılıklara uygun bir şekilde belirlenmeli; 2- Büyüme ve yerel kaynakların seferber edilmesi için yeni bir gösterge belirlenmeli ve kişi basına gelir, sürdürülebilirlik ve hayat kalitesi gibi kavramları belirleyen daha geniş değerlerle tamamlanmalı; 3- Var olan parçalanmayla baş etmek için öncü girişimler, bazı öncelikli alanlarda, var olan AB fon araçlarına odaklı bir şekilde kullanılmalı; 4- Aşırı bürokrasiyi engellemek öncelik ilan edilmeli; 5- AB, ulusal, bölgesel ve yerel politikalar, sinerjinin artması için koordine bir şekilde uygulanmalı; 6- Tüm bunlar da ancak tüm AB sınırları için güçlendirilmiş bir uyum politikası ile mümkün olabilir.

17 Türkiye’nin 2023 Yılı Hedefleri
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk on ekonomisinden birisi olması. Kişi başına 25 bin dolar milli gelir 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek Dış ticaret hacmini 1 trilyon dolara çıkarmak İşsizliği yüzde 5 seviyesine çekmek Yüksek teknolojiye sahip olmak, kendi uçağını, kendi uydusunu üreten bir ülke olmak Türkiye'yi üç kıtanın lojistik merkezi haline getirmek DAP ve GAP projelerini tamamlayarak dünyanın tahıl ambarı haline gelmek Türkiye'nin milli gelirini 2 trilyon dolar seviyesine çıkarmak

18 “Vizyon 2023” Stratejisinde İnovasyon Algısı
Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında mevcut konumunun saptanması Dünyada bilim ve teknoloji alanındaki uzun dönemli gelişmelerin saptanması Türkiye’nin 2023 hedefleri bağlamında, bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli stratejik teknolojilerinin saptanması Bu teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikaların önerilmesi


"AB 2020 HEDEFLERİ EU 2020 TARGETS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları