Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU"— Sunum transkripti:

1 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2005/3292, K:2008/1633 sayılı kararında da belirtildiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır.

2 1.Amaç: “Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” maddesi ile Kanunun amacının gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına dair usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiştir.

3 2.Kapsam: “Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.” düzenlemesi ile söz konusu kanunun kapsam ve alanı belirlenmiştir.

4 Anılan kanunun hukuki dayanak alınarak yürürlüğe alınarak yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 2.maddesinde kapsama ilişkin olarak; “Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dâhil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.” denilmektedir.

5 3.Tanımlar: “ Bu Kanunda geçen;
a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri, b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri, c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,

6 d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini, f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu, İfade eder.” düzenlemesi ile “Tanımlar” başlıklı 3.maddede, kavramların tanımları açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir.

7 4. Bilgi edinme hakkı: “ Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir
4. Bilgi edinme hakkı: “ Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.” denilerek, düzenlemede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde,herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu kurala bağlanmıştır.

8 5.Bilgi verme yükümlülüğü: “ Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.” maddesi ile de kamu kurum ve kuruluşlarının, düzenlemede yer verilen istisnalar dışında her türlü bilgi veya belgeyi başvuranın yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü bulundukları belirtilmiştir.

9 6.Başvuru usulü: “ Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.”denilerek, kanun kapsamındaki bilgi ve belge edinme başvurusuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

10 7.İstenecek bilgi veya belgenin niteliği: “ Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

11 İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa,başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”düzenlemesi ile bilgi edinme başvurusunun kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere yönelik olması gerektiği kurala bağlandığı gibi, bunun yanında ayrı veya özel bir çalışma ve inceleme ya da analiz sonucu oluşturulabilecek bilgi ve belge istemine ise olumsuz cevap verilebileceği belirtilmiştir

12 8.Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler: “ Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.” hükmü ile kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış veya kitap broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin bilgi edinme başvurusuna konu yapılamayacağı öngörülmüştür.

13 9.Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme: “İstenen bilgi veya belgelerde,gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur.

14 Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir
Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir.”maddesinde de istenen bilgi ve belgelerde gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgilere ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyorsa bunlar birbirlerinde, ayrılabiliyorsa, gizli bilgilerin ayrımının yapılarak, gizli dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulacağı öngörülmüştür.

15 10.Bilgi veya belgeye erişim: “ Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin; a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

16 c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, sağlarlar. Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır. Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.” Bu maddede kanun kapsamındaki bilgi ve belgelere erişim usulü düzenlenmiştir

17 11.Bilgi veya belgeye erişim süreleri: “ Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır.

18 Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. 10’uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle on beş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi on beş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.” yolundaki düzenleme ile bu Kanun kapsamındaki bilgi ve belgeye erişim süreleri belirlenmiştir.

19 12.Başvuruların cevaplandırılması: “Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.” Kurum ve kuruluşlarına kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularını yazılı veya elektronik ortamda cevaplandırma yükümlülüğü getirilmiştir. Yapılan başvurunun reddedilmesi halinde, ise bu ret kararının gerekçesi ve bu karara karşı hangi merciine başvurulacağını ve süresinin gösterilmesi gerekmektedir.

20 13.İtiraz usulü: “Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.” maddesi ile itiraz usulü düzenlenerek bilgi edinme istemi reddedilenlerin yargı yoluna başvurmadan önce ret kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

21 14.Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu: “ Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

22 Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur.Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır. Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.

23 Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.

24 Kurul üyelerine tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. (Ek cümle: 17/11/ /2 md.) Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez.(1) Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir.

25 Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir
Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.”maddesi ile de Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve bu Kurulun bilgi edinme başvurusu üzerine yapılacak başvuruları inceleyerek bilgi edinme hakkının kullanımına dair kararlar vereceği belirtilmiştir

26 15.Yargı denetimi dışında kalan işlemler: “Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dâhildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.” düzenlemesi ile yargı denetimi dışında kalan işlemler belirtilmiştir. 16.Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler: “ Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.” Bu madde ile Devlet sırrına yönelik bilgi ve belgelerin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

27 17.Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler: “ Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.”denilerek ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgelerin bu kanun kapsamı dışında olduğu belirlenmiştir.

28 18.İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler : “ Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.”düzenlemesi ile sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgelerin kapsam dışında olduğu, ancak bu bilgi ve belgelerden kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanların kapsam içinde olduğu belirtilmiştir.

29 19.İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler : “Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,

30 d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.”düzenlemesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen idari soruşturmayla ilgili olarak açıklanması veya zamanında önce açıklanmasının doğuracağı sonuçlar göz önünde bulundurularak dört bent halinde sayılan bilgi ve belgelerin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmuştur.

31 20.Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler: “ Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; a) Suç işlenmesine yol açacak, b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, Nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır.” düzenlemesi ise adli soruşturma ve kovuşturmaya yönelik bilgi veya belgelerin açıklanması veya zamanından önce açıklanmasının doğuracağı sonuçlar göz önünde bulundurularak hangi nitelikteki bilgi ve belgelerin kapsam dışında olduğu belirtilmiştir.

32 21.Özel hayatın gizliliği: “ Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.” maddesi ise özel hayatın gizliliğine yönelik bir düzenlemedir.

33 Haberleşmenin gizliliği: “ Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.” maddesi ile haberleşmenin gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 23.Ticarî sır: “ Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.” Bu madde ticari sır olarak kabul edilen bilgi veya belgelerin kapsama dâhil olmadığı belirtilmiştir.

34 24.Fikir ve sanat eserleri: “ Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.” hükmü ise tamamen bir atıf maddesi olup, fikir ve sanat eserlerine yönelik bilgi edinme başvurularının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olduğu kurala bağlanmıştır. 25.Kurum içi düzenlemeler: “ Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.” maddesi ile kurum içi düzenlemelere ilişkin bilgi veya belgelerin, bilgi edinme kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

35 26.Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler: “ Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.” düzenlemesi ise kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyelerin aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamında belirtilmiştir.

36 27.Tavsiye ve mütalaa talepleri: “ Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.” Bu madde ile tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 28.Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler: “ Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir.”maddesi ise gizliliği kaldırılan bilgi veya belgelerin bilgi edinme başvurusuna açık hale geldiği belirtilmiştir.

37 29. Ceza hükümleri: “ Bu Kanunun uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.” Bu madde de ise, bu Kanunun uygulanmasında ihmali, kusuru ve kastı bulunan kamu personeli hakkında genel hükümler çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacağının yanında, ayrıca ilgili mevzuatında yer alan disiplin yaptırımlarının da uygulanacağına işaret edilmiştir.

38 30.Rapor düzenlenmesi : “ Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere; a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını, b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri, d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,

39 e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını, Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.” Bu madde, kamu kurum ve kuruluşlarının bir önceki yıla ait kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularına yönelik rapor düzenlenmesini öngörmektedir.

40 31. Yönetmelik: “ Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başbakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.” düzenlemesi ile öngörülen “ Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 27/04/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 32. Yürürlük: “ Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.” Bu madde Kanunun yürürlük maddesidir. 33. Yürütme: “ Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.” Bu madde ise Kanunun yürütme maddesidir.

41 Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili sorular

42 Bilgi Edinme Kanununun amacı hangisidir?
Ölçülülük ilkesini sağlamak Kamu dairelerinde verimliliği sağlamak. Demokratik ve şeffaflık ilkesine uymak. Devlet dairelerindeki gizli bilgilere ulaşmak.

43 Bilgi Edinme Kanununa göre oluşturulan kurul hangisidir?
A)Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu B) Bilgi Edinme Değerlendirme Üst Kurulu C)Bilgi Edinme Koordinasyon Kurulu D)Bilgi Edinme Paylaşım Kurulu

44 Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimini normal şartlarda kaç iş günü içinde sağlarlar? A)On beş iş günü B) On iş günü C) Otuz iş günü D) Yedi iş günü

45 Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç iş günü içinde kurula itiraz edebilir? Otuz iş günü içinde Yirmi iş günü içinde On beş iş günü içinde Yedi iş günü içinde

46 Bilgi Edinme Kurulu en az ayda kaç kere toplanmalıdır
A) Bir B) İki C) Üç D) Dört

47 Kurul üyelerinin görev süreleri kaç yıldır?
Dört Üç İki Bir

48 Kurulun sekretarya hizmetlerini hangi birim yapar?
Cumhurbaşkanlığı sekreterliği Başbakanlık Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü

49 Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değildir?
A) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler B) Milli güvenlik C) ifa ettiği memurluk görevi ile ilgili belgeler D) Özel hayatıyla ilgili bilgiler

50 Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hazırladıkları raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna ne zaman gönderirler? Ocak Şubat Mart Ocağın ikinci haftası

51 Bilgi Edinme Kanununun sayı numarası kaçtır?
C)4982 D) 4289


"4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları