Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI"— Sunum transkripti:

1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ANKARA Murat UYGUN

2 Veri Koruma AİHS 8. madde (Özel Hayatın ve aile Hayatının Korunması)
OECD İlkeleri 108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 95/46 sayılı AB Direktifi 2002/58 sayılı AB Direktifi 2006/24 sayılı AB Direktifi Suç soruşturmasına ilişkin Taslak Direktif 2006/24’ün (Elektronik İletişim Servisleri veya iletişim Ağlarındaki İşlemlere ilişkin Verilerin Saklanması) karşılığı bizde 5651 sayılı Kanun ve buna ilişkin yönetmelik

3 1982 Anayasası Madde 20- Özel hayatın gizliliği
Madde 21- Konut dokunulmazlığı Madde 22- Haberleşme hürriyeti “Kanunun açıkça gösterdiği hallerde” “Usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça” “Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça” Kimsenin üstü özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz.

4 Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı
İlk çalışma 2003’de son oluşturulan Komisyon 9 Kasım 2005’te Başbakanlığa sevk AB Müktesebatına Uyum Programı 2008’te kanunlaşması öngörülüyor.

5 Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı
Gerçek ve tüzel kişiler Otomatik olan yollarla (Bilgisayar, Kamera Kayıt Sistemleri vb.) Otomatik olmayan yollarla veri kütüğüne dahil olacak şekilde Bu verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler Sadece kendi veya birlikte oturanlarla ilgili faaliyetler kapsam dışı Veri kütüğünün belli kriterlere göre yapılandırılmış ve ulaşılabilir olması gerekmekte

6 Tanımlar Kişisel veri Ses, kamera görüntüsü, fotoğraf tanıma dahil
Üye ülkelerde değişik tanımlar İlgili kişiyle bağlantı kurulabildiği sürece (Avusturya, Almanya) İlgili kişiyle bağlantı kurma imkanı bulunduğu sürece (Belçika) Tüzel kişiler de bu kapsama dahil 1- Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgileri, Üye ülkelerde farklı tanımlar var Fransa’ya göre bir gerçek kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya imkan verecek herhangi bir şekildeki veri ( 2- Kamera görüntüsü bazı kanunlarda ayrıca düzenlenmiş 3-Diğer ülkelerde otoriteler belirli ilkeler belirlemiş; kişilerin bilgilendirilmesi, belli sürelerle saklanması, ayrı kimliklendirme çalışması olmaması

7 Tanımlar Kişisel verilerin işlenmesi
Sadece kaydetmekle sınırlı değil, daha geniş kapsamlı Veri kütüğü Belirli bir kritere göre Ulaşımı kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmış Kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen bir işlem ya da işlemler bütününü, Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin belirli bir kritere göre kişisel verilere ulaşımı kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmış herhangi bir kişisel veri grubunu,

8 Temel İlkeler Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
Belirli, açık ve meşru amaçlar Amaçla bağlantılı, yeterli ve orantılı Doğru ve güncel olması Belirli sürelerle saklanması 1- Güncellik- irlanda 2- Süreler diğer yasal düzenlemelere

9 Hukuka Uygunluk ? Kanunla işleme Açık rıza
Kanunun öngördüğü zorunluluk Kendisinin veya başkasının hayat veya beden bütünlüğü Sözleşmenin taraflarına ait veriler Açıklanmış veya açık sicillerdeki veriler Veri kütüğü sahibinin haklı çıkarları

10 Hassas Veriler Irk, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep veya diğer inançları; dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşamları ve hür türlü mahkûmiyetleri ile ilgili kişisel veriler Kesin işlem yasağı Genel istisnalar; yazılı rıza, hayat veya beden bütünlüğünün korunması, vakıf, dernek, sendika, siyasi parti, yargılama faaliyetleri, alenen açıklanmış veri, veri kütüğü sahibinin kanunlarla tanınan hak ve yetkileri

11 Sağlıkla İlgili Veriler
Md.7/2-f- Amaçlar Koruyucu hekimlik Tıbbi teşhis, tedavi, bakım Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi

12 Sağlıkla İlgili Veriler
Md.7/2-f- Kimler işleyebilir? Sağlık kurumları Sigorta şirketleri Sosyal güvenlik kurumları İşyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlü işverenler Sağlıkla ilgili okul ve üniversiteler

13 Sağlıkla İlgili Veriler
Md.7/2-f- Hangi şartlarda? Genel kural: Özel ve aile hayatının gizliliğini sağlayacak yeterli önlemler İlgili kanunlara uygun olarak Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli gözetimi veya Eşdeğer seviyede sır saklama yükümlülüğü altındaki bir başka kişinin gözetimi Sağlıkla ilgili okul ve üniversiteler

14 Sağlıkla İlgili Veriler
Md.7/3- Genel istisna Temel kamu yararlarının gerektirmesi halinde İlgili mevzuatta yeterli koruma tedbiri bulunması Özel ve aile hayatının gizliliğinin korunması Kurulun izni

15 Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
Kanundan doğan bir görevin yerine getirilmesi 6 ncı madde 3. fıkrasının (a) ilâ (d) bentleri Millî güvenliğin ve millî savunmanın sağlanması Suçun önlenmesi veya soruşturulması amacıyla yapılan istihbarî faaliyetlerle ilgili olarak kanundan doğan bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olması hâlinde ) Kamu kuruluşları, kamu yararı, sır saklama yükümlülüğü, ilgili kişinin meşru menfaati veya kişisel verilere ilişkin özel koruma kurallarının varlığından bahisle kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasını reddedebilir, sınırlandırabilir veya şarta bağlayabilir.

16 Araştırma, Planlama İstatistik
Anonim hale getirilmesi kaydıyla Elde edilen veriler ve sonuçlar üçüncü kişilere aktarılabilir veya yayımlanabilir.

17 Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri kütüğü sahibinin kimliği Hangi amaçla Kimlere aktarılacak Yöntem Öğrenme hakkı Düzeltme hakkı

18 İlgili Kişinin Hakları
Öğrenmek Talep etmek Düzeltme, silme veya yok etme Aktarımının engellenmesi Yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesi Bu haklar sınırlandırılabilir a) Milli güvenliğin korunması, milli savunmanın gerçekleştirilmesi, suçun önlenmesi veya istihbarat amacıyla yapılan faaliyetlerle ilgili olarak kanundan doğan bir görevin yerine getirilmesi, b) Ceza soruşturması veya kovuşturmasına zarar verilmesinin engellenmesi

19 Başvuru Usulü Yazılı olarak Onbeş gün içinde cevap
Yirmi gün içinde Kurula itiraz Üç ay içerisinde karar Ücret talep edilebilir

20 Yurtdışına Veri Aktarımı
Eşdeğer ve etkin koruma varsa Eşdeğer ve etkin koruma olmasa dahi belli hallerde (Rıza, sözleşme, hayat veya beden bütünlüğü vb.) Ayrıca eşdeğer ve uygun bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurulun izninin bulunması. Gecikmesinde sakınca bulunan haller, 24 saat içinde bildirim İkili sözleşmeler diğer ülkelerde de var. Ayrıca ABnin sözleşmelere ilişkin genel ilkeleri de var.

21 Sicil Veri Kütüğü Sicili Kamuya açık Başvuruda bildirim Ön inceleme
Veri koruma denetim kuruluşu

22 İstisnalar 6, 11, 16, 17 ve 19 uncu maddeler
Milli güvenliğin korunması, milli savunmanın gerçekleştirilmesi veya bu amaçla yapılan istihbarî faaliyetlerin yürütülmesi Kamu düzeninin korunması Suçun önlenmesi, suçun soruşturulması Bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin önemli ekonomik ve mali çıkarların gerektirmesi Resmi mercilerin izleme, denetleme veya düzenleme görevleri

23 Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu İdarî ve malî özerkliğe sahip
Başbakanlıkla ilişkili Yetkilerini bağımsız olarak kullanır Tüm kurumlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurulun kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez

24 Kurul Dokuz üye Sadece başkanın önceki göreviyle ilişkisi kesilir
Görev süreleri altı yıl Toplantı ayda en az iki defa


"KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları