Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ANKARA Murat UYGUN.  AİHS 8. madde (Özel Hayatın ve aile Hayatının Korunması)  OECD İlkeleri  108 Sayılı Avrupa Konseyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ANKARA Murat UYGUN.  AİHS 8. madde (Özel Hayatın ve aile Hayatının Korunması)  OECD İlkeleri  108 Sayılı Avrupa Konseyi."— Sunum transkripti:

1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ANKARA Murat UYGUN

2  AİHS 8. madde (Özel Hayatın ve aile Hayatının Korunması)  OECD İlkeleri  108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi  95/46 sayılı AB Direktifi  2002/58 sayılı AB Direktifi  2006/24 sayılı AB Direktifi  Suç soruşturmasına ilişkin Taslak Direktif Veri Koruma

3 1982 Anayasası  Madde 20- Özel hayatın gizliliği  Madde 21- Konut dokunulmazlığı  Madde 22- Haberleşme hürriyeti  “Kanunun açıkça gösterdiği hallerde”  “Usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça”  “Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça”

4 Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı  İlk çalışma - 1988  2003’de son oluşturulan Komisyon  9 Kasım 2005’te Başbakanlığa sevk  2007-2013 AB Müktesebatına Uyum Programı  2008’te kanunlaşması öngörülüyor.

5 Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı  Gerçek ve tüzel kişiler  Otomatik olan yollarla (Bilgisayar, Kamera Kayıt Sistemleri vb.)  Otomatik olmayan yollarla veri kütüğüne dahil olacak şekilde  Bu verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler  Sadece kendi veya birlikte oturanlarla ilgili faaliyetler kapsam dışı

6 Tanımlar  Kişisel veri  Ses, kamera görüntüsü, fotoğraf tanıma dahil  Üye ülkelerde değişik tanımlar  İlgili kişiyle bağlantı kurulabildiği sürece (Avusturya, Almanya)  İlgili kişiyle bağlantı kurma imkanı bulunduğu sürece (Belçika)  Tüzel kişiler de bu kapsama dahil

7 Tanımlar  Kişisel verilerin işlenmesi  Sadece kaydetmekle sınırlı değil, daha geniş kapsamlı  Veri kütüğü  Belirli bir kritere göre  Ulaşımı kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmış

8 Temel İlkeler  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun  Belirli, açık ve meşru amaçlar  Amaçla bağlantılı, yeterli ve orantılı  Doğru ve güncel olması  Belirli sürelerle saklanması

9 Hukuka Uygunluk ?  Kanunla işleme  Açık rıza  Kanunun öngördüğü zorunluluk  Kendisinin veya başkasının hayat veya beden bütünlüğü  Sözleşmenin taraflarına ait veriler  Açıklanmış veya açık sicillerdeki veriler  Veri kütüğü sahibinin haklı çıkarları

10 Hassas Veriler  Irk, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep veya diğer inançları; dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşamları ve hür türlü mahkûmiyetleri ile ilgili kişisel veriler  Kesin işlem yasağı  Genel istisnalar; yazılı rıza, hayat veya beden bütünlüğünün korunması, vakıf, dernek, sendika, siyasi parti, yargılama faaliyetleri, alenen açıklanmış veri, veri kütüğü sahibinin kanunlarla tanınan hak ve yetkileri

11 Sağlıkla İlgili Veriler  Md.7/2-f- Amaçlar  Koruyucu hekimlik  Tıbbi teşhis, tedavi, bakım  Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi

12 Sağlıkla İlgili Veriler  Md.7/2-f- Kimler işleyebilir?  Sağlık kurumları  Sigorta şirketleri  Sosyal güvenlik kurumları  İşyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlü işverenler  Sağlıkla ilgili okul ve üniversiteler

13 Sağlıkla İlgili Veriler  Md.7/2-f- Hangi şartlarda?  Genel kural: Özel ve aile hayatının gizliliğini sağlayacak yeterli önlemler  İlgili kanunlara uygun olarak  Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli gözetimi veya  Eşdeğer seviyede sır saklama yükümlülüğü altındaki bir başka kişinin gözetimi  Sağlıkla ilgili okul ve üniversiteler

14 Sağlıkla İlgili Veriler  Md.7/3- Genel istisna  Temel kamu yararlarının gerektirmesi halinde  İlgili mevzuatta yeterli koruma tedbiri bulunması  Özel ve aile hayatının gizliliğinin korunması  Kurulun izni

15 Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması  Kanundan doğan bir görevin yerine getirilmesi  6 ncı madde 3. fıkrasının (a) ilâ (d) bentleri  Millî güvenliğin ve millî savunmanın sağlanması  Suçun önlenmesi veya soruşturulması amacıyla yapılan istihbarî faaliyetlerle ilgili olarak kanundan doğan bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olması hâlinde

16 Araştırma, Planlama İstatistik  Anonim hale getirilmesi kaydıyla  Elde edilen veriler ve sonuçlar üçüncü kişilere aktarılabilir veya yayımlanabilir.

17 Aydınlatma Yükümlülüğü  Veri kütüğü sahibinin kimliği  Hangi amaçla  Kimlere aktarılacak  Yöntem  Öğrenme hakkı  Düzeltme hakkı

18 İlgili Kişinin Hakları  Öğrenmek  Talep etmek  Düzeltme, silme veya yok etme  Aktarımının engellenmesi  Yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesi  Bu haklar sınırlandırılabilir

19 Başvuru Usulü  Yazılı olarak  Onbeş gün içinde cevap  Yirmi gün içinde Kurula itiraz  Üç ay içerisinde karar  Ücret talep edilebilir

20 Yurtdışına Veri Aktarımı  Eşdeğer ve etkin koruma varsa  Eşdeğer ve etkin koruma olmasa dahi belli hallerde (Rıza, sözleşme, hayat veya beden bütünlüğü vb.)  Ayrıca eşdeğer ve uygun bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurulun izninin bulunması.  Gecikmesinde sakınca bulunan haller, 24 saat içinde bildirim

21 Sicil  Veri Kütüğü Sicili  Kamuya açık  Başvuruda bildirim  Ön inceleme  Veri koruma denetim kuruluşu

22 İstisnalar  6, 11, 16, 17 ve 19 uncu maddeler  Milli güvenliğin korunması, milli savunmanın gerçekleştirilmesi veya bu amaçla yapılan istihbarî faaliyetlerin yürütülmesi  Kamu düzeninin korunması  Suçun önlenmesi, suçun soruşturulması  Bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin önemli ekonomik ve mali çıkarların gerektirmesi  Resmi mercilerin izleme, denetleme veya düzenleme görevleri

23 Kurum  Kişisel Verileri Koruma Kurumu  İdarî ve malî özerkliğe sahip  Başbakanlıkla ilişkili  Yetkilerini bağımsız olarak kullanır  Tüm kurumlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir  Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurulun kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez

24 Kurul  Dokuz üye  Sadece başkanın önceki göreviyle ilişkisi kesilir  Görev süreleri altı yıl  Toplantı ayda en az iki defa


"KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ANKARA Murat UYGUN.  AİHS 8. madde (Özel Hayatın ve aile Hayatının Korunması)  OECD İlkeleri  108 Sayılı Avrupa Konseyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları