Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESEARCHMODEL RESEARCH LAYOUT ARASTIRMAMODELI POLITICS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESEARCHMODEL RESEARCH LAYOUT ARASTIRMAMODELI POLITICS."— Sunum transkripti:

1

2 RESEARCHMODEL RESEARCH LAYOUT ARASTIRMAMODELI POLITICS

3 L OYALTY 2 YÜKSEK BAŞARI “YÜKSEK BAŞARI”, farkı yaratanın, örgüte duyulan güven olduğunu fark eden partilerin ödülüdür.

4 L OYALTY 3 Araştırmanın Amacı  Bu çalışmanın amacı; seçmenlerin,  Partiler bazında Sadakat düzeylerinin tespiti,  Partiler bazında Sadakat düzeylerinin tespiti,  Sadakati etkileyen unsurların analizi,  Sadakati etkileyen unsurların analizi,  Seçim sürecinde Motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve örgüt kültürünün tanımlanmasına yönelik modeller ortaya çıkartmaktır.  Seçim sürecinde Motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve örgüt kültürünün tanımlanmasına yönelik modeller ortaya çıkartmaktır.

5 L OYALTY 4 Araştırmanın Amacı  Ölçerek yönetme prensibinden yola çıkarak, modeller sayesinde elde edilecek veriler doğrultusunda...  Parti /adayla özdeşleşmiş,  Parti /adayla özdeşleşmiş,  Motivasyonu yüksek seçmen yaratılması amacına dönük tanıtımdan kampanyaya, etkili politikaların üretilmesi sağlanmaktadır.  Motivasyonu yüksek seçmen yaratılması amacına dönük tanıtımdan kampanyaya, etkili politikaların üretilmesi sağlanmaktadır.

6 L OYALTY 5 SorgulananTemel Kavramlar  Bizim hizmetlerimizden memnunlar mı?  Onları ne mutlu ya da mutsuz eder?  Seçmenlerimizin davranışlarını neler yönlendirir?  İstekleri nelerdir?  Onları sadık kılmak için ne yapmak gerekir?  Kendi SES sınıfında "en iyi" seçmen-kampanya hizmetini nasıl verebiliriz?

7 L OYALTY 6 Selas-LOYALTY & COMPETITION ANALYSIS  Proje kapsamında kullanılan yöntem incelenen dönem şartlarına ve seçmenlerin kampanya- etkileşim yapısına göre şekillendirildiği için sonuç ve aksiyon önerileri tamamen parti/örgüte özeldir.  Önem ölçümlerinde ayrıştırıcı bir yöntem kullanarak, seçmen memnuniyeti ve sadakatini etkileyen unsurlar konusunda daha doğru bilgiler saptanır.  Performans ölçümlerinde davranışsal ölçek kullanılarak, seçmenlerin kendi lisan ve davranışlarıyla profili belirlenir.

8 L OYALTY 7 Selas-LOYALTY & COMPETITION ANALYSIS  Performans bilgilerini rekabetle karşılaştırma imkanı sunar.  Yeni tanıtım ve kampanyaların, önümüzdeki dönemlerde seçmen davranışlarını nasıl etkileyeceğini test etme imkanı verir.  Seçim çalışmalarımızdaki performans gelişiminin seçmen memnuniyetini nasıl etkileyeceğini simüle edebilir.

9 L OYALTY 8 Selas-LOYALTY & SATISFACTION Tanıtım-Kampanya-etkileşim ile ilgili seçmen memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İki kısımdan oluşur :  Ön tanıtım Memnuniyeti; Parti/aday tercih etme nedenleri ve kampanya sırasında tanıtılan hizmetlerin değerlendirilmesini kapsar.  Kampanya Sonrası Memnuniyet; Kampanya sonrası belirli aralıklarla, Parti ve aday ile ilgili memnuniyet ölçümü amaçlanmaktadır.

10 L OYALTY 9 Hedeflenen Standartlar  Seçmenlerin Parti/aday bütünleşmeleri nasıl sağlanabilir ?  Seçmenlerin Parti/adaya güven duyması nasıl sağlanabilir?  Parti/adayın seçmenler için seçimlerde vazgeçilmezliği nasıl sağlanabilir ?  Seçmenlerin Parti/adaya karşı güvensizlikleri nasıl engellenebilir?  Bilinçli seçmenlere nasıl yaklaşılabilir ?  Seçmen kayıpları nasıl engellenebilir ?

11 L OYALTY 10 Seçmen Katılımcılığı “Yüksek Seçmen Motivasyonuyla” seçmenlerin tanıtım ve kampanya sürecine katılımcı bir iklim yaratılması amacına yönelik olarak, Parti/adaya bağlılık, seçmenlerin Parti/adayla özdeşleşmesi, Parti/aday imajı ve kültürü kavramlarının tamamlanıp bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir.

12 L OYALTY 11 Seçmen Katılımcılığı Bu faktörler:  Seçmenlerin Parti/adaya bağlılıkları & özdeşleşmeleri  Bu amaçla örgütsel değişimin yönü ve gerekli müdahaleler  Seçmenlerin motivasyon durumları & bunun sürekliliği  Seçmenlerin hizmetlerden ve kampanya etkinliklerinden tatmini  Mevcut ve arzulanan Parti/aday kültürü & kampanya özellikleri

13 L OYALTY 12 Seçmen – Parti/aday İlişkileri  Seçmen – Parti/aday ilişkisinde bir alışverişten söz edilebilir;  Seçmen oy vereceği Parti/adayda seçim sonrası hizmetlerde kalite bekler.  Seçmen oy vereceği Parti/adayda seçim sonrası hizmetlerde kalite bekler.  Bunun karşılığında Parti/adaya karşı manevi bir sorumluluk alır.  Bunun karşılığında Parti/adaya karşı manevi bir sorumluluk alır.

14 L OYALTY 13 Seçmen- Parti/aday İlişkileri  Makro düzeyde bakıldığında seçmenlerin oy verme kararlarını neye göre belirledikleri, neden Parti/aday değiştirdikleri, neden belli bir Parti/adayı seçtikleri gibi hususlar konunun boyutlarını belirlemektedir.

15 L OYALTY 14 Sadakat Kavramı Sadakat Kavramı  Sadakat, seçmenlerin Parti/adaya bağlanma derecesi olarak ifade edilir.  Sadakat, seçmenlerin Parti/adaya bağlanma derecesi olarak ifade edilir.  Tanımdaki bağlanmanın unsurları...  Tanımdaki bağlanmanın unsurları...  Seçmenlerin Parti / aday hedeflerini benimsemesi ve kendisiyle özdeşleştirmesi....  Tanıtım ve kampanyanın bir parçası olmaya önem vermesi

16 L OYALTY 15 Tatmin Düzeyi Tatmin, kişinin bireysel istek ve ihtiyaçlarının oy verdiği Parti/aday tarafından karşılandığını düşünmesi durumudur.  Tatmin kavramında, beklenti ve algılamalardan kaynaklanan bireysel farklılıklar yer almaktadır. Algılamanın duyulan tatmin ve memnuniyet düzeyine etkisi 2 ana grupta incelenebilir:  Tatmin kavramında, beklenti ve algılamalardan kaynaklanan bireysel farklılıklar yer almaktadır. Algılamanın duyulan tatmin ve memnuniyet düzeyine etkisi 2 ana grupta incelenebilir:

17 L OYALTY 16Etkiler

18 L OYALTY 17 Kavramlar Arası İlişkiler Kavramlar Arası İlişkiler MOTİVASYON KARAR ALMA GÜVEN SADAKAT TATMİN OY VERME

19 L OYALTY 18 Sadakatini Etkileyen Unsurlar SAKLI POTANSİYELLER ETKİSİZ ELEMANLAR OLMAZSA OLMAZLAR Yüksek Düşük Verilen Önem Yüksek GERÇEK ETKİ ODAK NOKTALARI

20 L OYALTY 19 Seçmen Sadakatini Etkileyen Unsurlar Seçmen Sadakatini Etkileyen Unsurlar Grafiğin mantığı, seçmenlerin ankette sorgulanan unsurlara verdikleri önem ile bu unsurların Sadakat düzeyine olan gerçek etkisinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır.  Grafiğin x ekseni unsurların Sadakate etkisini, y ekseni ise seçmenlerin söz konusu unsurlara verdikleri önemi göstermektedir.  Unsurlara verilen önem yapılan ankette yer alan ilgili bölümdeki sorulara seçmenlerin verdikleri cevaplardan elde edilmektedir.

21 L OYALTY 20 Sadakat Gridi - Unsurların Yerleşimi                                SAKLI POTANSİYELLER ETKİSİZ ELEMANLAR OLMAZSA OLMAZLAR Yüksek Düşük Verilen Önem YüksekGERÇEK ETKİ ODAK NOKTALARI

22 L OYALTY 21 Sadakat Gridi - Unsurların Yerleşimi  Ankette sorgulanan unsurlara seçmenler tarafından verilen puanlar bu konuda Parti/adayın başarı düzeyini göstermektedir. Bu başarı düzeyi ile seçmenlerin sadakat düzeyi arasındaki ilişkinin derecesi ilgili unsurun seçmenin sadakate olan etkisini belirleyecektir.  Sadakat Gridi Veri Tablosundan yararlanılarak, tüm unsurlar grid üzerine yerleştirilerek grafik elde edilir.

23 L OYALTY 22 TEMEL ANALİZLER TEMEL ANALİZLER PROBLEMLERİN TEŞHİSİNE YÖNELİK ANALİZLER Bu araştırmanın amacı,  Genel başarı normlarına yönelik seçmen memnuniyetini ve bağlılığını oluşturan esas unsurları belirlemek, bu unsurların ne kadar yerine getirildiğini ölçmek,  Seçmenlerin değişik ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip bu unsurları önem sıralarına göre sıralamaktır.


"RESEARCHMODEL RESEARCH LAYOUT ARASTIRMAMODELI POLITICS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları