Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
EMİNE ÖZLE FATMA ÇEKİÇ ŞERİFE ASLAN KADRİYE KEKİK NEŞE NUR KARABURUN

2 ÖĞRETİM PROGRAMI NEDİR?
Öğrencilerden beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış faaliyetlerin tamamı olarak tanımlanabilir.

3 Değişime ihtiyacımız var...
Bilgi toplumları; problem çözebilen, karar verebilen, bağımsız düşünebilen, eleştirel düşünebilen, düşüncelerini açıklayabilen, iletişim kurabilen, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, bilgi üretebilen, veriye dayalı tahminde bulunabilen ve ekip çalışması yapabilen, bireylere ihtiyaç duymaktadır. Çağımız matematiği anlamayı, matematiği günlük ve iş yaşamımızda etkin olarak kullanabilmeyi gerektirmektedir.

4 Değişen çağa ayak uydurabilmek için özellikle 2003’lerden sonra yoğunluk kazanan ilköğretim programlarını yenileme çalışmaları sonucu 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim 1–5. sınıflar düzeyinde bütün okullarda; 6–8. Sınıflarında ise 2006–2007 öğretim yılından itibaren 6. sınıflardan başlanarak kademeli şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

5 Matematik Dersi Öğretim Programı
Programın Vizyonu : Matematik Dersi Öğretim Programı, “her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramların, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak verilmesi gerektiği ele alınmıştır. Programda vurgu, işlem bilgilerinden kavram bilgilerine kaymıştır.

6 İlköğretim Matematik Öğretim Programı:
İlköğretim matematik öğretim programında “hedef-kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme” boyutlarına yer verilmelidir. Bu bağlamda öğretmen adayları, matematik dersindeki hedefler ve öğrenci kazanımlarından haberdar olmalıdır.

7 Program İçeriğinin Düzenlenmesi
8 yıllık ilköğretim bütünlüğü Gereksiz tekrarlar ayıklanmış İçeriğe eklemeler Süreçte değişiklikler

8 Programda; sayılar, geometri, ölçme,olasılık ve istatistik ve cebir olmak üzere beş öğrenme alanı ve bunlara ilişkin amaçlara yer verilmiştir. Programda, geliştirilmesi beklenen beceriler ise problem çözme, iletişim, ilişkilendirme ve akıl yürütmedir. Program, öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimlerini de dikkate almıştır. Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken, öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. Tutum, öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir. Programda, bunların yanı sıra, öz yönetim yeterlikleri ile psikomotor becerilere de önem verilmiştir.

9 Duyuşsal Özellikler Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olur.
Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olur. Matematik dersinde istenenleri yerine getirir. Öz Düzenleme Becerileri Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapar. Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgular. Gerektiğinde ailesinden, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım ister. Psikomotor Beceriler Pergeli etkin kullanır. Cetveli etkin kullanır. Gönyeyi etkin kullanır.

10 Programın Yaklaşımı Matematik, kurallar, semboller ve işlemlerden ibaret değil, içinde bir anlam bütünlüğü olan düzenler ve ilişkiler ağı olarak ele alınmıştır. Öğrencinin zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımı benimsenmiştir. -Öğrencinin zihinsel ve fiziksel olarak aktif olacağı yöntem, teknik ve strateji kullanımı konusunda yönlendirmeler yapılmıştır. Öğrencilerin kuralları ezberlemeleri yerine kuralların anlamını öğrenmeleri vurgulanmaktadır. Öğrencinin keşfederek ve anlayarak öğrenmesine yardımcı olacak etkinliklere ve ipuçlarına yer verilmiştir. Gereğinden fazla uzun işlemlere verilen zaman azaltılarak kavramların öğrenilmesine ağırlık verilmektedir. İçeriğin öğrencinin yaşantısı ile ilgili olması esas alınmıştır.

11 Matematik konularının kendi içinde, diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirilmeye önem verilmiştir. Matematiğin estetik ve eğlenceli yönü ön plana çıkarılmıştır. Neden ve niçin sorgulamalarıyla akıl yürütmenin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bağımsız düşünebilme ve karar alabilme becerilerinin gelişmesine önem verilmektedir. Öğretmen ve kitap yazarlarına gerektiğinde yaratıcılıklarını kullanabilecekleri esneklik sağlamaktadır.

12 PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ
Matematik Eğitiminin Genel Amaçları: 1. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. 2.Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. 3. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir 4.Model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir

13 Programda Öğretme-Öğrenme Süreci
Matematik Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmaları, sahip oldukları bilgi ve düşünceleri yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanmaları ve kazandıkları bilgiyi, eski ve yeni bilgiler arasında ilişki kurarak yorumlaması için öğretmenin sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmesi gerektiği vurgulanmıştır.

14 Ayrıca; öğretim somut deneyimlerle başlamalı, anlamlı öğrenme amaçlanmalı, öğrenciler matematik bilgileriyle iletişim kurmalı, ilişkilendirme önemsenmeli, öğrenci güdüsü dikkate alınmalı, teknoloji etkin kullanılmalı ve iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımı kullanılmalıdır gibi ilkelere uyulması gerektiği üzerinde de durulmuştur.

15

16

17 Programda Değerlendirme
Matematik eğitiminde süreci değerlendirmek için performans değerlendirme ve öğrenci ürün dosyası önerilmektedir. Ölçme ve değerlendirme yaparken öğrencilerin; Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği, Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği, Akıl yürütme güçlerinin gelişiminin devam edip etmediği, Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu, Matematikte özgüvene ne kadar sahip olduğu,

18 Öz yönetim becerilerinin ne kadar geliştiği,
Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği, Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği, Matematikle ilgili iletişimi ne kadar kurabildiği ve matematik temelli ilişkilendirmeyi ne kadar yapabildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

19 Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasıyla birlikte
katı davranışçı öğrenme anlayışından, yapılandırmacı bir yaklaşıma geçilmiştir. öğrenci merkezli, etkinlik temelli ve esnek bir öğretim sürecini esas alan program 8 ortak beceriye odaklanmıştır

20 Ortak Beceriler Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme İletişim
Araştırma-Sorgulama Problem Çözme Becerisi Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

21 SINIFLAR Ö Ğ R E N M E A L A N L A R I SAYILAR GEOMETRİ ÖLÇME OLASILIK VE İSTATİSTİK CEBİR A L T Ö Ğ R E N M E A L A N L A R I 6. SINIF • Doğal Sayılar • Tam Sayılar • Kesirler • Ondalık Kesirler • Yüzdeler • Oran ve Orantı • Kümeler • Doğru, Doğru Parçası ve Işın • Açılar • Çokgenler • Eşlik ve Benzerlik • Dönüşüm Geometrisi • Örüntü ve Süslemeler • Geometrik Cisimler • Açıları Ölçme • Uzunlukları Ölçme • Alanı Ölçme • Hacmi Ölçme • Sıvıları Ölçme • Olası Durumları Belirleme • Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar • Olay Çeşitleri • Araştırmalar İçin Sorular Oluşturma ve Veri Toplama • Tablo ve Grafikler • Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri • Örüntüler ve İlişkiler • Cebirsel İfadeler • Eşitlik ve Denklem 7. SINIF • Tam Sayılarla İşlemler • Rasyonel Sayılar • Rasyonel Sayılarla • Bilinçli Tüketim Aritmetiği • Doğru ve Açılar • Çember ve Daire • Dörtgensel Bölgelerin Alanı • Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu • Dairenin ve Daire Diliminin Alanı • Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanı • Geometrik Cisimlerin hacmi • Olasılık Çeşitleri • Denklemler 8. SINIF • Üslü Sayılar • Kareköklü Sayılar • Gerçek Sayılar • Üçgenler • İz Düşümü • Üçgenlerde • Geometrik Cisimlerin Hacimleri • Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları • Eşitsizlikler

22 Sayılar Öğrenme Alanı •Sayı kümelerini, kümeler içerisinde yapılan işlemleri ve özelliklerini bilir. •Sayılarla ilgili bilgi ve becerilerini işlemlerde ve problem durumlarında kullanır. • Sayılarla ilgili tahmin stratejileri geliştirir ve kullanır. •Kesirler, yüzdeler, ondalık kesirler, oran-orantı ve rasyonel sayılar arasındaki ilişkileri kurar. •Sayılarla ilgili araç-gereçleri etkin bir biçimde kullanır.

23 Yeni Giren Konu ve Süreçler (1-5.Sınıflar)
Tahmin Örüntüler Süslemeler Simetri Olasılık Teknoloji Somut modeller İlişkilendirmeler Uzamsal Yetenek

24 Yeni Giren Konu ve Süreçler (6-8.Sınıflar)
Perspektif Teknoloji Somut modeller İlişkilendirmeler Uzamsal Yetenek İstatistik Olasılık Örüntüler Süslemeler Dönüşüm Geometrisi Fraktal

25 ÖRÜNTÜ:Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil yada sayı dizisine denir. SÜSLEME:Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü olacak şekilde döşenmesidir

26 PERSPEKTİF:İki boyutlu bir yüzeyde cisimleri 3 boyutlu gösterebilme sistemidir.

27 FRAKTAL:Bir cismin orantılı olarak küçültülmüş veya büyütülmüş modelleri ile inşa edilen örüntülere denir.

28

29 Oran ve Orantı     6. sınıfta, aynı cins miktarları bilerek karşılaştırmayı sağlayan oran kavramı verilecek, orantı ve çeşitleri günlük hayatta karşılaşılan problemler aracılığı ile açıklanacaktır. Öğrencilerin doğru ve mantıklı düşünmesi sağlanacaktır     7. sınıfta, orantının özelikleri verildikten sonra "bileşik orantı" ya geçilecek, bu konularla ilgili alıştırmalar yapılacaktır. Ayrıca, yüzdelerin de bir oran olduğu üzerinde durulacak, basit yüzde hesapları bir orantı şeklinde verilecektir. Oran için bir birimin söz konusu olmadığı vurgulanacaktır.

30 8. sınıfta; çokluk, ölçme, oran ve orantı kavramları hatırlatılacak, 4
8. sınıfta; çokluk, ölçme, oran ve orantı kavramları hatırlatılacak, 4. orantılı, orta orantılı ve orantının özelikleri üzerinde durulacaktır. Üçgenlerde eşlik ve benzerlik konularının kavratılmasında, oran-orantı konusu önemli yer tutmaktadır. Ayrıca; Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Resim-İş derslerinde oran-orantıdan yeri geldikçe faydalanılmaktadır. Bu nedenle oran-orantının uygulamaları günlük hayattan seçilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Bu sınıfta oran ve orantı konusuna geçmeden önceden Atatürk'ün matematik alanında yaptığı çalışmaları anlatan bir paragraf halinde açıklayıcı bilgi verilecektir.

31 Yapılandırmacı yaklaşımın matematik eğitimi için de söyleyecekleri vardır:
Matematik bilgisi, boş bir kaba su boşaltır gibi doğrudan doğruya anlatım yoluyla pasif durumdaki öğrencinin kafasına aktarılmaz. Yapılandırmacı yaklaşım bu yüzden öğrenciyi sünger gibi görmek yerine büyüyen bir fidan gibi görmektedir.

32 Yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği bir matematik dersinde,problem çözme ile ilgili hatalı işlem yapan bir öğrenciye öğretmen, “Şuradaki işleminiz hatalı onu şöyle düzeltiniz!” biçiminde uyarmak yerine, “Problemin çözümü ile ilgili olarak hangi işlemleri, hangi gerekçeyle yaptınız?” “İşleminizde herhangi bir hata olduğunu düşünüyor musunuz?” “Eğer varsa,bu hatanın nerede olduğunu, düşünüyorsunuz?” “Bu hatayı nasıl düzeltebilirsiniz?” gibi sorular yönelterek öğrencinin hatayı bizzat kendisinin bulması ve düzeltmesi yönünde çaba gösterir

33

34

35 Bizi dinlediginiz icin tesekkur ederiz


"İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları