Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Sen Eğitim Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Sen Eğitim Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Eğitim Sen Eğitim Uzmanı E-mail: erkanaydogan@gmail.com
TORBA YASA TASARISI NELER İÇERİYOR! Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı

2 İSTİHDAMIN DÖNÜŞÜMÜ İstihdamın, sermayenin önceden belirlenmiş hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, “serbest piyasa” koşullarına uygun olarak esnek, kuralsız ve güvencesiz bir içerikle yeniden düzenlenmesi…

3 YILLARA GÖRE DOLU KADRO DAĞILIMI
KAMU İDARELERİNDEKİ KADRO ve POZİSYONLARIN YILLARA GÖRE DOLU KADRO DAĞILIMI YILLAR MEMUR SÖZLEŞMELİ SÜREKLİ KAPSAM DIŞI KAPSAM İÇİ TOPLAM PERSONEL İŞÇİ 2001 18.706 65.295 2002 17.908 65.278 2003 6.309 28.671 2004 5.067 26.368 2005 4.520 21.423 2006 3.603 9.862 2007 3.819 11.364 2008 3.200 7.966 2009 3.268 7.876 2010 3.096 7.805 Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı, 2010

4 ESNEK İSTİHDAM Emeğin üretim sürecinin gereklerine, işin ve işyerinin ihtiyaçları ve sermayenin isteklerine göre, kurallara bağlı kalmadan, kolaylıkla uyum ve uygunluk sağlayacak şekilde, sürekli ve yeniden düzenlenmesi…

5

6 Temel Esnek Çalışma Biçimleri
İşlevsel Esneklik… (Aynı kişinin farklı işleri yapabilmesi) Sayısal Esneklik… (Daha az kişi ile daha çok iş yapmak) Çalışma Sürelerinde Esneklik… (Çalışma zamanının esnek kullanımı) Ücret Esnekliği… (Performansa ve cinsiyete göre ücret) Uzaklaştırma Stratejileri… (mal ya da hizmet üretiminin ‘dışarıdan hizmet satın alma’ yoluyla üçüncü şahıslara gördürülmesi)…

7 Neden Esnek Çalışma? Piyasa koşulları ile uyumlu rekabet edebilmek için emek maliyetini düşürmeyi sağlar… Patronlara, emekçileri serbestçe ve hiçbir mali yükümlülük taşımadan işten çıkarabilme kolaylığı tanır… Emekçiyi daha ucuza, istediği gün, istediği kadar çalıştırabilme olanağı verir… Patrona, ücret yapısında ve düzeyinde, sendikal baskının dışında kalarak hareket edebilme olanağı ve kolaylığı sağlar…

8 OECD Ülkelerinde Kısmi Süreli İstihdam

9 TORBA YASA NELER İÇERİYOR?
AKP Hükümeti, “Devletin borçlarının yeniden yapılandırılması” gündemi üzerinden yaptığı hazırlıklarını tamamlayarak kapsamlı prim aflarından, esnek çalışmayı yaygınlaştıran düzenlemelere, 657 Sayılı DMK’da yapılması düşünülen değişikliklerden işsizlik sigortası fonundan patronların daha fazla yararlanmasına kadar çok sayıda düzenlemeyi Meclis gündemine getirdi. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 4857 Sayılı İş Kanunu; 657 Sayılı DMK; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun vb gibi pek çok kanunda yapılan düzenlemelerle, mevcut durumdan çok daha kötü ve geri düzenlemeler öngörülüyor.

10 Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamı genişliyor!
Tasarıyla, genel sağlık sigortalıların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, İŞKUR’un açtığı meslek edinme kurslarına katılanlar, kendileri üzerinden genel sağlık sigortası kapsamında olacak; bu kursa katılanların bakmakla yükümlü oldukları da bu kapsamda yer alacak. Yabancı öğrenciler ise öğrenim gördükleri süre boyunca ayda 91 lira (asgari ücretin yüzde 12,5’u oranında) katkı payı ödeyerek, genel sağlık sigortasından yararlanacak. 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girecek GSS sonrasında herkes gelirinin %12,5’u oranında prim ödemedikçe sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

11 Asgari Ücretlilerin Yaş Sınırı Yükseltiliyor!
Tasarıda plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen “18 yaşından küçük sigortalılar için prime esas aylık kazanç alt sınırı, yaşlarına uygun asgari ücret tutarına çekilecek” ifadesi, asgari ücret yaş sınırının 16’dan 18’e çıkarılması anlamına geliyor. Ancak bu durum tepki göreceği için bu kadar açık bir şekilde belirtilmiyor. Bu nedenle düzenleme “böylece bu sigortalılar yönünden asgari ücret ile sigorta primine esas kazanç arasındaki farklılık ortadan kaldırılacak. İşveren üzerindeki prim yükü azaltılacak” ifadesi kullanılıyor. Türkiye’de çalışan yaklaşık 250 bin genç, geçmiş yıllara göre ortalama 85 TL daha az ücret alacak.

12 Kısmi Süreli Çalışanlar Primlerini Cebinden Tamamlamak Zorunda!
4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 01/01/2012 tarihinde başlar.” Bu düzenleme ile “kısmi süreli”, “çağrı üzerine” vb nedenlerle bir ay içinde sigortası eksik yatmış olan (Taşeron işçi, yevmiyeli çalışanlar vb gibi) bir emekçinin sigortasını “30 tam güne” kendi cebinden tamamlaması isteniyor. Düzenleme olumsuz sonuçlar doğuracağı için seçim sonrasına (1 Ocak 2012’ye) bırakılıyor.

13 Stajyer çalıştırma üzerinden ucuz emek sömürüsünün önü açılıyor!
Tasarıyla mesleki eğitim gören öğrencilerin staj yapabilecekleri işyeri sayısı artırılıyor. 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerleri, stajyer uygulama kapsamına alınacak. İşyerinde staj yapan öğrencilerden 18 yaşını bitirenlere asgari ücretin üçte biri oranında ücret verilecek. Bu oran daha önce asgari ücretim üçte ikisi şeklindeydi. Hükümet bu düzenleme ile staj yapan öğrencilerin üç kuruşluk asgari ücretlerine bile göz dikerek, her konuda olduğu gibi bu konuda da işverenleri kuyucu bir düzenleme yapıyor. Bakanlar Kurulu, 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerini de stajyer uygulama kapsamına almaya yetkili olacak. Böylece düşük ücretli stajyer sömürüsünün yaygınlaştırılması Bakanlar Kurulu’nun kararına bağlı olacak.

14 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi ve Kapsamı Genişletiliyor!
Torba Yasa tasarısının 58. maddesi ile “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.” ifadesini kullanılıyor. 4447 sayılı kanunda daha önce “genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebepler” ifadesi daha da genişletiliyor. Örneğin talep azalmasına bağlı olarak yaşanacak sektörel ya da bölgesel bir kriz durumunda işverenlerin kısa çalışma ödeneğine başvurmaları kolaylaşıyor. Bu düzenleme ile kısa çalışma ödeneğine başvurma uygulamasını kolaylaştırılıyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili…

15 İşsizlik Sigortası Fonu “İstihdamı Teşvik” Gerekçesiyle Patronların Kullanımına Açılıyor!
Tasarıyla 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için, özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Buna göre, 31 Aralık 2015’e kadar işe alınan sigortalının, sigorta primlerinin işverene ait tutarı, işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Düzenleme ile yaş arası erkekleri istihdam edenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması yoluna gidiliyor. Böylece bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da işsizlere ödenmesi gereken Fon gelirleri patronlara “istihdam teşviki” olarak aktarılıyor. İlk bakışta “istihdamı teşvik” gibi algılanabilecek bu uygulama sonucunda 30 yaş ve üzeri çalışan işçilerin işe alınması neredeyse imkânsız hale gelecek. Bu uygulama sanıldığının aksine istihdamı teşvikten çok, özellikle 30 yaş üzerindeki işsizlerin istihdamı zorlaşacak…

16 Turizmde fazla mesai ücreti fiilen ortadan kalkıyor!
İşverenlerin yeni işçi alımını kolaylaştırmak gerekçesiyle ilk defa işe girişlerde 2 ay olan deneme süresi 4 aya çıkarıyor. Turizm sektöründe de 4 ay ‘denkleştirme süresi’ uygulaması getirilerek, turizm sezonunda fazla mesai uygulamasına fiilen son veriliyor. Torba yasanın komisyonda görüşmeleri sırasında ise ‘25 yaş’ sınırı kaldırılarak, yerine ‘ilk defa işe girenler’ ifadesi konuldu. Böylece, yaş sınırı olmaksızın, ilk defa işe girenler için halen maksimum 2 ay olan deneme süresi 4 aya çıkartıldı. İşverenin işi dört aylık bir iş ise sürenin sonunda işçi kapının önüne konulabilecek. Bir sonraki gittiği işyerinde de ‘ilk defa işe giren’ işçi muamelesi görecek kişi, burada da 4 ay deneme süresine tabi olacak. Böylece işçi yıllarca stajyer konumundan kurtulamayacak. Denkleştirme uygulamasının yapıldığı dönemlerde işçiler yasaya göre günde 11 saat çalıştırılabiliyor. Uygulamada ise 11 saatlik süre turizm sektöründe genellikle aşılıyor. Fazla çalışılan süreler için artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek.

17 Sicil yerine “disiplin” kavramı getiriliyor!
Kademe ilerlemesinde memurun “olumlu sicil” alması şartı aranmayacak. 6 yılda bir verilen kademe ilerlemesinin koşulları da değiştirilerek, “olumlu sicil” yerine “disiplin cezası almamak” koşulu getiriliyor. Buna göre, 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi daha verilecek. Sicil yerine “disiplin” kavramının getirilmesi, bu maddenin bir anlamda Hükümet açısından “uslu durmayan, onun işaret ettiği sendikaya üye olmayan, hakkına sahip çıkan kamu emekçilerini cezalandırma” mantığı ile hazırlandığını gösteriyor.

18 Vali ve kaymakamlar üst disiplin amiri oluyor!
Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirler olacak. Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dâhilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak. Vali ve kaymakamların üst disiplin amiri yapılması, onların emriyle soruşturma açılması ve bunun sonucunda sürgün cezalarının çıkmasının önünü açıyor. Yıllardır il ve ilçelerde devlet görevlisi olarak görev yaptığı kabul edilen ve tüm vatandaşlara eşit mesafede olması gereken kimi vali ve kaymakamların AKP Hükümetinin gözüne girmek için birer “Hükümet görevlisi” gibi hareket ettiği düşünüldüğünde bu maddenin uygulanmasının nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağını tahmin etmek güç değil.

19

20 “Ödünç Memurluk” ile sürgün yasal hale geliyor!
Tasarıda, “memurların, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebileceğine” ilişkin düzenleme yapılmış. Daha birkaç ay önce Kayseri'nin Sarız ilçesi kaymakamı cezaevinde kadın gardiyan olmadığı için ilçe milli eğitim müdürlüğünden kadın öğretmenlerin cezaevinde kadın mahkûmların üzerini araması için görevlendirilmesini istemişti. O zaman bu uygulama yasal değildi ancak AKP Hükümeti bunu da düşünmüş. Artık kimse ben öğretmenim, doktorum, büro emekçisiyim benim haklarım var diyemeyecek. Memurun onayı dışında yapılacak bu görevlendirme, çeşitli nedenlerle “istenmeyen” personelin başka kurum ve illere gönderilmesinin önünü açıyor.  

21 4-C statüsü yaygınlaştırılmak isteniyor !
Tasarıda, “memurların, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebileceğine” ilişkin düzenleme yapılmış. Daha birkaç ay önce Kayseri'nin Sarız ilçesi kaymakamı cezaevinde kadın gardiyan olmadığı için ilçe milli eğitim müdürlüğünden kadın öğretmenlerin cezaevinde kadın mahkûmların üzerini araması için görevlendirilmesini istemişti. O zaman bu uygulama yasal değildi ancak AKP Hükümeti bunu da düşünmüş. Artık kimse ben öğretmenim, doktorum, büro emekçisiyim benim haklarım var diyemeyecek. Memurun onayı dışında yapılacak bu görevlendirme, çeşitli nedenlerle “istenmeyen” personelin başka kurum ve illere gönderilmesinin önünü açıyor.  

22 Bazı Performans Değerlendirme Kriterleri
İşindeki başarısı ve mesaiye devamlılığı, Çalışma arkadaşları, amirleri ve hizmet verilen kişilere karşı tavır ve davranışı, Görev yaptığı birim ve iş hacmi… Yaptığı görevin önem ve güçlülüğü… İzin (Yıllık, Hastalık, Mazeret vb) kullanıp kullanmadığı… Disiplin cezası alıp almadığı… Amirlerinden yazılı ya da sözlü uyarı alıp almadığı… Kılık kıyafetine gösterdiği özen… Hizmet verilen kişilerin memnuniyeti… Değerlendirme kriterleri; Etkinlik (Doğru yapılan İşlem/Toplam yapılan işlem); Verimlilik (Yapılan İşlem/Yapılması gereken işlem); Kalite, İş gücü performansı, Yenilik ve Ekonomiklik vb gibi temel ölçütler üzerinden puanlamaya tabi tutulur.

23

24 TORBA YASANIN ASIL HEDEFİ;
Güvencesizleştirmenin ve esnek çalışmanın Kamuda Yaygınlaşması… Ücretli kölelik dönemi… 4-C’yi yaygınlaştırmak… Atamaları daha da siyasallaştırmak… Parti-devlet bütünleşmesine gidiş… Suskun, itiraz etmeyen, itaatkar memur profili… Sendikasız ya da yandaş sendikaya üye yeni bir memur profili… Emekçiler arasındaki rekabeti derinleştirmek…

25

26 Önümüzdeki Dönemde; Çalışma ilişkilerinde kuralsızlaşma artacak, kamu personelinin istihdamı iş güvencesiz ve sözleşmelilik temelinde olacak… Performans ve disiplin hükümleriyle birlikte kamu istihdamı esnekleştirilecek ve piyasa ile uyumlu bir istihdam politikası benimsenecek… Güvencesiz istihdam yaygınlaşacak ve iş güvencesi sadece küçük bir azınlık için (asker, polis, hakim, savcı vb) geçerli olacak... Emekçiler arasındaki birlik ve dayanışma yerini, acımasız bir yarışa ve rekabete bırakacak… Mücadeleci sendikaların etkisi kırılacak, ‘yandaş ve işbirlikçi sendikacılık’ daha da güçlenecek…

27 NE YAPMALI ? Geleceğimizi ilgilendiren tüm yasa ve diğer uygulamalar ile ilgili olarak doğru bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir… Bilgilendirmelerin doğru, şeffaf ve en geniş kesimi kapsayacak şekilde yapılmasında sendikalar öncü olmalıdır… Mücadelenin tek tek işyerlerinden başlayarak adım adım yükselmesi önemlidir… Yerellerde diğer sendikalarla birlikte oluşturulacak platformlar üzerinden çalışmalar yapılmalıdır… Saldırı yasalarının geri çekilmesi ve “herkese kadrolu ve güvenceli istihdam istiyoruz” temel talep olarak belirlenmelidir…

28


"Eğitim Sen Eğitim Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları