Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER"— Sunum transkripti:

1 SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER
Dr. Levent Tabak

2 OLGU Ön tanınız hangisi ? Hangi tetkiki istemezdiniz ? 28 yaş, erkek
Araç içi kaza sonrası multipl travma nedeni ile getiriliyor, Solunum-hemodinami stabil,nörolojik defisit yok, mesane rüptürü (+), pelvis stabilize ediliyor, entübe YBÜ’de izlem İlk gün siyah akciğer.PaO2/FiO2: 400 5.gün beyaz akciğer, PaO2/FiO2:250, PAP:50 mmHg, lökositoz, trombositopeni Ön tanınız hangisi ? Pulmoner emboli Yağ embolisi Hastane pnömonisi ARDS Aspirasyon Hangi tetkiki istemezdiniz ? a) Bronkoskopi, bronş lavajı b) Spiral toraks BT c) Beyin MR d) Hemokültür e) Ekokardiyografi

3 Nöromuskuler KİBAS Nörojenik pulmoner ödem Epilepsi Apne
Antiepileptik Mediastinal LAP Medulla kesisi Apne Medulla oblongata lezyonu Apne, Solunum yetersiz. Tüberoskleroz Pnömotoraks, İnterstisyel has Kas hastalığı Solunum yetersizliği, aspiras.

4 78 yaşında erkek, glokom nedeni ile opere olacak.
Preop değerlendirme sırasında fizik muayenede ronküs saptanıyor. Hastanın 1 yıldır zaman zaman hırıltı ve hışıltı şikayeti var. Astım tanısı almış Akciğer grafisi normal, FEV1/FVC: %70, reversibilite: 210 ml. Timoleptik göz damlası,ventolin inhaler gereğinde kullanıyor Öneriniz? 1)Uzun etkili beta agonist 3) İpratopium bromide 2) İnhale steroid 4) Nedokromil sodyum

5 Kardiyovasküler ASD/ VSD Pulmoner hipertansiyon
Konjestif kalp yetersizliği Refleks bronkospazm Difüzyon kapasitesi azalması Hipoksemi Plevral efüzyon Mitral kapak hastalığı Komplians azalması Pulmoner hipertansiyon Dressler sendromu Plörezi, pnömonitis Antiaritmik-Beta bloker Bronkospazm ACE inhibitörü Öksürük Amiodarone İnterstisyel akciğer hastalığı

6 Aşağıdakilerden hangisinin akut solunum yetersizliğine yol açma olasığı en azdır?
a) Akut hemorajik pankreatit b) Kafa travması c) Amiodaron kullanımı d) Yağ embolisi e) Tüberküloz

7 Gastrointestinal Pankreatit Akciğer ödemi, hipoksemi, plörezi
Crohn Granülomatöz akciğer hastalığı Ülseratif kolit Bronşit, bronşiektazi Karaciğer sirozu Hipoksemi, plörezi, pulmoner hipertansiyon Reflü Öksürük, pnömonitis, interstisyel akciğer hastalığı Mendelson send Aspirasyon pnömonitisi

8 Akciğer grafisinde kalsifikasyona yol açan hastalığı işaretleyiniz.
a) Üremi b) Churg-Strauss c) Wegener d) Good-pasture e) Hiperparatiroidi

9 Renal Üremi Akciğer ödemi, plörezi, hipoksemi, asidoz
Vaskulitler Nodül, hemoraji, plörezi, astım atağı Hemodiyaliz Hipoksemi

10 Endokrin Hipotiroidi OUAS, Plörezi, solunum güçlüğü
Hipertiroidi Dispne, Hiperkarbi, difüzyonda azalma, Pulmoner hipertansiyon, trakea basısı, solunum kas yorgun- luğu, komplians azalması Hiperparatiroidi Mikrokalsifikasyon Over Tm Plörezi, metastaz Diabetes mellitus Pnömoni, tuberküloz reaktivasyonu

11 Diyabet’li hastalar infeksiyona neden eğilimlidir?
1) Nötrofil kemotaksisinin azalması Stafilokoksik ve gram negatif bakteri sık 2) Lenfosit intrasellüler bakterisidal aktivite azalması İnfeksiyon daha sık 3) Monosit fagositik aktivitesinin azalması Fungal infeksiyon sık (mukormikozis) 4) Beslenme bozukluğu, hücresel immünitede azalma Tüberküloz reaktivasyonu

12 c) Kemik iliği transplantasyonu d) Talasemi e) Lökoz
BOOP’a en sık yol açan neden hangisidir? a) Orak hücreli anemi b) Protein C eksikliği c) Kemik iliği transplantasyonu d) Talasemi e) Lökoz

13 Hematolojik Anemi Dispne Hemofili Alveoler hemoraji
Orak hücreli anemi Akut Göğüs Sendromu, Yağ embolisi, kot fraktürü Kemik iliği nakli Pnömoni, BOOP, Emboli, İlaç Akciğeri Talasemi Pulmoner hipertansiyon Lökoz Oportunistik infeksiyon, parankim tutulumu(lökostaz)

14 Kollajen Doku Hastalıkları
Romatoid artrit Nodül, plörezi, BOOP, İAH Lupus Plörezi, BOOP, İAH, pulmoner hipertansiyon Skleroderma İAH, BOOP, pulmoner hipertansiyon MKDH Solunum kas güçlüğü, İAH Ankilozan spondilit İAH, apikal fibrobülloz hast restriksiyon

15 En sık plevral efüzyon nedeni kollajen doku
hastalığı hangisidir? 1) Skleroderma 2) Romatoid artrit 3) Mikst konnektif doku hastalığı 4) Sjögren sendromu 5) Sistemik lupus eritematozis

16 Parankim tutulumu olmaksızın pulmoner hipertansiyona yol açan hangisidir?
1) Romatoit artrit 2) SLE 3) PSS 4) MKDH 5) Ankilozan spondilit

17 Kollajen Doku Hastalıkları
BULGU RA SLE PSS MKDH AS Solunum kas tutulumu Aspirasyon pnömonisi Pulmoner hipertansiyon İnterstisyel tutulum BOOP Plevral efüzyon Parankimal nodül

18 b) Anti Jo-1 c) Anti Scl-70 d) SS-A (R0) e) U1-RNP
Dermatomiyozit/polimiyozit’te interstisyel tutulum meydana gelip gelmeyeceğini predikte ettiren test hangisidir? a) ANA b) Anti Jo-1 c) Anti Scl-70 d) SS-A (R0) e) U1-RNP

19 Antinükleer antikorlar ve KDH
RA RF(IgG), ANA, histone PSS anti-sentromere (CENP A-F) Scl-70, PM-Scl SLE ds-DNA, ANA, Lupus antikoagulan MKDH U1-RNP DM/PM Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ Sjögren R0 (SS-A), La (SS-B), RF(IgM)

20 OLGU 25 yaşında, kadın, 3. hamilelik, 32. haftada doğum travayı başladığı için getirildiği acil serviste tokolitik ajan uygulama ile uterus kontraksiyonları kontrol ediliyor Bir süre sonra vücutta ödem ve takiben akut pulmoner ödem ve fetal bradikardi gelişiyor. Tokolitik tedavi sonlandırılıp, kortikosteroid tedavi uygulamasına rağmen entübasyon gerekiyor Şuuru hiç kapanmayan hastada, fizik muayene normal, DVT (-), D-dimer (+) ve EKO normal, ancak TA ve Hct’in düştüğü görülüyor

21 Tanınız ? A) Preeklampsi B) Pulmoner emboli C) Alveoler hemoraji
D) Aspirasyon pnömonisi E) Gebelik kardiyomiyopatisi 25 yaşında, kadın, 3. hamilelik, 32. haftada doğum travayı başladığı için getirildiği acil serviste tokolitik ajan uygulama ile uterus kontraksiyonları kontrol ediliyor Bir süre sonra vücutta ödem ve takiben akut pulmoner ödem ve fetal bradikardi gelişiyor. Tokolitik tedavi sonlandırılıp, kortikosteroid tedavi uygulamasına rağmen entübasyon gerekiyor Şuuru hiç kapanmayan hastada, fizik muayene normal, DVT (-),D-dimer (+) ve EKO normal, ancak TA ve Hct’in düştüğü görülüyor

22 İlaç ve akciğer Akut Solunum Yetersizliği
Bleomycin Nitrofurantoin Trisiklik antidepresan Metotrexate Fibrinolitikler Epinefrin Amphotericin B Hidroklorotiazid Tokolitik ajanlar Yamalı infiltrasyon+eozinofili Asetilsalisilik asid Propranolol Tetrasiklin Ampisilin Sulfasalazine Procarbazin Naproksen Nitrofurantoin Diğerleri BOOP Amiodarone Altın Penicillamine Bleomycin Metotrexate Radyasyon Siklofosfamid Mitomycin Sulfasalazine

23 ÖZET Hastaya onun her şeyi ile ilgilendiğiniz izleniminin verilmesi
Anamnez ve sistemlerin sorgulanması Tam fizik muayene Öz geçmiş Soy geçmiş İlaç kullanımı ( eski-yeni) Alışkanlıklar/ hobiler Mesleki anamnez

24 ÖZET Diğer sistemlerin hastalıklarında akciğer fonksiyonları etkilenebilir Akciğer fonksiyonları etkilenmese dahi, diğer sistemlerin hastalıklarında solunum sistemi temel semptomları ortaya çıkabilir Tüm ilaçlar potansiyel olarak akciğer toksiktir


"SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları