Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (07-09-2013-28758 RG) * Madde 6-n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (07-09-2013-28758 RG) * Madde 6-n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte."— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (07-09-2013-28758 RG) * Madde 6-n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. * 17-e) Zorunlu öğrenim çağına gelmiş olup özel eğitim tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış olanların da kaydı ilköğretim okullarına yapılır. * 31-ç) (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Ancak mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıfındaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Bu kapsamdaki öğrencilerden başarısız olanlar ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilere, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenir ve bu öğrencilerin kayıtları e- okul sistemi üzerinden Açık Öğretim Ortaokuluna yapılır.

2 * 32-h) Kaynaştırma yoluyla eğitim- öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir. * 33-2.paragraf(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.

3 * 39) Sağlık Durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadırlar. * 47- e) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. * 71-(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.

4 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği sayı 28758 * 8-(3) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaöğretim kurumlarında açılan programlardan yararlandırılır * 10-f) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre okulda kurulan bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimince bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrencilerin başarıları, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir. * 21-(6) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarında millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

5 . * 22-(3) Herhangi bir puan kullanmaksızın yapılan kayıt işlemlerinde öğrencinin ikamet adresi ve okul tercihleri dikkate alınır. Ancak parasız yatılılığı kazanan öğrenciler, şehit veya gazi çocukları, son üç ay içinde anne veya babası ölen ya da kamu görevinden dolayı anne veya babasının görev yeri değişen öğrenciler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında “Koruma kararı verilen çocuklar”, 22 nci ve 23 üncü maddesi kapsamında koruyucu aile yanına yerleştirilmiş çocuklar, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan çocuklar, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen çocuklar, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan öğrenciler ve yargı kararına bağlı olan kayıtlarla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıtlarda adrese dayalılık şartı aranmaz.

6 * 23-ç) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararına göre özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri durumlarına uygun okullara dengeli bir şekilde yerleştirir. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluyla işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır. * 23-d) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel eğitim gerektiren öğrenci grubundan öğrenci bulunmamasına ve öğrencilerin özel durumlarına göre gerekli fizikî düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır. * 36-(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

7 * 43-g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır. * 45-ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır. * 78-h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır. * 85-f) İş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda özel eğitimi gerektiren öğrencileri de dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

8 * 89-e) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve okul arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne bildirir. * MADDE 98- (1) Alan, dal ve derslerin özelliklerine göre okullarda, atölye ve laboratuvar kurulur, eğitim ve öğretime hazır bulundurulur. Atölye ve laboratuvarlar, özel eğitimi gerektiren öğrencilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir. Bu bölümlerde bulunması gerekli araç-gereç ve donatım listesi Bakanlıkça belirlenir.

9 * MADDE 103- (1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılır. Burada yürütülecek iş ve işlemler, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. * 110-(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir.

10 21/07/2012 TARİHLİ ve 28 360 SAYILI RESMİ GAZETE

11 28 360 sayılı ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 7; Eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/ kurumun isteği üzere gerektiğinde tekrarlanır. EGİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA

12 * Devlet Okuluna giden Öğrenciler için randevuyu okul rehber öğretmeni alır. * Rehber öğretmen eğer gerek görürse randevu alır. Özel Eğitim incelemesi( ilk inceleme)

13 * Öğrenci rehber öğretmen tarafından incelenir ve gerekli görülürse tanılama için RAM’a gönderilir. RAM’a okul tarafından gönderilen çocuklara rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından gözlem formu doldurulur. * Performansı, Şüphelenilen durum, Resmi yazı şeklinde ( okul müdürü imzalı ve sayılı) * Rama neden gönderildiği okul ne istiyor?(Okul yöneltmesi mi? Tanılama mı? Kaynaştırmasının kaldırılması mı?) Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu)

14 * EĞİTSEL DEĞERLENDİRME FORMU DOLDURULMASI

15 * Bu form olmadan inceleme yapılamaz * Formda RAM’a gönderme amacı açıkça yazılır. * Formlar web sayfamızda vardır. Lütfen eski formları göndermeyin! Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu)

16 * Destek eğitim için rapor yenilemelerde veli ram’a başvuracak ve rapor bitiş tarihi göz önünde bulundurularak imza karşılığı randevusu verilecek. * Okul Rehber Öğretmeninin Destek Eğitim İçin Yenileme Randevusu almasına gerek yoktur. * Veli rama randevu için başvurduğu gün yanında mutlaka hastane raporunun aslı ve fotokopisi ve önceki yıla ait ramdan aldığı destek eğitim raporu bulunacak. Yenileme Randevusu

17 * 1.Sınıf öğrencileri mart ayından sonra incelenmek üzere rehberlik araştırma merkezine yönlendirilebilir. Mart ayına kadar kendi sınıfında gözlenmesi gerekmektedir. Ancak? 1. sınıf öğrencilerinin Ram’a gönderilmesi

18 * 28 360 sayılı ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ * MADDE 23; * Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA sürdürebilecekleri gibi;özel eğitim sınıflarında YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA olarak da sürdürebilirler. * Yarı zamanlı kaynaştırma ; öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılması yoluyla yapılır. KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM

19 * Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; * Okul öncesi; 2 birey varsa 10 1 birey varsa 20 öğrenci Diğer kademelerde; 2 birey varsa 25 1 birey varsa 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlanır. KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM

20 * MADDE 34; * Okulöncesi, ilkokul,ortaokul ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim ve öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi esastır. * Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır. EVDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

21 * MADDE 29; * 37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak; bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda EYLÜL ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

22 Öğrencinin kendi sınıfında eğitim görmesi uygunsa ( Performansına göre) Tam Zamanlı Kaynaştırma raporu Eğer öğrenci Özel eğitim sınıfında eğitim görüyorsa Yarı Zamanlı Kaynaştırma raporu verilir. Otistik tanısı olan bir öğrenci performansına göre ya Tam Zamanlı Kaynaştırma Ya da Oçem sınıfına yönlendirilir. Tam Zamanlı Kaynaştırma-Yarı Zamanlı kaynaştırma- Oçem

23 * Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09/07/2013 Tarihli ve 39201250/121/1683277 sayılı yazısı üzerine 2013-2014 Öğretim Yılında Özel Eğitim Sınıflarında uygulanacak Haftalık ders çizelgelerinde 1.2.5 ve 6. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacaktır.

24

25

26  2009 dan sonra Ram modülü ile e okul entegre olmuştur.  Özel Eğitim gereksinimli öğrenciler listesinden ulaşılabilir.  Onay işlemleri  Oçemler Hafif OCEM  Yarı zamanlı Kaynaştırma Hafif ÖES  Orta- Ağır Özel eğitim sınıfı E-Okul sistemi

27 * Ümraniye ilçesinde açılış onayı olan 84 özel eğitim sınıfımız vardır. Aktif olan 74 tür. Bunların 37 si ilkokul, 37 si ortaokuldur. İlkokul= Hafif 28 Orta-Ağır 2 Otistik 7 Ortaokulu= Hafif 23 Orta-Ağır 9 Otistik 5

28 OKULLARDA BULUNAN ÖZEL EĞİTİM SINIF SAYILARI İLKOKUL KADEMESİ HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI LİSTESİ OKUL ADI Ö E H Hafif Zih. İlkokul (1-4 sınıf) Öğrenci Sayıları 30 Ağustos İlkokulu 19 23 Nisan Kaptanoğlu İlkokulu 1 60. Cumhuriyet İlkokulu 15 Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu 12 Ahmet Kılıçaslan 1 Ahmet Yavuz İlkokulu 110 Arif Nihat Asya İlkokulu 16 Aşağı Dudullu İlkokulu 16 Birlik İlkokulu 16 Çayırönü İlkokulu 14 Emine Koçullu İlkokulu 19 Emrullah Turanlı İlkokulu 11 Esenşehir İlkokulu 17 Fatih İlkokulu 11 Genç Osman İlkokulu 11 Hasan Tahsin İlkokulu 13 Hekimbaşı İlkokulu 14 İnkılap İlkokulu 16 İstanbul Ticaret Odası İlkokulu 110 İstiklal İlkokulu 13 Kazım Karabekir İlkokulu 111 M. Salih Koçak İlkokulu 16 Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu 13 Mustafa Vasıf Karslıgil İlkokulu 15 Ş. Ö. Sevda Aydoğan İlkokulu 110 Ş. Ö. Yasemin Tekin İlkokulu 13 Yamanevler İlkokulu 11 Yukarı Dudullu 75. Yıl İlkokulu 17 Zehra Ülker İlkokulu 14 Zübeyde Hanım İlkokulu 17

29 OKUL ADI Ö E H Y Orta/Ağır Zih. I. Kademe (1-4 sınıf) Öğrenci Sayıları Ahmet Yavuz İlkokulu10 Haşim İşcan ilkokulu10 Bilge Soyak İlkokulu13 Pınarbaşı İlkokulu12 Teletaş İlkokulu1 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu1 Esenşehir İlkokulu11

30 İLKOKUL KADEMESİ OÇEM SINIFLARI OKUL ADI Ö E H Y Otistik İlkokul (1-4 sınıf) Öğrenci Sayıları 60. Cumhuriyet İlkokulu10 Aşağı Dudullu İlkokulu12 Birlik İlkokulu13 Hekimbaşı İlkokulu10 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu1 Kazım Karabekir İlkokulu10 Yukarı Dudullu 75. Yıl İlkokulu15 Zehra Ülker İlkokulu28 Zübeyde Hanım İlkokulu210 Selçuk ecza ilkokulu13 İto ilkokulu12

31 ORTAOKUL KADEMESİ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM SINIFI OKUL ADI Ö E H Y Hafif Zih. Ortaokul (5-8 sınıf) Öğrenci Sayıları 30 Ağustos Ortaokulu 15 60. Yıl Meyvelibahçe Ortaokulu 110 Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu 15 Ahmet Kılıçarslan Ortaokulu 1 Ahmet Yavuz Ortaokulu 19 Arif Nihat Asya Ortaokulu 14 Çakmak Ortaokulu 26 Çayırönü Ortaokulu 113 Emrullah Turanlı Ortaokulu 14 İnanç Türkeş Ortaokulu 111 İstiklal Ortaokulu 16 Kazım Karabekir Ortaokulu 111 M. Salih Koçak Ortaokulu. 16 Mediha Tansel Ortaokulu 27 Mustafa Vasıf Karslıgil Ortaokulu 112 Necip Fazıl Ortaokulu 1 Ş. Ö. Sevda Aydoğan Ortaokulu 16 Toki Esenkent Ortaokulu 14 Yamanevler Ortaokulu 113 Yavuz Selim Ortaokulu 11 Yukarı Dudullu 75. Yıl Ortaokulu 110 Zehra Ülker Ortaokulu 13 Zübeyde Hanım Ortaokulu 110

32 ORTAOKUL KADEMESİ ORTA AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM SINIFI OKUL ADI Ö E H Y Orta/Ağır Zih. II. Kademe (5-8 sınıf) Öğrenci Sayıları Haşim İşcan Ortaokulu 12 İnanç Türkeş Ortaokulu 10 Nihat Sami Banarlı Ortaokulu 12 Pınarbaşı Ortaokulu 13 TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu 13 Yunus Emre Ortaokulu 11 M.vasıf Karslıgil ortaokulu 11 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 Atatürk ortaokulu 12 Bilge soyak ortaokulu 11 Çayırönü ortaokulu 12

33 ORTAOKUL KADEMESİ OÇEM SINIFLARI OKUL ADI Ö E H Y Madde 26 ve 40 Otistik Ortaokul (5-8 sınıf) Öğrenci Sayıları 60. Yıl Meyvelibahçe Ortaokulu10 İnanç Türkeş Ortaokulu10 İstanbul Ticaret Odası Ortaokulu10 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu2 Necip Fazıl Ortaokulu1 Selçuk Ecza Ortaokulu14 Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu 23 Toki Esenkent Ortaokulu20 Yukarı Dudullu 75. Yıl Ortaokulu13 Zehra Ülker Ortaokulu13 Zübeyde Hanım Ortaokulu13

34 * Çekmeköy İlçemiz Özel Eğitim Sınıf Verileri Çekmeköy ilçesinde açılış onayı olan 29 özel eğitim sınıfımız vardır. Aktif olan 24 tür. Bunların 12 si ilkokul, 12 si ortaokuldur. İlkokul= Hafif 8 Orta-Ağır 2 Otistik 2 Ortaokulu= Hafif 9 Orta-Ağır 1 Otistik 2

35 * MADDE 24; * Bulunduğu okulun eğitim programını ve ya denkliği olan bir program izleyen öğrencilerin başarıları; devam ettikleri okulun «sınıf geçme ve sınavlarla» ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak; öğrencinin BEP’leri dikkate alınır. BAŞARININ DEĞERLENDiRİLMESİ

36 * MADDE 24/9; * İşitme ve Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde istekleri doğrultusunda yabancı dil programında bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden ve ya dersin tamamından muaf tutulurlar. BAŞARININ DEĞERLENDRİLMESİ

37 * Kaynaştırma öğrencileri için bep hazırlanması zorunludur. * Bep hazırlanırken öğrencinin yetersiz olduğu alanlar göz önünde bulundurulur. BEP

38 * Hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ortaokul sonrası mezun olduktan sonra Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi’ne yönlendirilebilir. İş okuluna yöneltme yapılabilmesi için öğrencinin DİPLOMASININ (4.5.6.7. ve 8 sınıf transkript not çizelgesi) olması şarttır. İLKÖĞRETİM SONRASI YÖNLENDİRME

39 * MADDE 45; * İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmi ve özel,özel eğitim mesleki eğitim merkezi(okul)açılır.(öğrenim belgesi verilir.) ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (iş okulu)

40 * MADDE 46; * Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireyler devam ederler. ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ (okulu)

41 * SBS’YE GİRİŞTE ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDA YER ALAN ŞARTLAR İLGİLİ TARİHTE KILAVUZLA AÇIKLANACAKTIR. * Bu yıl yapılacak 8.sınıf SBS sınavları Kasım ve Nisan ayında yapılacaktır. Klavuz henüz yayınlanmamıştır. Yeni klavuzda kayıtların e-okul sisteminde otomatik olarak yapılacağı, 15 Ekim 2013 tarihinden sonra RAM dan SBS önlemi alınacaktır. * Hangi Özür Gruplarına SBS de önlem Alınacak? * Az Gören Öğrenciler * Görmeyen Öğrenciler * İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler * Ruhsal-Duygusal Davranış Bozukluğu(DEHB,ÖÖG) * Yaygın Gelişimsel Bozukluk(otizm,rett sendromu, asperger sendromu,atipik otizm) * Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler * Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler * Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler SBS TEDBİRİ

42 SBS TEDBİRİ ALINIRKEN RAM’A BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEKLER; OKUL müdürlüğü(resmi yazı) VE VELİNİN MÜRACAATI Öğrencinin kendisinin de ram’a gelmesi Özürlü sağlık kurulu raporu/ özürlü kimlik kartı veya özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı aslı veya onaylanmış örneği Ram tarafından mebbis sistemine işleme SBS TEDBİRİ

43 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 4. Sınıf Öğrencileri için Mart ayı gibi resmi yazıya göre işlem yapılacaktır. Üstün yetenekli öğrenci

44

45 Teşekkürler


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (07-09-2013-28758 RG) * Madde 6-n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları