Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( RG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( RG)"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (07-09-2013-28758 RG)
Madde 6-n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 17-e) Zorunlu öğrenim çağına gelmiş olup özel eğitim tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış olanların da kaydı ilköğretim okullarına yapılır. 31-ç) (Değişik: 21/07/ RG) Ancak mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıfındaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Bu kapsamdaki öğrencilerden başarısız olanlar ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilere, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenir ve bu öğrencilerin kayıtları e- okul sistemi üzerinden Açık Öğretim Ortaokuluna yapılır.

2 32-h) Kaynaştırma yoluyla eğitim- öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir. 33-2.paragraf(Değişik: /26619 RG) Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.

3 39) Sağlık Durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadırlar. 47-e) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 71-(Ek fıkra: /27090 RG) Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.

4 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği sayı 28758
8-(3) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaöğretim kurumlarında açılan programlardan yararlandırılır 10-f) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda 31/5/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre okulda kurulan bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimince bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrencilerin başarıları, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir. 21-(6) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarında millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

5 . 22-(3) Herhangi bir puan kullanmaksızın yapılan kayıt işlemlerinde öğrencinin ikamet adresi ve okul tercihleri dikkate alınır. Ancak parasız yatılılığı kazanan öğrenciler, şehit veya gazi çocukları, son üç ay içinde anne veya babası ölen ya da kamu görevinden dolayı anne veya babasının görev yeri değişen öğrenciler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında “Koruma kararı verilen çocuklar”, 22 nci ve 23 üncü maddesi kapsamında koruyucu aile yanına yerleştirilmiş çocuklar, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan çocuklar, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen çocuklar, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan öğrenciler ve yargı kararına bağlı olan kayıtlarla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıtlarda adrese dayalılık şartı aranmaz.

6 23-ç) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararına göre özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri durumlarına uygun okullara dengeli bir şekilde yerleştirir. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluyla işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır. 23-d) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel eğitim gerektiren öğrenci grubundan öğrenci bulunmamasına ve öğrencilerin özel durumlarına göre gerekli fizikî düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır. 36-(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

7 43-g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır. 45-ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır. 78-h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır. 85-f) İş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda özel eğitimi gerektiren öğrencileri de dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

8 89-e) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve okul arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne bildirir. MADDE 98- (1) Alan, dal ve derslerin özelliklerine göre okullarda, atölye ve laboratuvar kurulur, eğitim ve öğretime hazır bulundurulur. Atölye ve laboratuvarlar, özel eğitimi gerektiren öğrencilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir. Bu bölümlerde bulunması gerekli araç-gereç ve donatım listesi Bakanlıkça belirlenir.

9 MADDE 103- (1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılır. Burada yürütülecek iş ve işlemler, 31/5/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 110-(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir.

10 DEĞİŞEN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
21/07/2012 TARİHLİ ve SAYILI RESMİ GAZETE

11 28 360 sayılı ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
EGİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA sayılı ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 7; Eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/ kurumun isteği üzere gerektiğinde tekrarlanır.

12 Özel Eğitim incelemesi( ilk inceleme)
Devlet Okuluna giden Öğrenciler için randevuyu okul rehber öğretmeni alır. Rehber öğretmen eğer gerek görürse randevu alır.

13 Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu)
Öğrenci rehber öğretmen tarafından incelenir ve gerekli görülürse tanılama için RAM’a gönderilir. RAM’a okul tarafından gönderilen çocuklara rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından gözlem formu doldurulur. Performansı, Şüphelenilen durum, Resmi yazı şeklinde ( okul müdürü imzalı ve sayılı) Rama neden gönderildiği okul ne istiyor?(Okul yöneltmesi mi? Tanılama mı? Kaynaştırmasının kaldırılması mı?)

14 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME FORMU DOLDURULMASI

15 Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu)
Bu form olmadan inceleme yapılamaz Formda RAM’a gönderme amacı açıkça yazılır. Formlar web sayfamızda vardır. Lütfen eski formları göndermeyin!

16 Yenileme Randevusu Destek eğitim için rapor yenilemelerde veli ram’a başvuracak ve rapor bitiş tarihi göz önünde bulundurularak imza karşılığı randevusu verilecek. Okul Rehber Öğretmeninin Destek Eğitim İçin Yenileme Randevusu almasına gerek yoktur. Veli rama randevu için başvurduğu gün yanında mutlaka hastane raporunun aslı ve fotokopisi ve önceki yıla ait ramdan aldığı destek eğitim raporu bulunacak.

17 1. sınıf öğrencilerinin Ram’a gönderilmesi
1.Sınıf öğrencileri mart ayından sonra incelenmek üzere rehberlik araştırma merkezine yönlendirilebilir. Mart ayına kadar kendi sınıfında gözlenmesi gerekmektedir. Ancak?

18 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM
sayılı ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 23; Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA sürdürebilecekleri gibi;özel eğitim sınıflarında YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma ; öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılması yoluyla yapılır.

19 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; Okul öncesi; 2 birey varsa 10 1 birey varsa 20 öğrenci Diğer kademelerde; 2 birey varsa 25 1 birey varsa 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlanır.

20 EVDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MADDE 34; Okulöncesi, ilkokul ,ortaokul ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim ve öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi esastır. Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır.

21 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MADDE 29; 37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak; bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda EYLÜL ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir.

22 Tam Zamanlı Kaynaştırma-Yarı Zamanlı kaynaştırma- Oçem
Öğrencinin kendi sınıfında eğitim görmesi uygunsa ( Performansına göre) Tam Zamanlı Kaynaştırma raporu Eğer öğrenci Özel eğitim sınıfında eğitim görüyorsa Yarı Zamanlı Kaynaştırma raporu verilir. Otistik tanısı olan bir öğrenci performansına göre ya Tam Zamanlı Kaynaştırma Ya da Oçem sınıfına yönlendirilir.

23 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09/07/2013 Tarihli ve /121/ sayılı yazısı üzerine Öğretim Yılında Özel Eğitim Sınıflarında uygulanacak Haftalık ders çizelgelerinde ve 6. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacaktır. eğitim-öğretim yılı özel eğitim sınıfları HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI.pdf

24

25

26 E-Okul sistemi 2009 dan sonra Ram modülü ile e okul entegre olmuştur.
Özel Eğitim gereksinimli öğrenciler listesinden ulaşılabilir. Onay işlemleri Oçemler Hafif OCEM Yarı zamanlı Kaynaştırma Hafif ÖES Orta- Ağır Özel eğitim sınıfı

27 Ümraniye ilçesinde açılış onayı olan 84 özel eğitim sınıfımız vardır
Ümraniye ilçesinde açılış onayı olan 84 özel eğitim sınıfımız vardır. Aktif olan 74 tür. Bunların 37 si ilkokul, 37 si ortaokuldur. İlkokul= Hafif 28 Orta-Ağır 2 Otistik 7 Ortaokulu= Hafif 23 Orta-Ağır 9 Otistik 5

28 Hafif Zih. İlkokul (1-4 sınıf)
OKULLARDA BULUNAN ÖZEL EĞİTİM SINIF SAYILARI İLKOKUL KADEMESİ HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI LİSTESİ OKUL ADI Ö E H Hafif Zih. İlkokul (1-4 sınıf) Öğrenci Sayıları 30 Ağustos İlkokulu 1 9 23 Nisan Kaptanoğlu İlkokulu 60. Cumhuriyet İlkokulu 5 Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu 2 Ahmet Kılıçaslan Ahmet Yavuz İlkokulu 10 Arif Nihat Asya İlkokulu 6 Aşağı Dudullu İlkokulu Birlik İlkokulu Çayırönü İlkokulu 4 Emine Koçullu İlkokulu Emrullah Turanlı İlkokulu Esenşehir İlkokulu 7 Fatih İlkokulu Genç Osman İlkokulu Hasan Tahsin İlkokulu 3 Hekimbaşı İlkokulu İnkılap İlkokulu İstanbul Ticaret Odası İlkokulu İstiklal İlkokulu Kazım Karabekir İlkokulu 11 M. Salih Koçak İlkokulu Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu Mustafa Vasıf Karslıgil İlkokulu Ş. Ö. Sevda Aydoğan İlkokulu Ş. Ö. Yasemin Tekin İlkokulu Yamanevler İlkokulu Yukarı Dudullu 75. Yıl İlkokulu Zehra Ülker İlkokulu Zübeyde Hanım İlkokulu

29 Orta/Ağır Zih. I. Kademe (1-4 sınıf)
İLKOKUL KADEMESİ ORTA AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM SINIFI OKUL ADI Ö E H Y Orta/Ağır Zih. I. Kademe (1-4 sınıf) Öğrenci Sayıları Ahmet Yavuz İlkokulu 1 Haşim İşcan ilkokulu Bilge Soyak İlkokulu 3 Pınarbaşı İlkokulu 2 Teletaş İlkokulu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Esenşehir İlkokulu

30 Otistik İlkokul (1-4 sınıf)
İLKOKUL KADEMESİ OÇEM SINIFLARI OKUL ADI Ö E H Y Otistik İlkokul (1-4 sınıf) Öğrenci Sayıları 60. Cumhuriyet İlkokulu 1 Aşağı Dudullu İlkokulu 2 Birlik İlkokulu 3 Hekimbaşı İlkokulu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Kazım Karabekir İlkokulu Yukarı Dudullu 75. Yıl İlkokulu 5 Zehra Ülker İlkokulu 8 Zübeyde Hanım İlkokulu 10 Selçuk ecza ilkokulu İto ilkokulu

31 Hafif Zih. Ortaokul (5-8 sınıf)
ORTAOKUL KADEMESİ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM SINIFI OKUL ADI Ö E H Y Hafif Zih. Ortaokul (5-8 sınıf) Öğrenci Sayıları 30 Ağustos Ortaokulu 1 5 60. Yıl Meyvelibahçe Ortaokulu 10 Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu Ahmet Kılıçarslan Ortaokulu Ahmet Yavuz Ortaokulu 9 Arif Nihat Asya Ortaokulu 4 Çakmak Ortaokulu 2 6 Çayırönü Ortaokulu 13 Emrullah Turanlı Ortaokulu İnanç Türkeş Ortaokulu 11 İstiklal Ortaokulu Kazım Karabekir Ortaokulu M. Salih Koçak Ortaokulu. Mediha Tansel Ortaokulu 7 Mustafa Vasıf Karslıgil Ortaokulu 12 Necip Fazıl Ortaokulu Ş. Ö. Sevda Aydoğan Ortaokulu Toki Esenkent Ortaokulu Yamanevler Ortaokulu Yavuz Selim Ortaokulu Yukarı Dudullu 75. Yıl Ortaokulu Zehra Ülker Ortaokulu 3 Zübeyde Hanım Ortaokulu

32 Ö E H Y Orta/Ağır Zih. II. Kademe (5-8 sınıf)
ORTAOKUL KADEMESİ ORTA AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM SINIFI OKUL ADI Ö E H Y Orta/Ağır Zih. II. Kademe (5-8 sınıf) Öğrenci Sayıları Haşim İşcan Ortaokulu 1 2 İnanç Türkeş Ortaokulu Nihat Sami Banarlı Ortaokulu Pınarbaşı Ortaokulu 3 TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu Yunus Emre Ortaokulu M.vasıf Karslıgil ortaokulu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Atatürk ortaokulu Bilge soyak ortaokulu Çayırönü ortaokulu

33 Ö E H Y Madde 26 ve 40 Otistik Ortaokul (5-8 sınıf)
ORTAOKUL KADEMESİ OÇEM SINIFLARI OKUL ADI Ö E H Y Madde 26 ve 40 Otistik Ortaokul (5-8 sınıf) Öğrenci Sayıları 60. Yıl Meyvelibahçe Ortaokulu 1 İnanç Türkeş Ortaokulu İstanbul Ticaret Odası Ortaokulu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2 Necip Fazıl Ortaokulu Selçuk Ecza Ortaokulu 4 Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu 3 Toki Esenkent Ortaokulu Yukarı Dudullu 75. Yıl Ortaokulu Zehra Ülker Ortaokulu Zübeyde Hanım Ortaokulu

34 Çekmeköy İlçemiz Özel Eğitim Sınıf Verileri
Çekmeköy ilçesinde açılış onayı olan 29 özel eğitim sınıfımız vardır. Aktif olan 24 tür. Bunların 12 si ilkokul, 12 si ortaokuldur. İlkokul= Hafif 8 Orta-Ağır 2 Otistik 2 Ortaokulu= Hafif 9 Orta-Ağır 1 Otistik 2

35 BAŞARININ DEĞERLENDiRİLMESİ
MADDE 24; Bulunduğu okulun eğitim programını ve ya denkliği olan bir program izleyen öğrencilerin başarıları; devam ettikleri okulun «sınıf geçme ve sınavlarla» ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak; öğrencinin BEP’leri dikkate alınır.

36 BAŞARININ DEĞERLENDRİLMESİ
MADDE 24/9; İşitme ve Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde istekleri doğrultusunda yabancı dil programında bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden ve ya dersin tamamından muaf tutulurlar.

37 BEP Kaynaştırma öğrencileri için bep hazırlanması zorunludur.
Bep hazırlanırken öğrencinin yetersiz olduğu alanlar göz önünde bulundurulur.

38 İLKÖĞRETİM SONRASI YÖNLENDİRME
Hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ortaokul sonrası mezun olduktan sonra Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi’ne yönlendirilebilir. İş okuluna yöneltme yapılabilmesi için öğrencinin DİPLOMASININ ( ve 8 sınıf transkript not çizelgesi) olması şarttır.

39 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (iş okulu)
MADDE 45; İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmi ve özel ,özel eğitim mesleki eğitim merkezi(okul)açılır.(öğrenim belgesi verilir.)

40 ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ (okulu)
MADDE 46; Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireyler devam ederler.

41 SBS TEDBİRİ SBS’YE GİRİŞTE ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDA YER ALAN ŞARTLAR İLGİLİ TARİHTE KILAVUZLA AÇIKLANACAKTIR. Bu yıl yapılacak 8.sınıf SBS sınavları Kasım ve Nisan ayında yapılacaktır. Klavuz henüz yayınlanmamıştır. Yeni klavuzda kayıtların e-okul sisteminde otomatik olarak yapılacağı, 15 Ekim tarihinden sonra RAM dan SBS önlemi alınacaktır. Hangi Özür Gruplarına SBS de önlem Alınacak? Az Gören Öğrenciler Görmeyen Öğrenciler İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ruhsal-Duygusal Davranış Bozukluğu(DEHB,ÖÖG) Yaygın Gelişimsel Bozukluk(otizm,rett sendromu, asperger sendromu,atipik otizm) Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

42 SBS TEDBİRİ ALINIRKEN RAM’A BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEKLER;
OKUL müdürlüğü(resmi yazı) VE VELİNİN MÜRACAATI Öğrencinin kendisinin de ram’a gelmesi Özürlü sağlık kurulu raporu/ özürlü kimlik kartı veya özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı aslı veya onaylanmış örneği Ram tarafından mebbis sistemine işleme

43 Üstün yetenekli öğrenci
Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 4. Sınıf Öğrencileri için Mart ayı gibi resmi yazıya göre işlem yapılacaktır.

44 Dilek ve Temenniler

45 Teşekkürler


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( RG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları