Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ Mine Afacan Fındıklı 2502080019 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ Mine Afacan Fındıklı 2502080019 1."— Sunum transkripti:

1 ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ Mine Afacan Fındıklı 2502080019 1

2 Literatürdeki çıkar grupları teorileri: Geleneksel siyaset biliminden yola çıkan klasik çıkar grubu teorisi, Kayna ğ ını Chicago iktisat okulundan ve Kamu tercihi okulu teorisinden alan çıkar grubu teorisi. Mancur Olson’un, klasik çıkar grubu teorisi de ğ erlendirilip, özel çıkar gruplarını ve ekonomideki olumsuz etkilerini vurgulayan bu teorinin, İ sveç örne ğ i ele alınarak kriti ğ i yapılmaktadır. ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 2

3 Olson’un iki savı bulunmaktadır: Siyasal karar alma sürecinde, çıkar grupları dahil tüm siyasal aktörlerin temel amacı özel menfaatlerini maksimize etmektir. Çıkar gruplarının yo ğ unlu ğ u arttıkça ekonomik büyüme hızı yavaşlamaktadır. ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 3

4 Çıkar grupları,çıkar amacıyla oluşmuş veya oluşturulmuş grupları ifade eder. Bir grubun oluşabilmesi için ortak amaç ve hedefler, ortak çıkarlar gereklidir. Çıkar grupları, ortak maddi veya manevi çıkarlar etrafında bütünleşmiş ve bu çıkarlar çerçevesinde uzmanlı ğ a dayalı olarak örgütlenmiş, ortak çıkarları do ğ rultusunda siyasi yönetimden talepte bulunan toplumsal gruplardır. ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 4

5 Çıkar grupları; Kurumsal çıkar grupları : Ölçek açısından çıkar grupları: Kitle çıkar grupları Kadro çıkar grupları Oluşum açısından çıkar grupları: Kendili ğ inden oluşan çıkar grupları Bilinçli çaba ile oluşan çıkar grupları Ortak menfaatler ve tutumlar açısından çıkar grupları: Ortak menfaatlere dayalı çıkar grupları Ortak tutumlara dayalı çıkar grupları ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 5

6 Teşkilatlandırılmaları açısından çıkar grupları: Teşkilatlanmış, teşkilatlanmamış gruplar Amaçları yönünden çıkar grupları: Üyelerinin çıkarlarını korumayı amaçlayan gruplar (mesleki çıkar grupları) Sosyal hakları elde etmeyi ve genişletmeyi amaçlayan gruplar (işçi sendikaları) Çevrenin ve do ğ anın korunmasını amaçlayan çıkar grupları Entelektüel çıkar grupları (fikir dernekleri) Sınıfsal çıkarları korumayı amaçlayan çıkar grupları ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 6

7 ÇIKAR GRUPLARININ ÖZELL İ KLER İ Çıkarlar etrafında toplanmış gruplardır, Belli uzmanlı ğ a dayalı gruplardır, Formel ve teşkilatlanmış çıkar gruplarında şekilcilik hakimdir, Siyasi karar alma üzerinde çeşitli yöntemlerle baskı kurarak kendi gruplarının çıkarları do ğ rultusunda karar alınmasını amaçlar. ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 7

8 ÇIKAR GRUPLARININ S İ YASAL SÜREC İ ETK İ LEME YÖNTEMLER İ Lobicilik İ kna Kamuoyunu etkileme Tehdit Kolektif rüşvet Rüşvet Sabotaj Başka partiyi destekleme Do ğ rudan hareket ve lokavt ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 8

9 Olson’a göre büyük gruplar oluşurken karşılıklı eşit çıkarların ortak edinimi mümkün de ğ ildir. Bunun sebebi insanların kolektif harekette rol almayacak olmalarıdır. Her bir üyenin katkısı, grubun kolektif gayretlerinin sadece ufak bir bölümünü oluşturaca ğ ından, hedef odaklı faaliyetin gerçekleşmesi beklenmeyebilir. Bir grup içinde üye sayısı arttıkça, bireylerin sonuçlara katkıları giderek azalır. Böylece bedava geçinen olurlar. ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 9

10 Toplumsal sınıf odaklı faaliyetler e ğ er o sınıfı oluşturan bireyler mantıklı rasyonel hareket etmezlerse hedefe ulaşamaz. Aynı zamanda grup içindeki di ğ er üyeler bu kişilerin katkıda bulunmamalarından rahatsızlık duymuyor ve tepki vermiyorlarsa, bu durumda büyük grup içerisinde örtülü gruplar meydana gelir. Olson’a göre, örtülü grupların varlı ğ ı klasik teoriye ters düşmektedir. Olson, ABD’de 1935’te yayınlanan Wagner Bildirgesi’nin de klasik çıkar grup teorisinin düşüncelerine uygun düşmedi ğ ini açıklamaktadır. ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ 10

11 Olson, özel çıkar gruplarını pazarın çalışmasını engelleyen katı varlıklar olarak tanımlar. Temsil edilemeyen “unutulmuş grupları” etkin gruplar haline dönüştürebilmenin yollarını araştırır. Amprik çalışmalar: 2. Dünya Savaşı sonrasında, Japonya ve Almanya İ ngiltere’den çok daha hızlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir. 11 ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ

12 İ sveç savaş öncesi, hem çok güçlü özel çıkar gruplarına sahip olmasına hem de yüksek hayat standardı olmasına ra ğ men savaş sonrası da önemli bir büyüme göstermiştir. Çok geniş çapta çıkar grupları ekonomiye fayda sa ğ lamaktadır. Olson, İ skandinav ülkeleri ve Avusturya’nın güçlü ekonomik kalkınmalarını ticari birlik monopolleriyle ilişkilendirmektedir. İ skandinav ülkelerindeki başarının sırrı, farklı işçi piyasalarındaki arabuluculuk ikliminin varlı ğ ıdır, siyasi şartlardan kaynaklanmaktadır. Başka ülkelerde iş piyasasındaki atmosfer daha sert ve ticari birlik örgütleri de dolayısıyla daha savunmacıdır. 12 ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ

13 Olson’un bulguları özel çıkar gruplarının varlı ğ ının farklı toplumsal sistemlerdeki büyümeler üzerinde farklı etkilere sahip oldu ğ u ve İ skandinavya modelinin başka ülkelere yayılma olasılı ğ ının mümkün olmadı ğ ı yönündedir. FREEMAN ve MEDOFF Amerikan işçi birliklerini iki ayrı bakış açısından de ğ erlendirirler: İ lk bakış açısı tekelci yaklaşımdır, Karşıt görüş ise, ticari birlikler, üyeler ve onların siyasi aktivitelerinin toplumda önemli faktörler olarak temsil eden demokratik kurumlar oldu ğ u yönündedir. 13 ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ

14 Freeman ve Medoff’un, organize olmuş ve/veya olamamış işçiler arasında ödeme farklılıkları ve bu iki tür işçi tipinin çalıştırıldı ğ ı şirketlerdeki verimlilik farklılıklarıyla ilgili bulguları: Ücretlendirme açısından bakıldı ğ ında, organize olmuş birliklerdeki maaşın sosyal etkisi mavi yakalı işçilerde beyaz yakalılara oranla daha fazladır. Birliklerin maaş eşitsizli ğ ini yükseltti ğ i iddiası yanlıştır. Ücretleri arttırmakla birlikte bu birlikler, yaşlı işçiler tarafından tercih edilen sa ğ lık, emeklilik gibi yan hizmetlerin tazminat oranını arttırarak de ğ iştirmektedirler. 14 ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ

15 Dernekçilik büyük oranda işçilerin işlerini bırakma ihtimalini azaltır. Derneklerin, verimlili ğ in engelleyicisi oldu ğ u görüşü büyük hatadır. Derneklerin pek ço ğ u oldukça demokratiktir. Ticari birlikler içindeki Amerikan özel sektör iş gücü (verimlilik)1950’lerin ortalarından beri düşüştedir. Ticari birlikler her ne kadar bazı şirketlerde karları sınırlandırmış olsala da verimlili ğ i arttırmışlardır. 15 ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ


"ÇIKAR GRUP TEOR İ LER İ Mine Afacan Fındıklı 2502080019 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları