Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fetus Anatomisi, Amniyon Sıvısı ve Plasentanın İncelenmesi TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fetus Anatomisi, Amniyon Sıvısı ve Plasentanın İncelenmesi TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ."— Sunum transkripti:

1 Fetus Anatomisi, Amniyon Sıvısı ve Plasentanın İncelenmesi TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ

2 Ultrason

3 Ultrasonografi  Klinik gebeliğin ilk bulgusu koryonik kesenin görüntülenmesidir.  Gebelik kesesi bulgusu denilir.

4 Ultrason  Klinik gebeliğin ikinci bulgusu yolk kesesinin görüntülenmesidir.  En az 2-6 mm çapta olmalıdır.  Gebelik tanısının daha güvenli olmasını sağlar.  Gebelik kesesi 25 mm olmasına karşın yolk kesesi ve embryo gözlenmez ise ‘blighted ovum’ veya ‘anembryonik gebelik’ tanısı konur.

5 Ultrason  Klinik gebeliğin üçüncü bulgusu embryonun ve kardiyak aktivitesinin görüntülenmesidir.  Fetal kardiak aktivite (FKA) embryo 5 mm iken gözlenmelidir.  > 5 mm iken FKA gözlenmez ise ‘missed abortus’ tanısı konulur.  Embriyo canlı ise embriyo görüntülenen her gebelikte kardiyak aktivitede gözlenmelidir.

6 Ultrason  SAT’a göre –Gebelik kesesini 4 haftalık gebelikte –Yolk kesesini 5 haftalık gebelikte –Embryo varsa kardiyak aktivitesini 6 haftalık gebelikte görüntüleyebilmektedir.

7 Pseudosac

8 Dış gebelik

9 Discriminatory zone  Hangi hCG düzeyinde gebelik intrauterin ise mutlaka ultrason gebeliği görüntüleyebilmelidir?  hCG 2000 mIU/ml (Birinci uluslararası standart preparasyon tekniği ile) üzerinde ise ultrason intrauterin gebeliğin görüntüleyebilir.  Görüntülememesi dış gebelik olarak yorumlanır.

10 Patolojik gebelikler  Missed abortion  Blighted ovum-anembryonic pregnancy  Embryon rezorpsiyonu  Gebeliğin ilk 7-8 haftası içinde embryo öldüğünde embryo ve yolk kesesi rezorbe olmaya başlar.

11 Patolojik gebelikler  Eğer biz bu gebeliği rezorpsiyon tamamlanmadan görürsek missed abortion tanısı alır.  Rezorpsiyon tamamlandıktan sonra görürsek blighted ovum tanısı alır.  Transvajinal sonografi ile gebelik kesesi >16 mm ortalama çapa sahipse normal gebeliklerde mutlaka içinde canlı embryo gözlenmelidir.

12 Patolojik bulgular  Yolk kesesinin büyük veya küçük olması  Embryonal kardiyak aktivitenin <85 olması  Gebelik kesesinin embryoya oranla büyük veya küçük olması

13 6-11 Haftalarda Bakılması Gerekenler - CRL ölçümü - Kalp aktivitesi - Gebelik kesesi yerleşimi - Gebelik kesesi sayısı - Koryon sayısı - Ektopik kese ? -Adneksiyal kitle ? -Myometrium

14 11-14 Haftalarda Bakılması Gerekenler - CRL ölçümü - Kranyum varlığının gözlenmesi - Ense kalınlığının gözlenmesi - Kalp aktivitesinin gözlenmesi - Mide-mesanenin gözlenmesi (±) - İki üst ekstremitenin gözlenmesi - İki alt ekstremitenin gözlenmesi - Amniyon ve koryon sayıları

15 11 – 14.haftalarda nuchal thickness  > 3 mm  kalp defekti riski % 4  Trizomi 21 riski % 1 -2  Spina bifida  Diaphragmatic hernia  Skeletal dysplasias  Twin Twin Transfusion

16 15-23 Haftalarda Bakılması Gerekenler  I. Aksiyel plan - Posterior fossa planı  Lateral ventrikül atriyumu ölçüm planı  Yüz  Kalp dört odacık planı  Karın çevresi ölçüm planı, mide  Umbilikal kordonun fetusa giriş planı  Pelvis renalislerin AP diyameterlerini gösteren plan  Mesane  Femur boyu ölçüm planı  Vertebranın sagital planı

17 24-40 Haftalarda Bakılması Gerekenler Plasenta yerleşimi-yapısı Amniyon sıvısı Fetus gelişimi (gelişim eğrileri) Geç dönemde ortaya çıkan defektler Prezantasyon Serviks (+/-)

18 Asgari İnceleme  Baş  Vertebra  Toraks  Abdomen  Ekstremiteler  (Plasenta – amniyon)

19

20  Normal bir yapının eksikliği  Anormal bir yapının bulunması  Bir defektten herniasyon  Bir obstrüksiyonun gerisinde dilatasyon  Anormal sıvı birikimi  Fetal hareketlerin olmaması  Anormal biyometri TEMEL OBSTETRİK USG Yöntem

21 Baş  BPD ve baş çevresi ölçümü  Kemik yapı, şekil bozukluğu  Beyin, boşluklar ve sıvı içerikleri  Açıklık, fıtıklaşma  Yüz (gözler,burun, üst-alt çene)

22 BPD

23 Santral Sinir Sistemi Fetal beyin incelenmesi esas olarak iki transvers planda gerçekleştirilir: - transventriküler - transventriküler - transserebeller - transserebeller

24 Baş  BPD ve baş çevresi ölçümü –Bütünlük - kalvaryum –Normal yapının izlenmesi, şekil bozukluğu, eksiklik –Fıtıklaşma  Beyin: –Falks serebri –Ventriküller, arka boynuz -artiyum- ölçümü –Koroid pleksus –Posterior fossa (serebellum ve sisterna magna) –Ense

25  Transventriküler plan, kavum septum pellusidum seviyesinden transvers olarak elde edilir.  Lateral ventriküllerin ön ve arka boynuzları ile koroid pleksusu gösterir.

26  Transserebellar ( veya suboksipitobregmatik ) plan orta beyin ve posterior fossanın değerlendirilmesine olanak verir  Bu plan transvers serebellar çap ve sisterna magnanın ölçümü için kullanılır ( 10 mm ).

27  Nukal ödem (fold) ( 6 mm ):  Kromozom, kalp anomalileri, enfeksiyon veya genetik sendromlar ile birlikte bulunabilir.  İzole artmış NF, trisomi 21 riskini 10 kat artırır.

28 Fetal yüzün değerlendirilmesi  Midsagittal plan: fetal profil,  Parasagittal plan: kulaklar,  Koronal plan: fetal yüzün bütünlüğü (Orbitalar, gözkapakları, burun ve dudaklar).

29  Başın tepesinden aşağıya doğru alınan transvers kesitler, başın ön bölümü, burun, orbitalar, üst dudak ve ön damak, ağız içerisindeki dil, alt dudak ve mandibulanın incelenmesine olanak verir.

30

31 3D Ultrason

32  Transvers ve longitudinal planlar  Açılanma, paralelliğin bozulması, eksik kemik, açıklık Vertebra

33 Spina Bifida nedir?  Nöral tübün gelişimi esnasında spinal kolonun arka planında bir yada daha fazla vertebranın kapanmamasıdır 1 in 1000 infants Myelocele Myelo: spinal cord meningo: meninges cele: hernia occulta: hidden

34 FL

35  Humerus, radius, ulna, eller  Femur, tibia ve fibula, ayaklar  Femur uzunluğunun ölçümü  Uzun kemiklerin şekil ve ekojenitesi ve eklem hareketleri Ekstremiteler

36

37 FAC

38 Gastrointestinal Sistem  AC, mide ve karaciğer portal sinüsünü gösteren kesitte ölçülür.  Mide, hepatik damarlar, abdominal aorta ve vena kavanın pozisyonu gösterilerek, viseral situs belirlenmelidir.

39

40

41

42

43 Toraks-Akciğer  18-23. haftalar arasında, dört odacık görüntüsü kesitinde kalp, toraksın üçte birini, kalan ikisini akciğer kaplar.  Kostalar, kalp, akciğer, diyafragma  Yer, büyüklük, fıtıklaşma, sıvı birikimi

44 Kardiyovasküler Sistem  Fetal kalbin incelenmesi, abdominal ve torasik organların yerlerinin belirlenmesi ile başlar.  Üst abdomenin transvers kesitinde, karaciğer, mide ve büyük damarların yerleri belirlenir.

45  Kalp, toraksın yaklaşık üçte birini kaplar  Kalp, göğüs kafesinin sol tarafında yer almaktadır.  Apeks solu gösterir. Kalp

46  Ritm, situs, dört odacık görünümü, (büyük damar çıkışları) Kalp

47

48 Ekojenik Fokus

49 Hiperekojen Barsak

50 Fetal Böbrekler ve Üriner Sistem Renal pelvisin ön arka çapı 15-19 haftalarda <5mm, 20-29 haftalarda <7mm ve 30-40 haftalarda <10mm olmalıdır.

51 Amniotik sıvı volümü

52 Ölçüm Yapılabilen Damarlar  Umblikal arter/ven  Uterin arterler  Fetal orta serebral arter  Duktus venosus/arteriosus  Fetal inen aorta/VCI  Fetal Karotid/Renal/İliak/Splenik arterler  Fetal Willis poligonu

53

54

55 Dopplerin klinik uygulamaları  Umbilical artery examination

56 UTERİN ARTER  Uterin arter Doppler ölçümleri iliak damarlarla çakıştığı yerden yapılır.

57

58 UTERİN ARTERDE SAPTANAN NORMAL DALGA FORMLARI  İlk trimestirde belirgin diastolik komponent normaldir.  İlk trimestirin sonlarına doğru yükselmiş S/D,azalmış diastolik komponent ve diastolik çentik varlığı normaldir.  23. haftadan sonra Doppler indexlerinde (PI,RI,S/D) düşme saptanmalıdır.  23. haftadan sonra diastolik çentik olmamalıdır.

59 Normal uterine artery waveform Increased resistance with notching

60

61 UMBLİKAL ARTER DOPPLERİ  Umblikal arterler (UA) plasentaya yakın yerden değerlendirilmelidir.  Normal bir gebelikte UA akım formları hem sistol hem diyastolde karakteristik düşük direnç paternine sahiptir.  1.trimestirde diyastol sonu akımı genellikle yoktur.  İlerleyen gebelikle birlikte diyastolik komponent artar.

62 Plasental yetersizlik  PLASENTAL YETERSİZLİK VARLIĞINDA YÜKSEK PLASENTAL DİRENÇ VARDIR.  UMBLİKAL ARTER DALGA FORMLARINDA DİYASTOLİK KOMPONENT AZALIR, SONRA YOK OLUR, EN SON TERSİNE DÖNER (FETAL ÖLÜM GELİŞEBİLİR ).  HAFİF PLASENTAL YETMEZLİKLERDE DİASTOLİK HIZ AZALIR AMA HİÇBİR ZAMAN YOK OLMAZ.

63

64

65 MCA DOPPLERİ  MCA fetal serebral dolaşımı değerlendirmek için tercih edilen damardır.  Saptanması kolaydır ve beyin koruyucu etki hakkında bilgi verir.  US izdüşümü ile akım hız yönü arasında 0 dereceye yakın açı ile çalışılabilir ve gerçek kan akım hızı saptanabilir.

66 BEYİN KORUYUCU ETKİ  IUGR olan fetusta beyin kan akımının artmasıdır.Fetal başın normal büyüklükte kaldığı asimetrik büyüme geriliği ile birliktelik gösterir.  Dopplerde MCA’da düşük PI değeri saptanır.

67


"Fetus Anatomisi, Amniyon Sıvısı ve Plasentanın İncelenmesi TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları