Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GATA Romatoloji BD Osteoartrit İnflamatuar Bir Hastalık mıdır? Doç Dr Salih PAY GATA Romatoloji BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GATA Romatoloji BD Osteoartrit İnflamatuar Bir Hastalık mıdır? Doç Dr Salih PAY GATA Romatoloji BD."— Sunum transkripti:

1 GATA Romatoloji BD Osteoartrit İnflamatuar Bir Hastalık mıdır? Doç Dr Salih PAY GATA Romatoloji BD

2 Osteoartrit OSTEOARTRİT: Kartilaj tamirinde yetersizlik ve kemik yapımında artış ile karakterize Kartilaj yıkımı kondrositlerin tamirdeki yetersizliğine bağlı 3 Klasik form: Yük taşıyan eklemlerde OA (Diz ve Kalça) Aksiyel OA (Boyun ve Bel) Nodal/Erozive OA (DİF ve PİF tutulumu)

3 GATA Romatoloji BD

4

5 Osteoartrit ve İnflamasyon İNFLAMASYON: Dokularda ödem ve hücre infiltrasyonun varlığı ile karakterize Eklem boşluğunda inflamasyon sadece sinovyumda tanımlanır Lokal ve intermitant inflamasyon Kartilaj ve subkondral kemikte inflamasyon?

6 GATA Romatoloji BD Osteoartrit ve İnflamasyon Sinovit Kondrit Osteit Osteoartrit

7 GATA Romatoloji BD OA ve inflamasyona ait klinik bulgular Ağrıda ani artış Gece ağrısı ST > 20 dk Sinoviyal efüzyon tespit edilmesi FM’de inflamasyon bulguları

8 GATA Romatoloji BD OA ve akut faz proteinleri ESH, CRP ve SAA aktif sinovitte yükselir Değerler RA’dan daha düşük ELİSA metoduyla yapılan bir çalışmada: CRP 0-10  g/mL OA’lı 365 hastada CRP median 5  g/mL Kontrollerde 1.9  g/mL Sipe JD, Semin Arthritis Rheum 1995

9 GATA Romatoloji BD OA ve Sinovit OA da sinoviyal inflamasyonu ve progresyonu gösteren biyolojik markerlar COMP (kartilaj oligomerik protein) CRP HA (hyaluronik asit) Yüksek hastalık aktivitesi hastalığın hızlı progresyonunu gösterir Vilim ve ark. Osteoarthritis and Cartilage 2002

10 GATA Romatoloji BD OA ve Sinovit COMP: Artikuler kartilaj ECM’nin bir komponenti Trombospondin ailesinden, Ca ++ bağlayan bir protein Aktif sinoviyal h.lerde sentezler, sinovitte yükselir CRP: Uzun süreli diz OA’sında radiyografik progresyonu gösterir HA: Aktif sinovitte artar Fonksiyonel kapasite skoru ve artiküler indeks ile korele

11 GATA Romatoloji BD Parasetamol vs NSAİİ  1995 ACR klavuzunda parasetamol ilk basamak tx  Bu kararda üç faktör önemli:  Parasetamol ucuz  NSAİİ GİS yan etkileri  Parasetamol ile ibuprofen ve naproksen arasında fark olmadığını gösteren iki randomize kontrollu çalışma Bradley ve ark. N Engl J Med 1991 Williams ve ark. Arthritis Rheum 1993

12 GATA Romatoloji BD Parasetamol vs NSAİİ  2000 ACR klavuzunda:  Yüksek doz parasetamol GİS yan etkileri benzer  Bu iki çalışmanının istatistiki gücü sınırlı  Meta-analiz çalışmalarında NSAİİ’ler istirahat ve hareket esnasında olan ağrıda daha etkili Eccles ve ark BMJ 1998

13 GATA Romatoloji BD Parasetamol vs NSAİİ  İki hasta survey çalışmasında NSAİİ’ler parasetamolden daha etkili  Randomize kontrollu bir çalışmada (ACTA) diklofenak+misoprostol parasetamolden daha etkili Pincus ve ark. J Rheumatol 2000 Wolfe ve ark. Arthritis Rheum 2000 Pincus ve ark. Arthritis Rheum 2001

14 GATA Romatoloji BD Osteoartrit ve Kondrit Kondrositler inf. olayı başlatacak potansiyele sahip Proinflamatuvar sitokinleri salgılarlar IL-1 varlığında fosfolipaz A 2 ve COX-2 indüksiyonu ile PGE 2 salgılarlar İn vitro deneysel OA çalışmalarda kondropati saptanır Grade I kondropati ödem ve hücre inf ile karakterize

15 GATA Romatoloji BD

16

17

18

19 Normal kartilajOA’lı kartilaj

20 GATA Romatoloji BD OA ve Sitokinler Proinflamatuvar/ Katabolik Sitokinler TNF-  IL-1 LIF IL-17 Anabolik Sitokinler IGF-1 TGF-  FGF BMP Antiinflamatuvar/ İnhibitör Sitokinler IL-4 IL-10 IL-13 IL-1Ra Regulatuvar Sitokinler IL-6 IL-8 Goldring MB, Connective Tissue Research 1999 Fernandes JC ve ark. Biorheology 2002

21 GATA Romatoloji BD OA ve Proinflamatuvar Sitokinler IL-1  ve TNF-  OA’nın patolojik proçesi ile ilişkili TNF-  başlangıçta etkin, esas sorumlu IL-1  Kondrosit ve sinoviyal h.lerden: IL-6, IL-8 MMP-1,2,3,7,8,9,13 ProstoglandinE 2 ekspresyonunu artırır iNOS ekspresyonunu artırır IL-1  kollajen ve PG sentezini inhibe eder

22 GATA Romatoloji BD OA ve Proinflamatuvar Sitokinler IL-17 kondrosit ve makrofajlardan: IL-1 , IL-6, TNF-  ve MMP salgısını indükler Kondrosit kültürlerinde NO yapımını artırır Etkisi tam olarak gösterilemedi

23 GATA Romatoloji BD OA ve Proinflamatuvar Sitokinler LIF SS’de artar Kondrositlerden IL-1  ve IL-8 ekspresyonunu Sinoviyal fibroblastlardan IL-1  ve TNF-  sekresyonunu artırır MMP ve NO yapımını artırır Kartilaj PG resorbsiyonunu stimule eder

24 GATA Romatoloji BD OA ve Anabolik Sitokinler Kartilaj tamirinde rol alırlar PG biyosentezini artırırlar Osteofit oluşumunu indüklerler IL-1 ve TNF-  ’nın indüklediği kartilaj dejenerasyonunu azaltırlar

25 GATA Romatoloji BD OA ve Antiinflamatuvar Sitokinler IL-4, 10, 13; Sinoviyal membran ve kartilajda spontan olarak artar Eklem sıvısında yüksek saptanır IL-1 , TNF- , MMP ve PGE 2 salgısını inhibe eder IL-1Ra ve TIMP-1 salınımını artırır

26 GATA Romatoloji BD OA ve Antiinflamatuvar Sitokinler IL-1Ra; Sinoviyal hücrelerden PGE 2 Kondrositlerden kollagenaz Kartilaj matriks dejenerasyonunu bloke eder

27 GATA Romatoloji BD OA ve Regulatuvar Sitokinler IL-6 OA’da; SS’da inflamatuvar h. sayısını artırır Kondrosit proliferasyonunu stimule eder IL-1’in MMP sekresyonu üzerindeki etkisinı artırır TIMP yapımını indükler

28 GATA Romatoloji BD OA ve Regulatuvar Sitokinler IL-8 OA’da; Eklem sıvısında konsantrasyonu artar IL-1 , IL-6 ve TNF-  salgısını artırır Kondrositlerde oksijen radikalleri ve 5-lipoksijenaz ürünlerinin yapımını artırır IL-6 ve 8 tek başlarına kartilaj dejenerasyonuna yol açmazlar

29 GATA Romatoloji BD Kondrosit IL-1, TNF-  LIF, IL-17 IGF, TGF-  BMP IL-4, IL-10, IL-13 IL-6, Enzim inh’leri Yıkıcı faktörler Büyüme faktörleri Regulatuvar ve inhibitör faktörler (-) (+) (-) OA’da kondrositlere etkili sitokinler

30 GATA Romatoloji BD Biyomekanik/biyokimyasal Hasar Sinoviyal Makrofaj Kondrosit Matriks Sentezinde bozulma Matriks yıkımı Kartilaj yıkım ürünleri IL-1  TNF-  OA’da kartilaj yıkımı Goldring MB, Expert Opin Biol Ther 2001

31 GATA Romatoloji BD OA ve NO IL-1  izole kondrositlerde iNOS sentezini arttırır NOS ekspresyonu OA’lı kartilajda belirgin artar PG ve kollajen II biyosentezini inhibe eder MMP aktivitesini artırır, IL-1Ra sentezini inh eder Kondrosit apoptozunu indükler OA köpek modelinde iNOS inhibitörleri dejeneratif değişiklikleri azaltır Abramson ve ark. Best Pract Research Clin Rheum 2001 Pelletier ve ark. Arthritis Rheum 2001

32 GATA Romatoloji BD Arginin NO Kartilaj hasarı PG sentezi (-) Sitokin sentezi (+) MMP sentezi (+) Hücre ölümü Apoptoz Nekroz İnflamasyon Şişlik ve ağrı iNOS OA’da iNOS’un rolü Pelletier ve ark. Arthritis Rheum 2001

33 GATA Romatoloji BD OA ve PGE 2 IL-1  izole kondrositlerde COX-2 sentezini arttırır COX-2 ekspresyonu OA’lı kartilajda belirgin artar Antiproliferatif ve proapoptotik etkileri var MMP-3 sentezini arttırır, TIMP-1 yapımını inhibe eder

34 GATA Romatoloji BD Fosfolipitler Araşidonik asit 5-LO COX-2 Lökotrienler LTB 4 Prostoglandinler Tromboksanlar PGI 2, PGE 2, TXA 2 Kemotaksis Sitokin sentezi? İnflamasyon ve ağrı Yapısal değişiklikler? Fosfolipaz A 2 Pelletier ve ark. Arthritis Rheum 2001

35 GATA Romatoloji BD OA ve Proteinazlar Metalloproteinazlar Kollejenazlar: MMP-1, MMP-8, MMP-13 Gelatinazlar: MMP-2, MMP-9 Stromelysinler: MMP-3, MMP-7, MMP-10, MMP-11 Membran tip: MMP-14 Agrekanazlar Disintegrin ve metalloproteinaz tip: ADAM-TS4, ADAM-TS5 Diğer proteinazlar Elastaz Katepsinler: B, D, G, L Koagulasyon sistemi proteinazları Hedbom ve ark. CMLS, Cell Mol Life Sci 2002

36 GATA Romatoloji BD OA ve Proteinazlar Morfogenez ve doku remodeling’i için gerekli Proteinaz aktivitesi 3 kademede kontrol Sentez ve sekresyon Latent enzimin aktivasyonu Proteinaz inhibitörlerinin inaktivasyonu OA’da ekspresyonları ve yapımları artar

37 GATA Romatoloji BD OA ve MMP Kartilajın parçalanmasında önemli rol oynar OA’lı hastaların sinoviyal sıvılarında artar TIMP de artar ve MMP ile korele Kollejenazlar doğal durumdaki kollajeni parçalar Hız sınırlayıcı basamak MMP-13 OA’da önemli, tip II kollajeni parçalar Gelatinazlar, stromelisinler ve katepsinler geri kalan fragmentleri

38 GATA Romatoloji BD İmmün h.etkileşimi Biyomekanik güçler IL-1 TNF IL-1 INF T ve B lenfosit Sinoviyal fibroblast Kondrosit Sinoviyum Osteofit IL-1 TNF Nötral proteazlar Nötral proteazlar Makrofaj IL-1 RA OA Kartilaj yıkımı Goldring MB, Connective Tissue Research 1999 Kondrosit

39 GATA Romatoloji BD Pro-MMPAktif MMPECM Yıkımı Sitokinler Büyüme faktörleri PKC, NF-  B Kinaz inh.leri PA/Plazmin Ağır metal şelatörleri Thiol ve serin proteazlar MT-MMP TIMP MMP sentez ve aktivitesini etkileyen faktörler + + + + - - - ± Pelletier ve ark. Arthritis Rheum 2001

40 GATA Romatoloji BD Ribbens ve ark. Rheumatology 2000

41 GATA Romatoloji BD Pay ve ark. Clinical Rheumatology 2002

42 GATA Romatoloji BD OA ve Ağrı OA’da sinovit lokal ve intermitent Ağrı sinovitin şiddeti ile ilişkili değil Sinovit olmasada ağrı olabilir OA’da ağrı kartilaj kaybı ile orantılı değil Kartilajın norolojik inervasyonu yok

43 GATA Romatoloji BD Kas ağrısı Subkondral kemikte basınç artışı Sinovit Kapsulün gerilmesi Ligament ve tendon yapışma yerlerinde gerilme Periost reaksiyonu OA ve Ağrı

44 GATA Romatoloji BD Osteoartrit ve Osteit “Osteoartrit” adında inf var Osteofit gelişmi ile karakterize Subkondral kemik etkilenimi belirgin Subkondral skleroz klasik bulgulardan

45 GATA Romatoloji BD OA ve Subkondral kemik Subkondral kemik bilateral 5 cm, trabekular kemik Mikroanatomi OA’da farklı OA’lı spongioz kemik: Daha yoğun, kalın, birbiriyle ilişkisi azalmış, plaka şeklinde

46 GATA Romatoloji BD OA ve Subkondral kemik Subkondral kemik TGF-  vb sitokinleri salgılar Kemik ve kartilaj tamirini stimule eder Osteoklast apoptozunu indükler, Takiben osteoblast prekürlerine kemotaktik rol oynar Bu doku tamir cevabı eklemin stabilitesini artırmaya yönelik adaptasyon mknz

47 GATA Romatoloji BD  Doku tamir cevabı hafif inflamasyon ile birlikte  İnflamasyon ödeme yol açar  Bu değişiklikler klinik olarak ağrı ve fonksiyon kaybı ile karakterize  MRG’de ödem, sintigrafide artmış aktivite alanları Subkondral kemik doku tamir cevabının klinik ve radyolojik bulgularla ilişkisi var mı?

48 GATA Romatoloji BD

49  Gonartrozlu 401 hasta (351 ağrılı, 50 ağrısız) MRG bulgular %78 vs %30 Geniş çaplı lezyon %35 vs %2 Sintigrafi bulgularıda MRG ile aynı yönde Felson ve ark. Ann Int Med, 2001 Subkondral kemik doku tamir cevabının ağrı ile ilişkisi var mı?

50 GATA Romatoloji BD OA Başlatıcı faktörler Yaş, kilo, genler Anormal kemik anatomisi Anormal biyomekanik Kemik matriksten salgılanan faktörler TGF-  Osteoklast apoptozunun indüksiyonu Kemik turnover’ında artış Doku tamir cevabı Kemik turnover/tamir Hafif inflamasyon ve ödem Anjiyogenez ve osteoblast proliferasyonu Sintigrafi ve MRG bulguları Subkondral ödem Diz ağrısı OA patogenezi ve kemik perspektifi Beary SF. Curr Rheumatol Reports 2001

51 GATA Romatoloji BD Sonuç OSTEOARTRİTTE: Klinik inf bulguları ve NSAİİ’lere daha iyi cevap var Bazı akut faz reaktanları normal bireylerden yüksek Biyomekanik faktörler sitokin network’ünü tetikliyor Kartilaj, sinoviyum ve subkondral kemik sitokin kaynağı Proinflamatuar sitokinler inf. proçeste önemli Sinovit, kondrit ve osteit patolojiden sorumlu Ağrının kaynağı çeşitli faktörlere bağlı Subkondral kemik önemli bir ağrı nedeni gibi görünüyor

52 GATA Romatoloji BD Teşekürler


"GATA Romatoloji BD Osteoartrit İnflamatuar Bir Hastalık mıdır? Doç Dr Salih PAY GATA Romatoloji BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları