Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Doç.Dr.Oya Kayacan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Doç.Dr.Oya Kayacan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim."— Sunum transkripti:

1 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Doç.Dr.Oya Kayacan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

2 Kortikosteroidler Kortikosteroidlerve İmmünsüpresifler İmmünsüpresifler

3 Tek Başına Steroid Tedavisine İyi Yanıt Kriterleri Yaşın genç olması Kadın cinsiyet Baş vuru sırasında dispnenin hafif olması Bronkoalveoler lavaj incelemesinde lenfosit hakimiyeti Akciğer biyopsisinde aktif inflamasyon bulunması Akciğer biyopsisinde aktif inflamasyon bulunması

4 Kortikosteroidlerin Etki Mekanizması Fibroblast proliferasyonuna neden olan inflamatuar sitokinleri inhibe eder. Fibroblast proliferasyonuna neden olan inflamatuar sitokinleri inhibe eder. Proteazların (metalloproteazlar dahil) sentezini azaltır. Proteazların (metalloproteazlar dahil) sentezini azaltır. Akciğerlere nötrofil ve lenfosit göçünü engeller. Akciğerlere nötrofil ve lenfosit göçünü engeller. Lenfosit ölümüne yol açar. Lenfosit ölümüne yol açar. Fonksiyon gösteren nötrofil sayısını azaltır. Fonksiyon gösteren nötrofil sayısını azaltır. Alveoler makrfajların fonksiyonunu değiştirir. Alveoler makrfajların fonksiyonunu değiştirir. İmmün kompleks düzeyini azaltır. İmmün kompleks düzeyini azaltır.

5 Azathioprine’in Etki Mekanizması Pürin analoğu Pürin analoğu DNA sentezini inhibe eder, DNA sentezini inhibe eder, Doğal öldürücü hücre aktivitesini baskılar. Doğal öldürücü hücre aktivitesini baskılar. Prostoglandin sentezini ve Prostoglandin sentezini ve inflame dokuya nötrofil trafiğini inhibe eder. inflame dokuya nötrofil trafiğini inhibe eder.

6 İPF’de Kombine Tedavi Prednisolon 0.5 mg.kg/gün p.o. 4 hafta 0.25 mg.kg/gün p.o. 8 hafta. Sonra, 0.125 mg.kg/gün veya 0.25 mg.kg/gün aşırı ARTI Azathioprine 2-3 mg.kg/gün (en fazla: 200mg/gün) 25-50 mg/gün başlanır. 1-2 haftada bir 25 mg arttırılarak tam doza ulaşılır. VEYA Siklofosfamid 2 mg.kg/gün (en fazla: 150 mg/gün) 25-50 mg/gün başlanır. 1-2 haftada bir 25 mg arttırılarak tam doza ulaşılır.

7 İPF’de Tedavisinde İyi Yanıtın Fizyolojik Kriterleri TLC veya VC > %10 artış (veya en az > 200 ml) TLC veya VC > %10 artış (veya en az > 200 ml) DLco > %15 artış (veya en az 3 ml/dak/mmHg) DLco > %15 artış (veya en az 3 ml/dak/mmHg) SaO 2 ’de > % 4 artış (veya egzersizde PaO 2 >4 mmHg) SaO 2 ’de > % 4 artış (veya egzersizde PaO 2 >4 mmHg)

8 İPF’de Tedavisinde Stabil Yanıtın Fizyolojik Kriterleri TLC veya VC’de %10’luk (veya < 200 ml) değişiklik TLC veya VC’de %10’luk (veya < 200 ml) değişiklik DLco < %15 (veya < 3 ml/dak/mmHg) değişiklik DLco < %15 (veya < 3 ml/dak/mmHg) değişiklik SaO 2 ’de < % 4 artış (veya egzersizde PaO 2 < 4 mmHg artış) SaO 2 ’de < % 4 artış (veya egzersizde PaO 2 < 4 mmHg artış)

9 İPF’de Tedavisinde Yanıtsızlığın Fizyolojik Kriterleri TLC veya VC > %10 azalma (veya > 200 ml) TLC veya VC > %10 azalma (veya > 200 ml) DLco > %15 azalma (veya > 3 ml/dak/mmHg) DLco > %15 azalma (veya > 3 ml/dak/mmHg) SaO 2 ’de > % 4 azalma (veya egzersizde PaO 2 >4 mmHg ) SaO 2 ’de > % 4 azalma (veya egzersizde PaO 2 >4 mmHg )

10 Kortikosteroidlerin Yan Etkileri peptik ülser peptik ülser katarakt katarakt glokom glokom hipertansiyon hipertansiyon glikoz intoleransı glikoz intoleransı diabetes mellitus diabetes mellitus obezite obezite aydede yüzü aydede yüzü menstruasyon bozuklukları menstruasyon bozuklukları impotans impotans osteoporoz osteoporoz vertebra kırıkları vertebra kırıkları femur ve humerus başında aseptik nekroz femur ve humerus başında aseptik nekroz miyopati miyopati

11 Azathioprine’in Yan Etkileri bulantı-kusma bulantı-kusma kemik iliği baskılanması kemik iliği baskılanması karaciğer fonksiyon bozuklukları karaciğer fonksiyon bozuklukları kolestatik sarılık kolestatik sarılık interstisyel nefrit interstisyel nefrit interstisyel pnömoni interstisyel pnömoni

12 Antifibrotikler Kolşisin Kolşisin Pirfenidon Pirfenidon IFN  1b IFN  1b

13 Kolşisinin Antifibrotik Etki Mekanizması Alveoler makrofajlardan Alveoler makrofajlardan – fibronektin ve – alveoler makrofaj kaynaklı büyüme faktörü (AMDGF) salınımını, Tubuline bağlanarak hücre replikasyonunu, Tubuline bağlanarak hücre replikasyonunu, Polimorfonükleer lökositlerden sitokin salınımını inhibe eder. Polimorfonükleer lökositlerden sitokin salınımını inhibe eder.

14 Pirfenidon oral kullanılır oral kullanılır fibrotik sitokinleri inhibe eder fibrotik sitokinleri inhibe eder iyi tolere edilir iyi tolere edilir

15 IFN  1b Protein sentezini regüle eder, Protein sentezini regüle eder, Alveoler makrofaj ve fibroblastların proliferasyonunu düzenler. Alveoler makrofaj ve fibroblastların proliferasyonunu düzenler. Haftada 3 gün 200μg s.c uygulanır. Haftada 3 gün 200μg s.c uygulanır.

16 IFN  1b’nin Yan Etkileri ateş ateş titreme titreme kas ağrısı kas ağrısı

17 İPF’de Kullanılan Diğer Tedavi Yöntemleri Endotelin-1 antagonistleri Endotelin-1 antagonistleri Lökotrien antagonistleri Lökotrien antagonistleri TNF  antagonistleri TNF  antagonistleri N-asetil sistein (N-AC) N-asetil sistein (N-AC) Proton pompa inhibitörleri Proton pompa inhibitörleri Statinler (lovastatin) Statinler (lovastatin) ACE inhibitörleri (captopril) ACE inhibitörleri (captopril)

18 Endotelin-1 Antagonistleri TGF-  akciğer fibrozisine yol açar. Endotelin-1 in-vitro TGF-  ’yı inhibe eder. Çalışma planlanmıştır.

19 Lökotrien Antagonistleri İPF’de akciğer dokusunda LTB 4 artar. Proinflamatuardır. Kollagen sentezini, Fibroblast kemotaksisini ve proliferasyonunu uyarır. 5-LO reseptör antagonisiti ile çalışmalar sürmektedir.

20 TNF  Antagonistleri TNF  tedaviler uygulanıyor. Romatoid fibroziste anti-TNF  tedaviler uygulanıyor. İPF’de çalışmalar sürüyor. İPF’de çalışmalar sürüyor.

21 N-asetil sistein (N-AC) O 2 radikallerinin İPF patogenezinde rolü var. O 2 radikallerinin İPF patogenezinde rolü var. İPF’li olguların alveol yüzey epitelinde glutatyon eksiktir. İPF’li olguların alveol yüzey epitelinde glutatyon eksiktir. Etkisi tam olarak bilinmiyor. Etkisi tam olarak bilinmiyor. Güvenli Güvenli İyi tolere ediliyor. İyi tolere ediliyor. Teorik yararı var. Teorik yararı var. En az 12 hafta süreyle 3x600mg/gün p.o. En az 12 hafta süreyle 3x600mg/gün p.o.

22 Proton Pompa İnhibitörleri İPF’li olguların %85-95’inde gastroözofageal reflü vardır. İPF’li olguların %85-95’inde gastroözofageal reflü vardır. Neden mi? Neden mi? Sonuç mu? Sonuç mu?

23 İPF’de Destek Tedavi O 2 desteği O 2 desteği Aşılar Aşılar Solunum fizyoterapisi Solunum fizyoterapisi Proton pompa inhibitörleri Proton pompa inhibitörleri Ca kanal blokörü / Prostasiklin Ca kanal blokörü / Prostasiklin Derin ven trombozu ve tromboemboli profilaksisi Derin ven trombozu ve tromboemboli profilaksisi

24 İPF’de Kliniğini Bozan Faktörler Fırsatçı akciğer enfeksiyonları Fırsatçı akciğer enfeksiyonları İlaç yan etkileri İlaç yan etkileri Pulmoner emboli Pulmoner emboli Akciğer kanseri Akciğer kanseri

25 İPF’de Transplantasyon ENDİKASYONLAR VC veya TLC < %60 VC veya TLC < %60 DL co < %40 DL co < %40 Oksijene bağımlılık Oksijene bağımlılık KONTRENDİKASYONLAR Yaş > 60 Yaş > 60 Psikososyal sorunlar Psikososyal sorunlar Önemli ekstrapulmoner bozukluklar: Önemli ekstrapulmoner bozukluklar: – Karaciğer – Kalp – Böbrek bozukluğu

26 İPF’de Prognoz Beş yıllık sağkalım % 20-30

27 Sarkoidozda Spontan Remisyon Oranları Evre I’de % 50-90 Evre I’de % 50-90 Evre II’de % 40-70 Evre II’de % 40-70 Evre III’de <% 30 Evre III’de <% 30 Evre IV’de 0 Evre IV’de 0

28 “Bu hasta tedavi edilmeli mi, edilmemeli mi?”

29 Sarkoidozda Tedavi Endikasyonları I Orta şiddetli veya progressif semptomlu Evre II ve III olgular Orta şiddetli veya progressif semptomlu Evre II ve III olgular Israrlı sistemik semptomlar: Israrlı sistemik semptomlar: – Ateş, kilo kaybı, iştahsızlık Nörolojik tutulum Nörolojik tutulum Üst solunum yolu tutulumu Üst solunum yolu tutulumu Kardiak tutulum Kardiak tutulum

30 Sarkoidozda Tedavi Endikasyonları II Hipersplenizm Hipersplenizm Trombositopeni Trombositopeni Malign hiperkalsemi / Hiperkalsiüri Malign hiperkalsemi / Hiperkalsiüri Böbrek tutulumu Böbrek tutulumu Parotis tutulumuna bağlı ağız kuruluğu Parotis tutulumuna bağlı ağız kuruluğu Lakrimal bez tutulumuna bağlı göz kuruluğu Lakrimal bez tutulumuna bağlı göz kuruluğu

31 Sarkoidozda Tedavi Endikasyonları III Karaciğer tutulumu: Karaciğer tutulumu: – organomegali – fonksiyon bozukluğu Topikal steroide yanıt vermeyen anterior uveit Topikal steroide yanıt vermeyen anterior uveit Posterior uveit Posterior uveit Görünümü bozan cilt lezyonları Görünümü bozan cilt lezyonları Görünümü bozan lenfadenopatiler Görünümü bozan lenfadenopatiler

32 Sarkoidozda Kortikosteroid Tedavisi Doz konusunda fikir birliği yoktur. Doz konusunda fikir birliği yoktur. 20-40mg/gün prednizolon veya eş değeri 20-40mg/gün prednizolon veya eş değeri 6-12 ay sürdürülür. 6-12 ay sürdürülür. İki haftada bir 5-10mg’lık düşüşlerle 10mg/gün’e dek düşülür. İki haftada bir 5-10mg’lık düşüşlerle 10mg/gün’e dek düşülür.

33 Sarkoidozda Kortikosteroid Tedavisi Seçenekleri 40 mg/gün- 2 hafta 40 mg/gün- 2 hafta 30 mg/gün- 2 hafta 30 mg/gün- 2 hafta 25 mg/gün- 2 hafta 25 mg/gün- 2 hafta 20 mg/gün- 2 hafta 20 mg/gün- 2 hafta 15 mg/gün- 6 ay 15 mg/gün- 6 ay sonra 2-4 haftada bir 2.5mg azaltılır. sonra 2-4 haftada bir 2.5mg azaltılır. 40 mg/gün- 4 -12 hafta 40 mg/gün- 4 -12 hafta yavaş yavaş azaltılarak gün aşırı 10-20 mg doza düşürülür. yavaş yavaş azaltılarak gün aşırı 10-20 mg doza düşürülür.

34 Sarkoidozda İnhaler Steroidler olguların önemli bir bölümünde yalnızca akciğer tutulumu olması, olguların önemli bir bölümünde yalnızca akciğer tutulumu olması, lezyonların bronkosentrik yerleşimi olması lezyonların bronkosentrik yerleşimi olması lenfositik alveolitin bulunması lenfositik alveolitin bulunması nüks eden olgularda ve nüks eden olgularda ve idame tedavide yeri olabileceği düşünülmektedir. idame tedavide yeri olabileceği düşünülmektedir.

35 Alternatif Tedaviler Sitotoksik ilaçlar Sitotoksik ilaçlar Nonsteroidal antiinflamatuarlar Nonsteroidal antiinflamatuarlar Antimalaryal ilaçlar Antimalaryal ilaçlar Allopürinol Allopürinol Antisitokinler Antisitokinler

36 Sarkoidoz Tedavisinde Sitotoksik Ajanlar Metotreksat Metotreksat Azatioprin Azatioprin Klorambusil Klorambusil Siklofosfamid Siklofosfamid Siklosporin A Siklosporin A

37 Sarkoidoz Tedavisinde Nonsteroidal Antiinflamatuarlar eritema nodozum, eritema nodozum, sarkoid poliartriti, sarkoid poliartriti, akut üveit, akut üveit, fliktenli konjonktivit gibi akut eksudatif formlarda kullanılır. fliktenli konjonktivit gibi akut eksudatif formlarda kullanılır. oksifenbutazon oksifenbutazon naproksen naproksen indometazin indometazin

38 Sarkoidoz Tedavisinde Antimalaryal İlaçlar antiinflamatuar etki antiinflamatuar etki eksternal D vitamini sentezini inhibe ederek hiperkalsemi ve hiperkalsiüride etkili eksternal D vitamini sentezini inhibe ederek hiperkalsemi ve hiperkalsiüride etkili karaciğer ve santral sinir sistemi tutulumlarında steroide alternatif karaciğer ve santral sinir sistemi tutulumlarında steroide alternatif Klorokin ve hidroksiklorokin Klorokin ve hidroksiklorokin 200mg/gün p.o. 200mg/gün p.o. Retinopati Retinopati

39 Sarkoidoz Tedavisinde Allopürinol Kronik dissemine deri sarkoidozunda remisyonu sağlayabilir. Kronik dissemine deri sarkoidozunda remisyonu sağlayabilir.

40 Sarkoidoz Tedavisinde Antisitokinler Pentoksifilin (POF): TNF ve IL-12 salınımını inhibe eder. Pentoksifilin (POF): TNF ve IL-12 salınımını inhibe eder. Tek başına veya steroidle beraber olumlu etkisi var. Tek başına veya steroidle beraber olumlu etkisi var. Talidomid: TNF-α üretimini baskılar. Talidomid: TNF-α üretimini baskılar. Deri sarkoidozunda kullanılmıştır. Deri sarkoidozunda kullanılmıştır. Teratojenik. Teratojenik.

41 Sarkoidozda Tedavi Algoritması

42 OLGU I A.S.K. 25 yaşında, kadın, üniversitede master öğrencisi Öksürük Ateş Gece terlemesi İştahsızlık Kilo kaybı Efor dispnesi yakınmalarıyla başvurdu.


"İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Doç.Dr.Oya Kayacan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları