Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETİK KONFERANSI İçişleri Bakanlığı Etik Komisyonunun 24.03.2010 tarih ve 2010/03 Nolu Kararı ve 05.05.2010 tarihli Bakanlık onayı gereğince; “Etik ve Etik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETİK KONFERANSI İçişleri Bakanlığı Etik Komisyonunun 24.03.2010 tarih ve 2010/03 Nolu Kararı ve 05.05.2010 tarihli Bakanlık onayı gereğince; “Etik ve Etik."— Sunum transkripti:

1 ETİK KONFERANSI İçişleri Bakanlığı Etik Komisyonunun tarih ve 2010/03 Nolu Kararı ve tarihli Bakanlık onayı gereğince; “Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi ve Pekiştirilmesi” konulu konferans 28 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir; 25 Mayıs – 01 Haziran tarihleri arasının etik günü ve etik haftası olması nedeniyle 28 Mayıs 2010 Cuma günü Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan Vekili Erdoğan KESİM tarafından “Etik Kültürünün Geliştirilmesi ve Pekiştirilmesi” konulu konferans Bakanlığımız personelinden Şube Müdürü ve daha üst düzeydeki (Birim Amirleri dahil) 120 personele verilmiştir. Bakanlığımız Etik Komisyonu Başkanı ve Strateji Geliştirme Başkanı Adnan YILMAZ, Etik Kültürünün gerekliliği ve önemi ile Bakanlığımızdaki çalışmalardan bahseden bir konuşma yapmıştır. (Konuşma metni aşağıda verilmiştir.)

2 25 Mayıs - 01 Haziran Etik Günü ve Etik Haftası
İçişleri Bakanlığı Etik Komisyonu Çalışmaları Adnan YILMAZ İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Etik Komisyonu Başkanı İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (Victor HUGO)

3 Etik değerleri temel alan bir kamu yönetimi oluşturma yönündeki çalışmalar bugün her dönemden daha önemli ve günceldir. Etik, bir pusula özelliği taşımakta olup, yolun yada rotanın yönlerini belirtmekte, ancak hangi yoldan veya rotadan gidilmesi gerektiği konusunu insanların ilgi, takdir ve vicdanlarına bırakmaktadır. Temelinde öz kültürümüzün yapı taşı olan “Ahlak” kavramının hızla değişen dünya içerisinde erozyona uğramadan kamu yönetiminde muhafazası yatmaktadır. Etik konuları bizim yalnızca görevimiz değil; aynı zamanda birey ve vatandaş olarak ideallerimizin/ değerlerimizin bir parçasını meydana getirmektir.

4 Dünyada yaşanan hızlı değişimin gerisinde kalmamak amacıyla, yönetim mekanizmasının geliştirilmesi için çalışıyor; daha şeffaf, hesap verebilir, etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetimini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu perspektifte; Sayın Müsteşarımızın Bakan Sıfatıyla katıldığı Strateji Geliştirme Kurulunda, MİSYONUMUZ: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı; bağlı ve ilgili kuruluşları ile ülke sathına yayılmış teşkilat yapısı aracılığıyla yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Anayasa’da yazılı hak ve hürriyetlerin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması; sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetinin sağlanması; yurdun iç politikası, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması; mahalli idarelerin merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve denetimi; kaçakçılığın men ve takibi, dernekler, nüfus ve vatandaşlık ile ilgili görev ve hizmetlerini etkin ve insan odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde ifa eder.

5 Vatandaş odaklı etkin bir yönetim anlayışını kendisine misyon olarak kabul eden, katılımcılığa önem veren, bir dönüşümü benimseyen güven ortamını ve gerekli mekanizmaları oluşturarak; VİZYONUMUZ: * Kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirmiş, * Hizmetlerindeki kalitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik eden, * Kamu düzeni ve güvenliği sağlanmış huzurlu bir toplumun teminatı olmaktır. TEMEL DEĞERLERİMİZ İSE; Hukuka Uygunluk, Demokrasi, İnsan Haklarına Saygı, Toplumsal Değerlere Saygı, Güvenilirlik, Eşitlik, Çağdaşlık, Alenilik, Katılımcılık, Hızlı ve Nitelikli Hizmet, Paylaşım, Etkinlik, Verimlilik, Ulaşılabilirlik, İnsan Odaklılık, Sürekli Gelişim, Öncülük İşbirliğine Açıklık, Uzmanlık, Hesap Verilebilirlik, Çevreye Duyarlılık olarak belirlenmiştir.

6 Uzun vadeli bakışımızın bir yansıması olarak bakanlığımızın tarihinde ilk defa; Stratejik Planı, AMAÇ 1 Mülki İdare Sistemini Güçlendirmek ve Geliştirmek HEDEF 1.1. Halka daha iyi hizmet verebilmek için mülki idare sistemi yeniden düzenlenecektir. AMAÇ 2 İç Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirmek ve Geliştirmek HEDEF 2.1. İç güvenlik hizmetinin, Hükümetin belirleyeceği politikalar doğrultusunda ve yine Hükümetin denetim ve gözetiminde; “hukukun üstünlüğü” ve “insan hak ve hürriyetleri” çerçevesinde, kolluk kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanlaşmış birimleri tarafından yerine getirilmesi esastır. Bu kapsamda, iç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve sivil idarenin iç güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesini güçleştiren mevzuat hükümleri ve uygulamaları değiştirilecektir. AMAÇ 3 Bakanlığın Yürüttüğü Kamu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunulmasını Sağlamak. HEDEF 3.1. e-Devlete geçiş sürecinde, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatınca yürütülen kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli biçimde yerine getirilmesi, ilgililerin veri ve kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşması amacıyla bilişim altyapısı geliştirilecek ve mümkün olan kamu hizmetleri elektronik ortamda sunulacaktır.

7 AMAÇ 4 Yerel yönetimlerde etkinliği, verimliliği, katılımcılığı, açıklığı ve hesap verebilirliği sağlamak. HEDEF 4.1 Yerel yönetimlerde halkın yönetime etkili katılımını ve açıklığı sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve yöntemler geliştirilecektir. HEDEF 4.2. Mahalli idarelerin finansman imkanları ve hizmet kapasitesi kuvvetlendirilecektir. HEDEF 4.3. Mahalli idarelerde, mali disiplin anlayışı yerleştirilecek, hesap verebilirliğin artırılması için düzenleme yapılacaktır. HEDEF 4.4. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek, standartlara uygunluk ve performans denetimi Merkezi İdare tarafından yapılacaktır. Hedef 4.5. Kırsal alan yönetiminde etkinlik sağlanması için düzenleme yapılacaktır.

8 AMAÇ 5 Sivil toplumun gelişmesini sağlamak. HEDEF 5.1. Derneklerin, demokratik toplumlarda olduğu biçimde katılımcı, açık ve hesap verebilir olması için gerekli düzenleme yapılacak ve destek sağlanacaktır. AMAÇ 6 Bakanlık Teşkilat Yapısını Yeniden Düzenlemek HEDEF 6.1. Bakanlık birimlerinin teşkilat yapıları günün koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilenecek ve güçlendirilecektir. HEDEF 6.2. Bakanlığın insan kaynakları yönetimine ilişkin iş ve işlemleri hizmet verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütülecektir. HEDEF 6.3. Bakanlık hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyundaki yansıması uygun teknolojileri kullanarak, hızlı ve kapsamlı bir şekilde izlenecek; Bakanlığın faaliyetlerinin tanıtımına ve olumlu imajının korunmasına yönelik bilgilendirme ve halkla ilişkiler çalışmaları çağdaş yöntemlerle yürütülecektir. HEDEF 6.4. Bakanlık kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanacak ve Bakanlıkta stratejik yönetim anlayışı geliştirilecektir.

9 - 2010 Yılı Performans Programını,
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını birlikte en geniş katılımla kararlaştırarak yürürlüğe koyduk. İçişleri Bakanlığı, ( ) yıllarını kapsayan Stratejik Planında ortaya koyduğu 6 amaç ve 13 hedefe ancak nitelikli ve iyi yetişmiş yöneticilerle ulaşabileceğinin farkındadır. Bildiğiniz üzere; *Etik genel anlamıyla iyi/kötü ve doğru/yanlış ile ilgili değerlerdir. *Etiğin amacı iyiye ve doğruya ulaşmaktır. *Etik, insani değerlere vurgu yapmaktır. *Etik ne yapılması gerektiğini belirtir. *Etik bilincinde, moral ve motivasyonların artırılması ve çalışanlara rehberlik edilmesi esastır. Kamu yönetiminde etik ise; kamu görevlilerinin karar alırken, kamu hizmetlerini yürütürken,uymaları gereken; tarafsızlık, dürüstlük, adalet, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi bir takım ahlaki değerler ve ilkeler bütünüdür. Bu değer ve ilkeleri benimseyen karar ve işlemleri uygulayan yönetime Etik Yönetim denilmektedir.

10 Ülkemizde, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve etik ilkelerle ilgili uygulamaları gözetmek amacıyla hazırlanan 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu Kanun uyarınca, Başbakanlık bünyesinde 11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturulmuştur. Kamu Görevlileri Etik Kurulu öncelikli olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği yürürlüğe koymuştur. Yönetmeliğin 23. Maddesinde; Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, Yönetmeliğin yayınından itibaren bir ay içinde, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” belgesini imzalamakla yükümlü olduğu ve bu belgenin de personelin özlük dosyasına konması gerektiği belirtilmiştir.

11 Bildiğiniz üzere yedi maddeden oluşan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin ilk iki maddesi söyledir;
“Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, *Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, taahhüt ederim” şeklinde yer almıştır. Yönetmeliğin 29’ncu maddesi uyarınca; - Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, -Etik uygulamaları değerlendirmek, -Karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere, Diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi tarihinde Bakanlığımız Etik Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, halen İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanının başkanlığında, Personel Genel Müdür Yardımcısı Sn. İbrahim TAŞYAPAN, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Ahmet SARICAN, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Sn. Kadir ÇAKIR, Dernekler Dairesi Başkanı Sn. Mustafa YARDIMCI ve Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Cemil Özgür ÖNEĞİ dahil altı üyeden oluşmaktadır.

12 Bu güne kadar Bakanlığımız etik komisyonu olarak yapmış olduğumuz çalışmaları özetle sizlerle paylaşmak istiyorum: Öncelikle; 1- İçişleri Bakanlığı Etik Komisyonu olarak, Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan hizmet içi eğitimler ile kaymakamlık kurslarında ve görevde Yükselme eğitimlerinde Etik Kültürü ve Yerleştirilmesi ders konusunun olarak belirlenmesi ve eğitim programlarına alınarak sınavlarda da değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 81 İlin İl Basın ve Halkla İlişkiler ve İl Özel Kalem Müdürleri, 07–11 Aralık 2009 tarihleri arasıda gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sn. Servet ÖZDEMİR tarafından “Çağdaş Yönetim Teknikleri, Liderlik, Motivasyon ve Etik Kuralların Uygulanması” konulu eğitime tabi tutulmuşlardır. 2- Dernekler Dairesi Başkanlığınca; İl Dernekler Müdürleri, Dernek Denetçileri ve Dernekler Dairesi Başkanlığı personeline yönelik, Antalya’da 06 Kasım 2009 tarihinde, Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sn. Mustafa Lütfi ŞEN tarafından “Karar Verme Sürecinde Etik İlkelerin Etkisi” konulu konferans verilmiştir.

13 3- Etik komisyonu olarak talebimiz doğrultusunda Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ tarafından “ Etik Kültürü Geliştirmek ” konulu sunum 1. Ulusal Etik Haftasında (25 Mayıs - 1 Haziran 2008 tarihleri arasında) Bakanlığımız Konferans Salonunda 28 Mayıs 2008 tarihinde Bakanlığımız personeline verilmiştir. Ayrıca, bu sunum makale formatında Türk İdare Dergisinin Haziran 2008 tarih ve 459 sayılı baskısında yayınlanmış ve aynı makale Bakanlığımız internet sitesinden de kamuoyuyla paylaşılmıştır. 4-. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca; 17 Haziran 2009 tarih ve 2489 sayılı 2009 Yılı Mülkiye Müfettişleri Yaz Teftiş Programında, İl ve İlçe Teftişleri başlığı altında yer alan 12. Madde de; “5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la ilgili olarak valilik genel iş ve yürütümü raporlarında başlık açılarak, bu kanunla ilgili yapılan iş ve işlemlere yer verilecektir.” şeklinde belirlenmiştir. Böylelikle, “Etik ve Etik Kültürün Geliştirilmesi” yönünde ki Valilik çalışmaları, Mülkiye Müfettişleri marifetiyle yerinde tespit edilmektedir.

14 5. Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde İçişleri Bakanlığı Etik Komisyonu çalışmalarının takibi için bir sayfa açılmış ve konunun gerek personelimizle gerekse kamuoyuyla güncel olarak paylaşımı sağlanmaktadır. 6- Uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartlarının 18 standart, 79 genel şart kapsamında, Kontrol Ortamı Standartlarının 1. Standardı Etik Değerler ve Dürüstlüktür. Bu süreç, yolsuzluğun ve usulsüzlüğün önlenmesi ve tespitine yardımcı olmakta, denetime kanıt sağlayarak, mevzuata uyumun sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

15 Bu eylem planında kararlaştırıldığı üzere;
Etik Değerler ve Dürüstlük başlığı altında 6 genel şartın yerine getirilmesi biz kamu görevlilerinin yükümlülüğüdür. Bunlar; 1-İç kontrol sistemi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli, 2-Yöneticiler personele örnek olmalı, 3-Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır, 4-Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır, 5-Personele ve hizmet alanlara adil ve eşit davranılmalıdır, 6-İdarenin faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belge doğru ve tam güvenilir olmalıdır. Bu doğrultuda, Bakanlığımızda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve tarihli Müsteşarlık Makamının olurlarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu eylem planında kararlaştırıldığı üzere; “Etik ve Etik Kültürün Geliştirilmesi” amacı çerçevesinde Müsteşarlık Makamının tarihli oluru ile belirlenen “Etik Eğitimi Stratejisi” programında beş konferans yapılmış, bu konferanslara Bakanlığımız merkez teşkilatından toplam 1027 personel katılmıştır.

16 2002 yılından bu yana kararlılıkla sürdürülen reformların bir devamı niteliğinde, gelişen ve değişen şartları göz önünde bulundurarak, saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması suretiyle, daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi amacına yönelik olarak; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/56 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi” doğrultusunda, “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı” Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek Başkanlığındaki Komisyon tarafından tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

17 Sözkonusu eylem planının Önlemeye Yönelik Tedbirler başlığı altında yer alan nolu eylemlerde Bakanlığımıza doğrudan sorumluluk verilmiştir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yer alan 4 eylemin içerikleri ise şu şekildedir; 1-) 10 Numaralı Eylem: Yerel Yönetimlerin imar, ruhsat vb. işlem süreçlerinde saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılması. (18 Ay) Sorumlu Birim: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2-) 11 Numaralı Eylem: Yerel Yönetimlerin iştirakleri üzerindeki denetim mekanizmalarının etkinliğinin gözden geçirilmesi.(18 Ay) Sorumlu Birim: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 3-) 12 Numaralı Eylem: Yerel yönetimlerde seçimle iş başına gelenler için etik ilkelerin belirlenmesi ve izleme mekanizmalarının kurulması. (18 Ay) Sorumlu Birim: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 4-) 17 Numaralı Eylem: Sivil toplum kuruluşlarında saydamlığın artırılması ve yolsuzluğun önlenmesi. (24 Ay) Sorumlu Birim: Dernekler Dairesi Başkanlığı

18 Ayrıca bu eylem planında Bakanlığımızın işbirliği yapılacak kuruluşlar arasında sayılarak ilgili olduğu ve katkı yapacağı 12 eylem bulunmaktadır. Önlemeye Yönelik Tedbirler Başlığı Altında; ( 6 Eylem) 1-) 1 Numaralı Eylem: Siyasi partiler ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaf hale getirilmesi ve denetim mekanizmalarının kurulması. (24 Ay) Sorumlu Kuruluş: Adalet Bakanlığı 2-) 4 Numaralı Eylem: Genel İdari Usul Kanununa ilişkin çalışmaların tamamlanması (12 Ay) Sorumlu Kuruluş: Başbakanlık 3-) 6 Numaralı Eylem: 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunundaki mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi (18 Ay)

19 4-) 13 Numaralı Eylem: Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi. (24 Ay)
Sorumlu Kuruluş: Başbakanlık 5-)14 Numaralı Eylem: Denetim raporlarından hareketle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması. (18 Ay) 6-) 15 Numaralı Eylem: Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesi. (21 Ay) Sorumlu Kuruluş: Kamu Görevlileri Etik Kurulu

20 Yaptırımların Uygulanmasına Yönelik Tedbirler Başlığı Altında; (3 Eylem)
1-) 1 Numaralı Eylem: Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilmesi. (22 Ay) Sorumlu Kuruluş: Başbakanlık 2-) 2 Numaralı Eylem: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması. (22 Ay) Sorumlu Kuruluş: Adalet Bakanlığı 3-) 3 Numaralı Eylem: Yolsuzlukla mücadelede görev alan birimler arasında etkin işbirliği, bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması. (22 Ay)

21 Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler Başlığı Altında; (3 eylem)
1-) 1 Numaralı Eylem:Vatandaşların, haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında kanunlar ve idarî düzenlemelerle kendilerine tanınan haklar ile başvuruda bulunabilecekleri merciler konusunda bilgilendirilmesi. (22 Ay) Sorumlu Kuruluş: Başbakanlık 2-) 4 Numaralı Eylem:Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal aktivitelerin desteklenmesi. (Her Yıl) Sorumlu Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı 3-) 7 Numaralı Eylem: Strateji doğrultusunda oluşturulan temel ilke ve yöntemlerin tüm kamuoyu, sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlileri tarafından benimsenmesi amacıyla seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi. (Her Yıl)

22 Müsteşarlık Makamının tensipleriyle, Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi ile ilgili çalışmalarda bakanlığımız irtibat noktası ve sekretarya birimi olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı belirlenmiştir. Bakanlığımızın sorumluluğunda olan bahse konu 4 eylemi gerçekleştirmek üzere Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığının dahil olduğu 3 çalışma grubu oluşturulmuş,çalışma gruplarına ait isim ve iletişim bilgileri, sekreterya birimi olan Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. Umarım, büyük bir samimiyet içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, gayret ve temennilerimiz hep birlikte gerçekleştireceğimiz, bize yakışır yarınların oluşmasında birer kilometre taşı olur. Bu eğitimlerde unutmamamız gereken amaç şudur ki; çalışmalarımızın her aşamasında yaptıklarımızı bir mihenk taşı misali zaten bizde var olan değerlerimizin süzgecinden geçirmek ve vicdan muhasebemizin her zaman açık kalmasını sağlamaktır. Ahilik teşkilatının kurucusu 13. yy’da yaşamış Ahi Evran diyor ki; Akıl ve ahlâk ile çalışıp, bizi geçen bizdendir. Yine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz bir sözünü hatırlatmak isterim: “Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlâk değeriyle ölçülür…

23 Sürekli öğrenen, kendini geliştiren ve yenileyen, liderlik becerilerini geliştirici bir yaklaşımla, etik davranış ilke ve değerlerine bağlı, etik kültürünün yerleştirilmesi ve pekiştirilmesi yolunda daha çok gayret göstererek, şevk ve heyecan taşıyan siz değerli yöneticilerimizle, yukarıda arz ettiğimiz vizyonumuzu, bakanlığımızın parlak geleceğini birlikte gerçekleştireceğiz. Ahlak birlikte yaşama düzeninin adıdır. O halde; hepimiz kendi işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ederek, karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan samimi, tutarlı, işinin bilincinde, farkındalık yaratan bir anlayış içinde görev ve hizmetlerimizi sürdürürsek, yarınlarda hem bundan kamu fayda görecek, hem de sizler mesleğinizin saygın birer üyesi, liyakat ehli olarak her yerde değer göreceksiniz. Buna içtenlikle inanıyorum. Bu duygu ve temennilerle şahsım ve Bakanlığımız Etik Komisyonunun üyeleri adına bu konferansa göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımınız için teşekkür ediyor, tekrar sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.


"ETİK KONFERANSI İçişleri Bakanlığı Etik Komisyonunun 24.03.2010 tarih ve 2010/03 Nolu Kararı ve 05.05.2010 tarihli Bakanlık onayı gereğince; “Etik ve Etik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları