Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞIMADA GENEL ESASLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞIMADA GENEL ESASLAR"— Sunum transkripti:

1 TAŞIMADA GENEL ESASLAR
MADDELERİN TAŞINMASI VE DEPO EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TAŞIMADA GENEL ESASLAR Patlayıcı Maddelerin taşınmasında aşağıda yazılı hükümlerle birlikte Maden ve Taş Ocakları ile Açık İşletmelerde alınacak İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği tedbirleri hakkında Tüzük ile 4/7310 ve 3/15556 sayılı nizamnamelerin öngördüğü hüküm ve tedbirler aynen uygulanır.

2 Patlayıcı Maddelerin üretildiği fabrikasından, ithalde giriş gümrüğünden, satışta satıldığı yerden veya depolardan diğer bir yere taşınması için yerel Emniyet makamlarından veya İlçe Jandarma Komutanlığından taşıma izin belgesi alınması zorunludur. Patlayıcı Maddelerin taşınmasından sonra izin belgesinin kırksekiz saat içinde, yerel Emniyet makamlarına bulunmadığı yerlerde İlçe Jandarma bölük komutanlıklarına verilmesi zorunludur. Belgeyi alan makam taşınmasına izin verilen maddelerin yerine tam olarak gelip gelmediğini ve depo edildiği yeri saptayarak bunları belgeye yazar ve belgeyi veren yere geri gönderir. Taşınacak patlayıcı madde miktarı taşınacağı deponun ruhsatta belirtilen kapasite sınırından fazla olamaz. Maden işletmesi dahilindeki depolar arasında yapılacak taşımalar için her yıl onaylanmak, taşıma sırasında görev yapacak sorumluların adlarını bildirmek ve sadece işletme sahasıyla sınırlı kalmak üzere sürekli taşıma izin belgesi verilir. İnsan tarafından taşınan ve on kilogramı geçmeyen , motorlu araçlarla taşınan ve ikiyüzelli kilogramı geçmeyen ,aynı işyeri içindeki patlayıcı madde taşımaları, işyeri amirinin sorumluluğu altında taşıma izin belgesi aranmadan yapılır.

3 Aşağıda belirtilen patlayıcı maddelerin taşınması yasaktır.
a)Emici maddeye emdirilmemiş nitrogliserin b)Nirogliserini terlemeyle kusan dinamitler c)Kapsülü üzerine takılmış olan her türlü dinamitin taşınması yasaktır. Her türlü patlayıcı maddenin koli, paket veya zarf halinde PTT aracılığı ile gönderilmesi yasaktır. Her cins dinamit ve barutlarla kapsüller aynı nakil aracında bir yerde ve bir arada taşınamaz. Ancak, işyerlerinde ana depolardan günlük ihtiyaç depoları ile geçici depolara yapılan il sınırı dışına elli kilometreden çok çıkmayan ve miktarı 300 kilogramı geçmeyen taşımalarda aynı araç içinde çeşitli patlayıcı maddeler için ayrı ayrı bölmeler düzenlenecektir. Patlayıcı madde taşınan motorlu veya motorsuz nakil araçlarında yolcu, hayvan ve her türlü malzeme nakli yasaktır. Ancak kapsül takılmamış adi fitiller ve teknik amonyum nitrat tüzük hükümlerine göre ambalajlanmamış olmaları koşulu ile birlikte ve diğer maddelerle bir arada kara taşıtlarında taşınabilir. Bu taşımalarda aynı araçta yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulamaz.

4 Ambalajların taşıma sırasında patlayıcı maddelerin ambalaj içindeki ambalajların taşıt içindeki dengeleri bozulmayacak biçimde yerleştirilmelerine özen gösterilir. Yükleme ve boşaltma ,seyir ve durma sırasında, taşıt yakınında veya içinde sigara içilmez ve ateş yakılmaz. Patlayıcı maddelerin yükleme ve boşaltmasında çalışan işçiler çivisiz ayakkabı ile (lastik çizme ve botla) çalıştırılacaktır. Bu işçilerin çalışma gününde alkollü içki kullanmaları ve çalışırken sigara içmeleri yasaktır. Patlayıcı maddelerin yükleme ve boşaltma sırasında, darbe, düşürme, sürtme, çarpma gibi tehlikeli olabilecek hareketlerden kaçınılır. Patlayıcı madde yüklü taşıtların insan ve hayvan topluluklarının bulundukları yerlerde bekletilmeleri yasaktır, Patlayıcı maddelerin yükleme boşaltma ve taşınmasında diğer güvenlik önlemlerinin yanında , Bakanlar Kurulunun 30/04/1953 günlü ve 4/685 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Sabotajlara Karşı Korunma ve Sabotajları Önleme Hakkında Talimat hükümlerine göre de gerekli önlemler alınır.

5 KARAYOLU İLE TAŞINMASI
Patlayıcı maddelerin karayollarında taşınmasında ambalajların darbe ve çarpmalardan korunması ve düşürülmemesi için gerekli önlemler alınır. Patlayıcı madde taşıyan araçların hızı TEHLİKELİ MADDE taşıyan araçlar için öngörülen hız sınırlamalarını aşmamak üzere görüş , yol , hava ve trafik durumuna göre bir tehlike oluşturmayacak düzeyde tutulur. Patlayıcı madde taşıyan araçlar şehir içinde 25, şehir dışında 50 km/saat dan daha fazla hız yapamazlar. Bu hızlar yol koşullarına göre gereken yerlerde daha da düşürülecektir. Patlayıcı maddeler, hayvan gücüyle çekilen araçlarla taşınamaz. Patlayıcı madde ambalajları taşıtlara, kapakları üst tarafa gelecek biçimde ve birbirlerine iyice yanaştırılmış olarak yerleştirilir. Hareket halinde, patlayıcı madde ambalajlarının sağa , sola oynamaları , kaymamaları ve düşmemeleri için gereken önlemler alınır. Patlayıcı maddeler, taşıtlara taşıtın yan kenarlarının yüksekliğini aşmayacak şekilde yüklenir. Üstü kapalı taşıtların arkadan kilitlenir kapısının olması, üstü açık olan taşıtların ise branda beziyle iyice örtülmüş olması gerekir. Patlayıcı maddelerin taşınmasına tahsis edilen aracın kasası sac veya demir malzeme ile kaplanmış olmayacaktır. Kasası demir malzeme ve sacla kaplı araçların tabanlarına ve yan kenarlarına tamamen branda bezi döşenmesi zorunludur.

6 Patlayıcı maddelerin taşıma araçlarında yüklenmeleri ve boşaltılmaları gündüzleri yapılacaktır. Ancak; taşıtların , yüklenecek ve boşaltılacak patlayıcı maddelerden en az 20 (yirmi ) metre uzaklıkta bulunması gerekli bütün güvenlik önlemlerinin alınması ve elektrik reflektöleri ile aydınlatılması koşulu ile geceleri de yükleme ve boşaltma yapılabilir. Taşıma sırasında; yükleme, boşaltma ve konaklamada aracın yanında ve yakınında ateş yakmak, sigara içmek, alev ve kıvılcım çıkaran maddeler kullanmak yasaktır. Patlayıcı maddelerin taşınması sırasında konaklamaya gerek duyulur ise konaklama yeri olarak meskun yerler dışında ve etrafı 200 (ikiyüz) metre kadar boş bir arazi seçilecektir. Konaklamada her araçta bir nöbetçi bulundurulacaktır. Gece yapılan taşımalarda, araçların önüne ve yanlarına görülür yükseklikte beyaz, arkasına kırmızı kedi gözü camı veya gece ışıldayan kırmızı reflektörler konulacaktır. Motorlu taşıma araçları normal aydınlatma araçlarını kullanacaktır.

7 300 (üçyüz) kilogramdan çok patlayıcı madde için verilecek taşıma izin belgelerinde taşıtın izleyeceği yol ve konaklama yerleri belirtilir. Taşıma sırasında zorunlu nedenlerle belgede belirlenen yol ve konaklama yerleri zabıta tarafından değiştirilir ise; bu değişiklik izin belgesine yazdırılır ve trafik zabıtasına haber verilir. Taşıma sırasında ve izlenecek yolda tehlike olasılığı varsa zabıtadan yardım istenecektir. Patlayıcı madde taşıyan araçlar konvoy halinde seyrederlerken aralarında en az (seksen) metre açıklık olacak ve bu açıklık sürekli olarak korunacaktır. Taşıma araçları olabildiğince insan topluluğu olan yerlerden geçirilmeyecektir. Başka yol yok ise güvenlik güçlerinden yardım istenecektir. Patlayıcı maddelerin taşındığı motorlu taşıtlarda, kabul edilmiş tipte her an kullanılabilecek durumda en az iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Taşıma araçlarında bir sarsıntı veya başka nedenle açık alev ve yangın çıkarabilecek bir arıza meydana gelirse taşıt önce durdurulur, sonra patlayıcı madde ambalajları olabildiğince güvenli ve gölgeli bir yere indirilir. Üzeri branda bezi ile örtülür ve bir görevli tarafından korunması sağlanır. Taşıtın arızası giderilemez ise; ambalajlar, güvenlik önlemleri alınarak başka taşıtlara yüklenir. Yükleme ve taşıma sırasında ambalajlardan patlayıcı madde dökülürse taşıt hemen durdurulur. Ambalajlar özenle güvenlikli bir yere indirilir. Daha sonra taşıt içine ve yola dökülmüş olan patlayıcı maddeler, maddenin özelliğine göre gereken usullerle temizlenerek yok edilir. Ambalajlar, taşıtlara ancak onarımları bittikten sonra yüklenir. Patlayıcı madde taşınacak araçların; ön ve arkasına görünür şekilde 30X30 cm. ebadında kırmızı bir flama konulacaktır. Aracın ön ve arkasına beyaz renkli harflerle kırmızı zemin üzerine PATLAYICI MADDE ibaresi yazılı birer levha konulacaktır. Bu levhanın harfleri en az 20 cm boyunda ve 2.5 cm.kalınlığında olacaktır. 300 kg.dan fazla patlayıcı maddenin taşınmasının bu işin fenni sorumluluğunu yürütecek bu işlerde gerekli bilgi ve tecrübesi olan kişinin yönetiminde yapılması zorunludur.

8 PATLAYICI MADDELERİN DEPOLANMASI
Patlayıcı maddeler yeraltında veya yerüstünde evsafına uygun olarak yapılmış, İçişleri Bakanlığından “Barut ve Patlayıcı Madde Muhafaza ve Depolama Ruhsatnamesi’’ alınmış dinamit depolarından muhafaza ve depo edilebilirler. Ancak 150 kg.dan az dinamit, 300 adetten az kapsül konulduğu takdirde ruhsat almak mecburiyeti uygulanmaz. Patlayıcı madde depolarında, yerel güvenlik makamlarınca, bu işlerde çalıştırılmalarında sakınca görülmeyen kişiler çalıştırılır. Patlayıcı madde depolarında, sürekli olarak, durumları silah taşıma belgesi verilmesine uygun, yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurulması zorunludur. Bu görevlilere kontrol saati verilir. İdarece gerekli görülen durumlarda eğitilmiş köpek de bulunur. Patlayıcı madde depo sınırları üzerine “TEHLİKELİ MADDEDİR, GİRİLMEZ ,, levhalarının konulması zorunludur. Deponun dış duvarlarına yönerge ekindeki örneğe uygun levhalar konur. Patlayıcı madde deposu içinde uygun yerlere çalışma ve güvenlik yönergeleri asılır. Depoda stok istifleri sıra başlarına, patlayıcı maddenin adı, cinsi ve miktarları ile üretim ve depoya giriş tarihlerini gösteren levhalar konur.

9 Patlayıcı madde ambalajları, rutubete maruz kalmaması için depolarda, doğrudan doğruya zemine oturtulmaz. Hava akımına engel olmayacak biçimde, zeminle arasına 10 (on) cm. kadar boşluk kalmak üzere sağlam kalaslar veya bunlardan yapılmış ızgaralar üzerine konularak istif edilir. Patlayıcı madde istiflerinin yüksekliği ambalajların ezilmeye meydan verilmemesi bakımından 1.60 m.(bir metre altmış santim) değerini geçmeyecektir. Patlayıcı madde istifleri; gruplar halinde ve aralarında geçiş boşlukları bulundurulmak suretiyle yapılır. Ambalajların duvara gelen taraflarında, duvarla aralarında boşluk bırakılması gerekir. Patlayıcı maddeler, üretim tarihlerine göre sıraya konularak istif edilir ve dağıtımı yapılır. İstiflemede gerek geçiş yerlerinde ve gerekse istif başlarında ambalajların etiket ve yazılarının görülebilir ve okunabilir biçimde olması gerekir. İstiflemede depo görevlisinin sorumluluğu altında, depo hizmetlerini bilen kişiler çalıştırılır. Dinamitler ve kapsüller kesinlikle bir arada veya başka maddelerle birlikte depolanamaz. Bu patlayıcı maddelerden her biri ayrı depolara veya deponun ayrı bölümlerine konulur.

10 Kartuş halindeki dinamitler, depolarda, sürekli olarak ambalajlarında bulundurulacaktır.
Sürekli ve geçici depolarda dinamit ve kapsüllerin aynı depoda birlikte bulundurulması halinde, dinamit ve kapsüllerin bulunduğu bölümlerin kapılarının ayrı olması ve bölümlerin bitişik duvarları arasında en az 50 (elli) cm. boşluk bulunması ve ara duvar kalınlıklarının en az 19 (ondokuz) cm. olması zorunludur. Depolarda değişiklik ve onarım yapmak gerektiğinde patlayıcı maddeler depolardan uzaklaştırılır. Kalaslar üzerine düzenli biçimde yerleştirilir. Üzeri su sızdırmayan, güneş ışığı geçirmeyen branda bezleriyle örtülür ve bir görevlinin gözetiminde korumaya alınır. Bu işlerin hava kararmadan bitirilip, patlayıcı maddelerin depoya konulması bu mümkün olmayacaksa patlayıcı maddelerin başka bir depoya taşınması zorunludur. Bütün depo hizmetleri depo görevlisinin sorumluluğu altında yürütülür. Patlayıcı madde depoları sınırlarından izinsiz içeriye girenler, depodaki özel güvenlik görevlileri tarafından en kısa sürede güvenlik makamlarına bildirilir. Depo yakınında kuru ot, saman, kağıt, benzin, gaz, ispirto, mazot gibi kendi kendine veya herhangi bir etkiyle kolayca tutuşabilecek maddelerin bulundurulması yasaktır. Depo binaları 50 (elli) metreye kadar kuru otlardan temizlenecektir.

11 Depolarda, yangın ve bir tehlike ihtimaline karşı mekanik veya otomatik olarak çalışan alarm cihazları bulundurulur. Depolarda yangın söndürme donanımı olarak, uygun tipte ve yeterli sayıda olmak üzere yangın söndürme cihazları, basınçlı su, kum tenekeleri veya kovaları, kazma, kürek, kanca vs. bulundurulması zorunludur. Yangın söndürme cihazları ve bunlara yardımcı tesisat ve teçhizat sürekli çalışır durumda tutulur. Cihazlar, her altı ayda bir tartılır. Ağırlığı ve diğer hususlar üzerine takılacak bir etikete işlenir. İçindeki etkili maddenin net ağırlığının yarıdan aşağıya düştüğünün anlaşılması halinde yeniden doluma gönderilir. Depo ile ilgili personel, bir yangın söndürme ekibi oluşturacak biçimde görevlendirilir ve eğitilerek yetiştirilir. Eğitim günleri ve çalışmalar ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere özel deftere işlenir. Depoların bulunduğu sahanın ana kapısından içeri gireceklerin, üzerinde bulunan kibrit ve çakmak gibi ateş meydana getirici maddelerle sigara, pipo ve bütün madeni eşya özel güvenlik görevlileri tarafından alıkonur. Patlayıcı madde depolarına bu tür yanıcı ve ateşleyici maddelerle girilemez. Patlayıcı madde depolarında ve özel güvenlik teşkilatında görevli olan elemanlar herhangi bir tehlike ve yangın ihtimalinde, bu durumu en yakın idareciye veya yerel güvenlik güçlerine anında bildirebilmeleri için gerekli telefon ve telsiz gibi haberleşme cihazları bulunmalı ve bunların sürekli çalışır durumda olmaları sağlanır.

12 Depolarda, izin belgesinde yazılı olandan çok patlayıcı madde bulundurulamaz.
Depolara patlayıcı madde konulması ve alınması gündüzleri yapılır. Zorunlu hallerde, sabit elektrik tesisatı, pilli el lambaları veya akümülatörlü lambalar kullanılması koşuluyla gece çalışması yapılabilir. Açık alevle aydınlatma yapılması yasaktır. Depo içi sürekli hizmetler, patlayıcı maddeler konusunda eğitilmiş ve yeterli deneyimi olan görevliler tarafından yürütülür. Depo personeli olmayan işçi ve taşıyıcılar, patlayıcı madde ambalajlarını sadece depo kapısına kadar getirebilir ve depolardan çıkarılacak olanları da yine depo kapısından alabilirler. Depoların içinin temiz bulundurulmasına özen gösterilir. Sandık, varil, kutu gibi boş ambalajlar ile alet-edevat ve benzeri diğer yabancı maddelerin depoda bulundurulması yasaktır.

13 Depoya çivili ayakkabılarla girilemez
Depoya çivili ayakkabılarla girilemez. İçeride çivisiz özel ayakkabı giyilir. Ayrıca depo görevlileri naylon, orlon, perlon gibi statik elektrik oluşturabilen giysileri kullanamazlar. Üzerlerinde cepsiz tulum elbise olacaktır. Depolardaki patlayıcı madde sandıkları hiçbir surette yere atılmayacak, sürüklenerek çekilmeyecek ve etrafa çarptırılmayacaktır. Depoların içinde, ambalajların onarımı, çivilenmesi, açılması ve patlayıcı maddelerin ambalajlarından çıkarılarak aktarılması gibi işlere kesinlikle izin verilmez. Bu işler ancak depo dışında, gereken güvenlik önlemleri alınmış özel bir yerde yapılır. Patlayıcı madde sandıklarının açılmasında bakır, bronz, alüminyum gibi yumuşak maddelerden yapılmış aletler kullanılacaktır. Demir çelikten yapılmış alet kullanmak yasaktır. Patlayıcı madde depolarında arızalı ve şüpheli dinamitlerin muayeneleri yapılmak üzere diğerlerinden ayrılarak muhafaza edilebilmeleri için bir tecrit deposu yapılacaktır. Patlayıcı maddelerin, üretimden kaynaklanan veya depoda uzun süre beklemeden dolayı özelliği yitirdiği muayene sonucu anlaşılması halinde ilgili mevzuat hükümleri esaslarına göre yok edilir.

14 YERÜSTÜ DİNAMİT DEPOLARI
Depo olanakları ölçüsünde, yerleşim yerlerinden uzak ve tek katlı olarak, bir patlama ihtimaline karşı uzaklara, tehlikeli parçalar saçmayacak malzemeyle ve geniş saçaklı olarak yapılır ve çatılar uygun olan hafif ve yanmaz malzemeyle örtülür. Depoların zemini, çivi, vida, herhangi bir yarık ve çatlak bulunmayan, düzgün, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz ve kolay temizlenir biçimde çimento şap veya mozaikle kaplanır. Depoların duvarları, nem geçirmez bir harçla çatlaksız ve düz olarak sıvanır, açık renkte badana edilir.

15 Pencereler çatıya yakın yükseklikte ve güneş ışınlarının doğrudan depo içine girmesini önleyecek biçimde yapılır. Pencerelerde demir parmaklıklar bulunur. Pencereler havalandırma amacıyla açıldığı zaman içeriye yabancı cisimlerin girmemesi için pencerelere sağlam pirinç ve galvaniz tel kafes konulur. Ayrıca dışarıya açılır ve içeriden mandallı sağlam tahta kapaklar yapılır. Depo içi sıcaklığın 25 C’yi geçmemesi için gerekli önlemler alınır. Havalandırma için havalandırma delikleri konulur. Bina içindeki zeminden çatıya kadar yapılan bacalar ve bunlara açılan havalandırma delikleri ile depoların havalandırılması sağlanır. Baca delikleri kuş, fare gibi hayvanların ve böceklerin girmesine engel olabilecek bakır ve pirinç tel kafeslerle örtülür.

16 Dış kapılar sağlam sac malzemeden ve çift kanatlı olarak yapılır, gizli kilit takılır. Kanatları dışarıya doğru açılır. İç kapılar, ahşap olarak yapılır. Yağmur olukları, yağmur mevsimlerinde sık sık kontrol edilerek çalışır durumda bulundurulmaları sağlanır. Su baskınına karşı binanın etrafına su kanalları açılır içeriye su girmesi önlenir. Depolarda Bayındırlık Bakanlığı’nca yayınlanan “Yıldırımlardan Korunma Tesisatı Umumi Fenni Şartname ve Talimatnamesi, hükümlerine uygun paratoner (yıldırımlık) yapılacaktır. Paratonerler kesinlikle depo binasından, duvarlardan ve çatısından izole edilecektir Paratonerler, her yıl yağmur ve dolu mevsiminden önce bir uzmana denettirilir. Belirlenen arıza ve eksiklikler derhal giderilir. Onarımın tamamlandığına ilişkin belge düzenlenerek, ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyeri dosyasında saklanır. Depo kapılarına ve girişte duvarların yanına depoya girenlerin vücudundaki statik elektrik yükünü boşaltmak amacıyla, ellerini sürecekleri 30x50 ebadında topraklanmış pirinç, bakır veya alüminyum levha bulundurulacaktır. Patlayıcı madde depolarının içinde; aydınlatma tesisatı, yalıtılmış tipteki armatürlerle ve bu konudaki mevzuata uygun olarak yapılır. Depo binası dışında ise aydınlatma saha sınırlarının dışına doğru çevrilmiş, projektörlerle yapılır.

17 Elektrik tesisatı ile statik elektrik statik elektrik donatımı bir yılı geçmeyen süreler içinde uzmanlarca bakım ve onarımdan geçirilir. İstenildiğinde gösterilmek üzere özel defterine yazılır. Patlayıcı madde depolarının çevresine yapılacak sütrelerde kullanılacak toprakta taş parçaları bulunmaz, sütrenin iç tarafının eğimi toprak yığınının elverdiği derecede dik olur. Toprak sütrenin, üzeri çimlendirilir. Yapılacak sütrenin, tabanı depo binasına 1.5 (bir buçuk) metre uzaktan başlar. Sütreler depo çatısının en üst noktasından en az 1 (bir) metre daha yüksek ve sütrenin üstü de en az 1 (bir) metre genişlikte olur. Sütre, depo binasını tamamen çevreliyorsa, geçiş için uygun giriş yerleri ve tüneller açılır.

18 Patlayıcı madde depoları için toprak sütre yerine, üst genişliği 50 (elli) santimden az olmayan, depo çatısının en üst noktasından en az bir metre daha yüksek taş veya üst genişliği 25 (yirmi beş) santimetre olan beton duvar yapılabilir. Depo engebeli bir arazide kurulmuş ve etrafında sütre görevini yapacak yüksek tümsekler varsa; toprak, taş veya beton sütrenin yalnız tehlike gösteren yana yapılmasıyla yetinilir. Patlayıcı madde depolarında en az 100 (yüz) metre uzaklıkta tel örgü çekilir veya denetim makamlarınca gerek görülürse duvar yapılır. Patlayıcı madde deposunun demiryolu ve karayollarının 775 metre; köy ve orman yolları, maden işletmesine ait yollar ile bir başka patlayıcı madde deposuna 155 metre; okul, hastahane, mabet, kışla, cezaevi, tiyatro, işyerleri, konut, çarşı gibi bina ve yerlere 1550 metre asgari güvenlik uzaklıklarının olması gerekir.

19 SATIN ALMA VE KULLANMA Patlayıcı madde almak ve kullanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, ikametgahlarını, işyerlerini, patlayıcı maddeyi hangi işte ve nerede kullanacaklarını bildiren ve aşağıdaki belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile valiliğe başvurarak İçişleri Bakanlığından satın alma ve kullanma izin belgesi almak zorundadırlar. a) Patlayıcı maddenin alıcısına veya cins ve miktarına göre depoda saklanması gerekiyorsa deponun izin belgesi b)Kullanılacak patlayıcı maddenin cins ve miktarlarını belirten patlayıcı madde ihtiyaç raporu c)Maden veya taş ocağı işletme ruhsatı d)Patlayıcı madde kullanacak kişinin bu tüzük hükümlerine göre verilmiş ateşleyici yeterlik belgesi e)Varsa daha önce alınmış ve kullanılmış satın alma ve kullanma izin belgesi Depolanmak ve kullanmak üzere izin belgesi alanlar, depolarının kapasitesinden çok patlayıcı madde satın alamazlar. Satın alma, depolama ve kullanma izin belgeleri, belgeyi veren makamdan izin alınmadan devredilemez.

20 Patlayıcı madde kazalarının, ölüm ve yaralanma olsun olmasın işveren vekili veya sorumlu müdür tarafından yerel güvenlik makamlarına ve Cumhuriyet savcılarına bildirilmesi zorunludur. İzin belgesi sahiplerinin bu yönergede belirtilen hususlara aykırı hareketleri belirlenmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için kendilerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Ateşleyici yeterlik belgesi almış olanların bu yönergede belirtilen hususlara aykırı davranışlarının belirlenmesi halinde bunun yinelenmemesi kendilerine yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderilememesi veya aykırı davranışın yinelenmesi halinde ilgililerin belgeleri geçici veya sürekli olarak geri alınır. Aykırılığın suç oluşturması halinde durum Cumhuriyet Savcılığına bildirmekle birlikte belgeler geçici veya sürekli olarak geri alınır. Patlayıcı maddeler belgesiz olarak taşındıkları, depolandıkları ve kullanıldıkları anlaşıldığında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 90. Maddesine göre zaptolunur.


"TAŞIMADA GENEL ESASLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları