Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap Verebilirlik – Performans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap Verebilirlik – Performans."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap Verebilirlik – Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları ve izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 11. Gün Kurumların kesin hesapları ve yıllık raporları 12. Gün İç kontrolün değerlendirmesi ve doğrulama beyanı Netra raporları 13. Gün Değerlendirmeler ve hesap verebilirlikteki rolü Hazine’de izleme projeleri 14. Gün : iki grup için de takım çalışması 15. Gün: Hesap verebilirlik ve piyasa odaklılık Hazine’den etik hesap verebilirlik örnekleri Haftanın programı

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 9. Gün 10 Ekim 2011

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Merkezi Hükümet Bütçe Yasası 16. Kısım. Muhasebe. Kamu kurumları, işletme maliyetlerini, operasyonel performans ve verimliliklerini ve uygulamanın gidişatını izlemek, yönetim ve hesap verebilirlikte diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere, performans muhasebesi, yönetim muhasebesi ve hükümet kararnamesinde yer alan diğer izleme sistemlerini düzenlemelidir. HÜKÜMET KURUMUNUN PERFORMANS RAPORLARI VE HESAP VEREBİLİRLİK- yasal dayanak (1/3)

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Merkezi Hükümet Bütçe Kararnamesi. 55. Kısım Performans ve yönetim muhasebe ve diğer izleme sistemleri. 41. kısımda öngörülenlere göre, kamu kurumlarının ekonomik ve güvenilir şekilde çalışmaları için operasyonel performans (performans hesap verebilirliği) izlemesi yapmaları gerekir. 1) Kamu kurumunun harici yönlendirmesi için gerekli olan bilgi; ve 2) Nihai hesaplar ve faaliyet raporunda sunulmak üzere 63. ve 65. kısımlarda öngörülen bilgi HÜKÜMET KURUMUNUN PERFORMANS RAPORLARI VE HESAP VEREBİLİRLİK- yasal dayanak (2/3)

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Performans hesapları ve diğer izleme sistemleri düzenlenirken, finans ve performansa ilişkin gerekli bilginin nihai hesaplarda yer alması ve o yılın faaliyet raporuyla geçmiş iki yılın faaliyet raporlarının kıyaslanabilmesi içi operasyonların sürekliliğinin göz önünde bulundurulması gerekir. Kamu kurumu, yönetim muhasebesini ve bunun yönetimdeki kullanımını kurumun performans sonuçlarına ulaşmasını ve 69. kısımda öngörülen iç kontrol prosedürlerini yerine getirmesini sağlayacak şekilde yapmalıdır. HÜKÜMET KURUMUNUN PERFORMANS RAPORLARI VE HESAP VEREBİLİRLİK- yasal dayanak (3/3)

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Performans yönetimi, kurumların performans hedeflerindeki başarısı için rapor hazırlamasını gerekli kılıyor. Yıllık rapor, kurumun sorumlu bakanlığa performans hedeflerindeki başarısını sunduğu yıllık incelemedir. Bakanlıklar da ilgili yıllık raporlarda hedeflerinin ve stratejilerinin başarısı konusunda detayları hazırlar. Yıllık Rapor

8 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Yıllık rapor ve mali beyanlara ek olarak kurumlar bazen harici ilgi grupları için de yıllık incelemeler hazırlar. Kurumun kurumsal imaj yaratmasına ve sürdürmesine yardım eder. Bunlar gönüllü hazırlanır ve yıllık raporla mali beyanların yerine geçmez. Bakanlığın operasyon dairesinin performans tanımı Merkezi Hükümet Nihai Hesaplar Raporu’nun bir parçasını oluşturur. İçeriği ve hazırlanması Merkezi Hükümet Bütçe Kararnamesinde yer alır ve hazırlayıcılar için bir dizi ayrı talimat mevcuttur. Yıllık raporlar ve diğer izleme bilgileri

9 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Örneğin, bir kurum 1 Ocak’tan 31 Temmuz’a kadar olan dönem için operasyonel performans raporunu her yıl Eylül ortasında hazırlar. 1 Ocak’tan 31 Aralık’a kadar olan dönemin yıllık incelemesi de bir sonraki yılın Mart ortasında hazırlanır. Bunlarda performans hedeflerine ulaşma başarısı performans anlaşmasına göre gerekli şekilde işlenir. Raporlar ilkbahar ve sonbahardaki müzakere seminerlerinde ve kurumla bakanlık arasındaki performans müzakerelerinde tartışılır. Bunlara ek olarak, kurumun yönetim grubu her çeyrekte performans anlaşmasının ne kadar iyi uygulandığını hakkında inceleme hazırlayabilir. Raporlar nasıl incelenmeli?

10 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Bir bütün halinde tek şekilde hazırlanır ve içeriğinde aşağıdakiler bulunur: : 1. Yıllık rapor 2. Ticari muhasebe şunlara dayalı olarak: – Gelir ve gider beyanı – Bilanço 3. Bütçe muhasebeye dayalı bütçe sonucu beyanı 4. Bu hesaplara ait notlar Mali beyanları doğrulamak için bilanço şartnameleri hazırlanır ve imzalanır Nihai hesaplar kamu kurumu yöneticisi tarafından onaylanır ve imzalanır. Bakanlığın nihai hesapları, bakanlığın başındaki sorumlu kişi tarafından onaylanır ve imzalanır. Muhasebe Ofislerinin Nihai Hesapları

11 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Bir kurum veya kuruluşun yıllık raporu, operasyonel performansın detaylarını ortaya koyar; nihai hesaplar ve performansın analizini sunar. Bakanlıklar ve bakanlığın performans hedeflerini onayladığı kurumlar, bütçe yılını takiben 15 Mart’a kadar operasyonları hakkında yıllık rapor hazırlamalıdır. Yıllık rapor hükümet kurumlarının hesap verebilirlik gerekliliğini kapsamlı şekilde içeren nihai hesaplar belgesidir. Hükümet kurumları, bütçeye uygunluk, gelirleri ve harcamaları, finansal konum ve operasyonel performansları hakkında doğru ve adil bilgi sağlamalıdır. (doğru ve adil görüş) Yıllık raporun içeriği hükümet bütçe kararnamesi ve Hazine tarafından belirlenen talimatlara dayanır. YILLIK RAPOR VE SONUÇLARIN RAPORU

12 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Yıllık raporun içindekiler: 1 Yönetim incelemesi 2 Performans tanımı 2.1 Politika etkililiği 2.2 Operasyonel performans 2.2.1 Operasyonel verimlilik ve gelişimi 2.2.2 Çıktılar ve kalite yönetimi 2.2.3 yönetim ve insan kaynaklarının gelişimi 2.3 Performans analizi ve sonuçlar 3 Mali beyanların analizi 4 Değerlendirme ve iç kontrol doğrulama beyanı 5 Değerlendirmelerin sonuçları 6 Hatalar ve yanlış kullanıma ilişkin özet bilgi YILLIK RAPOR VE SONUÇLARIN RAPORU

13 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Yıllık rapor tamamlanınca bakanlığa, Ulusal Denetim Ofisi ve Hazine’ye gönderilir. Ayrıca Hazine’nin sağladığı merkezi hükümet idaresinin internet raporları hizmetinde de yayınlanır. (http://www.netra.fi)http://www.netra.fi Kurumun nihai hesapları ve yıllık raporu kurumun kıdemli yönetimi tarafından doğrulanır ve imzalanır. İmzalanmasının amacı nihai hesapların kurumun yönetimi tarafından doğrulanmasını sağlamaktır. YILLIK RAPOR VE SONUÇLARIN RAPORU

14 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Yönetimin incelemesinin amacı geçmiş yıldaki operasyonların ve performansın değerlendirilmesidir. Operasyonlardaki temel değişiklere ve operasyon ortamına yer vermeli ve kurumun performansının nasıl olduğu ve nasıl geliştiği konusunda yönetimin görüşünü sunmaktır. Değerlendirme özelliği gereği kurum yönetimine geçmiş yılın sonuçları ve onları etkileyen etkenler hakkında kendi görüşlerini sunma fırsatı verir. Yönetimin incelemesi (1/2)

15 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kurumun hedeflerine ne kadar başarılı ulaştığı ve hedeflerle gerçek sonuçlar arasındaki olası farkların sebepleri konusunda bir değerlendirme de içermelidir. Operasyon ortamında herhangi bir değişiklik, operasyonel etkililiğin gelişimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları ve kurumun operasyonlarının toplumsal etkilerine yönetimin özellikle değinmesi gerekir. Yönetim ayrıca son yıllarda kurumun performansının nasıl geliştiğini ve yakın gelecekte nasıl gelişmesinin beklendiğini de değerlendirmelidir. Yönetimin İncelemesi(2/2)

16 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Finlandiya ve Türkiye’de performans raporlamanın yasal zeminini karşılaştırınız. Farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? Türkiye’de/ Finlandiya’da mevzuatı nasıl geliştirirdiniz? Performans raporlamada yönetimin incelemesinin rolü hakkında ne düşünüyorsunuz – bunun bir önemi var mıdır? Neden? Grup Tartışması

17 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Performans tanımının amacı, kurumun operasyonel performansı hakkında doğru ve adil görüş belirtmektir. Yıllık raporda bakanlık tarafından teyit edilmiş performans hedefleri (performans anlaşması) ve çıktılarının mukayesesi yer alır. Her bir performans hedefi için en az iki yıllık sonuçlar olmalıdır. Kurumun performans tanımı göstergeler kullanılarak ölçülür, ve dolayısıyla performans üzerine raporlamada da göstergeler kullanılmalıdır. Bu göstergelerdeki bilgi, sözel tanımlamalar ve değerlendirmelerle birleştirilebilir. YILLIK RAPORDA PERFORMANS TANIMI (1/2)

18 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Performans tanımı en gerekli ve en önemli bilgiye odaklanır. Hedefler hakkındaki raporlar kurumun kendi çabaları ve yönetiminden etkilenebilir. Performans anlaşmasında üzerinde mutabık kalınan ve stratejinin uygulanması için en gerekli kısım olan bilgi performans tanımında da en önemli kısımdır. Kurumun tüzüğünden kaynaklı görevlerini ne kadar iyi yerine getirdiğini ve kurumun kaynaklarının ne kadar önemli kısmını oluşturduğunu gösteren performans verileri de önemlidir. Mümkünse uzun vadeli hedefler de sunulmalıdır. Performans tanımı, temel performans kriterlerine uygun olarak düzenlenir ve şekillendirilir. YILLIK RAPORDA PERFORMANS TANIMI(2/2)

19 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Geniş toplumsal etkiler üzerine rapor hazırlama büyük ölçüde bakanlıkların sorumluluğudur. Yıllık raporlar, bakanlıklar ve kurum- kuruluşların operasyonel birimlerindeki sonuç hedeflerine ne kadar katkıda bulunduklarını detaylandırır. Bu raporlar, operasyonel şubenin toplumsal etkileriyle bakanlıklar, kurumlar ve kuruluşların operasyonel performansını ilişkilendirir. Etkililik değerlendirmesinin kapsamı kurumun yaptıklarına bağlıdır. Kurumların çoğu performans tanımlarında operasyonel verimlilik ve kalite yönetimi gibi operasyonel performansa odaklanır. Ancak, bakanlıkların raporlarında bakanlık görevleri daha stratejik olduğu için odak noktası daha çok toplumsal etkilerdir. Aktarmalar ve sermaye harcamalarının etkililiği hakkındaki verilere de ihtiyaç vardır. Bunlara hükümet destekleri, hükümet yardımı, örtülü ödenekler/yardımlar ve benzer aktarımlar ve sermaye harcamaları da dahildir. Politika etkililiği (1/2)

20 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Politika etkililiği raporları büyük ölçüde izleme ve değerlendirme verilerine dayanır. Raporlamada genellikle çalışmalardan ve raporlardan yararlanılır. Etkililik değerlendirme mümkün olduğunca göstergelere dayanmalıdır; bunlar da sözel tanımlar ve değerlendirme verileriyle birleştirilebilir. Genellikle tek bir yıl için verileri sunmak yeterli değildir. Yönelimleri gösterebilmek için birkaç yıla ait veriler zaman çizelgesi gibi örnekler şeklinde sunulmalıdır. Sonuç verileriyle birlikte uygun olan yerlerde diğer ülkelerden kıyaslamalı veriler de kullanılabilir. Politika etkililiği(2/2)

21 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kurumun ne kadar verimli çalıştığını gösterir. Hedefler kullanılan kaynaklara göre değerlendirilmelidir; önemli olan husus kaynakların ne kadar verimli şekilde tahsis edildiğini ve kullanıldığını keşfetmektir. Operasyonel verimlilik ekonomi göstergeleri ve verimlilik ile tanımlanır. Ayrıca, ücretlendirilen faaliyetlerin ve eş-finansmanlı faaliyetlerin verimliliği de karlılık ve maliyet-eşitlik verileriyle gösterilir. Maliyet muhasebesi ve ölçümü Fonksiyonel maliyet muhasebesi, operasyonel verimliliği ölçmek ve değerlendirmek için gerekli koşulları sağlar. Operasyonları ve performansları piyasada satılabilir bir ürün haline getirmek mümkün olduğunda ekonomiyi ve verimliliği ölçmek çok kolay hale gelir. Eğer fonksiyonu ürün haline getirmek mümkün değilse, ekonomi ve verimlilik gelişimi yerine kullanılacak başka niceliklerle gösterilebilir Yerine geçecek çeşitli nicelikler – alana göre, sürece göre, fonksiyona göre veya politika sektörüne göre maliyetler (kişi/yıl)- özel bir fonksiyonun maliyet gelişimini göstermek için kullanılabilir. Operasyonel verimlilik

22 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Ekonomi: birim maliyetler (çıktı başına euro) ve değişiklikler yüzde olarak gösterilir. Verimlilik: girdi ve çıktı arasındaki ilişki İş verimliliği Genel verimlilik Girdilere göre ölçülen çıktılar operasyonel hedefler ve müşteri ihtiyaçları ile ilgili olmalıdır. Operasyonel verimlilik / ekonomi ve verimlilik

23 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Örnek 1: ekonomi ve verimliliği ölçme Adalet Bakanlığı’nın idari sektöründe savcıların ofisleri ve yürütme yetkilileri ekonomiyi işlenilen konuların birim maliyetleri (ele alınan konu sayısı başına işletme maliyeti) üzerinden; verimliliği de kullanılan kişi-yıl başına ele alınan konu sayısı cinsinden ölçerler. Örnek 2: Ekonomi ölçümü Eğitim sağlayan kurumlar çoğunlukla maliyeti eğitim günü başına maliyet, eğitim programlarının maliyeti vey kişi başına düşen maliyet olarak ölçerler. Örnekler

24 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Örnek 3: Ekonomi ölçümü Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’nın idari sektörü; temel yol bakım birim maliyeti (yolda kilometre başına maliyet), güzergah bakım birim maliyeti (kilometre başına maliyet) ve taşımacılık şeritlerinin bakımı için birim maliyeti (şerit kilometresi başına maliyet) olarak ölçüm yapar. Örnek 4: Verimlilik ölçümü Finlandiya Araç İdaresi verimliliğini hizmet üretimi üzerinden ölçer. Alınan karar sayısını hizmet üretiminde kullanılan kişi-yıl sayısına bölerek kayıtların, verilen ruhsatların ve vergi kararlarının verimliliğini ölçer. Örnekler

25 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Ücretlendirilen faaliyetlerin karlılığı, yapılan satışlar ve kullanılan üretim faktörlerinin maliyetinin farkı olarak ölçülür (maliyet-eşitlik) Bu göstergeler, maliyet-eşitlik ve maliyet-eşitlik oranının başka kurumlardan ne kadar finansman alındığını veya bütçe-dışı kaynakların ne kadar kullanıldığını ve kurumun / kuruluşun kendisinin ne kadar katkıda bulunduğunu gösteren eş-finansmanlı operasyonlarda da kullanılır. Operasyonel verimlilik / Karlılık ve maliyet-eşitlik

26 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Ücretlendirilen faaliyetlerin maliyet-eşitlik hesaplamaları aşağıdaki alanlar için ayrı ayrı yapılır: 1. Kamu hukukuna tabii çıktılar 2. İş olarak yönetilen çıktılar (Devlete Ödenen Ücretler için Kriterler Kanunu’nda ‘diğer performanslar’ olarak geçen); 3. Her özel kanunun ayrı alan sayıldığı özel kanunlara göre kararlaştırılan ödemeler veya fiyatlandırılan çıktılar Operasyonel verimlilik / Karlılık ve maliyet-eşitlik

27 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kısaca, ücretlendirilen faaliyetlerin maliyet-eşitlik hesaplaması aşağıdaki gibidir: Operasyonel verimlilik / Karlılık ve maliyet-eşitlik + Ücretlendirilen faaliyetlerden gelir - Ayrı maliyetler - Müşterek maliyetlerin payı = Maliyet etkinlik

28 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kurum veya kuruluş tarafından üretilen çıktılar (mallar ve hizmetler) hakkında gerekli veriler ve hacmi. Kurumun hizmet kapasitesi, çıktılarının kalitesi ve müşteri memnuniyeti hakkında bilgi de verilir. Üretilen kamu mallarının miktarı her durumda verilemiyor ise, üretilen kamu mallarını temsil etmek üzere ikame edecek uygulanabilir yedek miktarlar kullanılmalıdır. Örneğin: denizcilik idaresinde kullanılan bakım yapılan şeritlerin kilometre sayısı, ya da sınırdaki görevlilerin sınır devriye saat sayısı Çıktılar ve kalite yönetimi

29 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Hizmet kapasitesi, kurum veya kuruluşun topluma bir bütün olarak ve özelinde müşterilere hizmet sunabilme yeteneği anlamına gelir. Kurumun hizmetlerinden müşteri memnuniyetini ve kurumun müşterilerine hizmet sunabilme kapasitesi için müşteri memnuniyetini de içerir. Bazı durumlarda (özellikle kamu malları örneğinde) hizmet kapasitesi, hem performansların kullanıcılarının (algılanan kalite) hem de vatandaşlar/ vergi mükelleflerinin bakış açısından incelenmelidir. Çıktılar ve kalite yönetimi

30 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kalite yönetimi aşağıdaki nicelikler aracılığıyla operasyonel süreçlerin kalitesi hakkında gerekli verileri içerebilir: İş yapma süresi, Sunma süresi, İşleme süresi, Bekleme süresi ve Hatasız çıktıların nasıl olduğu İşletme kalitesi ve süreç kalitesi hakkında daha kapsamlı bilgi de verilebilir ( örneğin kalite ödülleri kriterlerini ya da kalite standartlarını kullanarak). Çıktılar ve kalite yönetimi

31 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Çalışan sayısı, çalışan yapısı, iş yerinde esenlik, yetkinlik ve diğer soyut varlıklar, ve operasyonel yenilenme İşveren olarak Hükümet Ofisi kurumlara ve kuruluşlara ücretsiz VMBaro çalışan anketi sistemini sunar. bu sistem ile kurum, çalışanlarının iş memnuniyetini ve bordro sisteminin işlevselliğini izleyebilmek için göstergeler temin edebilir ve farklı gruplamalar sayesinde kıyaslanabilir bilgi edinebilir. Yönetim ve insan kaynaklarının gelişimi

32 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Ulaşılan performans analiz edilir. Analize dayalı oluşturulan sonuçlar ve gelişme önerileri sunulur. Performans analizinde en azından aşağıdaki noktalara değinilmelidir. Hedefler ve sonuçlar arasındaki farklar; bunların sebepleri; Üretilen çıktıların kullanılan kaynaklara oranı; Operasyonel toplumsal etkilerin kullanılan kaynaklara oranı; Operasyonel performansın politika-etkililiği performansına oranı. Kontrol ve operasyonların nasıl geliştirileceğine dair sonuçlar analiz edilen bilgiye dayanılarak sunulur. Performans bilgisinin analizi ve Sonuçlar

33 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Finansların gelişimi ve yapısına ilişkin mali beyanlardaki hususlar ve finans-performans arasındaki bağlantılar da açıklanır. Amacı paranın nasıl ve nerede kullanıldığını analiz etmektir. Buradaki nesne şunlar olabilir: Finansman yapısı, Bütçe sonucu, Gelir beyanı ve Harcamalar ya da bilanço bilgisi Burada analiz rakamların ne kadar değiştiğini değil de neden değiştiğini açıklamayı içerir. Mali beyanların analizi

34 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kurumların yıllık raporları artan şekilde performans hedeflerine ne kadar ulaşıldığının değerlendirmesini içeriyor. Ancak, sonuçların analizi genellikle kusurlu. Örneğin, hedeflerle sonuçların uymadığı yerlerde verilen sebepler yeterli derecede açıklanmıyor; ya da Daha uygun hedeflere ihtiyaç olup olmadığı veya operasyonların zenginleştirilmesi gerektiğine dair açıklama yetersiz. Operasyonel performansı değerlendirirken önemli olan sadece hedeflere ulaşılması değil de bu hedeflere ulaşırken ne kadar kaynak kullanıldığıdır. Operasyonların planlanması ve kontrolünde buradaki raporlar ve bilgiler hala daha yeterli seviyede kullanılmıyor. Performans raporlarına ilişkin Finlandiya’daki eksiklikler

35 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 İyi bir performans raporu nasıl olur? İyi bir performans raporunun temel unsurlarını ve özelliklerini listeleyiniz. Vergi İdaresi’nin yıllık raporunun içeriğini analiz ediniz. (performans tanımı) Olumlu Olumsuz Grup Tartışması


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap Verebilirlik – Performans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları