Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki Arazi Düzenleme Çalışmalarındaki Derecelendirme ve Değişim Standartları Damla KARTALKANAT

2 İçindekiler Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları
Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki Arazi Düzenleme Çalışmalarında Kıyaslama Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Derecelendirme Uygulamaları Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme ve Değişim Standartları Sonuçlar

3 Arazi Düzenleme Çalışmaları
Dünyanın değişik bölgelerinde uygulanmaya başlanmış olan araziden yararlanma ilkeleri yepyeni bir düşüncenin öncüsü olmuştur. Özellikle son yıllarda dünya nüfusunun artış hızının akıl almaz boyutlara ulaşması yanında insanların doğal kaynakları kullanmasındaki aşırılığı ile meydana gelen sorunlar, telafisi mümkün olmayacak sonuçları hatta yer yer felaketleri beraberinde getirmektedir. (Tunçdilek, 1985). Dünya’da ilk defa 16. yüzyılda uygulanmaya başlanılan arazi toplulaştırması çalışmaları, özellikle 19.yüzyılda büyük bir hız kazanmıştır. Günümüzde ise pek çok gelişmiş ve kimi gelişmekte olan ülkeler, arazi toplulaştırması işlemlerini ve ayrıca diğer toprak ile tarım reformu uygulamalarını da tamamlamışlardır.

4 Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları
Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi , bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir. Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları uzun bir süredir yapılmasına karşın, uygulanan proje sayısı ve alanı istenilen düzeyde değildir. Bunun en önemli nedeni, diğer faktörlerin yanı sıra arazi toplulaştırma çalışmalarının çok zaman alıcı ve kişisel becerilere bağlı olarak uygulanışıdır. (Buker ve ark., 1988). Ancak son yıllarda arazi toplulaştırması çalışmalarının önemi ve gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış ve bu konuda yapılan çalışmaların miktarında da göreceli bir artışın olduğu gözlenmiştir.

5 Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları
Arazi toplulaştırması basit olarak, bir kişiye ya da tarımsal işletmeye (tarım yapan aileye) ait dağınık durumda, şekilleri işlemeye uygun olmayan tarım parsellerinin, bir araya getirilmesi işlemidir (Şekil 1). Uygulama çalışmaları eski KHGM (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ve TRGM (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır. Şekil 1. Arazi toplulaştırması çalışması örneği (öncesi-sonrası) Çakırköy (Çukurova)

6 Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları
Batılı ülkelerde özellikle Almanya, Fransa Hollanda, İsviçre ve Avusturya’da bu konuda yapılan çalışmalar oldukça başarılı olmuştur. Bu ülkelerde toplu olarak kırsal kalkınma projeleri genellikle kırsal alanlarda yaşayan çiftçi halkı ve onların işletmelerini büyük ölçüde iyileştirerek dağınık parsellerin bir araya getirilmesini sağlamıştır.

7 Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları
Avrupa Ülkelerinde toplu olarak kırsal kalkınma projelerinde; bayındırlık planları spor alanları, rekreasyon alanları eğitim tesisi ve sosyal hizmet tesisleri tarımsal altyapı dediğimiz sulama, drenaj kanalları tarla içi yolları, kanalizasyon, elektrifikasyon gibi alt yapı hizmetleri için gerekli alanlar toplulaştırma planları içerisinde kamulaştırma yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Avrupa ülkelerinde toplu kırsal kalkınma projeleri içinde toplulaştırma ile ulaşım durumu yeniden düzenlenmiş, mesafeler kısalmış, zaman ve işgücü kaybı büyük ölçüde önlenmiş ayrıca gelecekte yapılacak düzenlemeler için arazi tahsisleri yapılmıştır. Böylece toplu kırsal kalkınma projeleri içerisinde arazi düzenlemesi, toplulaştırma ile tüm kırsal alanlar arasındaki yaşam standartları farkı en aza indirilmiştir.

8 Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları
Avrupa Birliği ortalamasına göre 10,0-49,9 hektar arası araziye sahip işletmeler toplam işletmelerin %30,8’ini oluşturmaktadır. Fransa’da % 52,5, Almanya’da % 45,8, Hollanda’da % 53,1 ve İngiltere’de % 42,2 oranında olan 10,0- 49,9 hektar araziye sahip işletmeler Avrupa Birliğinin tarımsal üretiminde orta ve büyük işletmelerin yaygınlığını göstermektedir

9 Türkiye ve Batılı Ülkelerde Arazi Düzenlemede Kıyaslama
Ülkemizde 1980 tarım sayımı sonuçlarına göre,1-99 dekar arasında araziye sahip işletmeler, tüm işletmelerin % 81.8’ini oluşturmaktadır. Aşadağıdaki çizelge ile Türkiye için verilen değerler kıyaslandığında da anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki tarımsal alt yapı iyileştirilmeden tarım sektörü çalışanlarının hayat standartlarını yükseltmek ve Avrupa topluluğu ülkeleri ile rekabet etmek mümkün görülmemektedir. Çizelge 1. Avrupa topluluğu ülkelerinde tarımsal işletmelerin sayısı ve arazi

10 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE İŞLEM SAFHALARI 1-Yer Teslimi 2-İş Programı 3-Halihazır 4-Sayısallaştırma 5-Derecelendirme 6-Blok Planları 7-Mülakat Çalışmaları 8-Figüre Kabul Komisyonu 9-Yol Yapım İşleri 10-Parselasyon Aşaması 11-Parselasyon Planlarının Onayı 12-Dere Islahı Ve Drenaj Çalışmaları 13-Tarla Sınırı Düzeltme 14-Tescil 15-Geçici Kabul 16-Kesin Kabul -- Biz burada Derecelendirme işlem adımlarıyla ilgileneceğiz.

11 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
1934 yılında yapılan toprak değerini gösteren haritalar hala derecelendirmede kullanılıyor ancak bazı durumlarda gerektiği takdirde derecelendirme yapılabiliyor. Toprak etüt çalışması köylüler tarafından yapılıyor. Herhangi bir laboratuar işlemi yapılmıyor. Toprağın profili köylüler tarafından bir çubukla 20 m.’de bir alınarak değerlendiriliyor. Derecelendirme 3 farklı türde yapılmaktadır. 1. Tarım Topraklarında 2. Orman Topraklarında 3. Yerleşik Alanlarda Yapılan Derecelendirme (Alım satım rayiç bedel üzerinden derecelendirme)

12 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Arazi Toplulaştırma çalışmalarında, arazilerin derecelendirme önemli aşamalardan biridir. Derecelendirmede amaç arazilerin değerlerinin belli kriterlere göre elde edilmesidir.1979 tarihli ATT’nün 2. maddesine dayanarak düzenlenen Arazi Toplulaştırma Yönetmeliği (ATY) ve 3083 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanan uygulama yönetmeliği ve teknik talimatta derecelendirme ile ilgili hükümler yer almıştır.Uygulamada derecelendirme ve derecelerin dönüşümü bu hükümlere göre derecelendirme kurulu tarafından yapılmaktadır. Derecelendirme Kurulları ATT’e göre sayılı yasaya göre -Ziraat Yüksek Mühendisi Komisyon başkanı(Gen.Müd) -2 Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi -Arazisi toplulaştırılıcak 2çiftçi çiftçi -1 kişide köylerde köy muhtarı kişide köylerde köy muhtarı belediyelerde belediye başkanıdır belediyelerde bel. başkanıdır.

13 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Derecelendirmede seçim ve arazi çalışmaları her köy için ayrı ayrı yapılır.İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde bir hafta sonra aynı yer ve zamanda 2. toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz ve sonuçlar tutanakla tespit edilir. (Yönetmelik madde 25) Derecelendirme listeleri ve haritaları 15 gün süreyle ilan edilir ve tutanağa bağlanır. İlan tarihinden itibaren 20 gün içerisinde itirazlar yazılı olarak derecelendirme komisyon başkanlığına yapılır. Bu itirazlara 15 gün içerisinde cevap verilmelidir. (Yönetmelik madde26)

14 ATT ve 3083 sayılı yasa arasındaki Farklar
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme ATT ve 3083 sayılı yasa arasındaki Farklar 3083 sayılı yasaya göre;toplulaştırma işlemlerinde toprağın uygulama tarihindeki rayiç bedeli,verimliliği,özellikleri,yerleşim yerlerine olan uzaklığı,konumu gibi unsurlar esas alınarak değiştirilicek toprak ile denkliği sağlanmaktadır. ATT’ne göre derecelendirmede ise;Toprak endeksi,üretkenlik,üretkenlik,ürün verim oranları,parsellerin Konumu esas alınır. --Buradan derecelendirme ile ilgili uygulamalardaki en önemli farklılığın,3083 sayılı yasada rayiç bedellerin de dikkate alınmasına karşın ATT’de bu unsurun değerlendirmeye alınmaması olduğu görülmektedir.

15 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Arazi Toplulaştırmasında Değer Biçme Uygulamaları 1)KHGM Tarafından Yapılan Toplulaştırmada Değer Biçme Uygulamaları KHGM(Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan toplulaştırmalarda parsellerin derecelendirilmesi ve her derecenin diğer derecelere denkliğinin belirlenmesi ATY’ne göre yapılmaktadır. Parsellerin derecelendirme işlemleri parsel endeksine göre yapılmaktadır.Parsel endeksi,toprak etüdü sonuçlarına göre elde edilen toprak endeksinin %70’ine verimlilik ve konum için belirlenen endeks puanlarının ilavesi ile bulunur.

16 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Arazi Toplulaştırma Yönetmeliğinin 4. maddesine göre tarım parsellerinden 1. dereceden 7. dereceye kadar olanlar kendi aralarında. 8. dereceden 10- dereceye kadar olanlarda kendi aralarında toplulaştırılırlar. Parsel endeks değerine göre parsellerin dereceleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:. Tespit edilen parsel endeksine göre parsellerin derecelendirilmesi aşağıdaki çizelgeye göre yapılır. .(Çay,2001) Çizelge 2. . Parsel endeks değerine göre parsel dereceleri

17 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Görüldüğü üzere parsel endeksinin bulunması için 3 faktör gerekmektedir. Bu faktörler; Toprak Endeksi(T.E) Verimlilik Endeksi(V) Parsellerin Konumudur(K) Toprak Endeksi:Toprak profil grubu(A), üst toprak bünyesi(B),arazinin eğimi(C) ve diğer özellikler (X) olarak anılan tuzluluk,alkalilik,Ph,drenaj,erozyon faktörlerine göre bulunmaktadır.Toprak endeksi arasında puanlandırılmaktadır.Burada toprak endeksi; T.E=A*B*C*X olarak ifade edilir.

18 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Verimlilik endeksi:Derecelendirme kurulu tarafından araştırma veya verimlilik analiz sonuçlarına göre ve parseller üzerinde yapılacak gözlemlere dayanılarak örnek parseller bazında belirlenmektedir.Verimlilik endeks puanları 0-10 arasında puanlandırılmakta ve örnek parsellerde bulunan değerlere göre de diğer parsellerin puanlandırma işlemleri yapılmaktadır. Parsel Endeksi:Parsel konumu için puanlama da kurul üyelerinin kabul edeceği esaslara göre ,parsellerin yerleşim merkezine uzaklığı,şekli,yol durumu v.b.unsurlar dikkate alınarak belirlenmekte ve prsel konumu için 0-20 arasında tek bir puan verilmektedir Parsel endekleri belirlendikten sonra derecelerin birbirine dönüşümleri ve bu dönüşümlere göre de toplulaştırma sonrası arazilerin mal sahiplerine geri verilmesi işlemleri yapılmaktadır.Bu işlemler; a)Arazide aynı derece içinde kalan parsel endekslerinin ağırlıklı ortalaması bulunmakta b)Her derece için ortalama endeks rakamları bulunduktan sonra bunlar birbirine bölünerek dönüşüm katsayıları belirlenmekte c)Yeni planlama ve tahsis bu katsayılara göre yapılmaktadır.

19 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
2)TRGM Tarafından Yapılan Toplulaştırmalarda Değer Biçme Uygulamaları TRGM(Toprak ve Reform Genel Müdürlüğü) tarafındn yapılan toplulaştımalarda ,derecelendirme ve derecelerin birbirine denkliği 3083 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanan teknik talimata göre yapılmaktadır.Buna göre proje alanında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile devlete ait arazinin verimlilikleri,konumu,işletme merkezine ve pazara uzaklıkları,parsel büyüklüğü ve şekli gibi özelliklerden dikkate alınarak bulunan rayiç bedeller ile toprak özelliklerinden yararlanılarak parsellerin derecelendirmesi ve derecleerin diğer derecelere denkliği belirlenmektedir Burada söz konusu toprak endeksinin bulunması için daha önce KHGM uygulamalrında açıklandığı gibi yapılmaktadır Parselin tümü için tek bir rayiç bedel puanı verilebileceği gibi,değişik toprak özellikleri gösteren alanlarda farklı rayiç bedel puanları da verilebilmektedir.

20 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Parsellerin derecelendirme işlemleri Parsel Birim Değerine(PBD) göre yapılamaktadır.Parsel birim değeri toprak endeksi ve rayiç bedelin ortalaması alınarak bulunmaktadır.Bu oran; Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Parsel Birim Değeri PBD’i en yüksek olan arazi,1. derece kabul edilmekte ve PBD’i en düşük olana doğru sıralama yapılarak dereceler oluşturulmakta,buna göre de denkleştirme katsayıları bulunmaktadır.Bunun yanısıra birden fazla toprak endeksi ve rayiç bedel puanına sahip parsellerde PBD’i birden fazla olmaktadır. Toplulaştırma alanlarındaki sulu ve kuru arazilerin derecelendirilmesi ise ayrı ayrı yapılmaktadır.Ancak çifçinin isteği veya zorunlu nedenlerle sulu arazinin kuru araziye,kuru arazinin de sulu araziye dönüştürülmesinde Bakanlar kurulunca belirlenen sulu ve kuru arazi dağıtım normları dikkate alınır.(Yönetmelik madde 46)

21 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Çizelge 3.Derecelendirme Denklik Tablosu

22 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Sonuç Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları yapan KHGM ve TRGM değer biçme uygulamaları birbirine benzemektedir fakat farklı yasal dayanaklara bağlıdır. Türkiye’de henüz özel bir toplulaştırma yasasının olmaması.değer biçmede bu kurumlar tarafından farklı farklı unsurların dikkate alınması sonucunu doğurmuştur. KHGM ve TRGM tarafından yapılan değer biçme uygulamalarında elde edilen sonuçların arazi değerlerinde ne miktarda bir farklılık yarattığı ise bilinmemektedir. Bu nedenle iki kurumun yaptığı değer biçme uygulamaları araştırılmalı,farklılıkların değeri nasıl etkilediği ortaya çıkartılmalı ve toplulaştırmada en uygun değer takdiri çalışmasının nasıl olması gerektiği konusunda öneriler geliştirilmelidir.

23 Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Arazi Düzenleme Çalışmalarında Kullanılan Derecelendirme İşleminde Farklı Bir Yöntem Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi

24 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi
Günümüze kadar kullanılmakta olan eski arazi derecelendirme yöntemlerinin sakıncalarını ve eksik yönlerini tespit eden ülkeler, bu eski yöntemlerden vazgeçerek günümüzün sosyo-ekonomik, teknik ve bilimsel düzeylerine bağlı olarak geliştirilmiş yeni yöntemleri toplulaştırma alanlarındaki arazilerin derecelendirilmesinde kullanmaya başlamışlardır. Ülkemizde de bu eksikliği giderecek yeni bir arazi derecelendirme yönteminin ön çalışmaları Şenol (1983) tarafından tamamlanarak metot, ülke düzeyinde tartışmaya açılmıştır. Korkuteli-Osmankalfalar köyü tarım arazilerinde yapılan araştırmada ise araştırma alanı arazilerinin arazi toplulaştırması çalışmalarında kullanılmak üzere “Arazi Derecelendirmesi” işlemlerinde yukarıda sözü edilen “Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi” uygulanarak, yöntemin eksik yönleri ve geliştirilebilirliği araştırılmıştır.

25 Şekil 2.Korkuteli-Osmankalfalar köyü
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Şekil 2.Korkuteli-Osmankalfalar köyü

26 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi
Araştırmada Korkuteli-Osmankalfalar köyü tarım arazilerinde yapılan Detaylı Temel Toprak Etüt ve Haritalama raporundan (Sarı ve ark, 1997a) elde edilen 11 farklı toprak serisine ait 31 haritalama ünitesi, yeni bir niceliksel metot olan ve FAO (1977) Arazi Değerlendirme ilkeleri doğrultusunda geliştirilen Şenol Arazi Değerlendirme Sisteminin öngördüğü metotlar dahilinde değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalarda arazi türleri ve arazi karakteristikleri belirlenmiş bu işlemler sonucundaaraştırma alanında yer alan 31 farklı haritalama ünitesi için, toplam 31 ayrı TE endeksi değeri tespit edilmiştir. Bir toplulaştırma alanı için son derece fazla ve oldukça da karmaşık olan toprak endeksi değerlerinin daha iyi anlaşılabilir, yorumlanabilir ve belki de en önemlisi, uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla yeni bir sistem yaklaşımı geliştirilmiştir.

27 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi
Yeni sistem yaklaşımında, araştırma alanı arazilerinde toprak etütleri ile tespit edilmiş bulunan 31 farklı haritalama ünitesi faz özellikleri yönünden farklılık gösteren sekiz ana blokta gerçekleştirilmiştir. Bu yeni arazi düzenlemesine göre hesaplanan TE değerleri, birleştirilmiş TE değerleri şeklinde Çizelge 4.'de verilmiştir. Çizelge 4.Birleştirilmiş Toprak Endeksleri

28 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme

29 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Sonuç Bu araştırma ile arazi toplulaştırma çalışmalarının en önemli ve belki de en hassas bir konusu olan arazi derecelendirmesi aşamasında ülkemiz için başarı ile kullanılabilecek etkin bir arazi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda FAO’nun uluslararası düzeyde geliştirmiş olduğu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanarak ülkemiz koşullarında denenmek amacıyla Şenol (1983) tarafından takdim edilmiş olan yeni bir arazi derecelendirme yöntemi test edilmiştir. Bu araştırma ile arazi toplulaştırma çalışmalarının en önemli ve belki de en hassas bir konusu olan arazi derecelendirmesi aşamasında ülkemiz için başarı ile kullanılabilecek etkin bir arazi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda FAO’nun uluslararası düzeyde geliştirmiş olduğu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanarak ülkemiz koşullarında denenmek amacıyla Şenol (1983) tarafından takdim edilmiş olan yeni bir arazi derecelendirme yöntemi test edilmiştir. Söz konusu yöntemin arazi derecelendirme çalışmalarında başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, çalışma alanlarının fiziksel, sosyal ve ekonomik verilerinin daha sağlıklı bir şekilde toplanması gerekmektedir

30 Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Batılı Ülkelerdeki Derecelendirme işlemleriyle ilgili Almanya Federal Hükümet Doğa Koruma Çevre Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı tarafından düzenlenen, Nord Rhein Westfallen (NRW) Eyaletinde bulunan arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. Nrw Eyaletinde derecelendirme çalışmaları ilk olarak 1934 yılında vergiye dayalı olarak toprak derecelendirme yasası ile yapılmıştır. Bu uygulamadan önceki tarihlerde sadece işletmelerin nereye yakın olduğu önemliyken ilk kez o zaman toprağın verimliliği değerlendirildi. İlk amaç vergilendirmede kullanım olsa da bu değerlendirme toprak düzenlemelerde yer değişimlerinde karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Bu değerlendirme işlemi tüm Almanya için kıyas yapılabilmesi için gerçekleştirilmiştir.

31 Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Şekil 3.NRW Eyaleti

32 Sonuçlar Ve Öneriler Derecelendirme kurulundaki yerel üyelerin tarafsız ve tecrübeli mahalli bilirkişilerden komisyona girmeleri temin edilmeli ve bunların tecrübelerinden faydalanılması sağlanmalıdır.(taka,1993). Derecelendirme komisyonu üyeleri arasına Harita mühendisi ilave olmalıdır.Konum endeksini belirlerken mutlaka harita mühendisinden faydalanmalı ve konum endeksinden kaynaklanan hataların giderilmesi gerekmektedir.(Çay,T.,2005) Derecelendirme haritaları çiftçilerin her zaman görebileceği ilan yerlerine asılmalı, parsel numaraları ve endeksler herkesin okuyabileceği büyüklükte bütün mevkiler ve sabit tesisler üzerine işlenmelidir. Derecelendirme haritalarının askı sürelerini on beş günden otuz güne çıkarmak gerekmektedir. Toplulaştırma mahallinde oturmayan işletmelerin mağduriyetleri giderilmelidir.

33 Sonuçlar Ve Öneriler Coğrafi Bilgi Sisteminin sunduğu olanaklar toplulaştırma projelerindeki derecelendirme çalışmalarında kullanılacak niteliktedir. Cografi bilgi sisteminin kullanılması ile hem eski mülkiyet durumu sorgulanabilir bir bicime dönüşmekte hem de alan ve değer hesaplamaları kolaylaşmaktadır. Ayrıca yapılan tüm işlemler haksızlıkları giderecek biçimde doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucu olarak derecelendirme çalışmaları yapılırken, derece sınırlarının geçeceği yerleri belirlenmesinde parsel sınırlarına bakılmaksızın arazi ve doğa gerçeğine göre hareket edilmesi olanağı yaratılmaktadır.

34 Kaynaklar Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Toprak Derecelendirme Çalışmalarına Yeni Bir Yaklaşım,E.Işıl Demirtaş, Mustafa Sarı,N.Kemal Sönmez Sevda Altunbaş Kırsal Alan Düzenleme Prejelerinde Blok Planlamasından Ve Derecelendirme Haritalarından Doğan Sorunlar Turgut Ayten, Hasan Çağla, Sabahattin Akkuş, Fuat Başçiftçi, Seyit Ali Yılmaz, Beytullah Yalçın Türkiye’de Arazi Düzenlemesinde Değer Biçme Uygulamaları Arş.Gör.Gülşen Keskin Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi Zeki Boyraz,önder Üstündağ (E-journal Of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 3article Number: C0076) Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak“arazi Toplulaştırması”ziya Parlak 2010 Arazı Toplulaştırmasında Parsel Değer sayılarının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak belirlenmesi yrd. Doç..Dr. Kemal S. Gundogdu, Aras.Gor.Tu Lin Akkaya,Prof.Dr. Ismet Arıcı

35 Sabırla İnlediğiniz İçin Teşekkürler


"SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları