Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki Arazi Düzenleme Çalışmalarındaki Derecelendirme ve De ğ işim Standartları Damla KARTALKANAT 091205034 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki Arazi Düzenleme Çalışmalarındaki Derecelendirme ve De ğ işim Standartları Damla KARTALKANAT 091205034 1."— Sunum transkripti:

1 Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki Arazi Düzenleme Çalışmalarındaki Derecelendirme ve De ğ işim Standartları Damla KARTALKANAT 091205034 1

2   Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları  Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları  Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki Arazi Düzenleme Çalışmalarında Kıyaslama  Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme  Derecelendirme Uygulamaları  Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme ve De ğ işim Standartları  Sonuçlar İ çindekiler 2

3  Arazi Düzenleme Çalışmaları Dünyanın de ğ işik bölgelerinde uygulanmaya başlanmış olan araziden yararlanma ilkeleri yepyeni bir düşüncenin öncüsü olmuştur. Özellikle son yıllarda dünya nüfusunun artış hızının akıl almaz boyutlara ulaşması yanında insanların do ğ al kaynakları kullanmasındaki aşırılı ğ ı ile meydana gelen sorunlar, telafisi mümkün olmayacak sonuçları hatta yer yer felaketleri beraberinde getirmektedir. (Tunçdilek, 1985). Dünya’da ilk defa 16. yüzyılda uygulanmaya başlanılan arazi toplulaştırması çalışmaları, özellikle 19.yüzyılda büyük bir hız kazanmıştır. Günümüzde ise pek çok gelişmiş ve kimi gelişmekte olan ülkeler, arazi toplulaştırması işlemlerini ve ayrıca di ğ er toprak ile tarım reformu uygulamalarını da tamamlamışlardır. 3

4  Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, da ğ ılmış, şekilleri bozulmuş da ğ ınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir. Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları uzun bir süredir yapılmasına karşın, uygulanan proje sayısı ve alanı istenilen düzeyde de ğ ildir. Bunun en önemli nedeni, di ğ er faktörlerin yanı sıra arazi toplulaştırma çalışmalarının çok zaman alıcı ve kişisel becerilere ba ğ lı olarak uygulanışıdır. (Buker ve ark., 1988). Ancak son yıllarda arazi toplulaştırması çalışmalarının önemi ve gereklili ğ i bir kez daha ortaya çıkmış ve bu konuda yapılan çalışmaların miktarında da göreceli bir artışın oldu ğ u gözlenmiştir. 4

5  Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları Arazi toplulaştırması basit olarak, bir kişiye ya da tarımsal işletmeye (tarım yapan aileye) ait da ğ ınık durumda, şekilleri işlemeye uygun olmayan tarım parsellerinin, bir araya getirilmesi işlemidir (Şekil 1). Uygulama çalışmaları eski KHGM (Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü) ve TRGM (Tarım Reformu Genel Müdürlü ğ ü) tarafından yapılmaktadır. Şekil 1. Arazi toplulaştırması çalışması örne ğ i (öncesi-sonrası) Çakırköy (Çukurova) 5

6  Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları Batılı ülkelerde özellikle Almanya, Fransa Hollanda, İ sviçre ve Avusturya’da bu konuda yapılan çalışmalar oldukça başarılı olmuştur. Bu ülkelerde toplu olarak kırsal kalkınma projeleri genellikle kırsal alanlarda yaşayan çiftçi halkı ve onların işletmelerini büyük ölçüde iyileştirerek da ğ ınık parsellerin bir araya getirilmesini sa ğ lamıştır. 6

7  Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları Avrupa Ülkelerinde toplu olarak kırsal kalkınma projelerinde; bayındırlık planları spor alanları, rekreasyon alanları e ğ itim tesisi ve sosyal hizmet tesisleri tarımsal altyapı dedi ğ imiz sulama, drenaj kanalları tarla içi yolları, kanalizasyon, elektrifikasyon gibi alt yapı hizmetleri için gerekli alanlar toplulaştırma planları içerisinde kamulaştırma yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Avrupa ülkelerinde toplu kırsal kalkınma projeleri içinde toplulaştırma ile ulaşım durumu yeniden düzenlenmiş, mesafeler kısalmış, zaman ve işgücü kaybı büyük ölçüde önlenmiş ayrıca gelecekte yapılacak düzenlemeler için arazi tahsisleri yapılmıştır. Böylece toplu kırsal kalkınma projeleri içerisinde arazi düzenlemesi, toplulaştırma ile tüm kırsal alanlar arasındaki yaşam standartları farkı en aza indirilmiştir. 7

8  Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları Avrupa Birli ğ i ortalamasına göre 10,0-49,9 hektar arası araziye sahip işletmeler toplam işletmelerin %30,8’ini oluşturmaktadır. Fransa’da % 52,5, Almanya’da % 45,8, Hollanda’da % 53,1 ve İ ngiltere’de % 42,2 oranında olan 10,0- 49,9 hektar araziye sahip işletmeler Avrupa Birli ğ inin tarımsal üretiminde orta ve büyük işletmelerin yaygınlı ğ ını göstermektedir 8

9  Türkiye ve Batılı Ülkelerde Arazi Düzenlemede Kıyaslama Ülkemizde 1980 tarım sayımı sonuçlarına göre,1-99 dekar arasında araziye sahip işletmeler, tüm işletmelerin % 81.8’ini oluşturmaktadır. Aşada ğ ıdaki çizelge ile Türkiye için verilen de ğ erler kıyaslandı ğ ında da anlaşılaca ğ ı üzere, ülkemizdeki tarımsal alt yapı iyileştirilmeden tarım sektörü çalışanlarının hayat standartlarını yükseltmek ve Avrupa toplulu ğ u ülkeleri ile rekabet etmek mümkün görülmemektedir. Çizelge 1. Avrupa toplulu ğ u ülkelerinde tarımsal işletmelerin sayısı ve arazi 9

10  Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme TOPLULAŞTIRMA PROJELER İ NDE İ ŞLEM SAFHALARI 1-Yer Teslimi 2- İ ş Programı 3-Halihazır 4-Sayısallaştırma 5-Derecelendirme 6-Blok Planları 7-Mülakat Çalışmaları 8-Figüre Kabul Komisyonu 9-Yol Yapım İ şleri 10-Parselasyon Aşaması 11-Parselasyon Planlarının Onayı 12-Dere Islahı Ve Drenaj Çalışmaları 13-Tarla Sınırı Düzeltme 14-Tescil 15-Geçici Kabul 16-Kesin Kabul -- Biz burada Derecelendirme işlem adımlarıyla ilgilenece ğ iz. 10

11  Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Derecelendirme, 1934 yılında yapılan toprak de ğ erini gösteren haritalar hala derecelendirmede kullanılıyor ancak bazı durumlarda gerekti ğ i takdirde derecelendirme yapılabiliyor. Toprak etüt çalışması köylüler tarafından yapılıyor. Herhangi bir laboratuar işlemi yapılmıyor. Topra ğ ın profili köylüler tarafından bir çubukla 20 m.’de bir alınarak de ğ erlend iriliyor. Derecelendirme 3 farklı türde yapılmaktadır. 1. Tarım Topraklarında 2. Orman Topraklarında 3. Yerleşik Alanlarda Yapılan Derecelendirme (Alım satım rayiç bedel üzerinden derecelendirme) 11

12  Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Arazi Toplulaştırma çalışmalarında, arazilerin derecelendirme önemli aşamalardan biridir. Derecelendirmede amaç arazilerin de ğ erlerinin belli kriterlere göre elde edilmesidir.1979 tarihli ATT’nün 2. maddesine dayanarak düzenlenen Arazi Toplulaştırma Yönetmeli ğ i (ATY) ve 3083 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanan uygulama yönetmeli ğ i ve teknik talimatta derecelendirme ile ilgili hükümler yer almıştır.Uygulamada derecelendirme ve derecelerin dönüşümü bu hükümlere göre derecelendirme kurulu tarafından yapılmaktadır. Derecelendirme Kurulları ATT’e göre 3083 sayılı yasaya göre -Ziraat Yüksek Mühendisi -Komisyon başkanı(Gen.Müd) -2 Ziraat Mühendisi -Arazisi toplulaştırılıcak 2çiftçi -1 çiftçi -1 kişide köylerde köy muhtarı -1 kişide köylerde köy muhtarı belediyelerde belediye başkanıdır. belediyelerde bel. başkanıdır. 12

13  Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Derecelendirmede seçim ve arazi çalışmaları her köy için ayrı ayrı yapılır. İ lk toplantıda ço ğ unlu ğ un sa ğ lanamaması halinde bir hafta sonra aynı yer ve zamanda 2. toplantı yapılır. Bu toplantıda ço ğ unluk aranmaz ve sonuçlar tutanakla tespit edilir. (Yönetmelik madde 25) Derecelendirme listeleri ve haritaları 15 gün süreyle ilan edilir ve tutana ğ a ba ğ lanır. İ lan tarihinden itibaren 20 gün içerisinde itirazlar yazılı olarak derecelendirme komisyon başkanlı ğ ına yapılır. Bu itirazlara 15 gün içerisinde cevap verilmelidir. (Yönetmelik madde26) 13

14 ATT ve 3083 sayılı yasa arasındaki Farklar Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme 3083 sayılı yasaya göre;toplulaştırma işlemlerinde topra ğ ın uygulama tarihindeki rayiç bedeli,verimlili ğ i,özellikleri,yerleşim yerlerine olan uzaklı ğ ı,konumu gibi unsurlar esas alınarak de ğ iştirilicek toprak ile denkli ğ i sa ğ lanmaktadır. ATT’ne göre derecelendirmede ise;Toprak endeksi,üretkenlik,üretkenlik,ürün verim oranları,parsellerin Konumu esas alınır. --Buradan derecelendirme ile ilgili uygulamalardaki en önemli farklılı ğ ın,3083 sayılı yasada rayiç bedellerin de dikkate alınmasına karşın ATT’de bu unsurun de ğ erlendirmeye alınmaması oldu ğ u görülmektedir. 14

15 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Arazi Toplulaştırmasında De ğ er Biçme Uygulamaları 1)KHGM Tarafından Yapılan Toplulaştırmada De ğ er Biçme Uygulamaları KHGM(Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü) tarafından yapılan toplulaştırmalarda parsellerin derecelendirilmesi ve her derecenin di ğ er derecelere denkli ğ inin belirlenmesi ATY’ne göre yapılmaktadır. Parsellerin derecelendirme işlemleri parsel endeksine göre yapılmaktadır.Parsel endeksi,toprak etüdü sonuçlarına göre elde edilen toprak endeksinin %70’ine verimlilik ve konum için belirlenen endeks puanlarının ilavesi ile bulunur. 15

16 Arazi Toplulaştırma Yönetmeli ğ inin 4. maddesine göre tarım parsellerinden 1. dereceden 7. dereceye kadar olanlar kendi aralarında. 8. dereceden 10- dereceye kadar olanlarda kendi aralarında toplulaştırılırlar. Parsel endeks de ğ erine göre parsellerin dereceleri aşa ğ ıdaki tabloda verilmiştir:. Tespit edilen parsel endeksine göre parsellerin derecelendirilmesi aşa ğ ıdaki çizelgeye göre yapılır..(Çay,2001) Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Çizelge 2.. Parsel endeks de ğ erine göre parsel dereceleri 16

17 Görüldü ğ ü üzere parsel endeksinin bulunması için 3 faktör gerekmektedir. Bu faktörler; Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme 1.Toprak Endeksi(T.E) 2.Verimlilik Endeksi(V) 3.Parsellerin Konumudur(K) Toprak Endeksi:Toprak profil grubu(A), üst toprak bünyesi(B),arazinin e ğ imi(C) ve di ğ er özellikler (X) olarak anılan tuzluluk,alkalilik,Ph,drenaj,erozyon faktörlerine göre bulunmaktadır.Toprak endeksi 0-100 arasında puanlandırılmaktadır.Burada toprak endeksi; T.E=A*B*C*X olarak ifade edilir. 17

18 Verimlilik endeksi:Derecelendirme kurulu tarafından araştırma veya verimlilik analiz sonuçlarına göre ve parseller üzerinde yapılacak gözlemlere dayanılarak örnek parseller bazında belirlenmektedir.Verimlilik endeks puanları 0-10 arasında puanlandırılmakta ve örnek parsellerde bulunan de ğ erlere göre de di ğ er parsellerin puanlandırma işlemleri yapılmaktadır. Parsel Endeksi:Parsel konumu için puanlama da kurul üyelerinin kabul edece ğ i esaslara göre,parsellerin yerleşim merkezine uzaklı ğ ı,şekli,yol durumu v.b.unsurlar dikkate alınarak belirlenmekte ve prsel konumu için 0-20 arasında tek bir puan verilmektedir. Parsel endekleri belirlendikten sonra derecelerin birbirine dönüşümleri ve bu dönüşümlere göre de toplulaştırma sonrası arazilerin mal sahiplerine geri verilmesi işlemleri yapılmaktadır.Bu işlemler; a)Arazide aynı derece içinde kalan parsel endekslerinin a ğ ırlıklı ortalaması bulunmakta b)Her derece için ortalama endeks rakamları bulunduktan sonra bunlar birbirine bölünerek dönüşüm katsayıları belirlenmekte c)Yeni planlama ve tahsis bu katsayılara göre yapılmaktadır. Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme 18

19 2)TRGM Tarafından Yapılan Toplulaştırmalarda De ğ er Biçme Uygulamaları TRGM(Toprak ve Reform Genel Müdürlü ğ ü) tarafındn yapılan toplulaştımalarda,derecelendirme ve derecelerin birbirine denkli ğ i 3083 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanan teknik talimata göre yapılmaktadır.Buna göre proje alanında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile devlete ait arazinin verimlilikleri,konumu,işletme merkezine ve pazara uzaklıkları,parsel büyüklü ğ ü ve şekli gibi özelliklerden dikkate alınarak bulunan rayiç bedeller ile toprak özelliklerinden yararlanılarak parsellerin derecelendirmesi ve derecleerin di ğ er derecelere denkli ğ i belirlenmektedir. Burada söz konusu toprak endeksinin bulunması için daha önce KHGM uygulamalrında açıklandı ğ ı gibi yapılmaktadır. Parselin tümü için tek bir rayiç bedel puanı verilebilece ğ i gibi,de ğ işik toprak özellikleri gösteren alanlarda farklı rayiç bedel puanları da verilebilmektedir. Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme 19

20 Parsellerin derecelendirme işlemleri Parsel Birim De ğ erine(PBD) göre yapılamaktadır.Parsel birim de ğ eri toprak endeksi ve rayiç bedelin ortalaması alınarak bulunmaktadır.Bu oran; Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Parsel Birim De ğ eri PBD’i en yüksek olan arazi,1. derece kabul edilmekte ve PBD’i en düşük olana do ğ ru sıralama yapılarak dereceler oluşturulmakta,buna göre de denkleştirme katsayıları bulunmaktadır.Bunun yanısıra birden fazla toprak endeksi ve rayiç bedel puanına sahip parsellerde PBD’i birden fazla olmaktadır. Toplulaştırma alanlarındaki sulu ve kuru arazilerin derecelendirilmesi ise ayrı ayrı yapılmaktadır.Ancak çifçinin iste ğ i veya zorunlu nedenlerle sulu arazinin kuru araziye,kuru arazinin de sulu araziye dönüştürülmesinde Bakanlar kurulunca belirlenen sulu ve kuru arazi da ğ ıtım normları dikkate alınır.(Yönetmelik madde 46) 20

21 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Çizelge 3.Derecelendirme Denklik Tablosu 21

22 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme  Sonuç Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları yapan KHGM ve TRGM de ğ er biçme uygulamaları birbirine benzemektedir fakat farklı yasal dayanaklara ba ğ lıdır. Türkiye’de henüz özel bir toplulaştırma yasasının olmaması.de ğ er biçmede bu kurumlar tarafından farklı farklı unsurların dikkate alınması sonucunu do ğ urmuştur. KHGM ve TRGM tarafından yapılan de ğ er biçme uygulamalarında elde edilen sonuçların arazi de ğ erlerinde ne miktarda bir farklılık yarattı ğ ı ise bilinmemektedir. Bu nedenle iki kurumun yaptı ğ ı de ğ er biçme uygulamaları araştırılmalı,farklılıkların de ğ eri nasıl etkiledi ğ i ortaya çıkartılmalı ve toplulaştırmada en uygun de ğ er takdiri çalışmasının nasıl olması gerekti ğ i konusunda öneriler geliştirilmelidir. 22

23 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Kullanılan Derecelendirme İ şleminde Farklı Bir Yöntem Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Şenol Arazi De ğ erlendirme Yöntemi 23

24  Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Şenol Arazi De ğ erlendirme Yöntemi Günümüze kadar kullanılmakta olan eski arazi derecelendirme yöntemlerinin sakıncalarını ve eksik yönlerini tespit eden ülkeler, bu eski yöntemlerden vazgeçerek günümüzün sosyo-ekonomik, teknik ve bilimsel düzeylerine ba ğ lı olarak geliştirilmiş yeni yöntemleri toplulaştırma alanlarındaki arazilerin derecelendirilmesinde kullanmaya başlamışlardır. Ülkemizde de bu eksikli ğ i giderecek yeni bir arazi derecelendirme yönteminin ön çalışmaları Şenol (1983) tarafından tamamlanarak metot, ülke düzeyinde tartışmaya açılmıştır. Korkuteli-Osmankalfalar köyü tarım arazilerinde yapılan araştırmada ise araştırma alanı arazilerinin arazi toplulaştırması çalışmalarında kullanılmak üzere “Arazi Derecelendirmesi” işlemlerinde yukarıda sözü edilen “Şenol Arazi De ğ erlendirme Yöntemi” uygulanarak, yöntemin eksik yönleri ve geliştirilebilirli ğ i araştırılmıştır. 24

25 Şekil 2.Korkuteli-Osmankalfalar köyü Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme 25

26  Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Şenol Arazi De ğ erlendirme Yöntemi Araştırmada Korkuteli-Osmankalfalar köyü tarım arazilerinde yapılan Detaylı Temel Toprak Etüt ve Haritalama raporundan (Sarı ve ark, 1997a) elde edilen 11 farklı toprak serisine ait 31 haritalama ünitesi, yeni bir niceliksel metot olan ve FAO (1977) Arazi De ğ erlendirme ilkeleri do ğ rultusunda geliştirilen Şenol Arazi De ğ erlendirme Sisteminin öngördü ğ ü metotlar dahilinde de ğ erlendirilmiştir. Yapılan çalışmalarda arazi türleri ve arazi karakteristikleri belirlenmiş bu işlemler sonucundaaraştırma alanında yer alan 31 farklı haritalama ünitesi için, toplam 31 ayrı TE endeksi de ğ eri tespit edilmiştir. Bir toplulaştırma alanı için son derece fazla ve oldukça da karmaşık olan toprak endeksi de ğ erlerinin daha iyi anlaşılabilir, yorumlanabilir ve belki de en önemlisi, uygulanabilir olmasını sa ğ lamak amacıyla yeni bir sistem yaklaşımı geliştirilmiştir. 26

27 Yeni sistem yaklaşımında, araştırma alanı arazilerinde toprak etütleri ile tespit edilmiş bulunan 31 farklı haritalama ünitesi faz özellikleri yönünden farklılık gösteren sekiz ana blokta gerçekleştirilmiştir. Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Şenol Arazi De ğ erlendirme Yöntem i Bu yeni arazi düzenlemesine göre hesaplanan TE de ğ erleri, birleştirilmiş TE de ğ erleri şeklinde Çizelge 4.'de verilmiştir. Çizelge 4.Birleştirilmiş Toprak Endeksleri 27

28 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme 28

29 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme  Sonuç Bu araştırma ile arazi toplulaştırma çalışmalarının en önemli ve belki de en hassas bir konusu olan arazi derecelendirmesi aşamasında ülkemiz için başarı ile kullanılabilecek etkin bir arazi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç do ğ rultusunda FAO’nun uluslararası düzeyde geliştirmiş oldu ğ u temel ilkeler çerçevesinde hazırlanarak ülkemiz koşullarında denenmek amacıyla Şenol (1983) tarafından takdim edilmiş olan yeni bir arazi derecelendirme yöntemi test edilmiştir. Bu araştırma ile arazi toplulaştırma çalışmalarının en önemli ve belki de en hassas bir konusu olan arazi derecelendirmesi aşamasında ülkemiz için başarı ile kullanılabilecek etkin bir arazi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç do ğ rultusunda FAO’nun uluslararası düzeyde geliştirmiş oldu ğ u temel ilkeler çerçevesinde hazırlanarak ülkemiz koşullarında denenmek amacıyla Şenol (1983) tarafından takdim edilmiş olan yeni bir arazi derecelendirme yöntemi test edilmiştir. Söz konusu yöntemin arazi derecelendirme çalışmalarında başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, çalışma alanlarının fiziksel, sosyal ve ekonomik verilerinin daha sa ğ lıklı bir şekilde toplanması gerekmektedir 29

30 Batılı Ülkelerdeki Derecelendirme işlemleriyle ilgili Almanya Federal Hükümet Do ğ a Koruma Çevre Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlı ğ ı tarafından düzenlenen, Nord Rhein Westfallen (NRW) Eyaletinde bulunan arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme Nrw Eyaletinde derecelendirme çalışmaları ilk olarak 1934 yılında vergiye dayalı olarak toprak derecelendirme yasası ile yapılmıştır. Bu uygulamadan önceki tarihlerde sadece işletmelerin nereye yakın oldu ğ u önemliyken ilk kez o zaman topra ğ ın verimlili ğ i de ğ erlendirildi. İ lk amaç vergilendirmede kullanım olsa da bu de ğ erlendirme toprak düzenlemelerde yer de ğ işimlerinde karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Bu de ğ erlendirme işlemi tüm Almanya için kıyas yapılabilmesi için gerçekleştirilmiştir. 30

31 Şekil 3.NRW Eyaleti Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme 31

32   Derecelendirme kurulundaki yerel üyelerin tarafsız ve tecrübeli mahalli bilirkişilerden komisyona girmeleri temin edilmeli ve bunların tecrübelerinden faydalanılması sa ğ lanmalıdır.(taka,1993).  Derecelendirme komisyonu üyeleri arasına Harita mühendisi ilave olmalıdır.Konum endeksini belirlerken mutlaka harita mühendisinden faydalanmalı ve konum endeksinden kaynaklanan hataların giderilmesi gerekmektedir.(Çay,T.,2005)  Derecelendirme haritaları çiftçilerin her zaman görebilece ğ i ilan yerlerine asılmalı, parsel numaraları ve endeksler herkesin okuyabilece ğ i büyüklükte bütün mevkiler ve sabit tesisler üzerine işlenmelidir.  Derecelendirme haritalarının askı sürelerini on beş günden otuz güne çıkarmak gerekmektedir. Toplulaştırma mahallinde oturmayan işletmelerin ma ğ duriyetleri giderilmelidir. Sonuçlar Ve Öneriler 32

33   Co ğ rafi Bilgi Sisteminin sundu ğ u olanaklar toplulaştırma projelerindeki derecelendirme çalışmalarında kullanılacak niteliktedir. Cografi bilgi sisteminin kullanılması ile hem eski mülkiyet durumu sorgulanabilir bir bicime dönüşmekte hem de alan ve de ğ er hesaplamaları kolaylaşmaktadır.  Ayrıca yapılan tüm işlemler haksızlıkları giderecek biçimde do ğ ru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  Bunun sonucu olarak derecelendirme çalışmaları yapılırken, derece sınırlarının geçece ğ i yerleri belirlenmesinde parsel sınırlarına bakılmaksızın arazi ve do ğ a gerçe ğ ine göre hareket edilmesi olana ğ ı yaratılmaktadır. 33 Sonuçlar Ve Öneriler

34   Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Toprak Derecelendirme Çalışmalarına Yeni Bir Yaklaşım,E.Işıl Demirtaş, Mustafa Sarı,N.Kemal Sönmez Sevda Altunbaş  Kırsal Alan Düzenleme Prejelerinde Blok Planlamasından Ve Derecelendirme Haritalarından Do ğ an Sorunlar Turgut Ayten, Hasan Ça ğ la, Sabahattin Akkuş, Fuat Başçiftçi, Seyit Ali Yılmaz, Beytullah Yalçın  Türkiye’de Arazi Düzenlemesinde De ğ er Biçme Uygulamaları Arş.Gör.Gülşen Keskin  Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi Zeki Boyraz,önder Üstünda ğ (E-journal Of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 3article Number: C0076)  Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak“arazi Toplulaştırması”ziya Parlak 2010  Arazı Toplulaştırmasında Parsel De ğ er sayılarının Co ğ rafi Bilgi Sistemi Kullanılarak belirlenmesi yrd. Doç..Dr. Kemal S. Gundogdu, Aras.Gor.Tu Lin Akkaya,Prof.Dr. Ismet Arıcı Kaynaklar 34

35 Sabırla İnlediğiniz İçin Teşekkürler 35


"Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki Arazi Düzenleme Çalışmalarındaki Derecelendirme ve De ğ işim Standartları Damla KARTALKANAT 091205034 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları