Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta11ve12 : Kamu Politikaları ve Yenilik, Küresel Değişim, Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta11ve12 : Kamu Politikaları ve Yenilik, Küresel Değişim, Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ."— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta11ve12 : Kamu Politikaları ve Yenilik, Küresel Değişim, Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5142 HaftaKonular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: De ğ işim Yönetimi Kaynaklar Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:5, 2:s44-64 Tartışma: De ğ işim yönetimi teknikleri Tunçer I Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s111-117 Örgütsel De ğ işim Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s173-8, 67-73 Örgütsel De ğ işim (süre ğ i) Tunçer II Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s157-173 De ğ işim Yönetimi ve Direnç Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 De ğ işim Yönetimi ve Direnç (süre ğ i) Tunçer III Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Tokat I Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s181-206 Toplam Kalite Yönetimi Tokat II Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Kıngır, Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Ö ğ ütler: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Kamu Politikaları ve Yenilik, Küresel Değişim, Teknoloji Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5143  Yenilik için kamu politikaları, küresel de ğ işimin yenilik cephesindeki yansımaları, ve yenili ğ in sürücü gücü olarak teknolojinin yönetimi.

4 Kamu Politikaları ve Yenilik Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5144  Yenilik yapma açısından bakıldı ğ ında Kamu’nun en etkili oldu ğ u nokta Ulusal Yenilik Sistemi(UYS)dir.  Bu nedenle UYS’nin yapısını ve Kamu’nun rolünü gözden geçirece ğ iz.

5 UYS Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5145  UYS, yeniliklerin üretilmesi, paylaşılması ve kullanıma sokulması ile ilgili tüm paydaşlarla kurumsal ve yapısal etkenleri içeren bir sistemdir.  UYS’nin kurulmasını gerekli kılan etmenler:  Yenilik bilimsel çalışmaların firma etkinliklerine yansıtılmasına dayanır  Rekabetçi pazarlar işletmeleri daha hızlı yenilik yapmaya zorluyor  İ şletmeler arası a ğ lar daha önemli konuma geliyor  Ekonomiler küresel bir yapıya dönüşüyor.  Başarı için tüm paydaşların etkin katılımı sa ğ lanmalıdır.  UYS’nin iki temel bileşeni:  Üretim sisteminin yapısı ve kurumsal düzeni  İ şletme, üniversite, Ar-Ge kuruluşları ve teknoparklarda oluşmuş kural, norm ve gelenek gibi biçimsel (resmi) olmayan yapılar

6 Gelişmekte olan ülkelerin zorlukları Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5146  UYS kurulurken ülkenin gelişmişlik düzeyi, keza işletmelerin ve pazarların büyüklü ğ ü, dikkate alınmalıdır.  Gelişmekte olan ülkelerde:  Artımsal yenilikler öncelikli,  Rekabetçilik yenilik yerine fiyat tabanında  Ucuz iş gücüne ve do ğ al kaynaklara dayalı oldu ğ u görülür.  Gelişmekte olan ülkelerde yenili ğ i biçimlendiren etmenler özetle:  Makro ekonomik belirsizlik ve istikrarsızlık,  Fiziksel altyapı eksikli ğ i  Kurumsal kırılganlık  Yenilik farkındalı ğ ı eksikli ğ i  Girişimcilerin riskten kaçınması  Girişimci eksikli ğ i  İ ş kurmanın önündeki engeller  Yönetici e ğ itimi  Kamunun ticari deste ğ e yönelik politikaları eksikli ğ i.

7 UYS’de Devletin rolü Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5147  Ar-Ge etkinliklerine kaynak sa ğ lama  Çevresel ve yasal düzenlemeleri yapma  E ğ itmenlik  Öncü kullanıcı olma (hatta Devletçi yönetimlerde öncü uygulayıcı olma)  Bilgi, belge ve danışma merkezi oluşturma  Makro ekonomik gereklilikleri yerine getirme  Yenili ğ i teşvik eden politikalar uygulama  Yenili ğ e yardımcı unsurları sa ğ lama

8 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5148

9 Küresel Değişim Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5149  Küresel de ğ işimin ölçümü yenilik göstergeleri ile izlenir.  Ulusal düzeyde yenilik göstergeleri:  Ar-Ge etkinlikleri: yatırımlar ve çalışan sayıları ile ölçülür  Fikir hakları: patent, marka, tasarım, co ğ rafi işaretler, bilgisayar donanım/yazılım ve telifler.  Avrupa Yenilik De ğ erlendirme Cetveli:  Girdiler:  Yenili ğ in dinamikleri, sürücüleri,  Bilgi yaratma  Yenilik ve girişimcilik  Çıktılar:  Uygulamalar  Fikir hakları  Cetvel 5.1 a ve b.

10 Cetvel 5.1a Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51410

11 Cetvel 5.1b Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51411

12 Teknoloji Yönetimi: Terimler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51412  Teknoloji =:  Fiziksel, bilgi ve sosyal boyutları olan bir kavramdır.  Üretimde kullanılan yöntemlerdir.  Bireyin üretim araçlarını kullanarak çevresini de ğ iştirmek amacıyla geliştirdi ğ i yöntemlerdir.  Ar-Ge sonucu elde edilen tekniklerin üretime uygulanması sonucunda geliştirilen süreç, yöntem ve bilgidir.  Yeni bir mal ve hizmet üretilmesine ya da mevcutların daha ucuz ve kaliteli olarak üretilmesine olanka sa ğ layan üretim bilgisi, süreci ve tekni ğ idir.   Teknoloji, insan gereksinmelerinin daha etkin biçimde karşılanması amacıyla örgütsel süreçlere bilginin uygulanmasıdır.

13 Terimler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51413  Teknoloji sınıflamaları:  Mühendislik /Yönetim teknolojileri  Ürün / süreç teknolojileri  Yüksek / düşük teknolojiler  Basit / karmaşık teknolojiler  Mevcut / stratejik teknolojiler  Teknolojik de ğ işim: fırsat ve tehdit özellikleri  Seçenek teknoloji: günümüz teknolojilerinin neden oldu ğ u sorunları çözebilmek için geliştirilen teknolojidir.

14 Teknoloji Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51414  Sadece Ar-Ge yönetimi olarak düşünülmemelidir. Özetle:  İ leri teknoloji örgütlerinin stratejisi  Yeni ürün geliştirme  Yeni süreç geliştirme  Teknoloji aktarımı  Örgüt içi teknoloji yönetimi  Teknoloji uygulaması  Teknolojik de ğ işim yönetimidir.

15 Teknoloji Yönetimi için modeller Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51415  İ lgililere geri bildirim sa ğ lanması  Zamanla de ğ işimin öneminin kavranması  Sorunları çözümleme  Takım olarak çalışma  Eşzamanlı mühendislik uygulamaları gerçekleme  Üretime de ğ er katmayan işlemlerin ortadan kaldırılması  Otomasyona geçişin planlı ve aşamalı yapılması, yeterli zaman ayrılması  Yeni otomasyon uygulanmasını riskleri gözeterek ve ilgili birim eliyle yapmak  Otomasyonda insan etmenini göz önüne almak

16 Yeni teknolojiye geçiş: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51416  Yeni teknolojinin maliyeti nedir?  Yeni teknolojinin örgüte sa ğ layaca ğ ı yararlar?  Yeni teknoloji ile ilgili belirsizlikleri gidermek gerekir.

17 Yeni kuşak teknolojiler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51417  İ leri üretim teknolojileri: Cetvel 3.1  Mühendislik teknolojileri:  Sayısal denetimli tezgahlar  Robotlar  Bilgisayar destekli başarım  Bilgisayarla tümleşik üretim  Otomatik malzeme taşıma  Grup teknolojileri (hücresel üretim)  Esnek üretim sistemler  Yönetim teknolojiler:  Toplam kalite yönetimi  Ö ğ renen örgüt  De ğ işim mühendisli ğ i  Rekabetçi kıyaslama  Tam zamanında üretim  Malzeme ihtiyaç planlaması  Üretim kaynakları planlaması  Kurumsal kaynak planlaması

18 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51418  LinkedIn’in kurucusu genç dolar milyarderinden yeni mezun olacaklara ö ğ ütler LinkedIn’in kurucusu genç dolar milyarderinden yeni mezun olacaklara ö ğ ütler

19 Değişim Yönetimi: Gürsakal: Altı Sigma – Müşteri Odaklı Yönetim Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51419


"ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta11ve12 : Kamu Politikaları ve Yenilik, Küresel Değişim, Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları