Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP TRANSPLANTASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP TRANSPLANTASYONU"— Sunum transkripti:

1 KALP TRANSPLANTASYONU
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

2 Tarihçe 1905 ; Alexis Carrel köpeklerde ilk heterotopik kalp nakli
1967 ; Dr. Christiaan Barnard ilk insandan insana kalp nakli 1980’li yıllara kadar doku reddi ve enfeksiyona bağlı kötü sonuçlar 1980 ; Cyclosporin’in immunosupresyondaki basarısı 20-25 yıla uzayan yasam süresiyle kalp nakli

3 Etyoloji İskemik veya idiopatik dilate kardiyomyopati NYHA Class 3-4 terminal dönem kalp yetmezlikli hastalar Dilate kardiyomyopati: · Kalıtsal hastalıklar · Enfeksiyon · İnflamasyon · Toksikasyon · Metabolik hastalıklar

4 Ana Endikasyonları 1. Kalp Yetmezliği (EF< %35) a. İskemik
b. Dilate c. Valvüler d. Hipertansif e. Diğerleri ( HIV, Amiloid, Kardiyak neoplazm hariç) 2. Revaskülarizasyona uygun olmayan ASKH 3. Başarısız revaskülarizasyon 4. Kontrol edilemeyen ( ICD ve / veya medikal, cerrahi) aritmiler 5. Hipertrofik kardiyomyopatiler ( tedaviye rağmen) 6. Konjenitel kalp hastalıkları (PHT olmayacak) 7. Fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmak

5 Kontraendikasyonlar 1. 70 yaş ve üstü 2. Pulmoner hipertansiyon
(pulmoner rezistans > 5 Wood, malignensi HIV, SLE, Sarkoidoz vs gibi aktif hastalıklar) 3. İrreversibl böbrek veya karaciğer hastalığı

6 Rölatif Kontraendikasyonlar
1. KOAH 2. Periferik veya serebral vasküler hastalık 3. Peptik ulcus 4. İnsülin bağımlı DM 5. Yeni geçirilmis pulmoner emboli 6. Kaşeksi 7. Aktif alkol ya da ilaç bağımlısı 8. Kronik psikiyatrik bozukluk 9. Yetersiz veya olmayan psikolojik destek

7 Donor Dışlama Kriterleri
1. < 55 yaş 2. Uzamış kardiyak arrest 3. Uzamış hipotansiyon 4. Daha önceki kalp hastalığı 5. İntrakardiyak ilaç yapılması 6. Septisemi 7. HIV, Hepatit B veya C pozitifliği 8. Ekstraserebral malignensi 9. Ciddi göğüs ve kardiyak travma 10. Yüksek doz kardiyotonik

8 Bekleyen Hastalardaki Sıralama (UNOS 1999)
· Mekanik ventilasyon · 30 günden daha az süredir mekanik sirkülatuar destek (IABP, LVAD, Total yapay kalp, ECMO vs) · Yüksek doz kardiyotonik · Yasam beklentisi 7 günden az 1B: · 30 günden fazla assist device ’a bağlı, stabil · Devamlı kardiyotonik desteği 2: Diğer bekleyen hastalar

9 Kalp Nakli Bekleyen Hastalarda Medikal Veya Mekanik Destek
Medikal: Yoğun bakımda monitorize · Dopamin · Dobutamin · Adrenalin · Milrinone · IABP desteği Mekanik: -Medikal desteğe rağmen ciddi sistolik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bridge tedavi olarak mekanik assist device Total yapay kalp · Cardiovest · Abiocan Ventriküler assist device’ lar · İmplantabl pulsatil · Paracorporeal · Aksiyal flow pump

10 Incor (Berlin Heart)

11 Excor (Berlin Heart)

12 Donör İçin Beyin Ölümü 12-24 saat süreyle apne Kranial korteks fonksiyon kaybı Refleks sistem cevapsızlığı Anestezist, nörolog, kardiyolog vb.’dan oluşan ekip tarafından konulan tanı

13 Operasyon Teknikleri · Ortotopik Kalp Nakli:
Alıcı kalbinin sağ + sol atriumları veya sadece sol atriyumun yerinde bırakılarak tamamının çıkarılması ve donör kalbinin replasmanı - Bikaval: Alıcı kalbinin sağ atriumu tamamen çıkarılır - Biatrial: Sağ ve sol atrium parçaları yerinde · Heterotopik Kalp Nakli: Pulmoner hipertansiyonlu alıcı ya da donör alıcı ölçü uygunsuzluğu varsa; Alıcı kalbi yerinde bırakılarak donör kalbinin alıcı kalbinin sağ, sol atrium ve aort, pulmoner arterlerine implantasyonu

14

15

16

17

18

19 Erken Komplikasyonlar
1· Doku Reddi (ISHLT): Gradeleme; RV’den endomyokardial biopsi -Postoperatif 7-10 günde bir -1 yıla kadar 3 ayda bir -Birinci yıldan sonra 3-6 ayda bir -Klinik şüphe varsa her an yapılır 2· Enfeksiyon: -Özellikle immunosupresyona sekonder ilk 3 ayda -En sık nazokomiyal veya endojen kaynaklı Gr(-) basiller, S.aureus, S.epidermidis, Candida, HSV

20 Doku Reddi (ISHLT) Gradeleme
________ _____________ _______________________________ Grade 0 Yok Lenfosit yok Grade 1A Fokal, hafif Fokal lenfosit. Nekroz yok Grade 1B Diffüz, hafif Diffüz lenfosit. Nekroz yok Grade 2 Fokal, orta Fokal yoğun lenfosit + fokal myosit hasarı Grade 3A Multifokal, orta Multifokal yoğun lenfosit + myosit hasarı Grade 3B Diffüz, borderline Diffüz yoğun lenfosit + myosit hasarı Grade 4 Doku reddi ciddi Diffüz yoğun lenfosit + myosit hasarı Ödem + Hemoraji

21 Immunosupresyon ve Yan Etkileri
- Kortikosteroidler: Ödem, hipertansiyon, diabetes mellitus, ülser, vs - Azotiopürin: Kemik iliği depresyonu - Siklosporin: Nefrotoksik, hepatotoksik, hipertansiyon - Poliklonal antikorlar: Serum hastalığı, artralji, anemi - OKT3: Pulmoner ödem, serum hastalığı, lökopeni - Metotreksat: Lökopeni - Siklofosfamid:

22 Geç Komplikasyonlar 1. Allogreft vaskülopati (Ateroskleroz)
2. Renal yetmezlik (siklosporin ile) 3. Hipertansiyon 4. Malignansi (100 kat fazla) a. Lenfoproliferatif (EBV ↑↑ ) b. Cilt kanserleri

23 Sonuçlar - 30 günlük mortalite %10 En sık neden allogreft yetmezliği - 1 yıllık survey % 80 - Yıllık mortalite riski % 4

24


"KALP TRANSPLANTASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları