Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

’ de Tarım S.87 ’ de Tarım S.87 1 20:36 2. Sizin ya ş adı ğ ınız yerde ya da yakın çevrenizde bu ekonomik etkinliklerden hangisi yapılmaktadır? Niçin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "’ de Tarım S.87 ’ de Tarım S.87 1 20:36 2. Sizin ya ş adı ğ ınız yerde ya da yakın çevrenizde bu ekonomik etkinliklerden hangisi yapılmaktadır? Niçin."— Sunum transkripti:

1

2 ’ de Tarım S.87 ’ de Tarım S.87 1 20:36

3 2. Sizin ya ş adı ğ ınız yerde ya da yakın çevrenizde bu ekonomik etkinliklerden hangisi yapılmaktadır? Niçin bu faaliyetler tercih edilmektedir? Tartı ş ınız. 2 1. Foto ğ rafların çekildi ğ i yerlerin hangi özelli ğ i yukarıdaki faaliyetler üzerinde etkili olmu ş tur? Tartı ş ınız. 20:36

4 3

5 4 1. İ nsanların Dilinden Tarım ve Hayvancılık Konya’da tarım aletleri imalatçısıyım. Tarım aletleri satmak için Türkiye’nin do ğ u- sunu büyük ölçüde do- la ş tım. Anadolu’nun do ğ usunu genel olarak da ğ lık ve engebeli alan- lar kaplamı ş ( Foto ğ raf 1). Tarım ancak da ğ lar ara- sında kalan ovalarda yapı- labiliyor. Yükseltinin fazla olması, yaz mevsiminin kısa, kı ş mevsiminin de uzun olması birçok tarım ürününün yeti ş mesini engelliyor. Bazen de ş iddetli so ğ uklardan donma olayı ya ş anıyor ve tarım ürünleri büyük zarar görüyor. 20:36

6 Çay, muz ve narenciye gibi ürünler burada yeti ş tirilemiyor. Sözü edilen ürünler, farklı bir iklimin ya ş andı ğ ı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarından getirilerek burada tüketiliyor. Buradaki çiftçiler Konya Ovası veya Çukurova’da ya ş ayanlar kadar ş anslı de ğ iller. Do ğ udaki çiftçilerin bir kısmı tarım makinelerinden yeterince faydalanamıyor. Karadeniz boyunca uzanan da ğ lık ku ş a ğ ın hâkim oldu ğ u engebeli yerlerde ya ş ayan insanların da bu konuda sıkıntı ya ş adıklarını biliyorum. Yurdumuzun do ğ usunda ya ş ayan insanların asıl geçim kayna ğ ını hayvancılık olu ş turuyor ve genellikle bozkırlarda küçükba ş hayvancılı ğ ı tercih ediyorlar. 5 1. İ nsanların Dilinden Tarım ve Hayvancılık 20:36

7 Erzurum ve Kars civarında ya ş ayanlar ise büyükba ş hayvancılıkla u ğ ra ş ırlar (Foto ğ raf 2). Hayvanları otlatmak için meralardan faydalanıyorlar. A ş ırı otlatma yüzünden meralar zarar görüyor. Mera hayvancılı ğ ı yapıldı ğ ı için et ve süt verimi ahır hayvancılı ğ ına nazaran daha dü ş ük, Marmara Denizi çevresi hariç bu durum tüm Türkiye için de geçerlidir, diyebiliriz. 6 1. İ nsanların Dilinden Tarım ve Hayvancılık Fotoğraf 2: Ülkelerimizde yaygın olarak yapılan büyük baş hayvancılıktan bir görünüm 20:36

8 Çukurova’da çiftçilikle u ğ ra ş an bir ziraat mühendisiyim. Harran Ovası ile Antalya arasında bulunan tarım arazileri hakkında detaylı bilgi sahibiyim. Tarım yapmak için Türkiye’nin en avantajlı yerinde ya ş amaktayım. Tıpkı Karadeniz ve Ege kıyılarında yer alan alüvyal ovalar gibi Akdeniz kıyılarındaki alüvyal ovalar da tarım için bize oldukça güzel imkânlar sunar. Ya ş adı ğ ım yerde ılıman iklim ş artlarının etkisiyle yılda birden fazla ürün almaktayız. Genellikle bu ğ dayı hasat ettikten sonra yerine mısır, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekeriz. Toroslarda ise nüfusun geçim kayna ğ ı hayvan cılıkolmak üzere küçükba ş hayvan cılıkla u ğ ra ş ırlar (Foto ğ raf 4). 7 1. İ nsanların Dilinden Tarım ve Hayvancılık

9 8 Gaziantep - Ş anlıurfa Platoları çevresinde de ekim-dikim i ş leri ve küçükba ş hayvancılıkla u ğ ra ş ılmaktadır. Güneydo ğ u Anadolu Projesi (GAP) ile Diyarbakır, Gaziantep ve Ş anlıurfa üçgeninde kalan geni ş bir bölgede sulu tarıma geçildi. GAP sayesinde çiftçi artık gözünü gökyüzüne dikip ya ğ mur beklemiyor. Ancak hasretle beklenen su bilinçsizce kullanılırsa topra ğ a zarar verebilir. Bunu da unutmamak gerek. GAP sayesinde daha önce burada yeti ş emeyen birçok tarım ürünü yeti ş meye ba ş ladı. Hatta bir zamanlar ülkemizde en fazla Akdeniz ve Ege kıyılarında yeti ş tirilen pamuk, bugün en fazla GAP bölgesinde yeti ş tirilmektedir. GAP’ın hâlâ ula ş amadı ğ ı yerler de var. O yerlerde de nadas denilen yöntem uygulanarak tarlalar bir yıl ekilir bir yıl da bo ş bırakılır. Anadolu’nun orta kesiminde ya ş ayan çiftçiler de sulamanın yetersiz oldu ğ u yerlerde bu yöntemi uyguluyor. Do ğ u Karadeniz’de, iklim uygun oldu ğ undan nadasa ihtiyaç duyulmaz. 20:36

10 9 1. İ nsanların Dilinden Tarım ve Hayvancılık Trabzon’dan göç edip Karacabey Ovası’na (Bursa) yerle ş en bir çiftçiyim. Marmara Denizi çevresinde bu i ş le u ğ ra ş an çiftçiler olarak ş anslıyız. İ klim ve yer ş ekilleri çok büyük imkânlar sunuyor. Anadolu’nun batısındaki Ege Denizi kıyılarında ya ş ayan çiftçiler gibi biz de ahır hayvancılı ğ ına yönelerek daha fazla verim elde ettik. Ahır hayvancılı ğ ı alanında Türkiye’nin di ğ er kesimlerine nazaran oldukça ilerdeyiz. Bununla birlikte halkımızın bir kısmı da balıkçılıkla u ğ ra ş maktadır. Ya ş adı ğ ım yerde kümes hayvancılı ğ ı ve ipek böcekçili ğ i di ğ er bölgelere göre daha fazla geli ş mi ş tir. Fakat son yıllarda suni ipe ğ in yaygınla ş ması sebebiyle ipek böcekçili ğ i ile u ğ ra ş anlar zor durumda kalmı ş tır.

11 10 1. İ nsanların Dilinden Tarım ve Hayvancılık Do ğ u Karadeniz kıyılarında ya ş ayan çiftçilerin tarım konusunda bizim kadar ş anslı oldu ğ unu söyleyemem. Yeryüzü ş ekillerinin engebeli olması tarım için büyük engel te ş kil etmektedir. Zaten parçalı ve az olan olan tarım arazilerinde yeterince makine kullanılamayı ş ı da büyük bir problemdir. Buna ra ğ men iklim, yüzey ş ekillerinin uygun oldu ğ u yerlerde birçok tarım ürününü yeti ş tirmemize imkân sa ğ lamaktadır. Do ğ u ve Batı Karadeniz’de iklimin de etkisiyle büyükba ş hayvancılık geli ş mi ş tir. Karadeniz Bölgesi’nde balıkçılık vazgeçilmez bir u ğ ra ş tır. Ülkemizde balıkçılı ğ ının yakla ş ık % 75’i burada yapılmaktadır. Fakat gün geçtikçe balıkçılık konusunda da sıkıntı ya ş ıyoruz. Denizlerin kirletilmesi bu sorunlardan sadece bir tanesidir. 20:36

12 11 1. İ nsanların Dilinden Tarım ve Hayvancılık Konya Ovası’nda tarımla u ğ ra ş an bir çiftçiyim. Küçükba ş hayvancılık ve tahıl tarımı ba ş lıca ekonomik etkinliklerimizdendir. Ya ş adı ğ ım yer ve çevresi Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Her ne kadar gübre ve kaliteli tohum kullanıp düz bir ovada, rahat bir ş ekilde, makineli tarım yapsak da üretimimizde yıldan yıla dalgalanmalar görülür. 20:36

13 12 İ klim (Sıcaklık, Ya ğ ı ş miktarı, Ya ğ ı ş rejimi) Yükselti (Sıcaklı ğ ı etkiledi ğ i için) Denize göre konum (iklimi etkiledi ğ i için ) :Ya ğ ı ş iste ğ i fazla olan ve dü ş ük kı ş sıcaklıklarına kar ş ı dayanıksız bitkiler deniz etkisindeki yerlerde yeti ş ir.) Toprak ş artları Be ş eri faktörler : Toprak bakımı, gübreleme, tohum ıslahı, makinele ş me, pazarlama, ilaçlama, tarımı destekleyen kurulu ş lar. TÜRKİYEDE TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 20:36

14 13 Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun tamamına yakını tarımdan geçimini sa ğ lamaktaydı. Bu oran sonraki yıllarda gittikçe azaldı. 2005 yılı verileri, millî gelirin yalnızca % 10,1'inin bu sektörden sa ğ landı ğ ını göstermektedir.

15 14 Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri Türkiye'de tarım ürünlerinin çe ş itlili ğ i bu ürünlere dayanan farklı sanayi kollarının geli ş mesini sa ğ lamı ş tır. Bunun yanında tarımsal i ş letme sayısının fazla olması, tarımın Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahip oldu ğ unun bir göstergesidir 20:36

16 15 Etkinlik Yandaki grafikte Türkiye’nin tarım arazilerinin kullanım oranları verilmi ş tir. Buradan hareketle a ş a ğ ıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Türkiye’deki tarım alanları, toplam yüz ölçümünün ne kadarını kapsar? Söyleyiniz. 2. Tarım yapılabilen alanlar sizce arttırılabilir mi? Bu alanların arttırılması hangi olumlu ve olumsuz sonuçları do ğ urur? Tartı ş ınız. 20:36

17 16 Günümüzde geli ş en teknoloji ile birçok bitki sanayide kullanılmaktadır. Yukarıdaki ş emada ülkemiz sanayisinde önem ta ş ıyan bazı bitkiler sanayi grubuna alınmı ş tır. Ş emada gösterilen bazı ürünler aynı anda birden fazla kategori içinde yer alabilir. Örne ğ in, zeytin hem sanayi hem ya ğ bitkileri arasında yer alır. 20:36

18 17 Çimlenme döneminde ilkbaharda ya ğ ı ş, olgunla ş ma döneminde yazın kuraklık ister. Dünyada ve Türkiye’de en geni ş tabii ekim alanına sahiptir.Türkiye’de Karadeniz hariç her yerde yeti ş mesine ra ğ men en fazla İ ç Anadolu’da yeti ş ir. İ klime ba ğ lı olarak üretimde dalgalanmalar olur.O zaman duruma göre bu ğ day ithal edilir.Bu ğ day yükselti arttıkça sınırlanır.Bu ğ day tüketimi nüfus artı ş ı ile do ğ ru orantılı oldu ğ u için ihraç edilmez. Dünyada bu ğ day en fazla Rusya, ABD, Hindistan, Kanada, Fransa ve Türkiye’de yeti ş ir. 20:36

19 18 20:36

20 19 20:36

21 20 So ğ u ğ a ve sıca ğ a dayanıklıdır. Bundan dolayı bu ğ dayın yeti ş ebildi ğ i her yerde yeti ş ir. Ayrıca dü ş ük sıcaklıktan dolayı bu ğ dayın yeti ş emedi ğ i Do ğ u Anadolu’nun yüksek yerlerinde de tarımı yapılabilir. Üretim en fazla İ ç Anadolu Bölgesinde gerçekle ş ir.(yakla ş ık %40’ı) Do ğ u ve Güneydo ğ u Anadolu bölgeleri izler. 20:36

22 21 20:36

23 22 Yeti ş me döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir. Ya ğ elde edilmeye ba ş landıktan sonra tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla geli ş mi ş tir. Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesinden elde edilir (Adana çevresi ba ş ta gelir). Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir (Bu ğ dayın yerine tarımı yapılmaktadır.) Bölge halkının temel besin maddesi oldu ğ undan ticarette de ğ eri yoktur 20:36

24 23 Mısır Dünya'da mısır yeti ş tiren ülkeler arasında A.B.D. ilk sırayı alır. Çin, Brezilya, Arjantin, Meksika Fransa mısır üretiminde önde gelen ülkelerdir. Yıllara göre de ğ i ş mekle birlikte Dünya mısır üretiminin yarısı Amerika kıt’asından sa ğ lanmaktadır 20:36

25 24 Pirinç Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Yurdumuzun sıcaklık ş artları çeltik tarımına elveri ş lidir. Fakat su sorunu vardır. Bu sebeple tarımı akarsu kenarlarında geli ş mi ş tir. Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geli ş ti ğ inden ekim alanları devletin kontrolündedir (yerle ş im birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir.

26 25 Pirinç Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz Marmara Bölgesidir. Ba ş ta Edirne ilimiz gelmektedir. Ayrıca Balıkesir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde de tarımı yapılır. 20:36

27 26 Pirinç Üretimde ikinci bölge Karadeniz Bölgesidir. Ba ş ta Samsun olmak üzere Çorum, Sinop, Kastamonu çevresinde tarımı geli ş mi ş tir. Akdeniz bölgesinde Silifke ve Amik ovaları önemli çeltik ekim alanıdır. Üretimimiz yeterli olmadı ğ ından ithal etmekteyiz. 20:36

28 27 Yulaf Daha çok hayvan yemi olarak kullanılan bu tahıldan insanların beslenmesinde de yararlanılır. ABD ve Rusya dünyanın en çok yulaf üreten ülkeleridir; ama, İ skoçya, İ sveç ve Finlandiya gibi küçük kuzey ülkelerinde, bu ğ day ve çavdardan daha iyi ürün verdi ğ i için yulaftan geni ş ölçüde yararlanılır. Türkiye'de ise ba ş lıca Marmara, Ege ve İ ç Anadolu bölgelerinde yeti ş tirilen yulafın üretimi 350 bin tona yakla ş ır. 20:36

29 28 Serin yayla iklimi ister. Arpa ve bu ğ dayın yeti ş emedi ğ i dü ş ük sıcaklıkta yeti ş ir.Fazla sıcaktan zarar görür.Genellikle besin maddesi ve hayvan yemi olarak kullanılır.En çok İ ç ve Do ğ u Anadolu’da yeti ş ir. 20:36

30 29 PATATES-SOĞAN 20:36 Patates: Kumlu topraklarda iyi yeti ş ir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı İ ç Anadolu Bölgesinde geli ş mi ş tir (Nev ş ehir). Ayrıca Ödemi ş - İ zmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum di ğ er önemli patates üretim merkezlerimizdir. So ğ an-Sarımsak: Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Bursa –Karacabey önemli so ğ an üretim merkezi iken Kastamonu da sarmısakta önemli merkezimizdir.

31 30 Nohut 20:36 İ lk yeti ş me döneminde ya ğ ı ş ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Yurdumuz iklim ş artları genelde nohut tarımına elveri ş lidir. En fazla tarımı İ ç Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölgemizi Akdeniz ve Ege Bölgeleri takip etmektedir.

32 31 Fasulye 20:36 Yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz İ ç Anadoludur.

33 32 Mercimek 20:36 Kuraklı ğ a dayanıklı oldu ğ u için en fazla tarımı G. Do ğ u Anadolu Bölgesinde geli ş mi ş tir. Mercimek üretimimizin yarıdan fazlası bu bölgeden kar ş ılanır (kırmızı mercimek). Üretimde ikinci bölgemiz İ ç Anadolu Bölgesidir(ye ş il mercimek).

34 33 Yeti ş me Ko ş ulları : Türkiye’nin iklim ko ş ullarına en iyi uyum sa ğ lamı ş bir endüstri bitkisidir. Çimlenme ve büyüme döneminde bol su ister. Kıraç arazide yeti ş en tütünlerin kalitesi yüksektir. Üretim : Türkiye’de tütün üretim alanları devlet denetimi altındadır. Önemli bir dı ş satım ürünü olan tütünün kalitesini bozmamak için İ ç Anadolu Bölgesi’nde tarımı yapılmaz. Tütün üretimi en çok Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yapılır. Dünya üretiminde Türkiye 5. sırada yer almaktadır. 20:36 Tütün

35 34 Keten-Kenevir 20:36 Lifleri dokuma sanayisinde, ip ve halat yapımında kullanılır. Yurdumuz üretiminin tamamına yakını Karadeniz Bölgesinden kar ş ılanır. Ba ş ta Kastamonu olmak üzere Samsun,Amasya ve Çorum çevresinde tarımı yapılır. Ege Bölgesinde ise Kütahya çevresinde tarımı yapılmaktadır. Kenevirden uyu ş turucu elde edildi ğ inden üretimi devlet kontrolündedir. Kenevir Keten

36 35 Haşhaş 20:36 Do ğ u Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak uyu ş turucu elde edildi ğ i için üretimi devlet kontrolündedir. Bugün ba ş ta Afyon olmak üzere Kütahya, U ş ak, Denizli, Burdur, Isparta, Konya çevresinde tarımı yapılır. Gıda sanayisinde ve tıpta narkoz yapımında kullanılır. Son yıllarda tütün bitkisine alternatif bitki olsun diye Manisa'nın kırsal kesimlerinde (Gördes, Demirci, Köprüba ş ı, Kula,Selendi gibi) ha ş ha ş tarımına müsade edilimi ş tir.

37 36 Haşhaş 20:36

38 37 Gül 20:36 Parfümeri endüstrisinin hammaddesi olan gül tarımı Göller Yöresi’nde yaygındır. Yurtdı ş ına satımı yapılan önemli bir üründür. Ayrıca gül ya ğ ı üretiminin % 70 - % 80’i dı ş arı satılmaktadır. Çiçekçilik özellikle seralarda Antalya’da ve Yalovada yeti ş tirilir.

39 38 Şeker Pancarı 20:36 Yurdumuzda tarımı 1925 yılında U ş ak’ta ba ş lamı ş tır (ilk fabrika U ş ak’ta 1926 yılında kuruldu). Bugün fabrikaların kuruldu ğ u her yerde tarımı yapılmaktadır. Belirli iklim ve toprak iste ğ i yoktur. Sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde 1. İ ç Anadolu Bölgesidir. Ş.pancarı tarladan söküldükten sonra kısa bir süre sonra i ş lenmesi gerekti ğ inden tarımı fabrikalar çevresinde yapılır. Ayrıca pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldı ğ ı için buralarda besi hayvancılı ğ ı da geli ş mi ş tir.

40 39 Şeker Pancarı 20:36 Kıyı bölgelerimizde tarımı yapılmaz. Sebebi buralarda daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik verilmesidir.

41 40 Pamuk 20:36 Pamu ğ un Arapça'daki ismi olan kutun ('al kutun') İ ngilizce'ye cotton olarak geçmi ş tir.Arapça Pamuk dokuma sanayiinin hammaddesidir. Yaz sıcaklı ğ ını ve kuraklı ğ ını seven bir tarım ürünüdür. Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklı ğ a ihtiyaç duyar. Yeti ş me döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Yaz aylarının mutlaka kurak geçmesi gerekir.

42 1.Güneydo ğ u Anadolu Bölgesir(En fazla Ş.Urfa Çevresi). Gap ile birlikte tarımı hızla geli ş mektedir. 2.Ege Bölgesi (kıyıdaki bütün çöküntü ovalarında), 3.Akdeniz Bölgesi (ba ş ta Adana olmak üzere Hatay, İ çel, Antalya Çevresi), Ayrıca Marmara Bölgesinde Balıkesir, Bursa ve Çanakkale çevresi ile Do ğ u Anadolu Bölgesinde etrafı da ğ larla çevrili çukur alanlarda tarımı yapılır(Elazı ğ ve I ğ dır çevresi). 41 Pamuk 20:36 Pamuk Ekim Alanlarının Dağılışı Dünyada Üretim 1.Çin 2.ABD 3.Hindistan 4.Pakistan 5.Özbekistan 6.Türkiye

43 42 Anason 20:36 Üretimin bir bölümü ba ş ta A.B.D. olmak üzere de ğ i ş ik ülkelere ihraç edilmektedir. Yıllık ihraç miktarı 3-4 bin ton ve elde edilen gelir de 5-10 bin Amerikan Doları arasında de ğ i ş mektedir. Ülkemiz dı ş ında di ğ er Akdeniz ülkeleri, Hindistan, Güney Rusya, Meksika, Çin, Afganistan ve Güney Amerika'da da tarımı yapılmaktadır. Anason sıcak ve güne ş li iklimi sever. Anason ekili ş inin % 87'si İ ç Ege, %12'si ise Akdeniz Bölgesi'ndedir Yıllık üretimi 8-15 bin ton civarındadır.

44 43 Zeytin 20:36 Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde tarımı fazla geli ş memi ş tir. Daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı. Bugün üretimde; 1. Ege Bölgesi (Kıyı Ege Bölümündeki ova ve kenarlarında- Manisa, Aydın, İ zmir, Mu ğ la, Denizli çevresi). 2. Marmara Bölgesi-Güney Marmara kıyıları (en kaliteli sofralık zeytin bu bölgeden Gemlik çevresinden elde edilir). 3. Akdeniz Bölgesi (Antalya çevresi en fazla).

45 44 Zeytin 20:36 Ayrıca Do ğ u Karadeniz’de Çoruh vadi olu ğ unda (Artvin) ve G.Do ğ u Anadolu Bölgesi’nde G.Antep çevresinde tarımı yapılır. Zeytinin devirli üretim özelli ğ inden dolayı; üretim bir yıl fazla, bir yıl azdır. Dünya zeytin üretiminde İ talya, İ spanya ve Yunanistan'dan sonra 4. sıradayız.

46 45 Ayçiçeği 20:36 Ayçiçe ğ i kara iklim ku ş a ğ ında ve ılıman iklimin ya ğ ı ş lı bölgelerinde yeti ş tirilen tek yıllık bir bitkidir. İ lk yeti ş me döneminde su, hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Do ğ u Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde 1. Marmara Bölgesi (Ergene Bölümü). 2. Karadeniz Bölgesi (Orta Karadeniz) 3. İ ç Anadolu Bölgesi’dir.

47 46 Ayçiçeği 20:36 Son yıllarda Akdeniz ve Ege Bölgelerinde ayçiçe ğ i tarımı hızla geli ş me göstermektedir. Sebebi pamuk bitkisine göre daha az masraflı olmasıdır.

48 47 Soya Fasulyesi 20:36 Önceleri daha çok Do ğ u Karadeniz’de Ordu- Giresun çevresinde tarımı yapılırdı. 1982 yılından sonra ya ğ sanayisinde kullanılmaya ba ş lanılınca tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla geli ş mi ş tir. Kısa sürede geli ş ti ğ i için bölgede ikinci ürün olarak yeti ş tirilir. Adana ba ş ta olmak üzere İ çel, Hatay çevresinde tarımı geli ş mi ş tir. Türkiye üretiminin % 92 ‘sini Akdeniz Bölgesi kar ş ılar.

49 48 Yer Fıstığı 20:36 Yerfıstı ğ ı tohumlarında %45-60 oranında ya ğ, %20-30 oranında protein, %18 oranında karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler içeren, özellikle ya ğ sanayi ve çerez yapımı ba ş ta olmak üzere, sapı kuru ot ve kabu ğ u da çe ş itli ş ekillerde de ğ erlendirilen de ğ erli bir bitkidir. Akdeniz iklim ş artlarında iyi yeti ş mektedir. En fazla tarımı bu bölgede Adana çevresinde geli ş mi ş tir(%90).

50 49 Kolza (Kanola) 20:36 Kanola tohumunda % 43 dolayında ya ğ vardır. Bu ya ğ da, zararlı olan erusik asit ve küspesinde toksik (zehirli) olan glukosinolat yoktur, lif oranı çok dü ş üktür.Bundan dolayı kanola tipi kolzalara üç sıfırlı adı verilmektedir.Bu üstün özelli ğ inden dolayı kanola ya ğ ve yem sanayince aranan ana ya ğ lı tohumlardan biridir ve ya ğ bitkileri üretiminde dünyada soya, pamuk çi ğ idi,ayçiçe ğ i ve yerfıstı ğ ından sonra be ş inci sırayı almaktadır.

51 50 Kolza (Kanola) 20:36 Ülkemizde kanola tarımına tekrar(1960 larda göçmenler Trakyada ekimini yaptılar) son yıllarda Tekirda ğ, Edirne, Kırklareli ve Samsun yörelerinde ba ş lanmı ş tır, ancak ekili ş i henüz 2000 ha gibi çok küçük alanda yapılmaktadır. Kanola ya ğ ı sanayide sabun, boya yapmada, motor ya ğ larında, kimya ve kozmetik alanlarında, gıda sanayinde rafine edildikten sonra sıvı olarak yemeklerde ve margarin yapımında kullanılır.

52 51 Aspir 20:36 Tohumlarında % 30-50 arasında ya ğ bulunan, Linoleik ve Oleik, zeytin ya ğ ı kalitesinde) olmak üzere 2 ayrı tipi olan, ya ğ ı yemeklik olarak kaliteli, biodizel yapımında da kullanılabilen, küspesi hayvan yemi olarak de ğ erlendirilen, kuraklı ğ a dayanıklı, yazlık karakterde ve ortalama 110-140 gün arasında yeti ş ebilen tek yıllık bir uzun gün ya ğ bitkisidir.

53 52 Üzüm 20:36 Kı ş ın –40ºC ye kadar dayanabilir. Bundan dolayı meyveler içinde yeti ş me alanı en geni ş olanıdır. Üzüm üretiminde ; 1.Ege Bölgesi (Manisa, İ zmir, Denizli ) 2. G.Do ğ u Anadolu Bölgesidir. 3. İ ç Anadolu Bölgesidir. Dünya kuru üzüm üretimde birinciyiz ve ihracat yapmaktayız.

54 53 Elma 20:36 Üzümden sonra yeti ş me alanı en geni ş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ni ğ de, Nev ş ehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa, Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir.

55 Akdeniz iklim bitkisidir. Kı ş ılıklı ğ ı ister ve yaz kuraklı ğ ı ister. En fazla tarımı Ege Bölgesi’nde geli ş mi ş tir (Ba ş ta Aydın gelir.) Üretimin %80 i bu bölgeden kar ş ılanır. Ayrıca Akdeniz Bölgesi, G. Marmara ve G.Do ğ u Anadolu Bölgesinin batısı ile Karadeniz kıyılarında (Do ğ u Karadeniz kıyıları hariç) tarımı yapılabilir. Türkiye Dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür. 54 İncir 20:36 Ba ğ ırsakları yumu ş atır. Kabızlı ğ ı giderir. Bron ş it, öksürük ve bo ğ az a ğ rılarında faydalıdır. Enerji verir.

56 55 Turunçgil 20:36 Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde geli ş mi ş tir (%88). Antalya ba ş ta olmak üzere bütün Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. Ayrıca Ege Bölgesinde İ zmir’e kadar olan güney kıyılarında, G.Marmara Bölümünün so ğ uktan korunmu ş kıyılarında, Do ğ u Karadeniz Bölümünde Rize çevresinde ve G.Do ğ u Anadolu Bölgesinin batısında tarımı yapılmaktadır.

57 56 Turunçgil 20:36 Ege Bölgesinde kıyıdan 200 km içerilere kadar tarımı yapılabilmektedir. Sebebi bölgede da ğ ların kıyıya dik uzanması sonucu deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulabilmesidir. Do ğ u Karadeniz Bölümünde yeti ş tirilebilmesi kı ş ılıklı ğ ı ile ilgilidir. Son yıllarda turunçgil üreticisi ülkelerin sayısının artması ile rekabet ba ş ladı. Brezilya 20 milyon ton üretimle birinci sırada, 16 milyon tonluk üretimle Çin ikinci, 10 milyon tonluk üretimle ABD ise üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye 2.9 milyon tonla dünya turunçgil üretiminde 10'uncu sırada. Portakal ihracatında İ spanya, Güney Afrika ve ABD, mandalin ihracatında, İ spanya, Çin, Türkiye, limon ihracatında ise İ spanya, Meksika, Arjantin ve Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. İ thalatta ise portakalda, Almanya, Fransa ve Rusya, limonda ise ABD, Rusya Federasyonu, Almanya ilk sıralarda. Türkiye'nin turunçgil ihracatı yaptı ğ ı en önemli ülkeler Rusya Ukrayna, Suudi Arabistan ve Avrupa Birli ğ i ülkeleri.

58 57 Muz 20:36 ülkemizde sadece Anamur, Bozyazı, Gazipa ş a ve Alanya ilçeleri ile çevresinde Musa Cavendish dedi ğ imiz bodur muz üretimi yapılmaktadır. Akdeniz bölgesinde muz yeti ş en yerlerimiz 36-37 enlem derecelerinde Toros Da ğ ları tarafından korunmu ş, da ğ ların eteklerindeki mikroklima yerlerdir. Buna ra ğ men muz bahçeleri zaman zaman so ğ uktan zarar görmektedir. Dünyadaki muz üretimi en fazla Asya kıtası ülkelerinde yapılmakta, bu kıtayı sırasıyla Güney Amerika, Orta Kuzey Amerika, Afrika, Okyanusya ve Avrupa Ülkeleri izlemektedir.

59 En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesinde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesinde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır (%60-70). 58 Fındık 20:36

60 59 Fiğ Burçak 20:36 Yonca, yulaf, fi ğ, burçak ve korunga gibi bitkilere yem bitkileri adı verilmektedir. Türkiye’de ahır hayvancılı ğ ının geli ş mesi ve et üretiminin artmasında yem bitkilerinin ayrı bir önemi vardır. Çünkü ülkemizdeki çayır ve meralar yetersizdir. Yem bitkilerinden kuru ve ya ş olarak istifade edilir. Daha çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde üretilen yem bitkileri, fabrikalarda i ş lenerek kullanıma hazır hale getirilir. Fiğ Korunga

61 60 20:36 Tropikal iklim bitkisidir. Bol ve düzenli ya ğ ı ş ister. Bulutlu gün sayısı fazla olmalıdır. Kı ş lar ılık geçmelidir. Yurdumuzda en iyi yeti ş me ş artlarını Do ğ u Karadeniz Bölümünde bulmu ş tur. Bugün Rize ba ş ta olmak üzere Ordu’dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesimde tarımı yapılmaktadır. Yurdumuzda çay tarımı Cumhuriyetin ilanından sonra ba ş lamı ş tır (1924). Çay tarımının tamamı Karadeniz bölgesindedir.

62 61 20:36 Ülkemiz iklimi itibarıyla çok çe ş itli sebze yeti ş tirilmesine olanaklıdır. Birçok insan geçimini bu yolla sa ğ lar.Bunun yanında ço ğ u insan evinin sebze ihtiyacını kar ş ılamak için sebze yeti ş tirir. Sebzeler çok fazla su isterler. Yurdumuzda sebze yeti ş tiricili ğ i en fazla Akdeniz Bölgesinde geli ş mi ş tir. Bu bölgeyi Ege ve Marmara Bölgeleri takip eder. En az geli ş ti ğ i bölgemiz D.Anadolu bölgesidir. Sebebi yaz mevsiminin çok kısa sürmesidir. Ayrıca İ ç Anadolu Bölgesinde de sulama yetersizli ğ inden dolayı sebze tarımı geli ş memi ş tir. Sebze tarımı seracılık faaliyetleri ile Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bütün yıl yapılabilmektedir. Seracılı ğ ın buralarda geli ş me sebepleri; kı ş ların ılık geçmesi ve güne ş li gün sayısının fazla olmasıdır.

63 62 20:36 A ş a ğ ıda Türkiye’de yeti ş en bazı tarım ürünlerinin yıllara göre üretim miktarı tablo hâlinde verilmi ş tir. Bu ürünlerden ekonomimiz içinde önemli yer tutan üç tanesini seçerek üretim grafi ğ ini çiziniz ve bu ürünlerin üretim miktarındaki de ğ i ş imi yorumlayınız.

64 63 20:36 ÖNEML İ TARIM İ HRACAT ÜRÜNLER İ M İ Z İ THAL ETT İĞİ M İ Z TARIM ÜRÜNLER İ DO Ğ AL EK İ M ALANI DAR OLAN TARIM ÜRÜNLER İ - Fındık, - Antep fıstı ğ ı, - Pamuk, - Tütün, - K.Üzüm, - K. İ ncir, - K.Kayısı, - Ha ş ha ş gibi. - Pirinç, - Kahve, - Kakao, - Muz, - Avakado, - Ananas, - Hindistan cevizi, - Hurma -Muz -Antep fıstı ğ ı -Çay -Fındık -Turunçgil -Zeytin -Kivi - İ ncir -Pamuk -Susam -Keten-kenevir

65 64 20:36 DERS DI Ş I ETK İ NL İ K TARIM ÜRÜNÜYET İŞ T İĞİ YERLER İ KL İ M Ş ARTLARIKULLANIM ALANI SEBZE Akdeniz-Ege kıyı ovaları, Güney Marmara Akdeniz İ klimi Temel besin maddesi, Konserve,taze ve kurutularak tüketilir YER FISTI Ğ I Adana BölümüAkdeniz İ klimi Kuru yemi ş, ya ğ üretimi ÇAY Do ğ u Karadeniz Karadeniz İ klimi Kahvaltılarda ve Keyif verici olarak demi içilir MUZ Anamur Yöresi Ekvatoral İ klim (Türkiye’de Akdeniz iklimi Taze meyve olarak yenilir HA Ş İ ç Batı Anadolu Bölümü Karasal İ klim Tıp da uyu ş turucu madde, ya ğ üretimi SOYA FASÜLYES İ Adana bölümü, Karadeniz bölgesi Karadeniz İ klimi Ya ğ üretimi

66 65 20:36 Haritalarda, Türkiye’de yeti ş tirilen bazı tarım ürünlerinin da ğ ılı ş ı verilmi ş tir. Bu haritaları inceleyerek verilen ürünlerin da ğ ılı ş ını etkileyen ş artları söyleyiniz.

67 66 20:36 Haritalarda, Türkiye’de yeti ş tirilen bazı tarım ürünlerinin da ğ ılı ş ı verilmi ş tir. Bu haritaları inceleyerek verilen ürünlerin da ğ ılı ş ını etkileyen ş artları söyleyiniz.

68 A) Olgunla ş ma süreleri için geni ş düzlüklerin gerekli olması B) Yeti ş meleri için geni ş düzlüklerin gerekli olması C) Suya ihtiyaçlarının daha fazla olması D) Bölge içindeki tüketimlerinin fazla olması E) Makineli tarıma daha elveri ş li olmaları 67 20:36 ?????????? ?????????? test ??????????????????? A ş a ğ ıdaki grafik, Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi’nde yeti ş tirilen bazı ürünlerin bugünkü üretim miktarları ile GAP tamamlandı ğ ında elde edilmesi beklenen üretim miktarlarını göstermektedir. Mısır, pirinç ve ayçiçe ğ i üretim oranlarında daha büyük artı ş lar beklenmesinin ba ş lıca nedeni bu ürünlerin hangi özelli ğ idir? ÖSS-1990

69 68 20:36 ?????????? ?????????? test ??????????????????? Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi’nde, hem karasal iklimin hem de Akdeniz ikliminin görüldü ğ ü yerler vardır. Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi’nin a ş a ğ ıdaki özelliklerinden hangisinin nedenlerini açıklamada bu bilgiden yararlanılabilir? A) Tarım ürünlerinin çe ş itlilik göstermesi B) Hayvancılı ğ ın önemli bir geçim kayna ğ ı olması C) Sulama olanaklarının fazla olması D) Birim alandan elde edilen verimin yüksek olması E) Makineli tarıma elveri ş li düzlüklerin bulunması


"’ de Tarım S.87 ’ de Tarım S.87 1 20:36 2. Sizin ya ş adı ğ ınız yerde ya da yakın çevrenizde bu ekonomik etkinliklerden hangisi yapılmaktadır? Niçin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları