Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LEPTOSP İ ROZ Prof. Dr. Neşe Salto ğ lu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LEPTOSP İ ROZ Prof. Dr. Neşe Salto ğ lu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 LEPTOSP İ ROZ Prof. Dr. Neşe Salto ğ lu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

2 Konuşma Planı Epidemiyoloji ve Etken Ülkemizde görünüm Klinik Tipleri Tanı-ayırıcı tanı Tedavi -Korunma

3 Leptospiroz Leptospira cinsi spiroketler etken L. interrogans cinsi patojen grup Leptospiralar 240’ın üzerinde serovar Dünyanın en yaygın zoonozlarından biri ◦ kemiriciler, memeliler, bazı kuşlar ve sürüngenler

4 L. interrogans zorunlu aerop, heliksoidal, ince, iki periplazmik flagella spiralleri sık ve sabit bir veya iki uçları çengel gibi kıvrımlı hareketli mikroorganizma ◦ burgu hareketi yaparak veya yana do ğ ru hareket

5 L. icterohaemorrhagiae farelerle (Rattus norvegicus), L. hardjo sı ğ ırlarla, L. canicola köpeklerle L. pomona domuzlarla ilişkili

6 Dünya Sa ğ lık Örgütü yıllık insidansını ◦ 0.1–1 /100,000 endemik olmayan alanlarda ◦ 10–100 /100,000 nemli, tropik, ya ğ ışlı alanlarda Suda veya toprakta haftalar/ aylarca Tropikal iklim özelli ğ ini gösteren yerlerde sık Kırsal alanda sık Orta ve Güney Amerika ve Karayipler’de tufanlar, tropikal fırtına ve kasırga

7 ◦ Hindistan, Salvador ve Brezilya’da şiddetli ya ğ murlarla ilişkili salgınlar ◦ Hollanda’da seyahat eden 237 vakada ◦ ABD’de triathlona katılan atletlerde leptospira infeksiyonu

8 Kontamine sularda yüzme, nehirde rafting Irmak, dere, küçük çay boyunca yürüyüşler, Kirli göl veya su birikintisinde yüzülmesi Yemek hazırlanan alanda kemiricilerin bulunması

9 Sık görüldü ğ ü mevsim yaz ve erken sonbahar Sıklıkla genç erkekler infekte olurlar. ◦ Kontamine sularla mesleki ve meslek dışı aktiviteler nedeni ile u ğ raş Risk grupları ◦ çiftçiler, veterinerler, ◦ kanalizasyon işçileri ◦ Pirinç ve şeker kamışı üreticileri, ◦ kömür madeni işçileri, ◦ kasaplar, hayvan toplayıcılar, ◦ avcılar, ◦ çöp toplayıcılar ◦ endemik bölgelerde askerler

10 Leptospiroz Hayvanlarda süt üretiminde azalma, abortus, infertilite, ölüm İ nfekte hayvanın idrarı / plasenta / amniotik sıvı gibi materyali ile atılır. ◦ Hayvanlarda renal tübüllerde hastalık oluşturmaksızın uzun süre kalabilir.  canlı organizmaların kronik olarak üriner yolla atılması

11 Sa ğ lıklı görünen köpeklerin %30-40’ında leptospira taşıyıcılı ğ ı

12 tahrip olmuş deri muköz membranlar ◦ konjonktiva ve inhalasyon ile bulaşma daha nadir insan infeksiyonundan en sık sorumlu fareler köpekler, çiftlik hayvanları, di ğ er kemiriciler, vahşi memeliler, kediler insandan insana geçiş nadir (tranplasental)

13 İ nfekte hayvan ile direkt temasla infekte hayvanların idrar gibi çıkartıları, kontamine toprak veya su ile indirekt temasla bulaş

14 L. grippotyphosa’nın neden oldu ğ u hastalı ğ a “Bataklık humması”, L. hebdomatis ve L. autumnalis’in neden oldu ğ u hastalı ğ a “Yedi gün humması”, L. pomona’nın “Domuz çobanı hastalı ğ ı”

15 Forth Bragg Ateşi ◦ L. autumnalis etken ◦ Peritibiyal 2-5 cm. eritematöz lezyonlar  WILLIAM S. GOCHENOUR, et al. Leptospiral Etiology of Fort Bragg Fever. Health Reports 1952; Vol. 67, (8): 811.

16 Ülkemizde seropidemiyolojik çalışmalar İ nsanlarda sero-epidemiyolojik çalışmalarda %2-12 hayvanlarda %3.5-63 ◦ Pirinç ekimi yapılan Çukurova bölgesi, ◦ Karadeniz bölgesinde ◦ Bursa’da Karacabey harası 1972 yılında Tuncel ve ark Erzurum ve çevresinde hayvan teması olan kişilerde leptospira antikorları 1973 yılında Ulaş ve ark. Trakya ve Batı Anadolu’da hayvanlarda L. grippotyphosa, L sejroe ve L icterohaemorrhagiae L icterohaemorrhagiae, L grippotyphosa, L. bovis, L. hebdomatis, L. automnalis, L. sejroe, L. pomona, L. butembo

17 Türkiye’de ilk yazı 1915 yılında Reşat Rıza bey Hayvan deneyleri 1922 yılında Hüsameddin Şerif bey 1960’lı yıllarda Unat ve ark. leptospira şüpheli hastaların kanlarında %9 oranında L icterohaemorrhagiae, L grippotyphosa ve L bovis Fazlı, insanların serumlarında leptospira antikor pozitifli ğ ini %3 bildirdi. ◦ yarısında L butembo, L icterohaemorrhagiae ve L grippotyphosa Olgu sunumları çok sayıda Salto ğ lu N. Leptospiroz ve yurdumuzdaki önemi. İ nfeksiyon Derg 1998; 12 (2): 261- 65.

18 Patogenez 5-10 günde spesifik IgM yanıtı  Fagositozla yok edilme Defans yeterli ise iyileşme Yetersiz ise konjonktival kızarıklık Genel Vasküler genişleme Kaslarda fokal dejenerasyon İ nterstisiyel nefrit Di ğ er organ tutulumları

19 Leptospiraların hücre duvarında endotoksine benzer madde ◦ Plazma TNF düzeyleri ile ciddi tutulum arasında ilişki Endotel hasarı, hemoraji, iskemi Endotel hasarı ◦ İ ntravasküler volüm kaybı  Hipovolemi, hipotansiyon Kardiyovasküler sistem ◦ Myokardit, perikardit, aritmiler

20 Organlarda sekonder dejeneratif de ğ işiklikler 1. Subsellüler hepatik fonksiyon bozuklu ğ u 2. Renal hasardan dolaşımdaki immun kompleksler, kompleman komponentlerinin birikmesi sorumlu tutulmuş  Renal yetmezlik non-oligürik ◦ İ skemi, hipoksi, renal tübül hasarı 3. ARDS fizyolojisi? ◦ Leptospiral toksinin permeabilite artışına neden olması  Pulmoner kapiller hasar

21 Mikroorganizmanın kan dolaşımına katılması

22 KL İ N İ K FORMLAR Spesifik olmayan ateşli hastalık ◦ Anikterik ◦ Baş a ğ rısı, titreme, karın a ğ rısı, konjonktival suffüzyon, myalji ◦ Kendili ğ inden sınırlanabilir ya da di ğ er formlara geçebilir. Menenjit ◦ BOS pleositoz, benign kendili ğ inden sınırlanmış aseptik menenjit Weil hastalı ğ ı ◦ Sarılık, şiddetli renal yetmezlikve genellikle minör hemorajik bulgular Şiddetli pulmoner form ◦ Hemorajik pnömonit ◦ Sarılık olmaksızın görülebilir ◦ ARDS ve ani masif pulmoner hemoraji

23

24 Klinik inkübasyon periyodu 7-12 gün Hafif şiddetli veya subklinik seyir Endemik alanlarda sık L. hardjo, L pomona, L canicola sorumlu Ateş 3- 4 günlük bir remisyondan sonra tekrar ortaya çıkar, bifazik seyir

25 Akut septisemik faz 4- 7 gün sürer ◦ Ani başlayan ateş, titreme, ◦ güçsüzlük, ◦ baş a ğ rısı, şiddetli kas a ğ rısı, ◦ konjonktival suffüzyon, ◦ karın a ğ rısı (pankreatik tutulum!), ◦ anoreksi, bulantı, kusma, ◦ Az sıklıkla maküler, makülopapüler, ürtikeryal ya da purpurik deri döküntüsü ◦ Bu dönemde mikroorganizma kanda, BOS’ta, humör aközde bulunur

26 İ mmun faz (4- 30 gün) ◦ leptospiraların idrarda atılımı Ateş düşer, ya da normal Baş a ğ rısı karakteristiktir. Leptospirozlu olguların ¼’ünde aseptik menenjit ◦ BOS basıncı, proteini artmış, glukoz normal, lenfositik pleositoz vardır Şiddetli hastalıkta kardiyak tutulum

27 Ayırıcı tanı influenza, HIV, dang, tifo, riketsiyoz, Q ateşi bruselloz, infeksiyoz mononükleoz, sıtma, sitomegalovirus, Viruslar ( Ross River virus,Barmah Forest virus, Murray Valley encephalitis virus, Japanese encephalitis virus)

28 Tüm hastaların %10’u Weil hastalı ğ ı ateş, sarılık, konjonktival suffüzyon, hemorajik diyatez, aseptik menenjit akut renal yetmezlik, hepatik yetmezlik Şiddetli hastalıktan  L. icterohaemorrhagiae,  L. canicola, L. Australis  serovarları sorumlu

29 %20-70’inde akci ğ er tutulumu Öksürük, nefes darlı ğ ı, hemoptizi Hemorajik pnömonit -ARDS’ye kadar

30 Ayırıcı tanı Atipik pnömoni, bronkopnömoni tüberküloz histoplasmoz hantavirus Pulmoner sendrom Edson Marchiori et al. Clinical and Imaging Manifestations of Hemorrhagic Pulmonary Leptospirosis: A State-of-the-Art Review, 2010

31 Fatalite hastalı ğ ın seyrine ba ğ lı %10-50 oranında ◦ renal yetmezlik, ◦ ARDS, ◦ kollaps, ◦ aritmiler

32

33

34

35 Laboratuvar bulguları ◦ Lökositoz, trombositopeni, ◦ üre, kreatinin yüksekli ğ i, (kreatinin 8 mg/dl, üre 100mg/dL ) ◦ orta şiddette transaminaz yüksekli ğ i, hafif ALP yüksekli ğ i  ALT, AST (100-200mg arası) ◦ bilirubin yüksekli ğ i, (20-40mg/dL) ◦ kreatinin fosfokinaz artışı ◦ steril pyüri, hematüri, silendirüri, proteinüri

36 Weil sendromu yaşamı tehdit eden hastalık ◦ Özellikle subtropikal bölgelerde yaşayan, sulu tarımla u ğ raşan veya mesleki bulaşı olabilecek kişiler risk altında Hastalı ğ ın fatalitesi yüksek ateş, sarılık, kas a ğ rıları, konjonktival kızarıklık, baş a ğ rıları olan hastalarda ayırıcı tanıda leptospirozun prognostik de ğ eri vardır.

37 Tanıda Kültür altın standart  Karanlık alan mikroskopisinin genellikle duyarlılı ğ ı düşüktür, Makroaglütinasyon testinde >1/400(+) anlamlı ◦ geçirilmiş infeksiyonların tanısı için daha uygundur, ◦ erken tanı için çok duyarlı de ğ ildir Mikroskopik aglutinasyon testi önemli EL İ SA, dot-EL İ SA yöntemleri

38 Weil hastalı ğ ında erken tanı önemli ◦ Destek tedavi ve yakın izlem ◦ Antimikrobiyal tedavi hastalı ğ ın şiddetini ve süresini azaltmakta Ateş, a ğ rı, kusma, mental de ğ işiklikler izlenmeli, sıvı-elektrolit dengesi düzenlenmeli, renal yetmezlik, hemoraji, hiperbilurubinemi, hipotansiyonla mücadele Kan ve trombosit transfüzyonu Başlangıçta kardiyak monitorizasyon yo ğ un bakım deste ğ i rehidrasyon diyaliz

39 Leptospiroz olgu tanı kriterleri Kesin kriterler Patojen Leptospira türlerinin izolasyonu Leptospira MAT testinde 4 kat artış Veya Patojen türleri gösteren tek yüksek MAT titresi (400 üzerinde) Olası kriterler Nükleik asit testleri ile patojen Leptospira türlrinin belirlenmesi Pozitif Leptospira (EIA) IgM sonucu Slack A, Australian Famil y Physicia n Vol. 39, No. 7 :495, JULY 2010

40 Tedavide ◦ Ciddi olgularda parenteral penisilin tedavisi ◦ Hafif şiddetli olguda doksisiklin / tetrasiklinler, oral ve amoksisilin,/ampisilin  Oral doksisiklin hastalı ğ ın süresini kısaltabilir, leptospirüriyi önleyebilir Tedavi süresi 5- 7 gün olarak önerilmektedir. Baş a ğ rısı, kas a ğ rısı için analjezikler, ateşi için antipiretikler verilebilir. Konvülsiyon varsa i.v diazepam önerilir.

41 Doksisiklin 2X 100 mg/gün oral Seftriakson 1g /günIV Sefotaksim4X1 g/gün IV Benzilpenisilin 4x1.2 g IV  Georgios Pappas,Antonio Cascio. Optimal treatment of leptospirosis: queries and projections. International Journal of Antimicrobial Agents 28 (2006) 491–496

42 Korunma Doksisiklin önerilir. Genel koruyucu önlemler evcil hayvanların aşılanması, kemiricilerin kontrolü Köpek, sı ğ ır ve domuzlar için aşılar mevcuttur. İ nsanlarda profilaksi için aşı kullanılması sadece Rusya, Çin, Japonya, Vietnam gibi ülkelerde ◦ aşının etkisi iyi bilinmiyor. ◦ çok sayıda serovarın varlı ğ ı immunizasyon olanaksız

43

44 çevre koşullarının düzeltilmesi, kontamine sularla temasın önlenmesi ◦ Su sporları sırasında koruyucu elbiselerin kullanımı askerlerde endemik alanlar için haftada bir 200mg doksisiklin kullanımı şüpheli bir cilt yaralanmasında tedavi başlanması Tarımsal alanda bulaşı engellemede makine ile tarım uygun herbisidlerin uygulanması

45 Ashford DA, Kaiser RM, Spiegel RA, et al. Asymptomatic infection and risk factors for leptospirosis in Nicaragua. Am J Trop Med Hyg 2000; 63 (5): 249-54. Babür C, Kılıç S, Özdemir V, Erol E, Esen B. Ankara ili mezbahaları çalışanlarında anti-leptospira antikorlarının araştırılması. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İ nfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2001, Adana, Kongre Kitabı, s: 247. Çaylan R, Aydın K, Köksal İ. Leptospirosis tanısıyla izledi ğ imiz olgular. ANKEM Derg 2001; 15 (2): 211. Farr WR. Leptospirosis. Clin Infect Dis1995; 21: 1-8. Fazlı ŞA. Leptospirolojide son gelişmeler ve şimdiye kadar Türkiye’de tespit edilen Leptospira serotipleri. Mikrobiyoloji Bült 1970; 4: 216-22. Fazlı ŞA. Türkiye’de insan, evcil hayvan,ve yabani kemirici serumlarında leptospira yönünden serolojik incelemeler. Türk Hij Tec Biyol Derg 1970; 30: 155-84. Haake DA; Dundoo M, Cader R, et al. Leptospirosis, water sports, and chemoprophylaxis. Clin Infect Dis 2002; 34(9): e40-3. Hasman H, Gündüz A, ÇetinB, Çalıca A, Seber E. Yedi leptospiroz olgusunun de ğ erlendirilmesi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İ nfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2001, Adana, Kongre Kitabı, s: 247. Kocabalkan F. Türkiyede leptospiroz ve leptospiroz tanısına ilişkin sorunlar. 3. Ulusal İ nfeksiyon hastalıkları Kongresi, 22- 26 Nisan 1991, Antalya, Kongre Kitabı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayınları No: 15, 154-62. Kupek E, de Sousa Santos Faversani MC, Souza Philippi JM. The relationship between rainfall and human leptospirosis in Florianopolis, Brazil, 1991-96. Braz J Infect Dis 2000; 4 (3): 131-4. Leblebicio ğ lu H, Şencan İ, Sünbül M et al. Weil disesae: report of 12 cases. Scand Infect Dis 1996; 28: 637-39. Marotto PC, Marotto MS, Santos DL, Souza TNL, Seguro AC. Outcome of leptospirosis in children. Am J Trop Med Hyg 1997; 56 (3): 307-10. Outbreak of leptospirosis among white-water rafters-Costa Rica, 1996. (From CDC) JAMA 1997; 278 (10): 808. Plank R, Dean D. Overwiew of the epidemiology, microbiology, and pathogenesis of Leptospira spp. in humans. Microbes and Infect 2000; 2 (10): 1265-76. Salto ğ lu N, Aksu HS, Taşova Y, Arslan A, Düdar İ H, Köksal F. Leptospirosis: Twelve Turkish patients with Weil Syndrome. Acta Med Okayama 1997; 61: 301-4. Salto ğ lu N. Leptospiroz ve yurdumuzdaki önemi. İ nfeksiyon Derg 1998; 12 (2): 261- 65. Salto ğ lu N. Leptospira infeksiyonları: Türkiye ve dünyada durum. Klimik Derg 2003: Özel sayı Cilt 16: 108-110.

46


"LEPTOSP İ ROZ Prof. Dr. Neşe Salto ğ lu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları