Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
SEFERBERLİK Yzb.GÜRHAN 5nci Tnk BL K. Komutanım Atatürk ve Türk Ordusu konulu takdimi MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ 1

2 TAKDİM PLANI SEFERBERLİK * Barış, Seferberlik ve Savaş Hali - Barış Hali - Seferberlik Hali - Savaş Hali * Seferberlik - Tanımı - Önemi - Türleri * Seferberlik İlanı ve Uygulamanın Başlaması - Seferberlik İlanı - Seferberlik Uygulaması

3 Barış Hali Barış; Düşmanlık ve savaştan uzak, dostluk ve anlaşmanın hakim olduğu bir durumdur. Barış zamanı ise; harp olmadığı, seferde uygulanan esasların geçersiz olduğu, harpsiz geçen dönemdir.

4 Seferberlik Hali Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden duruma denir. Vatanın bütünlüğü ile milletin varlığını tehdit eden bir tehlikenin baş göstermesi veya devletin savaşa girme ihtimalinin belirmesi ya da fiilen savaşa girmesi halinde seferberlik ilan edilir.

5 Savaş Hali Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve özgürlüklerin kanunlara kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

6 SEFERBERLİK Devletin tüm güç kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve özgürlüklerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandığı haldir.

7 Seferberliğin Önemi Büyük ATATÜRK 1924 yılında Afyon / Çaltepe ve 1927 konuşmalarında: “Harp ve muharebe demek, iki milletin, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla ve bütün varı yoğu ile, bütün maddi ve manevi güçleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiri ile vuruşması demektir. Bundan ötürü bütün Türk milletini, cephede bulunan ordu kadar fikren, hissen ve fiilen ilgilendirmeliydim.

8 Seferberliğin Önemi Millet fertleri, yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi, kendini görevli hissederek, bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına vermekte geç davranan ve müsamaha gösteren milletler, harp ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

9 Seferberliğin Önemi Harp tehlikesi her an mevcut olduğundan çeşitli ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunan ülkeler, milli güçleri oranında silahlı kuvvet bulundurmak zorundadırlar. Bu ülkelerin kendilerini etkili şekilde savunabilmeleri, mevcut Silahlı Kuvvetlerini çok iyi eğitmelerinin yanında, kısa zamanda gerçekleştirebilecekleri etkin bir seferberlik sistemine sahip olmaları ile mümkün olabilir.

10 Seferberliğin Önemi Günümüzde büyük orduların, barış zamanında tam kadro personel bulundurması artık ekonomik nedenlerle terk edilmektedir. Bu nedenle seferberliğe dayalı bir sistem ile kısa sürede toplanabilen ve eğitilmiş personelle seferberliğini tamamlayan ordular, gelecekte hem daha başarılı olacaklar hem de ülkelerinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacaklardır.

11 UYGULAMA ALANI BAKIMINDAN SİLAHLI KUVVETLER SEFERBERLİĞİ
SEFERBERLİK TÜRLERİ UYGULAMA ALANI BAKIMINDAN KAPSAM BAKIMINDAN GENEL SEFERBERLİK BÖLGESEL SEFERBERLİK TOPYEKÜN SEFERBERLİK SİLAHLI KUVVETLER SEFERBERLİĞİ PERSONEL SEFERBERLİĞİ LOJİSTİK SEFERBERLİK

12 Uygulama Bakımından Türleri
Genel Seferberlik: Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için, ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir. Bölgesel Seferberlik: Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakları kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.

13 Kapsam Bakımından Türleri
Topyekün seferberlik: Silahlı Kuvvetler dahil bütün kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile vatandaşları kapsar. Topyekün seferberlik planları öncelikle silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, harp gücünü destekleyecek ve sürekliliğini sağlayacak temellere dayandırılır. Silahlı Kuvvetler Seferberliği: Silahlı Kuvvetlerin, barış durumundan sefer durumuna geçmesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik hazırlıkları iki alanda yapılmaktadır.

14 Personel Seferberliği
Silahlı Kuvvetlerin barış mevcutlarının seferi kadro seviyesine yükseltilmesi ve seferin devamı süresince Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını karşılamak ve savaş süresince istenilen seviyeyi muhafaza etmek üzere barışta yapılan hazırlıkların olağanüstü bir durumda uygulanmasıdır.

15 Lojistik Seferberlik Savaşa girildiğinde, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı ikmal maddeleri ile tesisi bakım ve hizmetlerin; hangilerinin barışta hangilerinin seferberlik ve savaş hallerinde yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin edileceği, birliklere nasıl ulaştırılacağı, nerelerde muhafaza edileceği ile ilgili olarak barıştan itibaren yapılan planlama ve hazırlıklar lojistik seferberliğinin esasını teşkil eder.

16 Seferberlik İlanı Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir isyanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde; seferberlik durumu oluşur.

17 Seferberlik İlanı Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir. Kararda seferberlik uygulamasının başlayacağı gün ve saat belirtilir, bu karar derhal Resmi Gazete’de yayınlanır ve aynı gün TBMM toplantı halinde değilse, hemen toplantıya çağırılır ve ilave düzenlemelerin yapılması sağlanır.

18 Seferberlik Uygulaması
Seferberlik ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yetkilidir. * Seferberlik hazırlıklarının uygulanmasını başlatmak, * Kısmi seferberlik ilan edilen hallerde, diğer bölgelerde uygulanacak yükümlülükleri belirlemek (Kısmi seferberlik ilanı halinde, seferberlik ilan edilen bölgeler dışında görev verilecek personel, mal ve hizmetlere de yükümlülük uygulanabilir.), * Gerektiğinde sıkıyönetim ilanına karar vermek.

19 Genel Seferberliğin İlanında Yapılacak İşlemler
Seferberliğin ilanı ile birlikte, mülki makamlar ile vatandaşlar tarafından şu işlemler yapılır: * Bakanlar Kurulunun çıkaracağı kararname gereğince, seferberlik emri hazırlanır, * Seferberlik emri, yazılı ve sözlü tüm basın ve yayın araçlarından faydalanılarak en küçük mülki ve askeri kuruluşlar da içinde olmak üzere bütün yurda duyurulur, * Muhtarlıklar, yerel yayın araçları ile (hoparlör vb.) seferberliği bütün köy, mahalle ve semte duyururlar,

20 Genel Seferberliğin İlanında Yapılacak İşlemler
* Mülki idare amirliklerince ilçe merkezi, bucak, köy ve mahallede herkes tarafından görülecek yerlere SEFERBERLİK EMRİ ve SİLAHBAŞI LEVHASI astırılır. Bu faaliyetler, üst mülki makamlar tarafından denetlenir, * Seferberlik çağrısı duyan vatandaşlardan, SEFER GÖREV EMRİ almış olanlar, muhtarlığa gider, çağrı bildirimini imzalar, en geç 6 saat içinde hazırlığını tamamlayarak önceden belirlenmiş olan birliğine hareket eder,

21 Genel Seferberliğin İlanında Yapılacak İşlemler
* Muhtarlıklar, genel seferberlik duyurusu üzerine sefer görev emri bildiri çizelgesinde kimlerin çağrıya katılacağını saptar, sefer görev çağrısını kendilerine duyurarak bildiri çizelgesini imza ettirir, katılmayanların durumlarını izleyerek mülki idare amirine ve en yakın askeri makamlara bildirir,

22 Genel Seferberliğin İlanında Yapılacak İşlemler
* Sefer görevi alan bütün araçların sahip veya sürücüleri, araçları ile birlikte en yakın il veya ilçenin Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu’na başvururlar, * Birliğine kendi imkanları ile gidemeyecek durumda olanlar askerlik şubelerine gönderilmek üzere başvururlar.

23 Askerlikle İlgili Tanımlar
Askerlik: Türk vatanını, Türk istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük özel kanunlarla belirlenir. Yüce bir yurt ve millet hizmeti olan askerlik, gençleri gerçek yaşam şartlarına alıştırır ve yetiştirir.

24 Askerlikle İlgili Tanımlar
Asker : Askerlik yükümlülüğü altına giren kişilerle (erbaş ve erler), özel kanunlarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıslara denir. Er : İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askerdir. Astsubay : Özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan, astsubay çavuştan, astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeye sahip olan askerdir.

25 Askerlikle İlgili Tanımlar
Erbaş : İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlerdir. Bunun yanında askerlik kanununa göre yükümlü bulundukları hizmetleri yerine getirdikten sonra, özel kanunlara göre belirli bir hizmetin kabulü suretiyle silahlı kuvvetlerde görevli uzman çavuş ve onbaşılar da erbaş sayılırlar.

26 Askerlikle İlgili Tanımlar
Askeri Öğrenci : Subay ve astsubay yetiştirilmek üzere çeşitli okul ve üniversitelerde okuyan ve resmi bir kıyafet taşıyan öğrencilerdir. Subay : Özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan, asteğmenden, mareşale (Deniz Kuvvetlerinde Büyük Amirale) kadar rütbeye sahip olan askerdir.

27 Askerlikle İlgili Tanımlar
Amir : Makam ve memuriyet bakımından emretme yetkisine sahip askerdir. Amirin emri altındakilere maiyet denir.

28 Askerlikle İlgili Tanımlar
Üst : Rütbe ve kıdemce büyüklüğü gösteren bir tabirdir. Ast : Üstün rütbece ve kıdemce aşağısında bulunan askerdir. Makam : Her amirin silahlı kuvvetlerde temsil ettiği mevkidir. Disiplin : Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat, astının ve üstünün hukukuna riayet etmek demektir.

29 Askerlikle İlgili Tanımlar
Nöbet : Askerlikteki ortak hizmetlerin yapılmasını ve devamını sağlamak amacıyla; belli bir ara ve süre ile subay, astsubay, askeri öğrenci, erbaş ve erler ile silahlı kuvvetlerde görevli sivil şahıslar tarafından yerine getirilen bir hizmettir.

30 Asker, Millet ve Askerlik Anlayışı
Savaşın ve savaşı yapan vasıtaların ana unsuru olan insan, tarihin ilk çağlarından günümüze kadar geçen süre içerisinde harp, silah ve araçlarında büyük değişiklik ve gelişmeler olmasına rağmen, öneminden bir şey kaybetmemiştir. Bu insan; eğitimi tam, disiplini mükemmel, morali yüksek, bedenen, ruhen ve zihnen yetişmiş ve gelişmiş insandır.

31 Asker, Millet ve Askerlik Anlayışı
Modern savaşın mükemmel silah ve araçları, ancak yukarıda özetlenmiş özelliklere sahip insanlar elinde başarının gerçekleşmesine bir vasıta olabilirler. Söz konusu araçlar bu meziyetlerden mahrum insanlar elinde ise; bir demir ve çelik yığınından başka bir anlam taşımazlar.

32 Vatan “... Süt çocukları beşiğini, çocuklar eğlendiği yeri, gençler geçimlerinin sağlandığı yeri, ihtiyarlar dünyadan ellerini-eteklerini çektikleri yalnızlık köşelerini, evlat anasını, baba ailesini ne türlü duygularla severse insan da vatanını öyle duygularla sever.”

33 Vatan Yani vatana gönülden bağlanma ve onu sevme; sebepsiz yere, sırf insanın tabiatından gelme bir istek değildir. İnsan vatanını sever. Çünkü, Allah’ın insanlara bahşettiği şeylerin en azizi olan hayat, vatan havasını teneffüsle başlar.

34 Vatan İnsan vatanını sever.
Çünkü; tabiatın, yani Allah’ın bağışladığı şeylerin en parlağı olan göz, dünyaya ilk baktığı zaman vatan toprağını görür. Çünkü, vücudunun maddesi, vatanın bir parçasıdır.

35 Vatan İnsan vatanını sever.
Çünkü, etrafına baktıkça her köşesinde geçen ömrünün, hüzünlü bir hatırasını görür. Çünkü, hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaati vatan sayesinde ayakta kalabilir.

36 Vatan İnsan vatanını sever.
Çünkü, varlık sebebi olan atalarının sakin mezarlığı ve çocuklarının meydana geleceği yer, vatandır. Çünkü, vatan çocukları arasında dil birliği, menfaat birliği ve birbirine fazla alışık olduğundan, gönül yakınlığı ve düşünce kardeşliği doğmuştur.

37 Vatan İnsan vatanı sever.
Çünkü, vatan öyle bir galibin kılıcı veya bir katibin kalemiyle belirsiz hatlardan, sınırlardan ibaret değil; millet, hürriyet, menfaat, kardeşlik, hakları kullanma, hakimiyet, atalara hürmet, aileye sevgi, çocukluk hatıraları gibi bir çok yüce duyguların toplanmasından oluşmuş, mukaddes bir düşüncedir.

38 ‘ MİLLETİM İNSANLIKTIR; VATANIM YERYÜZÜ !’
Mısrasındaki gibi, bir düşüncenin oluşması halinde; dünya, başka bir dünya olacağından veya hiç olmazsa böyle bir durumun ortaya çıkması bu dünyayı başka bir dünya şekline sokacağından; insanlık için saadet ümidini, genel birleşme zamanına bırakmakla, öteki dünyaya bırakmak arasında pek fark görülmez.

39 Vatan Dolayısıyla, bir millet için o kadar uzak bir geleceğe göz dikerek, insanlığın birleşmesi adına vatan fikrini kaldırmaya yönelmek, ahirette rahat etmek ümidiyle kendini öldürmeye benzer. Çünkü kanaatimizce, vatanseverliğin en büyük hareket unsurlarından, güç kaynaklarından olan vatan fikrini gönüllerden uzaklaştırmak, hakları korumanın en etkili araçlarından olan ateşli silahları, ellerden almaya benzer.


"MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları