Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temporomandibular eklem hastalıkları DR. AHMET BAK İ UZMAN DR.ENG İ N ACIO Ğ LU E Ğİ T İ M SORUMLUSU:DOÇ.DR.ÖZGÜR Y İĞİ T.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temporomandibular eklem hastalıkları DR. AHMET BAK İ UZMAN DR.ENG İ N ACIO Ğ LU E Ğİ T İ M SORUMLUSU:DOÇ.DR.ÖZGÜR Y İĞİ T."— Sunum transkripti:

1 Temporomandibular eklem hastalıkları DR. AHMET BAK İ UZMAN DR.ENG İ N ACIO Ğ LU E Ğİ T İ M SORUMLUSU:DOÇ.DR.ÖZGÜR Y İĞİ T

2 Temporomandibular eklem hastalıkları; eklem içi veya eklem dışı patolojiler sonucunda eklem işlevlerinde olan bozukluklardır. Bu hastaların bir ço ğ u yüz a ğ rısı,kulak a ğ rısı ve baş a ğ rısı ile hekime başvururlar. Genelde ilk başvuru KBB hekimlerine olup başvuru yaşı 20-50 yaş arasında,kadınlarda erkeklerden 5 kat fazla görülen bu hastalı ğ ın ırk, genetik, co ğ rafi ve sosyoekonomik durumla ilişkisi bulunmamaktadır.

3 Temporomandibular eklem hastalıkları başlı ğ ı altında 2 büyük hastalık grubu vardır. 1)Gerçek temporomandibular eklem hastalıkları 2)Çi ğ neme kaslarının primer tutulumuyla giden Miyofacial a ğ rı disfonksiyon sendromu her iki grubun belirti ve bulguları son derece benzerdir. Aynı zamanda bu bölgede temporomandibular eklemle ilişkisi olmadı ğ ı halde benzer belirtileri olan ayırıcı tanıya giren birçok durum vardır.

4 TME ramus mandibularisin üst kenarındaki proc.condilaris ile temporal kemi ğ in squamöz parçasının dış yan yüzünden bulunan glenoid fossa arasında bulunan diartrodial bir eklemdir. Glenoid fossanın anterior kompartmanı ile eklem yapar.

5 Eklemin ön sınırını eminentia articularis arka sınırını dış kulak yolu ve fissura petrotimpanica oluşturur. Eklemi yapan yüzeyler fibröz konnektif dokuyla kaplı olup fibröz tabakanın altında hyalen kartilaj bulunur. Hyalen kartilaj büyümeden sorumludur.

6

7

8 ANATOM İ

9 TME yüzeyleri arasında kartiloginöz bir disk vardır. Disk sinovya ile kaplı iki ayrı kavite oluşturur. Disk eklem yüzeyleri arasındaki uyumsuzlukları gidererek ekleme stabilite sa ğ lar.

10

11 Mandibula birkaç ligament ile pozisyonunu korumaktadır. 1)Kapsüler ligament:Eklemin medialinde ve lateralinde bulunur eklemi sarar içe dışa aşa ğ ıya olan kuvvetlere engel olur.sinovial sıvıyı tutar. Kapsüler ligamentin önemli di ğ er bir özelli ğ ide proprioseptif feed back sa ğ lamasıdır.

12 2)Kollateral(diskal) ligament:medial ve lateral olmak üzere iki adettir ve diskin kondilden uzaklaşmasını engeller. 3)Temporomandibular ligament(lateral) ligament:oblik ve yatay olmak üzere iki parçadır.kondilin aşa ğ ıya do ğ ru inmesini engeller. 4)Retrodiskal yastık 5)Yardımcı ligamentler.

13

14 Eklem haraketini sa ğ layan 4 çift kas mevcuttur. A)M.TEMPORAL İ S B)M.MASSETER C)M.PTERYGOMED İ AL İ S D)M.PTERYGOLATERAL İ S

15 1)M.Temporalis:Fossa temporaliste bulunan bu kas zigomatik arkın medialinden geçerek koronoid çıkıntıya tutunur.Mandibulanın yukarıya do ğ ru olan hareketini sa ğ lar. 2)M.Massater:Zigomatik arkusa tutunarak başlar ve aşa ğ ıya do ğ ru ilerleyerek ramus mandibula alt kenarına ve angulus mandibulaya tutunur.

16 3)M.Pterygoideus medialis:sfenoid kemi ğ in lateral pterygoid çıkıntısından başlar aşa ğ ı do ğ ru uzanarak ramus mandibulanın iç yan yüzüne ba ğ lanır.mandibulanın arka kısmını yukarı kaldırır lateral ve öne do ğ ru olan hareketini sa ğ lar. 4)M.Pterygoideus lateralis:sfenoid kemi ğ in lateral pterygoid çıkıntısından başlar arkaya do ğ ru giderek eklem kapsülüne tutunur.Bu kas proc.condilarisin eminentia artikularisin önüne geçmesine izin vererek a ğ zın açılmasını sa ğ lar.

17 Tüm çi ğ neme kaslarının motor inervasyonu trigeminal sinirin mandibular dalı ile olur. Sensöriyal inervasyonda aurikulotemporal dal ile sa ğ lanır.

18 TME HAREKETLER İ

19 Kois Center - TMJ 2D Simluation.mp4 Temporomandibular Joint (TMJ) - Normal.mp4 Temporomandibular Joint (TMJ) - Normal.mp4

20 TME HASTALIKLARI ETYOLOJ İ S İ A)TEMPOROMAND İ BULAR EKLEM GERÇEK HASTALIKLARI B)MYOFAC İ AL A Ğ RI D İ SFONKS İ YON SENDROMU

21 TEMPOROMAND İ BULAR EKLEM GERÇEK HASTALIKLARI 1)Konjenital ve gelişimsel anomaliler 2)Travmatik nedenler 3)Dislokasyonlar 4)Ankiloz 5)Artritler 6)Neoplaziler 7) İ nternal derangements

22 KONJEN İ TAL VE GEL İ Ş İ MSEL ANOMAL İ LER Kondiller agenezi:kronoid çıkıntı,ramus mandibula ve mandibula cisminin tamamının yada çeşitli bölümlerinin olmayışı ile tanımlanır. Kondiller hipoplazi:Mandibula kondilinin hipoplazisi konjenital olabilece ğ i gibi daha sıklıkla;travma,enfeksiyon,postnatal x ışınlarına maruz kalma altta yatan nedenlerdir.

23 Kondiler hiperplazi: İ diopatik olarak progresif unilateral mandibula gelişimi sonucu olarak facial asimetri maloklüzyon ve çenenin etkilenmeyen tarafa do ğ ru deviasyonuyla karakterizedir. Bu kondiller asimetri oluşturan osteom veya osteokondrom ile ayırıcı tanıda önemlidir.

24 TRAVMAT İ K NEDENLER Mandibular travma sonrasında en sık fraktürize olan bölge koronoid çıkıntıdır. Tanıda FM ve radyolojik bulgular önemlidir. Preaurikular a ğ rı a ğ zı açmakta güçlük vardır. Unilateral fraktürlerde a ğ ız açılırken çene etkilenen tarafa devie olur.

25 Bilateral fraktürlerde deviasyon olmamakla birlikte sıklıkla anterior open bite bulunur.

26 D İ SLOKASYONLAR 3 Tip dislokasyon vardır. 1)Akut dislokasyon 2)Kronik rekurren dislokasyon 3)Kronik persistan dislokasyon

27 D İ SLOKASYON D İ SLOKASYON

28 Akut dislokasyon;Lokal anestezi, İ V sedasyon ve genel anestezi deste ğ i ile manuel redüksiyonla düzeltilebilir. Kronik rekurren dislokasyon;kapsülün laksitesini gidermek amaçlı kapsül içi sklerozan ajanlar uygulanabilir. Lateral pterygoid miyotomide yapılabilir. Kronik persistan dislokasyon;Mandibula köşelerinden geçirilen traksiyon telleri ve temporal myotomi yapılabilir.

29 ANK İ LOZ En sık nedeni travma ve romatoid artrittir. Anamnez ve radyoloji ile tanı konulur. Radyolojide kondiler deformite ile birlikte eklem mesafesinde daralma veya düzensizlik görülür.

30

31 ARTR İ TLER Artritler temporomadibular eklemi en sık etkileyen anormal durumlardan biridir. En sık görülen neden degeneratif artrit olup enfeksiyöz, travmatik,romatoid artritte görülebilir.

32 NEOPLAZ İ LER Nadirdir En sık görülen benign tümörler kondroma,osteoma,osteokondroma sayılabilir. Malign tümörler arasında ise fibrosarkoma ve kondrosarkoma görülebilir.

33 İ NTERNAL DERANGEMENTS 3 Formu vardır. T İ P 1 Disk deplasmanı T İ P 2 A ğ zı açmakla redükte olan anterior disk dislokasyonu T İ P 3 A ğ zı açmakla redükte olmayan anterior disk dislokasyonu Artiküler eminense disk adezyonu

34 T İ P 1 klik yada hafif bir patlama sesiyle karakterizedir. Tip 1a:A ğ rısız klik yada patlama sesi Tip 1b:A ğ rının eşlik etti ğ i klik yada patlama sesi. Hem açma hem kapama esnasında oluşan klik resiprokal klik olup disk deplasmanının erken evreleri için patognomiktir.

35 Disk deplasmanı prosesus kondilaris ile disk arasındaki ligamentlerin kopması sonucunda ve bunu takiben m.pterygoideus lateralis kasının çekmesi sonucunda ortaya çıkar. En belirgin semptom klik tarzı ses,a ğ rı ve a ğ ız açılmasında kısıtlılıktır. A ğ rının en önemli nedenide sensöriyal sinirler yönünden zengin olan retrodiskal dokunun gerilmesidir.

36 Lateral pterygoid kasın çekmesine ba ğ lı olarak en sık anteromediale deplase olur.

37 ANTER İ OR DEPLASMAN ANTER İ OR DEPLASMAN

38 T İ P 2 redüksiyonlu disk dislokasyonu İ nferior retrodiskal lamina ve diskal ligamentlerin uzaması sonucunda eklem diski kapsadı ğ ı boşluktan tamamen öne do ğ ru kayar. Hastalarda klik ve yakalama hissi vardır. A ğ ız açıklı ğ ı kısıtlanmıştır.

39 Tip 3 a ğ zı açmakla redükte olmayan disk deplasmanı olup kilitlenmeyle karakterizedir. Superior retrodiskal ligaman elastikiyet kaybı vardır. Diski yakalamak güçleşir ve disk redükte olmadı ğ ından kondilin translasyonu esnasında disk kondilin önünde kalır ve a ğ ız kapalı pozisyonda kilitlenir.

40

41 Pathology_ Normal TMJ.mp4

42 Eklemde klik sesi alınmaz A ğ zı açmaya çalışmakla a ğ rı ortaya çıkar. Mandibular a ğ ız açıklı ğ ı yalnızca rotasyonla oldu ğ undan a ğ ız açıklı ğ ı 25-30 mm kadar olur.

43 D İ SK ADEZYONU: Artilüler eminense disk adezyonu olup kondilin kayma hareketi gerçekleşemedi ğ inden dolayı a ğ zı açmada kısıtlılık vardır.

44 Adezyon Adezyon

45 İ nternal derangementda en sık semptom a ğ rı olup tanı fizik muayene ve anemnez ile konulur. MR ile görüntülemede disk pozisyonunun izlenmesi tanıyı do ğ rular.

46 A ğ rısız klik sesi alınan ve disfonksiyonu olmayan hastalarda tedavi gerekmez. A ğ rısı olan hastalara semtomatik aneljezikler ve kas gevşeticiler verilebilir. Bu tedavilere yanıt vermeyen a ğ rısı ve klik sesi olan hastalarada açık cerrahi ile diskoplasti veya artroskopik olarak yerine konulmalıdır.

47 Açık cerrahide diskin deforme oldu ğ u görülse bile ilk olarak repozisyon denenmelidir. E ğ er disk yerine yerleştirilemiyor,diskte veya retrodiskal dokuda tamir edilemeyecek bir perforasyon varsa disk çıkarılmalı ve yerine greft konulmalıdır.

48 MYOFAS İ AL A Ğ RI D İ SFONKS İ YON SENDROMU Miyofasiyal a ğ rı disfonksiyon sendromu primer olarak çi ğ neme kaslarını tutan psikofizyolojik bir hastalıktır. Çi ğ neme kaslarının spazmı sonucu ile ortaya çıkan bu sendrom temporomandibular eklem hastalıklarını taklit eder.

49 MPDS stres ba ğ ımlı bir hastalıktır. En sık ortaya çıkma yaşı 20-40 yaş arasındadır. A ğ rı iyi lokalize edilemeyen sancılı yayılan ve çenenin kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan a ğ rıdır. Muayenede çi ğ neme kaslarının bir yada birkaçında veya tendonların yapışma yerinde hassasiyet saptanır.

50 Hastalar baş a ğ rısındanda yakınırlar genellikle temporal kas spazmı sonucunda gerçekleşir. Lateral pterygoid kas spazmı oldu ğ unda hastalar kulak a ğ rısından ve göz arkasında derin a ğ rıdan yakınabilirler. Massater kas spazmı çene a ğ rısına Medial pterigoid kas spazmı ise yutma esnasında a ğ rıya yol açabilir.

51 MPDS tanısı zor bir tanı di ğ er hastalıklar ekarte edilerek konulur. TEDAV İ : 4 basamaklıdır. EVRE 1:Hastaya hastalı ğ ının nedenini açıklamak,yumuşak gıdalar önermek,sıcak uygulama,masaj,diş gıcırtdatma ve diş sıkmalardan uzak durması ve aneljezik ile kas gevşeticiler verilir. Hastaların %50 evre 1 tedavi ile 2-4 haftada düzelir.

52 EVRE 2 tedavide evre 1 ek olarak hastaya ısırma splinti uygulanır. Hawley tip en çok tercih edilen splint olup posterior dişlerin temasını engeller ve geceleri kullanılır. Evre 2 tedavi ile geriye kalan %20-25 hasta 2-4 hafta içinde tedaviye yanıt verir. Önce ilaç kesilir sonra ısırma protezine son verilir.

53 Evre 1 ve 2 yanıt vermeyen hastalara Evre 3 tedavi uygulanır burada fizik tedavi tedavi rejimine eklenir. Evre 3 tedavi ile kalan %10-15 hastaya yardımcı olabilmektedir. Evre 4 tedavi psikiyatri konsültasyonu ve TME hastalıkları ile u ğ raşan klini ğ e refere etmektir.

54 Temporomandibular eklem hastalıklarını de ğ erlendirme ANAMNEZ A ğ rı Diş gıcırtdatma,diş sıkma,tırnak yeme,yabancı cisim kemirme alışkanlıkları sorgulanmalıdır. Sakız çi ğ neme alışkanlı ğ ı Eklem hareketleriyle ses olup olmadı ğ ı Kilitlenme Travma öyküsü Önceki tedaviler

55 F İ Z İ K MUAYENE İ nspeksiyon Çene hareketlerinin incelenmesi Kas hassasiyeti Kondil başları ve dişlerin palpasyonu Dental de ğ erlendirme Rutin kbb muayenesi

56 RADYOLOJ İ K DE Ğ ERLEND İ RME DÜZ GRAF İ LER Panoramik grafiler ve TME grafileri CT MR ARTROGRAF İ S İ NT İ GRAF İ ARTROSKOP İ

57 Transfarengeal grafi eklem açık iken prosesus condilarisi çok iyi gösteren dejeneratif hastalıklar hakkında çok iyi bilgi veren grafidir. Panoramik grafi mandibulanın iki tarafını iki boyutlu olarak gösterebilir. Kondiler proses ve glenoid fossa hakkında bilgi verir.

58 TME CERRAH İ S İ %1’den az oranda cerrahi tedavi gerekmektedir. Kanıtlanmış internal derangement en sık cerrahi endikasyondur. Hastanın eklemini kullanmasını engelleyen ileri derecede a ğ rı ve disfonksiyon cerrahi endikasyondur. Medikal tedaviye yanıtsızlıkta cerrahi endikasyondur.

59 KAYNAKLAR 1) Otolaryngology Head and Neck Surgery, Third edition,volume 2. C. W. Cummings, J.M. Fredrickson, L.A. Harker, C.J. Krause, M.A. Richardson, D. E. Schuller. 1602-1611. 2) Fricton, James R., TMJ and Craniofacial Pain: Diagnosis and Management, Ishiyaku EuroAmerica, Inc., 1988. 3) Fricton, James R., Myofascial Pain Syndrome, Oral Surgery, 60(6): 615-623, 1992. 4) Bailey, BJ, Head and Neck Surgery-Otolaryngology, JB Lippincott Co, 1993. 5) Keith, DA Surgery of the TMJ, Oxford, 1988. 6) Cummings, C, Otolaryngology-Head and Neck Surgery, C.V. Mosby Co, 1993. Paparella, et. al., Otolaryngology, W.B. Saunders Co, 1991


"Temporomandibular eklem hastalıkları DR. AHMET BAK İ UZMAN DR.ENG İ N ACIO Ğ LU E Ğİ T İ M SORUMLUSU:DOÇ.DR.ÖZGÜR Y İĞİ T." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları