Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK – TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK – TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK – TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası

2 Sanayinin Ar-Ge Harcamalarındaki Payı
Bilim ve Teknoloji Ar-Ge Harcamaları (%, OECD 2002) Ülke Üniversiteve Kamu Sanayi ABD 31 69 Japonya 26 74 Almanya İspanya 45 55 Türkiye 66 33

3 Hedef: Ar-Ge Harcamalarında Artış
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları, BTYK’nın 10 Mart 2005 tarihli 11. toplantısında Ülke kalkınma öncelikleri dikkate alınarak belirlenen 2010’da Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki oranının %2 ve özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının %50 olması hedefi doğrultusunda yürütülmektedir.

4 Sektör İçin Fırsatlar: Ar-Ge Destekleri
AB 7. Çerçeve Programı EUREKA Ulusal Ar-Ge Destekleri

5 TEYDEB Vizyonu Ülkemiz sanayi kuruluşlarının, araştırma-teknoloji geliştirme, teknoloji yönetimi ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak ve bu alanda dünya çapında bilinen ve uygulamaları örnek alınan bir kuruluş olmak.

6 TEYDEB Misyonu Ülkemizin ekonomik ve sosyal refahını artırmak için, sanayi kuruluşlarının araştırma -teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek ve ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşmasına katkıda bulunmaktır. TEYDEB, bu amaçla, ilgili kesimlerle işbirliği yaparak; Proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek, risk paylaşımlı destek mekanizmaları uygular ve geliştirir, Sanayi kuruluşlarının kendi aralarında, üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına katkıda bulunur, Ölçme-değerlendirme-izleme sistemleri oluşturarak, uygulama araçlarının etkinliğini ölçer, destek programlarının sosyoekonomik etkilerini analiz eder.

7 Programlara Sunulan Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler
Yeni ürün üretilmesi Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

8 Yenilik nedir? “İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç veya yeni bir pazarlama yöntemi veya yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.” biçiminde yapılmıştır. Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Pazarlama Yeniliği Organizasyonel Yenilik

9 Ürün - Süreç Yeniliği Teknolojik açıdan yeni ürün: Teknolojik özellikleri veya kullanım amaçları daha önce üretilen ürünlerden (mal ya da hizmet) büyük farklılık gösteren üründür. Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün: Performansı önemli derecede artırılan veya güçlendirilen üründür. Teknolojik süreç yeniliği: Teknolojik açıdan yeni veya büyük ölçüde iyileştirilmiş üretim veya hizmet sağlama yöntemlerinin uygulamaya geçirilmesi.

10 Desteklenen Ar-Ge Safhaları

11 Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
Kavram geliştirme Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları Prototip üretimi Pilot tesisin kurulması Deneme üretimi ve tip testlerin yapılması Satış sonrası ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözüm faaliyetleri

12 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

13 1501- Programa Başvuru Bilgileri
Kimler başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşlar Destek biçimi Harcama yapıldıktan sonra hibe şeklinde destek Destekleme miktarı Ar-Ge proje giderleri toplamının en fazla %60’ı Destekleme süresi En çok 36 ay

14 Destek Oranları Temel Destek %50 %60 Ek Destekler Personel
Öncelikli alan değerlendirmesi Özgün ürün hasılatı Yurtiçi Ar-Ge kurumlarına yaptırılan işler Projenin patentle sonuçlanması Ölçütlerine göre sağlanır. Projeler en fazla 36 ay süreyle desteklenmektedir. %50 %60 Ek destekler Destek üst sınırı

15 Desteklenen Gider Kalemleri
Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Malzeme ve sarf giderleri TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler

16 Yıllara Göre Sağlanan Destek (Milyon $)
Ödenen toplam destek tutarı 421 Milyon $ Program kapsamında oluşturulan Ar-Ge hacmi 1,3 Milyar $ .

17 Proje Başvuruları Toplam proje başvurusu 4.377
KOBİ’lerden Gelen Proje Sayısı 2.543-%52 Büyük İşletmelerden Gelen Proje Sayısı 1.843-%48 Desteklenen proje sayısı ve yüzdesi %84

18 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

19 1507- Programa Başvuru Bilgileri
Kimler başvurabilir? Daha önce TÜBİTAK’a proje başvurusunda bulunmamış veya TÜBİTAK’tan en fazla bir kez destek almış KOBİ statüsündeki kuruluşlar Destek biçimi Harcama yapıldıktan sonra hibe şeklinde destek Destekleme miktarı Programa sunulan projelerin bütçelerinin YTL’lik kısmı destek kapsamındadır. Uygun bulunan proje giderleri toplamının %75’i desteklenmektedir. Destekleme süresi En çok 18 ay

20 Desteklenen Gider Kalemleri
Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Malzeme ve sarf giderleri TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri (KOBİ Ar-Ge Başlangıç Desteği)

21 1501 ve 1507 Destek Programlarının Başvuru ve Değerlendirme Süreci

22 Başvuru Süreci Proje Başvurusu TEYDEB Değerlendirmesi Hakem

23 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Boyutları
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

24 Hakemliklerin Dağılımı
70 Üniversiteden Hakemlik 1.740 araştırmacıdan oluşan, sürekli büyüyen hakem havuzu

25 Değerlendirme Süreci Hakem Raporları TEYDEB Uzman Değerlendirmesi
Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı Red Kabul

26 İzleme ve Destekleme Süreci
Ar-Ge Yardımı İstek Formu Mali Rapor Dönem Raporu YMM İncelemesi İzleyici Değerlendirmesi TEYDEB Değerlendirmesi

27 miktarının belirlenmesi
Ödeme Süreci İzleyici Raporu TEYDEB Uzman Değerlendirmesi Destek oranı ve miktarının belirlenmesi Firmaya ödemenin yapılması

28 1508 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı

29 Programın Amacı Genç girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine dayanan, nitelikli istihdam yaratma ve rekabet gücü potansiyeli yüksek iş kurma girişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

30 Başvuru Bilgileri Kimler başvurabilir?
Üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler Destek süresi Destek süresi 12 aydır. Sağlanan Desteğin Türü Ve Miktarı Desteklenmesine karar verilen projelerin giderlerine geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmakta olup, destekleme oranı %75 ve bir proje için ödenebilecek destek üst limiti YTL’dir.

31 Desteklenen Gider Kalemleri
Personel giderleri, Proje personeline ait seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri, İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri), Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma giderleri, Yeminli mali müşavir ücretleri.

32 Başvuru Bilgileri Başvurular
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Ön başvurular Girişim Önerisi (AGY102-A formu) ile yapılır. Girişimci adayları başvuru esnasında istemeleri halinde TÜBİTAK tarafından sağlanacak ücretsiz Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Eğitimi’ne katılabilirler. Girişim Önerileri uygun bulunan adaylardan İş Planlarını hazırlamaları ve Girişim Planı (AGY102-B formu) ile başvuru yapmaları istenir. Değerlendirme sonrası süreç Bireysel olarak yapılan başvuruların ardından, girişimcinin destek kararını takip eden üç ay içerisinde firma kurup faaliyete geçmesi beklenir.

33 Ödemeler Destek Ödeme Şekli
Girişim Planı doğrultusunda belirlenen dönemlere ait ödemeler, dönem başında, harcamalardan önce teminat karşılığında firmaya ödenir. Firma dönem sonunda hazırlayacağı ilerleme raporu ve harcama belgeleri ile bir sonraki dönemin ödemesini almaya hak kazanır. Destek ödemesi firma isteğine bağlı olarak dönem sonunda, harcamalar gerçekleştirildikten sonra da yapılabilir.

34 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıdere ANKARA


"TÜBİTAK – TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları