Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜCAHİD SERÇEK TÜRK ED. ÖĞRT. MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ TOPLUMCU ŞİİR ZEVK VE ANLAYIŞINI ÖN PLANA ÇIKARANLAR (1940–1960)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜCAHİD SERÇEK TÜRK ED. ÖĞRT. MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ TOPLUMCU ŞİİR ZEVK VE ANLAYIŞINI ÖN PLANA ÇIKARANLAR (1940–1960)"— Sunum transkripti:

1 MÜCAHİD SERÇEK TÜRK ED. ÖĞRT. MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ TOPLUMCU ŞİİR ZEVK VE ANLAYIŞINI ÖN PLANA ÇIKARANLAR (1940–1960)

2 RIFAT ILGAZ (1911-1993) 1911 yılında Kastamonu Cide’de do ğ du. Ankara Gazi E ğ itim Enstitüsü’nü 1938’de bitirdi. 1939’da İ stanbul’da ö ğ retmenli ğ e ba ş ladı. 1940’da Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. 1943’te ilk kitabi "Yarenlik" yayınlandı. Ş iirleri ola ğ anüstü bir ilgi gördü. Ocak 1944’de "Sınıf" adlı ş iir kitabı çıktı. Sıkıyönetim kararı ile toplatıldı. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

3 1950’li yıllarda gazetecilik yapmaya ba ş ladı. Ocak 1953’te "Devam" adlı ş iir kitabını çıkardı ve bu kitap da toplatıldı. 1961 Anayasası yürürlü ğ e girdikten sonra kendi adıyla yazı ve ş iir yayınlama özgürlü ğ üne kavu ş an Rıfat Ilgaz, 1970’te Basın Ş eref Kartı’nı aldı. 1974’te emekli oldu. 1940'lardaki toplumsal gerçekçi ş airler ku ş a ğ ının önemli temsilcilerindendir. Siyasal ve ideolojik sorunları yalın bir dille ortaya koydu, insanların ya ş antılarını, öykünmesiz ve gösteri ş siz bir dille yansıttı. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

4 ESERLERİ: Ş iir: Yarenlik, Sınıf, Ya ş adıkça, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu, Soluk Solu ğ a, Karakılçık, Uzak De ğ il, Güvercinim Uyur mu, Kula ğ ımız Kiri ş te, Ocak Katırı Alagöz. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

5 Roman: Hababam Sınıfı, Karadeniz’in Kıyıcı ğ ında, Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Halime Kaptan, Me ş rutiyet Kıraathanesi FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

6 Anı: Yoku ş Yukarı, Biz de Ya ş adık, Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra Mizahi Öykü ve Romanları: Radarın Anahtarı, Don Ki ş ot İ stanbul’da, Bizim Ko ğ u ş, Kesmeli Bunları, Nerde O Eski Usturalar, Saksa ğ anın Kuyru ğ u, Geçmi ş e Mazi, Çatal Matal Kaç Çatal, Bunadı Bu Adam, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Sosyal Kadınlar Partisi, Apartman Çocukları, Çalı ş Osman Çiftlik Senin Çocuk Kitapları: Öksüz Civciv, Bacaksız Kamyon Sürücüsü Bacaksız Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Paralı Atlet FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

7 SARI YAZMA - Rıfat Ilgaz Sarı Yazma, 1940 ku ş a ğ ı ş iirimizin ustalarından Rıfat Ilgaz’ın kendi ya ş am öyküsünü anlattı ğ ı romanıdır. Roman, Cide’de do ğ up ya ş amının ilk on iki yılını orada geçiren ş airin, yıllar sonra o ş irin kıyı kentine geri dönü ş ü ile ba ş lar. Bu bir korku, yılgınlık, tükenme ya da kaçı ş de ğ ildir... Bu, ş airin ya ş adıklarına yeniden ba ş lamak; o topraklarda yeniden do ğ up, büyümek ve ya ş lanmak iste ğ idir. Aynı zamanda, amacı, geçmi ş ine ş imdiki gözleriyle bir kez daha bakmaktır. İş te, Sarı Yazma, llgaz’ın sanatının zirvesindeyken geriye bakıp gördüklerinden olu ş an bir romandır. Bir ş airin, geçmi ş iyle açık ve içten bir hesapla ş ma ve bu sırada ortaya çıkan, serüven dolu, uzun bir ya ş amdan kesitler... Abartmayan, do ğ al ve duru bir anlatım içinde, inanılmaz dirençli bir mücadele ve mutlu, umutlu bir son... Romanın adı olan Sarı Yazma, Karadeniz’in çalı ş kan kadınları için yazarın bir saygı duru ş u... FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

8 KARATMA GECELERİ - Rıfat Ilgaz – (100 Temel Eser) Kahramanlar: Mustafa Ural, Şükran Hanım, Aliş, Ayten, İlhan Paytak, Cengiz, Nihat. Eser, 1944’lerin İstanbul’unda, Alman milliyetçiliğinin arttığı, dünyayı ateşe veren savaşın kapımıza dayandığı günlerde, hakkında iki tutuklama kararıyla İstanbul sokaklarına sığınan bir kişinin serüven dolu yaşamını anlatıyor. Karartma Geceleri, Rıfat Ilgaz’ın anılarından kaynaklanır; ama bir anı-roman değildir. Anılar harmanlanıp bir zaman kurgusunda yeniden oluşturulmuştur. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

9 HALİME KAPTAN - Rıfat Ilgaz Cideli Temel Reisin gelini olan Halime Kaptanın bir kaptan olarak ortaya çıkışının öyküsü anlatılmaktadır. Eli silah tutan bütün erkeklerin cepheye gönderildiği Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Köyde yalnızca yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştır. Herkesin tuza, şekere, ekmeğe hasret kaldığı yıllarda, evinin ihtiyacını karşılamak için sefere çıkan Temel Reis, yolda hastalanarak hayatını kaybeder. Oğluyla bir başına kalan Halime, evin geçimini sağlamak için babasının sandalı ile açık denizlere yol alır. Erkek kılığına girerek, oğlu ve iki tayfası ile Karadeniz’in hırçın sularında mücadele eder. Artık o, Kurtuluş Savaşı’nın cefakâr kadınlarından Halime Kaptandır. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

10 YILDIZ KARAYEL - Rıfat Ilgaz Yıldız karayel, kuzeybatıdan esen rüzgârın adıdır. Karadeniz'in batı kıyılarını kasıp kavuran, tekneleri batıran, denizcilerin canlarına kıyan bir rüzgârdır bu... Yıldız Karayel, Cide kıyılarında böyle bir fırtınada batan teknedeki dört gemicinin ölümüne neden olan felaketin romanıdır. Rıfat Ilgaz bu romanında, yetersiz kıyı toprakları üzerinde didinen, tarımla geçinmeye çalışan köylüleri, türlü zorlukları göğüsleyerek yaşam savaşı veren halkımızı tanıtmaktadır bizlere. Orman ürünlerinin taşımacılığından kaçakçılığa yönelen, topraklarını sellerle Karadeniz'in sularında kaybeden, kuraklıkla fırtınalarla baş etmeye çalışan halkımızı... Rıfat Ilgaz'ın önce 1981 Madaralı Roman Ödülü'nü, daha sonra 1982 Orhan Kemal Roman Armağanı'nı aldığı Yıldız Karayel'de, tüm olumsuzluklar karşısında hayata dört elle sarılmaya çalışan kıyı insanlarının umut dolu öyküsünü anlatmıştır. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

11 AHMET ARİF (1927-1991) 1927 yılında Diyarbakır’da do ğ du. Ortaö ğ renimini Diyarbakır Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co ğ rafya Fakültesi Felsefe Bölümü örgencisi iken 1950’de Türk Ceza Yasası’nın 141. maddesine aykırı davranmak savıyla, 1952’de gizli örgüt kurma savıyla iki kez tutuklandı, yargılandı ve 2 yıl hüküm giydi. Cezaevi günleri sona erince Ankara’daki gazeteler ve dergilerde teknik islerle u ğ ra ş arak ya ş amını kazandı.1991’de öldü. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

12 Toplumcu gerçekçi ş iirimizin ustalarındandır. Yasadı ğ ı co ğ rafyanın duyarlılı ğ ı ve halk kayna ğ ındaki sesini hiç yitirmeden, lirik, epik ve koçaklama tarzında kusursuz bir kurguyla kullanarak, özgün, ezgili ça ğ da ş ş iirler yazdı. Ş iir: Hasretinden Prangalar Eskittim, Yurdum Benim Ş ahdamarım Mektup: Cemal Süreya'ya Mektuplar FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

13 CAHİT IRGAT (1915–1971) 1915’te Lüleburgaz’da do ğ du. Çe ş itli tiyatrolarda oyunculuk yaptı. İ stanbul Ş ehir Tiyatrosu, Küçük Sahne, Devlet Tiyatrosu, Adana Ş ehir Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu ve Cahide Sonku ile kurdukları Cahitler Tiyatrosu’nda sayısız oyunda rol aldı. Birçok filmde oynadı. 1940 ku ş a ğ ının önde gelen sairlerindendir. 5 Haziran 1971’de İ stanbul’da öldü. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

14 Ş iir : Bu Ş ehrin Çocukları, Rüzgarlarım Konu ş uyor, Ortalık, Irgatın Türküsü Roman : Geri Dönemezsin, İ nsan Kafesi (Milliyet gazetesinde tefrika edildi.) FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

15 ENVER GÖKÇE (1920-1981) 1920’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Çit Köyü'nde do ğ du. 8 ya ş ında ailesiyle birlikte Ankara'ya geldi. Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Çe ş itli nedenlerle hapis yattı, sürgün edildi. İ lk ş iiri 1943'te "Ülkü" dergisinde yayınlandı. Daha sonra Ülkü, Yurt ve Dünya, Ant, Gün, Söz, Ya ğ mur ve Toprak, Yeryüzü Gibi dergilerde imzalı imzasız Ş iirleri yazıları çıktı. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

16 Ortak dili zenginle ş tiren yerel sözcüklerle örülmü ş eserleriyle özgün bir ş iire ula ş tı. Türk ş iirinde 1940 ku ş a ğ ı olarak anılan toplumcu ş airlerin önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Bazı ş iirleri bestelendi. Mustafa Gökçe, Aydın Tataro ğ lu adlarıyla çeviriler yaptı. Pablo Neruda’dan da ş iirler çevirdi. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

17 ESERLER İ : Düz Yazı: Çit Köyü, Sanat ve Sanatçı Üzerine, Â ş ık Veysel'e Dair Ş iir: Ya ş amı-Bütün Ş iirleri (1981) Biyografi: Kemâlettin Kamu, Ömer Bedrettin U ş aklı Di ğ er Kitapları: Dost Dost İ lle Kavga, Panzerler Üstümüze Kalkar, E ğ in Türküleri FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

18 A. KADİR (1917-1985) Asıl adı İ brahim Abdülkadir Meriçboyu’dur. Tan gazetesinde düzeltmen olarak çalı ş tı. Arkada ş larıyla Yürüyü ş dergisini çıkardı. Sava ş kar ş ıtı ş iirlerini içeren ilk kitabı Tebli ğ (1943) toplatılınca, sıkıyönetim tarafından İ stanbul dı ş ına sürgün edildi (1943-1947). Sürgünlü ğ ü Mu ğ la, Balıkesir, Konya, Adana ve Kır ş ehir’de geçti. 1965’ten sonra ş iir çevirileri ve kitaplarının yayımıyla u ğ ra ş tı. Azra Erhat ile birlikte İ lyada ve Odesa çevirilerini yaptı. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

19 İ lk ş iirleri Ali Karasu imzasıyla yayınlandı. Ba ş langıçta Faruk Nafiz Çamlıbel ile Necip Fazıl etkisinde ş iirler yazdı, Nâzım Hikmet’in ş iirleri ile kar ş ıla ş ınca ş iir ve dünya görü ş ünde önemli de ğ i ş ikler oldu. Bireysel dramı toplumsal sorunların birlikteli ğ i içinde ele aldı ğ ı ş iirlerinde Nâzım Hikmet’in etkisi belirgindir. 1940 ku ş a ğ ının önde gelen toplumcu gerçekçi ş airlerindendir. Sava ş kar ş ıtı tutum, yoksul insanların durumu, insana inanma ve güvenme, özgürlük ve ya ş antısındaki zorlu anlar ş iirlerinde a ğ ırlık ta ş ıyan konulardır. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

20 Ş iir: Tebli ğ, Ho ş Geldin Halil İ brahim, Dört Pencere, Mutlu Olmak Varken, Bütün Ş iirleri (1988,ölümünden sonra) Anı: Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

21 SUAT TAŞER (1919-1982) 1919’da İ stanbul’da do ğ du, 17 Kasım 1982’de İ zmir’de ya ş amını yitirdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Yüksek Devresi’ni bitirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk, Ankara Radyosu’nda spikerlik yaptı. Yeryüzü dergisinde yayınlanan "Önce-Sonra" ş iiri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesine aykırı davranmaktan yargılandı ve aklandı. 1950'den sonra tiyatro incelemeleri ve ele ş tirileri de yazdı. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

22 Stanislavski'nin "Bir Aktör Hazırlanıyor" ve "Bir Karakter Yaratmak" eserlerini Türkçe'ye çevirdi. 1940 ku ş a ğ ının toplumcu ş airleri arasında yer aldı. İ lk dönem yüksek sesli, söylevci tarzda ş iirler yazdı. Zamanla toplumsal konulardan bireysel duygulara yöneldi. Humor ve sevgi ö ğ elerinden yararlandı. Günlük dil ve kimi zaman argo kullanarak mizahi ş iirler de yazdı. FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek

23 ESERLER İ Ş iir: Bir, Hürriyet (1945, Ömer Faruk Toprak’la birlikte), Merhaba, Haraç Mezat, İ kinci Kurtulu ş, Hayret Bey’in Serüveni, Evrende Ellerimiz Oyun: A ş k ve Barı ş, Deli Dumrul İ nceleme: Üç Duvarlı Dünya, Tiyatro Meseleleri, Bir Dünya ki, Konu ş ma E ğ itimi FMEAL Türk Edebiyatı Ders Notları Mücahid Serçek


"MÜCAHİD SERÇEK TÜRK ED. ÖĞRT. MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ TOPLUMCU ŞİİR ZEVK VE ANLAYIŞINI ÖN PLANA ÇIKARANLAR (1940–1960)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları