Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
FELSEFİ TEMELLER -2-

2 SUNU İÇERİĞİ 3- PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ * Tarihi Temel
* Sosyal (Toplumsal) Temel * Ekonomik Temel * Bireysel Temel * Konu Alanı Temeli * Psikolojik Temel * Felsefi Temel - Eğitimi Etkileyen Felsefi Akımlar .İdealizm .Realizm .Pragmatizm .Varoluşçuluk - Eğitim Felsefeleri .Daimicilik .Esasicilik .İlerlemecilik .Yeniden Kurmacılık

3 PROGRAM GELİŞTİRMENİN
TEMELLERİ TARİHİ KONU ALANI EKONOMİK FELSEFİ TOPLUMSAL PSİKOLOJİK BİREYSEL

4 FELSEFENİN FELSEFİ EĞİTİM ALT DALLARI AKIMLAR FELSEFELERİ 1. Ontoloji
Program geliştirmedeki kuramsal temeller içerisinde FELSEFİ temele daha fazla ağırlık verilmektedir. FELSEFENİN ALT DALLARI 1. Ontoloji 2. Epistemoloji 3. Aksiyoloji 4. Mantık FELSEFİ AKIMLAR 1. İdealizm 2. Realizm 3. Pragmatizm 4. Varoluşculuk EĞİTİM FELSEFELERİ 1. Daimicilik 2. Esasicilik 3. İlerlemecilik 4.Yeniden Kurmacılık

5 FELSEFENİN ALT DALLARI
Ontoloji (Varlık bilgisi): Varlığın kökenini araştırır. Varlıkları inceler. Varlıkların nasıl var olduğunu, hangi varlıkların olduğunu, varlıkların var olma nedenini araştırır. Epistemoloji (Bilgi sorunu): Bilginin kaynağını arar. Bilginin ne olduğunu bulmaya çalışır. Gerçekler bilinebilir mi? Mutlak bilgi var mıdır? Gibi sorulara cevap arar. Aksiyoloji (Değer bilimi): İyi-kötü, güzel-çirkin, Mutluluk mutsuzluk gibi değerlere yer verir. Değerleri araştırır. Mantık (Lojik): Akıl yürütme, doğru düşünme ve düşünmenin kurallarıyla ilgilenir.

6 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri
Program geliştirme sürecine başlarken öncelikle yanıt aranması gereken” eğitimin amacı ne olmalıdır” “ bu amaçları öğretmek için ne öğretilmelidir. vb sorular bulunmaktadır. Soru sormaya başladığımız andan itibaren de felsefi temeller oluşmaya başlar. Felsefe belli durumlarda nasıl davranacağımızı gösterir. Eğitim felsefesi bize yapacaklarımızın gerekçesini verir, bizi yapacaklarımız üzerinde daha bilinçli kılar.

7 Eğitim felsefesi, ülkemizde büyük oranda yasalarla, hükümet programlarıyla, ve şura kararları ile ifede edilmekte ve bu yolla sistemi yönlendirmektedir. Felsefe, eğitimin amaçlarının belirlenmsinde, içerik düzenlenmesinde, öğrenme ve öğretme sürecinde, okulda yapılan etkinliklerde genel bir çerçeve sağlar.

8 Hedef ve felsefe Programın hedef öğesini belirlerken “ bireyleri niçin eğitiyoruz?” sorusuna cevap bulmaya çalışırız. Bu soruya cevap ararken eğitim felsefemiz ortaya çıkar.

9 Hedef: yetiştirdiğimiz insanda bulunmasını uygun gördüğümüz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikteki istendik özelliklerdir. Hedef düzenin inşa edilmesinde felsefeden; Temel sayıltılarda açıklığa varmada, Aday hedeflere yenilerini katmada Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koymada Hedefleri önem sırasına koymada yararlanılabilir.

10 Ülkemizde eğitimin uzak ve genel hedeflerinin çerçevesi anayasa ve MET Kanunu gibi yasalarla belirlenmiştir. Milli eğitim sistemi, cumhuriyet yönetimine, insan haklarına, Atatürk inkilaplarına saygılı…. Yaratıcı üretici çalışkan insanlar yetiştirmektir.

11 İçerik ve felsefe Bilginin kaynağı ve ölçütler: akıl kendi başına bilgiyi üretebilir mi?, yoksa insan bilgileri ancak duyu organlarıyla ve algılarıyla mı bilgi elde eder? Bilgi alanı, ve kapsamı, sınırları Doğru bilginin ölçütleri, doğru bilgi nedir? Sorusu felsefelere göre farklılık arz eder. Rasyonalizim, akla dayanan bilgi doğrudur. Empirizm’de deneye dayalı bilgi doğru bilgidir Pragmatizm de fayda sağlayan bilgi doğrudur. Pozitivizm de ise olguya dayanan bilgi doğrudur.

12 Geleneksel değerlere göre bilgi kesindir, eğitim öğrencilere bilgi yüklemek için verilir.
Yeni değerlere göre ise: bilimsel bilgi geçicidir. Eğitim derin anlamaları sağlamalıdır.

13 Eğitim Durumları ve felsefe
Eğitim durumları ögesi, hedefe ulaşmak için içeriği “nasıl öğretelim” sorusunun yanıtıdır. İdealizde eğitim durumu insanın aklını çalıştırmayı sağlayacak ve onu Tanrı’ya ulaştıracak biçimde düzenlenmelidir. Realizmde, eğitim durumu doğaya ve topluma uyum sağlamak için planlanıp işe koşulmalıdır. Pragmatizimde istendik davranışlar, kubaşık çalışma, problem çözme vb. Kapsar bu nedenle eğitim durumu yaşamın kendisi olmalıdır. Varoluşçulukta insan özgür bir varlıktır. bu nedenle kişi kendi eğitim durumu kendisi belirlemelidir.

14 Ölçme değerlendirme ve felsefe
Istendik özelliklerin (hedeflerin) bireye kazandırılıp kazandırılmadığı, ne derece kazandırıldığı ya da neden kazandırılmadığı gibi durumları ortaya koyar. Ölçme aracında sorular idealizm temele alınmışsa genellikle öğrencinin aklını çalıştırıp çalıştırılmadığını ölçen sorulardan oluşmalı Realizm ve Naturalizmde deney, gözlem ve araştırmaya dayalı sorulara ağırlık verilmelidir. Esasicilikte ise öğretmenin söylediklerini, kitabın yazdıklarını aynen söyleyip, söylemediğini ölçen sorular sorulmalıdır. Pragmatizm de problem çözmeye yönelik olmalıdır.

15 idealizm İnsanın gerçek varlığı maddi değildir, ruhsaldır. ve zihinseldir. Geçici olandan çok ebedi, parçadan çok bütün, özelden çok genel, varolandan çok metafizikle ilgilidir. Gerçek fiziki dünyada değil idea’lardadır, akıldadır. Dış dünyadaki varlıklar düşüncenin ürünüdür. Bilgi doğuştandır. zihinde tüm mulak doğrular vardır. Eğitim, insanı özgür ve bilinçlice Tanrı’ya ulaştırma sürecidir. Sokratik yöntem kullanılmalıdır.

16 Değerler mutlak ve değişmezdir. Iyi, doğru ve güzel evrenseldir.
Değişmeyen, nesilden nesile aktarılması gereken ahlak ve değerlerin varlığına inanmaktadır.

17 iDEALİZM Sokrates, Platon, Gazali
FELSEFİ AKIMLAR iDEALİZM Sokrates, Platon, Gazali * Gerçekçilik ruhsaldır ve buna sezgilerle, akılla ulaşılır. * Öğretmen öğrenciyi etkilemekten ziyade onun kişiliğinin kendi kendine gelişimini sağlayacak ortam hazırlamalıdır. * Tüm doğrular, mutlak ve kesin bilgiler insan aklında önceden vardır (idealar). İnsan, aklını kullanarak bu bilgiye ulaşabilir. İç gözlem yapmalıdır. * Merkezde konular, dersler, evrensel doğrular ve bunları aktaracak öğretmen vardır. * İnsan değerlidir ve bu değer, eğitimle daha da yükselebilir.

18 Idealist müfredat Idealistler, merkezine kavramsal ve düşünsel disiplin doğrularının konulduğu bir müfredattan hareket eder. Idealist müfredat, Felsefe ve teoloji gibi insanın Tanrı ve evrenle olan en temel ilişkilerini açıklayan en genel disiplinle ortaya konulabilir. Büyük sanat ve eserleri eleştirel birşekilde açıklanmalıdır.

19 Realizm Maddenin gerçek olduğunu kabul eden bir inançtır. Var olan herşey gerçektir. Insanlar bu nesneleri duyumları ve akıllarıyla bilebilirler. Eğitimin amacı, en mükemmel yetilerle donatarak mutlu etmektir. Okulun amacı en temel işlevi zihinsel gelişimi sağlamaktır. Bilgi elde etmek için bilimsel yöntem ve duyular kullanılmalıdır.

20 REALİZM (Gerçekcilik) Aristo, Farabi, Descartes, J.Locke
* İdealizme karşıt olarak oluşturulmuştur. * Var olan her şey gerçektir, bilginin kaynağı çevredir (dünyadaki her şey insan düşüncesi ve bilincinin dışında, ondan bağımsız olarak vardır). * Gerçek bilgiye de akıl ve duyular kullanılarak, deney ve gözlemle ulaşılır. * Eğitimin amacı, insan aklını geliştirmektir (özellikle önemli kişilerin). * Merkezde konular yer alır (İdealizmden farkı; mantıklı bir düzende sıralama vardır). * Konunun özelliğine göre, kullanılan öğretim yöntemi değişmelidir.

21 * Eğitim, bütün insanlık tarihi boyunca doğruluğu tartışmasız
kabul edilen değerleri öğretmelidir. * Öğretmen, öğrencilere hem bilgi kazandırmalı hem bu bilgilerin uygulamasını göstermeli ve öğrenciyi araştırmaya yöneltmelidir. * Öğretmen, uzman; öğrenci, bilgi ve becerinin kazandırılacağı, kafası boş kişidir. * Öğrenme, sıkı ve zor bir iştir, disiplin ve çaba ister. * Tecrübe, kıymetlidir ve aktarılması gerekir. * Eğitim, hayat içinde ve hayata uygun olmalı; tabiat kanunları öğretilmelidir.

22 * Öğrencilere yaşayan değerler ve bu değerlerle nasıl yaşayacağı
öğretilmelidir. * Bir yargının doğruluğu diğer yargılarla uyuşması (tutarlılığı)na bağlıdır. * Okul, kültürel mirası oluşturan değerleri öğretmelidir. * Genellikle düz anlatım, soru-cevap, ezber vb. yöntemler kullanılır. * Programda felsefe, matematik ve teoloji (genel ve soyutturlar) temele alınmalıdır. Ayrıca duyuşsal özellikleri geliştirmek için de öğrencilere tarih, edebiyat, başat kültürel, artistik eleştiri gibi dersler verilmelidir.

23 Realist müfredat Gerçeği öğrenmenin en iyi ve etkili yolu o gerçeği sistematik olarak düzenlenmiş bağlantılı disiplinler aracılığı ile araştırmaktır. Alan bilgisi ve pedagojik bilgi önem taşımaktadır. Öğretmen, anlatma tartışma, deney , gözlem, araştırma ve bilimsel yönteme ağırlık vermlidir.

24 Pragmatizm Pragmatistlere göre doğru insan yaşantısından-deneyimlerinden kaynaklanan deneysel/uygulamalı bir olgudur. Bilgi yaşantı yoluyla elde edilir. Blimsel yöntem, özellikle tümevarım işe koşulmalıdır. Değerler görecelidir, insanlar arası etkileşimden doğar. Değişme kaçınılmazdır. Yararlı bilgiler öğretilmelidir. Eğitim toplumsal bir iştir, dayanışma ve işbirliği esasdır.

25 PRAGMATİZM (Faydacılık) W.James, J.Dewey
* İnsanın çevredeki her şeye, bu arada bilgiye de kendi yararı açısından bakması esastır. Yarar getiren şeyler, doğru düşüncelerdir. * Değerler ve ahlaki ilkeler göreceli, değişim esastır. Eğitim de, bilgideki ve hayattaki değişmelere her an hazır olmalıdır. * Eğitimde çıkış noktası; konu ya da öğretmen değil, çocuktur. * Çocuğun tüm yaşamı bir bütün olduğundan eğitim, yaşama hazırlıktan öte yaşamın kendisidir. * Bilimsel yöntem, demokratik ortam, değişim, yaparak yaşayarak öğrenme, problem çözme, deneyim- tecrübe, eleştirel düşünebilme, programda esneklik, bireysel değerlendirme teknikleri öne çıkar.

26 Pragmatist Eğitim Programı
John Dewey bilgilerin öğretiminin konu ağırlıklı olmasına ve kitaba harfiyen bağlı olarak yapılmasına karşı çıkmıştır. Çocukların ilgi, ihtiyaç ve tecrübelerinden kopuk bir bilgilendirmenin işe yaramadığını savunur Yaparak yaşayarak öğrenme Tarih ve çoğrafya öğretimine önem verme, öğrencilere zamansal ve mekansal bir bakış açısı kazandırılmalıdır. Fen bilimleri öğretilmelidir. Içerik çocuğun ilgi ve merkını artırmalıdır. ihtiyacını karşılamalıdır. Öğretmen öğrenciyi tanımalıdır, ve iyi bir iletişim kurmalıdır.

27 Eğitimin amacı, çocukta eleştirel düşünme becerisini ve zekayı geliştrmektir.
Demokratik bir eğitimi savunurlar. Öğrenci merkezli program yaklaşımı benimsenmektedir. Program esnek olmalı ve süreç içerisinde değişmeye açık olmalıdır. Bireysel değerlendirme teknikleri kullanılmalı.

28 Varoluşculuk Bilgi edinme yolu sezgidir. An önemlidir. Geçmiş ve gelecek yoktur. Insan anı yaşar. Değerlerini kendi yaratır. Yolunu kendi çizer. Yaşam insanla başlar, çünkü yaşama anlam veren o dur.

29 VAROLUŞÇULUK * En önemli şey, insandır.
* Eğitim kişilerin mutlak özgürlüğünü teşvik etmeli ve bu özgürlüğün nasıl kullanılacağını da öğretmelidir. * İnsan kendisini yaratan tek varlıktır (insan kendi kararları ve tercihleriyle yaşantısını oluşturur). * İnsanı sınıra taşımak esastır (insanın sahip olduğu yetenekleri en üst seviyede kullanması sağlanmalıdır). * Bu görüşün eğitim sürecine yaklaşımındaki kesin tutum, bilgi düzeyi, eğitim süreci, birey - grup etkileşimi, öğretmen öğrenci konularına ilişkin var olan uygulamaları reddetmesi uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır.

30 Varoluşculuk eğitim programı
Çocuk merkezli, düşünceye ve araştırmaya yönelik, kendi kendini disipline eden varoluşcu yaklaşım sözkonusudur. Varoluşculuk eylemsizliğe karşıdır. Insan kendi tasarısından başka bir şey değildir, kendi yaptığı, gerçekleştirdiği ölçüde vardır. Bireyselleştirilmiş program anlayışını yansıtan ve bireysel öğretim teknikleri işe koşar. Öz değerlendirmeye ağırlık verir.

31 NATÜRALİZM: Doğanın tüm gerçeklik olduğu düşüncesinden
hareket eder. Natüralist felsefeye göre eğitimin temel amacı, toplumun yapaylığına karşı kendi kendine gelişen özgür bir insan doğası yaratmaktır. MARKSİZM: İnsanı çok yönlü eğitmeyi, doğayı denetleyerek, onu değiştirecek ve üretimde bulunacak bireyler yetiştirmeyi amaçlar. RASYONALİZM: Aklı bilginin temel kaynağı ve sınanabilirlik ölçüsü olarak kabul eden akımdır. Bilginin duyu verilerine dayalı deneylerden kaynaklandığını ileri süren (ampirizm) deneycilik karşıtıdır. POSİTİVİSM: Bilim ve bilimsel yöntemin bilgiye ulaşmak için tek geçerli yol olduğunda ısrar eden bir filozofik harekettir.

32 EĞİTİM FELSEFELERİ DAİMİCİLİK
* Temelinde “klasik realizm” yatar. Bu eğitim görüşünü aynı zamanda idealistlerin bir çoğu da destekler. * İnsanlar özde her yerde aynı olduklarından eğitimde herkes için aynı olmalıdır. Bilgi mutlaktır ve değişmez. * Eğitim sağlam karakterli ve doğru insanlar yetiştirmelidir. * İnsan doğasının en önemli yanı akıldır ve bunun gelişimi için entelektüel eğitime önem verilmelidir.

33 * Gençlere dünyanın maddi ve manevi öğeleri birlikte verilmelidir.
* Eğitim, hayatın bir kopyası değil hayata hazırlıktır. * Sınıf ortamının tek otoritesi öğretmendir dolayısıyla öğretmen alanının uzmanı ve tüm etkinliklerin merkezi olmalıdır. * Klasik eserler ve Sokratik yöntem kullanılır. * Üstün zekâlı ve elit bireylerin yetiştirilmesinde kullanılmaya daha uygundur. * Sıkı ve aristokrat bir eğitim öngörmesi ve zihinsel yeteneklerin dikkate alınmayıp herkese uygulanmak istenmesi nedeniyle eleştirilmektedir.

34 Daimicilik(Perennializm)
Eğitimin hedefleri: 1.Zihinsel yetiyi geliştirme 2. Değişmeyen evrensel değerler kazandırma 3. İçinde yaşadığı dünyayı değil evrensel ve değişmez gerçeğe uyumu sağlama 4. İnsan aklını ve iradesini geliştirme 5.Entellektüel aristokratik yetiştirma 6. Aklın kurallarını doğru kullanma

35 İçerik 1. Geçmişte doğruluğu kanıtlanmış, üzerinde görüş birliğine varılmış, akıl yoluyla elde edilmiş bilgilerle donanmalı 2. Klasik “büyük eserler” okutulmalı 3. geçmiş dönemin önemli düşünürleri ve yazarların zihinsel ve duygusal yönden görüşleri esas alınmalı 4. her ortamda ve dönemde aynı bilgiler verilmeli 5. Gramer, retorik,mantık ve matematik, beşeri bilimler, doğa bilimleri ve yabancı dil öğretilmeli

36 Eğitim Durumları 1. Genellikle tümden gelim kullanılmalı
2. eğitim ortamında gerçek yaşamın kopyası olan örnekler değil, tersine ideal yaşamdan örnekler getirilmelidir. Eğitim hayatın kopyası değil ona hazırlıktır. 3. öğrenciler akıllarını ve iradelerini geliştirecek ortamlar sağlanmalıdır. bunun için sokratik tartışma yapılmalı 4. öğrenci aklını kötüye kullanabilir sınıf ortamında disiplin sağlamalı gerekirse cezaya başvurulmalı.

37 Değerlendirme (sınama durumları
1. soruların içeriği gerçek yaşamı değil, ideal ve evrensel gerçekleri kapsamalı 2. öğrencinin aklını çalıştırıp çalıştırılmadığı yoklanmalı 3. sınavlar entellektüel aristokratların seçimi için kullanılmalıdır.

38 ESASİCİLİK (Essentialism)
* İdealizm ve realizmden etkilenmiştir. * Değişme, beraberinde toplumsal çatışmaları getirir. Bu nedenle değişmeme esastır. * Okulun görevi; doğuştan kafası boş olan öğrenciye geçmişten gelen bilgiyi, kültürel mirası, tecrübeyi aktarmak ve zihinsel yönünü geliştirerek topluma uyum sağlamasını desteklemektir. * Öğrenci ne istediğini bilemez, öğretmen sınıfta otoritedir, sıkı çalışma ve zorlama vardır. * Maddi gerçekliği inceleyen fizik, kimya, biyoloji gibi derslerle kültürel gerçekleri anlatan derslere yer verilir.

39 * Soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme yöntemleri
kullanılmaktadır. * Temel beceri (3R okuma, yazma, sayma) öğretimi esastır. * Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır. * Daimiciler gibi içeriği (bilgiyi-konuyu) öğretimin merkezine alırlar fakat bunun klasik eserlerle sınırlandırılmasını kabul etmezler ve entelektüel ölçütlerin iyileştirilmesini isterler. * Değişen kültürde fazla durağan olması, öğrenciyi bağımlı bir kişilik haline getirmesi ve entelektüel inisiyatifi geliştirmede başarısız olması nedeniyle eleştirilir.

40 Eğitimin hedefleri 1. Bireyin topluma uyumunu ,toplumsallaşmasını sağlama 2. Kültürel değerleri kazandırma İÇERİK 1. Toplum bilimleri (sosyoloji, psikoloji, tarih vb. ) fen bilimleri, genel kültür dersleri okutulmalı 2. içerik başat kültürel değerlerle donanık olmalı 3. programın odak noktası temel dersleri ve temel becerileri oluşturulmalı

41 Eğitim Durumları 1. öğretmen merkezli olarak dersler işlenir.
2. öğrenci görüş üretecek beceri gösterecek düzeyde olmadığından, öğretmenin dediklerini ezberlemek, yapmak, tekrarlamak zorundadır. 3. soruların çözümü ve yanıtları öğretmen tarafından verilmelidir. 4. anlatım, soru- cevap, gösteri gibi öğretmenin etkin olduğu yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

42 Sınama durumları 1. öğretmen kendi yapıp anlattıklarını, kitabın yazdıklarını öğrencilere sormalı 2. öğrenciler yanıtı ezberleyip vermelidir.

43 İLERLEMECİLİK (Progressivism)
* Pragmatik felsefenin eğitime uygulanışıdır. * Mutlak bilgi yoktur çünkü değişim kaçınılmazdır, ve buna ayak uydurabilmek adına problem çözme becerisi öğrenciye kazandırılmalıdır. * Eğitimin özü mevcuda uyum değil, tecrübenin sürekli birey tarafından inşa edilmesidir. * Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları merkeze alınır, öğrenci aktiftir. * Okul yaşamla iç içe olmalıdır. * Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmektir.

44 * Okul öğrencileri yarıştırmamalı, onların işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamalıdır.
* Fikirlerin rahatlıkla ifade edilebilmesi için demokratik eğitim ortamı sağlanmalıdır. * Eğitimde bugünün olduğu kadar geleceğin ihtiyaç ve beklentileri de dikkate alınmalıdır. * Eleştirel düşünce, yaratıcı düşünce vb. üst düzey zihinsel beceriler geliştirilmelidir. * Yeniden kurmacılık akımının öncüsü olmuştur.

45 Eğitim hedefleri 1. sürekli değişmeye açık olma
2.kendi yaşantısı yoluyla zihnini ve gizli yeteneklerini geliştirme 3. demokrasiyi geliştirme ve yaşatma 4. bilisel yöntemi kullanma 5. işbirliği, paylaşma, dayanışma duygularını, sosyal becerilerini geliştirme 6. problem çözme, yaratıcı, eleştirel,yansıtıcı, düşünme becerilerini geliştirme

46 İçerik 1. öğrencinin hem kullanabileceği ve ilgisini çeken bilgi beceriler yer almalıdır. 2. Içerikte sunulan bilginin mutlak doğru olmadığı, yeni ortamlarda değişebileceği vurgulanmalıdır. 3. öğrenciler, istedikleri her konuyu sınıfa getirebilmelidir. 4. her öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun her çeşit ve düzeyde bulunmalıdır.

47 Eğitim Durumları 1. demokratik sınıf yönetimi oluşturulmalı
2. okul ve yaşam iç içe olmalı 3. Konu ve öğretmen değil, öğrenci merkezlidir. 4. öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ön planda tutulmalıdır. 5. deney, gözlem, proje, drama, işbirlikli öğrenme, problem çözme bilimsel yöntem, vb. Yöntemler kullanılmalı 6. araç gereçlerden, teknolojik imkanlardan yararlanılmalı

48 Sınama Durumu (değerlendirme)
1. öğrenciye yaşamda karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sorunlar, doğal problemler sorulmalı 2. üründen çok sürece ağırlık veren değerlendirme anlayışı benimsemeli

49 YENİDEN KURMACILIK (reconstructionism)
* Pragmatik felsefeye dayanır. İlerlemecilik eğitim akımının devamı niteliğindedir. Bu nedenle ilerlemeciliğin benimsediği ilkeleri genelde tümüyle benimser. * Mevcut kültürel krizlerden kurtulabilmenin yolu, eğitim aracılığıyla, toplumu yeniden oluşturmaktır. Eğitim, bir reform aracıdır. * Eğitimin amaç ve sonuçları eğitim bilimlerinin bulgularıyla yeniden düzenlenmelidir. * İnsanlığın barış içinde yaşayabilmesi için ortak, uzlaşan değerlere ihtiyaç vardır. Demokrasiyi yerleştirmektir esastır. * Öğrenme ceza ile değil ödüllendirme ile denetlenmelidir.

50 Eğitim hedefleri 1. Bilimsel yöntem ve eleştirel düşünmeyi geliştirme
2. Demokratik tutum kazandırma 3. sevgi, barış, işbirliği, denge, vb. Değerleri kazandırma 4.toplumsal değişimi sağlama 5. toplumsal sorunlara çözüm üretebilme

51 İçerik 1. Eğitim yalnız yaşam değil, aynı zamanda gelecektir. Bunun için her türlü ders ve konular sınıf ortamına getirilmelidir. 2. Sosyal bilimler, doğa bilimleri, iş ve meslek eğitim, edebiyat, dil, beden, müzik, resim, matematik, geometri vb. Olabilir.

52 Eğitim durumları 1. okullar toplumsal sorunların çözümünde görev almalı 2. sınıf ortamı demokratik olmalı 3. deney, gözlem, proje, işbirliği vb. Uygulamaya dayalı etkinlikler kullanılmalı 4. gelecekle ilgili toplumsal ve doğal sorunlar üzerinde durulmalı 5. oğrenciler eğitim ortamına etkin bir biçimde katılmalı,

53 Değerlendirme 1. Eleştirel düşünmeyi, bilimsel yöntemi öğrencilerin kullanıp kullanmasdığını ölçecek nitelikte olmalı 2. “Gelecek” ile “ mevcut” toplumsal ve doğal olgular” arasında ilişki kurmalarını ve yordamalarını sağlayacak nitelikte sorular olmalı


"EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları