Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1

2 Kısım 3 Duygular & Ruh Hali 2-2 Örgütsel Davranış Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge çeviri

3 Bu Kısmı Okuduktan Sonra, Şunları Yapabiliyor Olacaksınız: Duygular ve ruh hallerini ayırt etme ve ana duygu ve ruh hali çeşitlerini sıralama. 2. Duygular ve ruh hallerinin kaynaklarını tespit etme. 3. Duygusal işçili ğ in işçilerin üzerindeki etkisi. 4. Duygusal zekanın var olup olmadı ğ ı üzerinde delillerin karşılaştırması. 5. OD’ın spesifik konularına duygular ve ruh hallerinin uygulanması. 6. Kültürler arası duyguların ifadesi, yorumlanması ve deneyimini karsılaştırmak.

4 Niye Duygular ÖD Bilimlerinden Çıkarılmıştır? 3-4  Rasyonellik efsanesi– duygular rasyonelli ğ in antitezi olarak algılanıyorsu ve işyerinde görülmemesi gerekiyordu  İ şyerinde herhangi duygusallı ğ ın olma inancı yıkıcıdır

5 Etki, Duygular ve Ruh Halleri,  Etki hem duyguyu hem de ruh halini kapsayn ve insanların yaşadıkları bir takım duygulara verilen genel bir isimdir (Barsade ve Gibson, 2007).  Duygular bir şeye veya birisine yönelik yo ğ un duygular (Frijda, 1993).  Ruh halleri genelde ba ğ lamsal uyarıcısı eksik olup duygugan daha az yo ğ unlu ğ u olan hislerdir (Weiss ve Croponzano, 1996). 3-5

6 Etki, Duygular, ve Ruh Halleri 3-6

7 Duygu Yapsı 3-7 Duyguların sınıflandırması: Pozitif ve Negatif Etki

8 Duyguların Fonksyonları 3-8  Duygular ve Rasyonellik  Rasyonel düşüncede duygular çok önemlidir:onlar bizim etrafımızdaki dünyayı anlamada yardımcı olur (Damasio, 1994). Ör: Phineas Gage (Demir Yol işçisi)  Evrimsel Psikoloji  Duyguların evrimsel amaçlara hizmet eden bir teoridir (kuram) : genetik faktörlerin hayatta kalmasına yardımcı olur  Bu teori herkes tarafından kabul edlmemiştir

9 Duygular ve Ruh Hallerinin Kaynakları (Bu gün sol tarafımdan kalktım) Kişilik (Bobby Knight, Texas Tech) (Larsen and Diener, 1987) 3-9 Haftanın Günü ve Günün Saati  Hafta sonuna do ğ ru ve ö ğ le saatlerinde daha verimli ve pozitif etkileşim meydana gelme olasılı ğ ı var (Watson, 2000)

10 Di ğ er Kaynaklar 3-10 Hava  Araştırmalara göre etkisi yok (Hayali korelasyon) (Watson, 2000) Stres  Artış gösteren stres ruh halleri kötüleştirir (Fuller et al., 2003) Sosyal Aktivteler  Fiziksel, resmi olmayan ve zevkli aktiviteler pozitif ruh halini artırır (Isen, 2003) Uyku  Uyku eksikli ğ i olumsuz duyguları arttırır ve karar vermeyi bozar. Ör: Universite ö ğ rencileri üzerinde uyku ve sa ğ lık araştırması (Lavidor ve di ğ., 1998).

11 Di ğ er Kaynaklar 3-11 Spor  Hafifi ruh halini arttırır. Spor kişilerin pozitif ruh halini arttırır (Giacobbi ve di ğ., 2005). Yaş  Yaşlı adamlar olumsuz duygulara daha az kapılırlar ve az yaşarlar (Carstensen ve di ğ., 2000) Cinsiyet  Bayanlar daha çok duygusaldırlar, daha yo ğ un çokve sıkça duygularını ifade ederler ve yaşarlar (LaFrance ve Banaji, 1998)  Sosyalleşmeye de ba ğ lı olabilir

12 Duygusal İ şçilik 3-12 Çalışanın işte kişilerle olan işlemlerde kurum tarafından talep edilen duyguları ifade etme ve yaşama  Duygusal uyuşmazlık çalışanın bir duyguyu yansıtması ve aynı anda başka duyguyu hissetmesi (Ekman ve di ğ., 1997).

13 Hissedilen Duygulara karşı Gösterilen Duygular 3-13  Hissedilen Duygular:  Bireyingerçek duyguları (Miss America)  Gösterilen Duygular:  Belli bir iş çerçevesinde çalışan tarafından gösterilmesi kurum tarafından talep edilen ö ğ renilmiş duygular  Yüzeysel Oyunculuk birisinin gerçek duygularını saklama  Derin Oyunculuk is görgü kurallarına ba ğ lı olarak birisinin hislerini de ğ iştirmeye çalışması

14 Duygusal Zeka 3-14 Bir kişinin :  Kendinin farkında olma (kendi duygularını yaşadı ğ ı gibi tanımak),  Başkalarda duyguşarı tespit etme, ve  Duygusal işaret ve bilgiyi yönetme yetene ğ idir. Iş performansı ile orta seviyede ilişkilidir. DZ kişiler daha etkindirler (Goleman, 2005).

15 Duygusal Zekanın De ğ erlendirilmesi  Sezgisel çekicili ğ i – mantıklıdır  DZ önemi olanın kriterlerini tahmin ede –iş performansı ile pozitif olarak ilişkilidir  Araştırmalar DZ’nın neoroloji merkezlidir (Bar-On et al., 2003)  DZ çok belirsiz bir konseptirLocke, 2005).  DZ ölçülmsei çok zor (Conte, 2005).  DZ kişilik ve zeka ile o kadar yakından ilişkilidir ki, bu faktörler kontrol edildi ğ inde hiç bir özelli ğ i kalmıyor 3-15 Lehine: Aleyhine:

16 Duygular ve Ruh Hallerinin ÖD Uygulamaları 3-16  Seçim– İ şverenlerin üst derece iletişim gerektiren işlerde işe alma kriteri olarak ele almaları (Hava Kuvvetleri)  Karar Verme – Pozitif duygular bizim problem- çözme yetenekleri arttırır ve bize yeni bilgiyi anlamada ve analiz etmede yardımcı olur (Isen, 2000).  Yaratıcılık– Pozitif ruh halleri ve geridönüşüm yaratıcılı ğ ı arttırır (Isen in Russ, 2005)

17 Duygular ve Ruh Hallerinin Di ğ er ÖD Uygulamaları 3-17  Motivasyon– Pozitif ruh hali destekleme daha çok motiveli işgücü verebilir (Ör: Puzzle) (Erez and Isen, 2005)  Liderlik– Duygular mesajların daha etkili iletilmesine yardımcı olur (Lewis, 2001)  Müzakere– Duygular müzakere performansını bozabilir  Müşteri Hizmeti– Duygusal bulaşma adlı duyguları müşteriler çalışanlardan kapabilirler (Barker ve Brandey, 2006).

18 Duygular ve Ruh Hallerinin Di ğ er ÖD Uygulamaları 3-18  İ ş Tutumları – İ şyerindeki duygular eve taşınabilir, ama bir sonraki güne taşınması çok nadirdir (Ilies and Judge, 2002)  Sapkın İ şyeri Davranışları – Negatif duyguları yaşayanlar daha çok sapık işyeri davranışlarda bulunmaları beklenır (Judge ve di ğ., 2006)  İ şyeri Güvenli ğ i

19 Yöneticiler (Manajeler) Ruh Halini Nasıl Etkileyebilirler? 3-19  Durumu rahatlatmak için espiri kullan (Cote and Saavedra, 2005)  Küçük teşekkür belirteçleri ver  Kendileri iyi ruh halinde olmalıdırlar – örnek olmak  Pozitif adamları işe al

20 Global Uygulamalar 3-20 İ nsnların yaşadı ğ ı duyguları kültürler arası fark eder mi? (Çinli işçiler daha az duysaldırlar) İ nsanların duygular hakkındaki yorumları kültürler arasında fark eder mi? (Çinde olumsuz duygular daha yapcıdır) Duyguları ifade etme kültürler arası faklılık gösteriyor mu? (ABD ve Orta Do ğ uda gülümseme) (Ashforth and Humphrey, 2001). Yukarıdakilere hepsine “EVET”

21 Yöneticilere Uygulamalar 3-21  Davranışları daha iyi tahmin etmek ve unlamak için duygular ve ruh halinin rolünü anlamak  Duygular ve Ruh hali işyeri performansını kesinlikle etkiler  Çalışanların duygularını yönetmek mümkündür, ancak onlrı tamamen kontrol etmek imkansızdır

22 Unutmayın… 3-22  Pozitif duygular problem-çözmeyeteneklerini geliştirir  DZ’sı yüksek olan insanlar işlerinde daha etkin oluyorlar  Yöneticiler iş yaptıkları her kültürün duygusal kuralları bilmelidirler

23 Özet Duygular ve ruh hallerini ayırt etme ve ana duygu ve ruh hali çeşitlerini sıralama. 2. Duygular ve ruh hallerinin kaynaklarını tespit etme. 3. Duygusal işçili ğ in işçilerin üzerindeki etkisi. 4. Duygusal zekanın var olup olmadı ğ ı üzerinde delillerin karşılaştırması. 5. OD’ın spesifik konularına duygular ve ruh hallerinin uygulanması. 6. Kültürler arası duyguların ifadesi, yorumlanması ve deneyimini karsılaştırmak.


"Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları