Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1

2 Kısım 3 Duygular & Ruh Hali 2-2 Örgütsel Davranış Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge çeviri

3 Bu Kısmı Okuduktan Sonra, Şunları Yapabiliyor Olacaksınız: 3-3 1. Duygular ve ruh hallerini ayırt etme ve ana duygu ve ruh hali çeşitlerini sıralama. 2. Duygular ve ruh hallerinin kaynaklarını tespit etme. 3. Duygusal işçili ğ in işçilerin üzerindeki etkisi. 4. Duygusal zekanın var olup olmadı ğ ı üzerinde delillerin karşılaştırması. 5. OD’ın spesifik konularına duygular ve ruh hallerinin uygulanması. 6. Kültürler arası duyguların ifadesi, yorumlanması ve deneyimini karsılaştırmak.

4 Niye Duygular ÖD Bilimlerinden Çıkarılmıştır? 3-4  Rasyonellik efsanesi– duygular rasyonelli ğ in antitezi olarak algılanıyorsu ve işyerinde görülmemesi gerekiyordu  İ şyerinde herhangi duygusallı ğ ın olma inancı yıkıcıdır

5 Etki, Duygular ve Ruh Halleri,  Etki hem duyguyu hem de ruh halini kapsayn ve insanların yaşadıkları bir takım duygulara verilen genel bir isimdir (Barsade ve Gibson, 2007).  Duygular bir şeye veya birisine yönelik yo ğ un duygular (Frijda, 1993).  Ruh halleri genelde ba ğ lamsal uyarıcısı eksik olup duygugan daha az yo ğ unlu ğ u olan hislerdir (Weiss ve Croponzano, 1996). 3-5

6 Etki, Duygular, ve Ruh Halleri 3-6

7 Duygu Yapsı 3-7 Duyguların sınıflandırması: Pozitif ve Negatif Etki

8 Duyguların Fonksyonları 3-8  Duygular ve Rasyonellik  Rasyonel düşüncede duygular çok önemlidir:onlar bizim etrafımızdaki dünyayı anlamada yardımcı olur (Damasio, 1994). Ör: Phineas Gage (Demir Yol işçisi)  Evrimsel Psikoloji  Duyguların evrimsel amaçlara hizmet eden bir teoridir (kuram) : genetik faktörlerin hayatta kalmasına yardımcı olur  Bu teori herkes tarafından kabul edlmemiştir

9 Duygular ve Ruh Hallerinin Kaynakları (Bu gün sol tarafımdan kalktım) Kişilik (Bobby Knight, Texas Tech) (Larsen and Diener, 1987) 3-9 Haftanın Günü ve Günün Saati  Hafta sonuna do ğ ru ve ö ğ le saatlerinde daha verimli ve pozitif etkileşim meydana gelme olasılı ğ ı var (Watson, 2000)

10 Di ğ er Kaynaklar 3-10 Hava  Araştırmalara göre etkisi yok (Hayali korelasyon) (Watson, 2000) Stres  Artış gösteren stres ruh halleri kötüleştirir (Fuller et al., 2003) Sosyal Aktivteler  Fiziksel, resmi olmayan ve zevkli aktiviteler pozitif ruh halini artırır (Isen, 2003) Uyku  Uyku eksikli ğ i olumsuz duyguları arttırır ve karar vermeyi bozar. Ör: Universite ö ğ rencileri üzerinde uyku ve sa ğ lık araştırması (Lavidor ve di ğ., 1998).

11 Di ğ er Kaynaklar 3-11 Spor  Hafifi ruh halini arttırır. Spor kişilerin pozitif ruh halini arttırır (Giacobbi ve di ğ., 2005). Yaş  Yaşlı adamlar olumsuz duygulara daha az kapılırlar ve az yaşarlar (Carstensen ve di ğ., 2000) Cinsiyet  Bayanlar daha çok duygusaldırlar, daha yo ğ un çokve sıkça duygularını ifade ederler ve yaşarlar (LaFrance ve Banaji, 1998)  Sosyalleşmeye de ba ğ lı olabilir

12 Duygusal İ şçilik 3-12 Çalışanın işte kişilerle olan işlemlerde kurum tarafından talep edilen duyguları ifade etme ve yaşama  Duygusal uyuşmazlık çalışanın bir duyguyu yansıtması ve aynı anda başka duyguyu hissetmesi (Ekman ve di ğ., 1997).

13 Hissedilen Duygulara karşı Gösterilen Duygular 3-13  Hissedilen Duygular:  Bireyingerçek duyguları (Miss America)  Gösterilen Duygular:  Belli bir iş çerçevesinde çalışan tarafından gösterilmesi kurum tarafından talep edilen ö ğ renilmiş duygular  Yüzeysel Oyunculuk birisinin gerçek duygularını saklama  Derin Oyunculuk is görgü kurallarına ba ğ lı olarak birisinin hislerini de ğ iştirmeye çalışması

14 Duygusal Zeka 3-14 Bir kişinin :  Kendinin farkında olma (kendi duygularını yaşadı ğ ı gibi tanımak),  Başkalarda duyguşarı tespit etme, ve  Duygusal işaret ve bilgiyi yönetme yetene ğ idir. Iş performansı ile orta seviyede ilişkilidir. DZ kişiler daha etkindirler (Goleman, 2005).

15 Duygusal Zekanın De ğ erlendirilmesi  Sezgisel çekicili ğ i – mantıklıdır  DZ önemi olanın kriterlerini tahmin ede –iş performansı ile pozitif olarak ilişkilidir  Araştırmalar DZ’nın neoroloji merkezlidir (Bar-On et al., 2003)  DZ çok belirsiz bir konseptirLocke, 2005).  DZ ölçülmsei çok zor (Conte, 2005).  DZ kişilik ve zeka ile o kadar yakından ilişkilidir ki, bu faktörler kontrol edildi ğ inde hiç bir özelli ğ i kalmıyor 3-15 Lehine: Aleyhine:

16 Duygular ve Ruh Hallerinin ÖD Uygulamaları 3-16  Seçim– İ şverenlerin üst derece iletişim gerektiren işlerde işe alma kriteri olarak ele almaları (Hava Kuvvetleri)  Karar Verme – Pozitif duygular bizim problem- çözme yetenekleri arttırır ve bize yeni bilgiyi anlamada ve analiz etmede yardımcı olur (Isen, 2000).  Yaratıcılık– Pozitif ruh halleri ve geridönüşüm yaratıcılı ğ ı arttırır (Isen in Russ, 2005)

17 Duygular ve Ruh Hallerinin Di ğ er ÖD Uygulamaları 3-17  Motivasyon– Pozitif ruh hali destekleme daha çok motiveli işgücü verebilir (Ör: Puzzle) (Erez and Isen, 2005)  Liderlik– Duygular mesajların daha etkili iletilmesine yardımcı olur (Lewis, 2001)  Müzakere– Duygular müzakere performansını bozabilir  Müşteri Hizmeti– Duygusal bulaşma adlı duyguları müşteriler çalışanlardan kapabilirler (Barker ve Brandey, 2006).

18 Duygular ve Ruh Hallerinin Di ğ er ÖD Uygulamaları 3-18  İ ş Tutumları – İ şyerindeki duygular eve taşınabilir, ama bir sonraki güne taşınması çok nadirdir (Ilies and Judge, 2002)  Sapkın İ şyeri Davranışları – Negatif duyguları yaşayanlar daha çok sapık işyeri davranışlarda bulunmaları beklenır (Judge ve di ğ., 2006)  İ şyeri Güvenli ğ i

19 Yöneticiler (Manajeler) Ruh Halini Nasıl Etkileyebilirler? 3-19  Durumu rahatlatmak için espiri kullan (Cote and Saavedra, 2005)  Küçük teşekkür belirteçleri ver  Kendileri iyi ruh halinde olmalıdırlar – örnek olmak  Pozitif adamları işe al

20 Global Uygulamalar 3-20 İ nsnların yaşadı ğ ı duyguları kültürler arası fark eder mi? (Çinli işçiler daha az duysaldırlar) İ nsanların duygular hakkındaki yorumları kültürler arasında fark eder mi? (Çinde olumsuz duygular daha yapcıdır) Duyguları ifade etme kültürler arası faklılık gösteriyor mu? (ABD ve Orta Do ğ uda gülümseme) (Ashforth and Humphrey, 2001). Yukarıdakilere hepsine “EVET”

21 Yöneticilere Uygulamalar 3-21  Davranışları daha iyi tahmin etmek ve unlamak için duygular ve ruh halinin rolünü anlamak  Duygular ve Ruh hali işyeri performansını kesinlikle etkiler  Çalışanların duygularını yönetmek mümkündür, ancak onlrı tamamen kontrol etmek imkansızdır

22 Unutmayın… 3-22  Pozitif duygular problem-çözmeyeteneklerini geliştirir  DZ’sı yüksek olan insanlar işlerinde daha etkin oluyorlar  Yöneticiler iş yaptıkları her kültürün duygusal kuralları bilmelidirler

23 Özet 3-23 1. Duygular ve ruh hallerini ayırt etme ve ana duygu ve ruh hali çeşitlerini sıralama. 2. Duygular ve ruh hallerinin kaynaklarını tespit etme. 3. Duygusal işçili ğ in işçilerin üzerindeki etkisi. 4. Duygusal zekanın var olup olmadı ğ ı üzerinde delillerin karşılaştırması. 5. OD’ın spesifik konularına duygular ve ruh hallerinin uygulanması. 6. Kültürler arası duyguların ifadesi, yorumlanması ve deneyimini karsılaştırmak.


"Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları