Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 TEMA 1: İLİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları sonuçlarına göre; İlimiz 9281 km² yüz ölçüme ve nüfusa sahiptir. İlçeler bazında nüfus sayıları aşağıya çıkarılmıştır: İLÇESİ NÜFUSU ŞEHİR BELDE/KÖY TOPLAM MERKEZ 60.332 AĞIN 1.844 1.019 2.863 ALACAKAYA 2.545 5.354 7.899 ARICAK 3.172 12.480 15.652 BASKİL 4.869 10.616 15.485 KARAKOÇAN 13.279 16.209 29.488 KEBAN 4.857 2.058 6.915 KOVANCILAR 20.635 18.129 38.764 MADEN 5.164 8.571 13.735 PALU 8.652 12.120 20.772 SİVRİCE 4.179 5.083 9.262

3 TARİHÇESİ Elazığ İli doğal şartların elverişli olması sebebiyle paleolitik (Yontmataş) döneminden beri çeşitli toplulukların yerleştiği bir alan olmuştur. Harput yöresinin bilinen en eski sakinleri Hurrilerdir. (M.Ö.2 bin yıl) Hurrilerden sonra bölge Hititlerin hakimiyetine geçmiştir. M.Ö. IX. yüzyıldan itibaren Urartular bölgeye hakim olmuştur. M.Ö. VII. yüzyıllarda bölgeye Medler hakim olmuş, sonraki yüzyıllarda bölge İskender’in ordularının denetiminde kalmıştır. M.Ö. 546 yılında Roma ordusu Perslere yenilince yörede Perslerin hakimiyeti görülmeye başlamıştır. M.S. 935 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra yörede Sasani-Bizans mücadelesi başlamıştır. Hz. Ömer döneminde ( ) Arap hakimiyetinde kaldı, 1085 yılında Selçuklulara geçti, Çubukoğulları (Selçuklular) yönetimine 1115’ de Artukoğlu Balak Gazi son vermiştir. Hakimiyetleri 1234’e kadar devam etmiştir. döneminde Dulkadiroğulları hakimiyetinde kaldı döneminde Akkoyunlular hakimiyetinde kaldı. Harput 26 Mart 1516’da Osmanlı Hakimiyetine girmiştir. Osmanlı hakimiyetine giren Harput idaresi açısından Diyarbakır eyaletine tabi bir sancak statüsüne kavuşturulmuştur. Osmanlı hakimiyetinde şehrin büyümesi oldukça hızlanmıştır. Harput kazasının bu durumu 1836’ya kadar devam etmiştir. 1839’da yeniden Diyarbakır musirliği dahiline alınmıştır yılında ise Harput eyaleti Mamuratül-Aziz eyaleti diye isimlendirilmiştir. Şehir bu günkü merkezine 1834 yılında taşınmıştır ki mezra diye bilinen bölge o dönemde askeri bir merkezdi. Cumhuriyet döneminde sancakların vilayete dönüştürülmesi üzerine Elâzığ vilayeti olarak isimlendirilmiştir. tarihli İcra Vekilleri Heyeti Kararıyla da Elaziz ismi Elazığ’a çevrilmiştir

4 FİZİKİ COĞRAFYASI Doğudan Bingöl, batıdan Malatya, kuzeyden Tunceli, güneyden Diyarbakır illeriyle çevrili yukarı Fırat bölümünün ortasında yer alan Elazığ 40o 21o ve 38o 30o doğu boylamları, 38o 17o ve 39o 11o kuzey enlemleri arasındadır. Rakımı 1020 metredir. Elazığ (Merkez ilçe dahil) 11 ilçe, 155 Mahalle, 546 Köy ve 711 Mezradan oluşmaktadır. İlimizde İl Merkezi ve Merkezdeki 6 Beldede 7 Belediye bulunmakta olup, İlçelerimizde İlçe Merkezi ve Beldelerinde 19 Belediye olmak üzere İl Genelinde Toplam 26 Belediye bulunmaktadır. İl topraklarının % 57’si dağlar %15’ini ovalar %1’ini yaylalar ve % 27’sini platolar teşkil etmektedir. Bu toprakların % 92’si tarıma elverişlidir. Toprakların % 25’i ormanlık alan % 42’si çayır-mera ve % 8’i tarıma elverişsiz topraklardır. Elazığ ve çevresinde karakteristik ve bölgesel klima iklimi dikkat çekicidir. Bu iklim genel özellikleri açısından Akdeniz iklim tipine yer yer benzerlikler göstermekle birlikte, Doğu Anadolu bölgesinin karasal iklim özelliklerinden ayrı düşünülemez.

5 TEMA 2: MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE GELECEK YÖNELİMİ
Elazığ’da Eğitim: Elazığ, eğitim-öğretim hayatı bakımından oldukça köklü geleneğe sahiptir. Eski yerleşim yeri olan Harput’ta faaliyet gösteren örgün eğitim kurumları başta olmak üzere, yabancı okullar, gayrimüslim mektepleri, meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumları, bu bölgenin Cumhuriyet öncesi eğitiminde rol oynayan başlıca kurumlardır. Harput’ta, XVI. yüzyılda var olan üç medrese (Esediye, Zahiriye ve Molla Peykericî), XIX. yüzyılda da faal olarak eğitim vermişlerdir. Zaman içerisinde medrese sayısında bir artış olmuş; Elazığ’da 1298 salnâmesi’ne göre 23; 1301, 1302, 1305 ve salnâmelerinde ise, 19 medrese hizmet vermiştir. Yeni yerleşim yeri olan Mamüret’ülaziz’de (Elazığ), II. Abdulhamit döneminde Mamuratülaziz vilayetinde 7 adet rüşdiye olduğu bilinmektedir –07 yıllarında ise, 9 rüşdiye olup bunlardan 5’i erkek, 1’i kız olmak üzere toplam 6 tanesi Harput Sancağı’nda kurulmuştur. Bunların yanı sıra yılında Vali Abdünnafi Paşa tarafından merkez kasabada kurulmuş bir Askerî Rüşdiye’nin varlığını da bilmekteyiz. Rüşdiyelerin üstünde üç yıllık okullar olarak açılan idadilerden biri de, 1885–1886 yılında Elazığ’da kurulmuştur. II. Abdülhamit döneminde Elazığ’daki idadi sayısı iki olarak tespit edilmiştir.

6 Yabancı okullar ve gayrimüslim mektepleri, Elazığ eğitim hayatında önemli ve dikkat çekici bir konu olarak yer almaktadır. Yabancı devletlerin politik tutumlarına bağlı olarak Harput’un Doğu Anadolu’da önemli bir üs olarak görülmesi, onların ilgisini bu yöne çekmiştir. Bu tür okulları ikiye ayırmak kaydıyla, birini Osmanlı tebaası olarak yaşayan gayrimüslim cemaatler tarafından teşkil edilen okullar; diğerini ise, yabancı devletler tarafından açılan okullar olarak tanımlayabiliriz. Elazığ’da, meslek mektepleri de yer almaktaydı. Bunlardan biri Darü’l– Hilafetü’l–Aliye idi. Bir diğeri olan Darü’l–Muallimin, okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere Mamuretülaziz Vilayeti’ndeki ilk olarak 1883 yılında açılan bir okuldur. Ayrıca, 1909 yılında Darülharir adlı ipekböcekçiliği ve ipek üretimi konusunda eğitim veren bir okul açılmıştır. Bir diğeri de 1921 yılında vilayet merkezinde açılan Nafia Fen Mektebi adında, Kondüktör Mektebi de denilen ve faaliyetini 1924’e kadar sürdüren okuldur.

7 Kuruluşun Genel Tanımı:
3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında Kanun gereğince her İl’de oluşturulan İl Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri; Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, yönetmelik ve çeşitli mevzuatla Müdürlüğe verilen hizmetleri yapmak veya yapacağı iş bölümü çizelgesine göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamaktır. Türk Milli Eğitimin Genel Amacı: Türk Milletinin bütün fertlerini; Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

8 MİSYONUMUZ Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; ülkenin ve insanlığın, bugününü ve geleceğini imar eden çağdaş ve nitelikli nesiller yetiştirmektir.

9 VİZYONUMUZ Elazığ Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, kurum kültürü ve yetiştirdiği insan modeli ile eğitim ve öğretimin her zaman öncüsü olmak.

10 DEĞERLERİMİZ Her yerde ve her zaman eğitim esastır.
Tüm eğitim faaliyetlerimizde millî ve manevi değerlerimizi temel olarak kabul ederek çalışmalarımızı bu temel üzerine inşa etmeyi ahlaki bir gereklilik olarak görürüz. Kültürel gelişimi sağlamak ve geleceğe aktarmayı öncelikli vazife sayarız. Verimli, etkin ve kaliteli hizmet amacımızdır. Hizmet üretiminde şeffaflık ve güvenilirlik esastır. Planlı çalışır ve gerçekçi hareket ederiz. Bilgiyi paylaşmayı esas alırız. Dünyadaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri takip eder, teknolojik gelişmeleri izler ve kuruma adapte ederiz. Ülkemiz ve ilimizin geleceğine önem verir, her alanda ciddi katkılar sağlayacağımıza inanırız ve kendimizi sorumlu hissederiz. Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulmasını esas alırız. Çalışanlarımıza ve hizmetten yararlananlara saygı duyar, onların memnuniyetini esas alırız. Geniş katılımlı ekip çalışması ile işbirliğini tercih ederiz. Tüm çalışanların problemin bir parçası olma yerine, çözümün parçası olmasına odaklanırız. Hata olmadan önlemeye yönelik olma eğilimindeyiz. Sürekli iyileştirme için önlem alırız.

11 HEDEFLERİMİZ İlimiz İnsanının daha kaliteli bir eğitim hizmeti almasına ortam hazırlamak ve ülkemize iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak için; İlimizdeki okul öncesi okullaşma oranını, özellikle dezavantajlı çocuklar gözetilmek kaydıyla, aşamalı olarak % 58,9’den % 90’a çıkarmak. İlimizin YGS-LYS sıralamasındaki yerini kademeli olarak arttırarak ilk üçe yerleştirmek. İlimizin SBS sınavındaki başarı ortalamasını her yıl beş basamak arttırmak. İlimizdeki anaokullarının ve anasınıflarının donanım ihtiyacını aşamalı olarak gidermek ve İlimizin ihtiyaç duyduğu yeni anaokulları ve derslikler yapmak. Okulöncesi eğitimin tanıtımını yaparak cazibesini arttırmak ve okul öncesi kurumlarını toplumsal hayatta aktif hale getirmek. Merkez ilköğretim okullarındaki sınıf öğrenci mevcutlarını 30’a düşürmek, halen üçte ikisi ikili eğitim yapan okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizi, normal öğretim yapan okullara kavuşturmak için yeterli derslik yapmak. Okul ihtiyacı olan yerleşim birimlerinde arsa edinmek.

12 Eğitim-Öğretim dönemleri içerisinde taşımalı eğitimin kalitesini arttırarak hizmet sunumunu en üst seviyeye çıkarmak, YİBO’ların kapasite kullanımını %57,3’den aşamalı olarak % 90’a çıkarmak ve burs hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak. Genel liselerin fizikî yapılarını yeterli hale getirmek. Sınıf mevcutlarını 30’a düşürerek normal öğretime geçirmek, ortaöğretim’de okullaşma oranını % 75,9’dan % 90’ın üzerine çıkarmak. İlköğretimden ortaöğretime geçiş oranını % 94,3’den % 100’e çıkarmak. Ortaöğretim düzeyindeki okullarımızda stratejik yönetim ve planlama ekiplerinin oluşturulması, bu ekiplere stratejik yönetim ve seminer verilmesi ve AB proje ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullaşma oranını % 24,4’den % 50’ye yükseltmek. İlimizdeki ilköğretim okullarından mezun olan öğrencilerin, mesleki ve teknik eğitime yönlendirilebilmeleri için her yıl II. dönemden itibaren sekizinci sınıflar düzeyinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek.

13 Ortaöğretim öğrencilerinin okul başarılarını arttırmak üzere sınıf geçme oranlarını aşamalı olarak % 96’ya çıkarmak. Mesleki ve teknik eğitimde okuyan öğrencilerin genel başarısını arttırarak bir üst kuruma geçme başarısını yükseltmek ve planlama dönemi sonuna kadar; ön lisansa giriş oranını % 60’dan (ortalama) % 90’a, lisansa giriş oranını % 15’lere çıkarmak. Mesleki ve Teknik Eğitimden mezun olan öğrencilerin istihdamı için sanayi kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek protokoller yapmak. Meslek liseleri idarecileri ve öğretmenlerinin, mesleki eğitim ve uygulamada gelişmiş bir ülkeyi Avrupa Birliği projeleri kapsamında ziyaret etmelerini sağlayarak mesleki çalışmaları yerinde görmelerini sağlamak. İl düzeyinde özel eğitim ve rehberlik ihtiyacı duyan her bireye özel eğitim ve rehberlik hizmeti sunmak, destek eğitimi ve özel eğitim sınıflarını % 50 arttırmak. Özel eğitim okulu/kurumu sayısını arttırmak ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin % 20’sinin, özel eğitim alanında engel türüne göre eğitim almasını sağlamak.

14 “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında eğitim kurumlarında çalışanların % 60’ının hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak ve okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını her yıl % 10 oranında azaltmak. İlimizdeki izci öğrenci sayısını iki katına çıkarmak ve lisanslı sporcu sayısını tüm branşlarda % 50 arttırmak. Tüm okul ve kurumlarımızı günün her saatinde hem öğrenci, hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, salon, kütüphane ve bilgisayar laboratuarlarını daha etkili bir şekilde halkın kullanımına sunmak, Çeşitli araştırmalar yaparak öğrencilerimizin okuldan beklentilerini ve başarısına etki eden olumlu veya olumsuz faktörleri belirleyerek, öğretmen ve yöneticilerimizin uygulamasına kaynaklık edecek bilimsel veri elde etmek, Erkeklerde % 94,02, kadınlarda % 77,2, toplam % 85,3 olan okur - yazarlık oranını % 100’e çıkarmak.

15 KADRO VE PERSONEL DURUMU
İlimizde Merkezde; 1 Millî Eğitim Müdürü, 7 Millî Eğitim Müdür Yardımcısı (2‘si görevlendirme), 5 Şube Müdürü (1’i görevlendirme),1 Eğitim Müfettişleri Başkanı, 1 Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı, 32 Eğitim Müfettişi, 6 Eğitim Müfettiş Yardımcısı, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 7 Mühendis, 3 Tesis Müdürü, 1 Halk Eğitim Merkezi Müdürü, 1 Halk Eğitim Merkezî Müdür Başyardımcısı, 4 Halk Eğitim Merkezî Müdür Yardımcısı, 27 Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni, 8 Usta Öğretici, 1 Meslekî Eğitim Merkezî Müdürü, 1 Mesleki Eğitim Müdür Başyardımcısı, 3 Meslekî Eğitim Merkezî Müdür Yardımcısı, 29 Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmeni, 1 Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü, 1 Öğretmen evi Müdür Yardımcısı, 3 Öğretmen, Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 Müdür (Görevlendirme), 1 Müdür Yardımcısı 10 Öğretmeni, 1 Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü, 2 Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı, 16 Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni, 10 İlçemizde; 10 İlçe Millî Eğitim Müdürü (5’i görevlendirme), 21 Şube Müdürü (16’sı görevlendirme), 10 Halk Eğitim Merkezî Müdürü, 1 Halk Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı, 14 Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, 26 Öğretmen, 1 Usta öğretici İlimiz Genelinde; 406 Okul Öncesi Öğretmen, 2204 Sınıf Öğretmeni (Zihinsel Engelli, Görme Engelli ve İşitme Engelliler Öğretmenleri dahil), 4016 Branş Öğretmeni, 42 İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosunda öğretmen, 62 Şef, 376 Memur, 6 Tekniker, 45 Teknisyen, 3 Hemşire, 14 Şoför, 597 Hizmetli ve 109 Geçici Personel (Hizmetli) olmak üzere toplam 8114 personel görev yapmaktadır.

16 NOT:Geçici olarak görevlendirilen personeller tabloya dahil değildir.
2010 YILI ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BÜNYESİNDEKİ OKUL / KURUMLARDAKİ PERSONEL DURUMU GÖSTERİR ÇİZELGEDİR İLÇESİ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI ŞÜBE MÜDÜRÜ ÖĞRETMENEVİ MÜDÜR YARDIMCISI TESİS MÜDÜRÜ SİVİL SAVUNMA UZMANI MUHENDİS TEKNİKER TEKNİSYEN HEMŞİRE ŞEF MEMUR HİZMETLİ GEÇİCİ PERSONEL -4/C ŞOFÖR USTA ÖĞRETİCİ SAYISI TOPLAM MERKEZ 1 5 4 2 3 7 6 35 26 292 391 89 11 8 883 AĞIN 15 ALACAKAYA 9 ARICAK 20 BASKİL 13 53 KARAKOÇAN 39 KEBAN 12 32 50 KOVANCILAR 27 MADEN 19 34 PALU 10 29 SİVRİCE 14 42 45 62 376 597 109 1254 NOT:Geçici olarak görevlendirilen personeller tabloya dahil değildir.

17 2010 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ
Sıra No Okul veya Kurmun Adı Memur Tekniker Teknisyen Hemşire Şoför Geç. Pers. Hizmetli Usta Öğretici Genel Toplam Mevcut Olması Ger. İhtiyaç 1 KURUMLAR-LİSELER 171 255 -91 6 12 -1 32 51 -19 11 -11 10 21 43 172 306 -98 8 9 436 2 İLKÖĞRETİM OKULLARI 121 215 -95 3 5 46 219 417 -128 392 AĞIN 16 -14 -3 4 ALACAKAYA 14 -12 20 -10 13 ARICAK -4 -24 17 BASKİL -2 35 38 49 7 KARAKOÇAN 29 -23 66 -45 30 KEBAN 34 45 KOVANCILAR 27 77 -42 MADEN -9 19 42 -21 31 PALU 26 -16 58 SİVRİCE 18 37 TOPLAM 376 664 -296 76 -29 23 -18 39 109 597 1136 -527 1159 KADROLU 1145 GEÇİCİ GENEL TOPLAM 1254

18 NORM KADROYA GÖRE MEVCUT ÖĞRETMEN VE İHTİYAÇ DUYULAN ÖĞRETMEN SAYILARI
BRANŞ NORM MEVCUT İHTİYAÇ Okulöncesi Öğretmeni 458 346 112 Sınıf Öğretmeni 1841 1827 14 Branş Öğretmeni 4476 3627 849 TOPLAM 6775 5800 975 Not: 1- Bu tablodaki bilgiler 05/01/2011 tarihi itibariyle İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sisteminden alınan verilerdir. 2- Bu tabloya yönetici ve Özel Okullardaki öğretmen sayıları dahil değildir. OKUL/KURUMLARIMIZDA MEVCUT YÖNETİCİ SAYISI UNVAN KADRO ASIL GÖREVLENDİRME TOPLAM Müdür 247 208 39 Md.Başyard./Md.Yrd. 452 424 28 699 632 67 Not: 1- Bu tablodaki bilgiler 05/01/2011 tarihi itibariyle İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sisteminden alınan verilerdir. 2- Bu tabloya Özel Okullarımızdaki yönetici sayıları dahil değildir.

19 PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU:
İlimizde norm kadroya göre 112 Okul Öncesi Öğretmeni (ihtiyaç bulunan kadroda Kadrosuz Usta Öğretici çalıştırılmaktadır), 14 Sınıf Öğretmeni (ihtiyaç bulunan kadroda ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır), 849 Branş Öğretmeni (ihtiyaç bulunan branşlarda Ücretli Öğretmen çalıştırılmaktadır), 6 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 10 İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 1 Tesis Müdürü, 296 Memur, 29 Teknisyen, 18 Hemşire, 23 Şoför, 11 Usta Öğretici ve 418 Hizmetliye Müdürlüğümüzün ihtiyacı bulunmaktadır. Kaliteli ve verimli eğitim-öğretimin yapılabilmesi için personel ihtiyacımızın giderilmesi gerekmektedir.

20 2010 - 2011 ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE
İLİMİZ GENELİNDE TOPLAM OKUL SAYILARI : Okul öncesinde 26 bağımsız Anaokulu (220 Okullar bünyesinde Anasınıfı), İlköğretimde 334, Ortaöğretimde Genel Liselerde 43 ve Meslekî ve Teknik Liselerde 22 olmak üzere “TOPLAM 425 OKUL” bulunmaktadır. İLİMİZ GENELİNDE TOPLAM öğrenci SAYILARI : Okul öncesinde , İlköğretimde Ortaöğretimde Genel Liselerde ve Meslekî ve Teknik Liselerde olmak üzere “TOPLAM ÖĞRENCİ” bulunmaktadır. İLİMİZ GENELİNDE TOPLAM ÖĞRETMEN SAYILARI : Okul öncesinde 406, İlköğretimde 3956, Ortaöğretimde Genel Liselerde 1405 ve Meslekî ve Teknik Liselerde 859 olmak üzere “TOPLAM ÖĞRETMEN” bulunmaktadır.

21 BURSLU VE YATILI ÖĞRENCİ SAYILARI
Burs alan öğrenciler; 2010 yılı yılı 4. Dönem itibariyle İlimiz İlköğretimde 882 ve Ortaöğretimde 1661 olmak üzere toplam 2543 öğrenci burslu öğrenci bulunmaktadır. Yatılı öğrenciler - Y.İ.B.O Yatak kapasiteleri; İlimiz Merkez ve İlçelerinde 7 Y.İ.B.O bulunup, Y.İ.B.O.’ların yatak kapasitesi 2040’dır. Y.İ.B.O’larda toplam 1296 yatılı öğrencisi bulunmaktadır. Kapasite kullanım (doluluk) oranı % 63,4’dür. Ortaöğretim Pansiyonları ve Kapasiteler: Ortaöğretimde 18 tane pansiyonlu okul bulunup, bunların yatak kapasitesi 2771’dir. Ortaöğretim pansiyonlarında toplam 2459 öğrenci kalmakta olup, Kapasite kullanım (doluluk) oranı % 88,8’dir.

22 YATILI VE PANSİYONLU OKULLAR VE KAPASİTE KULLANIM DURUMU
SIRA NO İLÇESİ YATILI/PANSİYONLU OKULUN ADI YATAK KAPASİTESİ YATILI/PANSİYONLU ÖĞRENCİ SAYISI KAPASİTE KULLANIM (DOLULUK) ORANI (%) 1 MERKEZ Elazığ Anadolu Lisesi 144 100,0 2 Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi 120 3 Elazığ Lisesi 124 103,3 4 Hıdır Sever Lisesi 240 241 100,4 5 Ahmet Kabaklı Anad. Öğr.Lisesi 226 94,2 6 Kaya Karakaya Fen Lisesi 192 160 83,3 7 Merkez And. İmam Hatip Lisesi 150 167 111,3 8 Çubukbey Anadolu Lisesi 200 224 112,0 9 Kaya Karakaya Güz.Snt.Spor Lis 145 72,5 10 Öğrt.Sıdıka Avar And.K.M.L. 166 180 108,4 11 AĞIN İbrahim Uçkunkaya Lisesi 91 63,2 12 BASKİL Bedriye Çetinkaya Lisesi 100 87 87,0 13 Anadolu Öğretmen Lisesi 264 82 31,1 14 KARAKOÇAN Karakoçan İmam Hatip Lisesi 32 15 Kız Meslek Lisesi 60 16 KEBAN Keban Kız Meslek Lisesi 80 17 MADEN İmam Hatip Lisesi 18 PALU Mesleki ve Teknik Eğt. Merkezi 259 236 91,1 LİSE VE MESLEK LİSESİ TOPLAMI 2771 2459 88,8 75.Yıl İMKB-YİBO 720 332 46,1 Karakoçan YİBO 304 182 59,9 KOVANCILAR Mimar Sinan YİBO 70 70,0 Maden Asım Sürücü YİBO 186 168 90,3 Palu YİBO 380 298 78,4 SİVRİCE Cumhuriyet YİBO 134 67,0 Celal İlaldı YİBO 112 74,7 İLKÖĞRETİM TOPLAMI 2040 1296 63,4 GENEL TOPLAM 4811 3755 78,1

23 2010-2011 ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI VE ÖĞRENCİ SAYILARI
S.NO YURDUN ADI HİZMET TÜRÜ KALAN ÖĞRENCİ SAYISI 1. Özel Safran Erkek Öğrenci Yurdu Yükseköğrenim 123 2. Özel Yavuz Erkek Öğrenci Yurdu 196 3. Özel Evimiz Kız Öğrenci Yurdu 61 4. Özel Harput Erkek Öğrenci Yurdu 57 5. Özel Bilim Erkek Öğrenci Yurdu 202 6. Özel Ergin Kız Öğrenci Yurdu 90 7. Özel Bahar Kız Öğrenci Yurdu 8. Özel Çankaya Erkek Öğrenci Yurdu 119 9. Özel Işık Çitçi Erkek Öğrenci Yurdu 89 10. Özel Çelikkol Kız Öğrenci Yurdu 88 11. Özel Hikmet Demirel Erkek Öğrenci Yurdu 238 12. Özel Altınçevre Kız Öğrenci Yurdu Ortaöğretim 37 13. Özel Aksaray Erkek Öğrenci Yurdu 24 14. Özel Bahçelievler Erkek Öğrenci Yurdu 15. Özel Erkan Fırat Eğitim Merkezi Kız Öğrenci Yurdu 91 16. Özel Fırat Erkek Öğrenci Yurdu/ KEBAN 17 17. Özel Fırat Kız Öğrenci Yurdu/ KEBAN 23 18. Özel Tuna Erkek Öğrenci Yurdu/KOVANCILAR 55 19. Özel 75. Yıl Erkek Öğrenci Yurdu/KOVANCILAR 20. Özel Karakoçan Erkek Öğrenci Yurdu/KARAKOÇAN 42 21. Öze Leyla Akgün Erkek Öğrenci Yurdu/Maden 21 22. Özel İbrahim Avcıl Erkek Öğrenci Yurdu/ SİVRİCE 25 23. Özel Damla Kız Öğrenci Yurdu 67 24. Özel Altınyunus Kız Öğrenci Yurdu 234

24 MESLEKÎ (ÇIRAKLIK) EĞİTİM MERKEZİ
1986 yılında İlimiz Merkez Atatürk Ortaokulu’na ait ek binada eğitim-öğretime başlamış olup, planlı resmi binasına 1994 yılında taşınmıştır. Halen kendine ait bu müstakil binada; 1 Müdür, 1 Müdür Başyardımcısı, 3 Müdür Yardımcısı, 29 Öğretmen, 1 Teknisyen, 2 Usta Öğretici 4 Hizmetli görev yapmaktadır. 2010 yılında 74 kişi Kalfalık, 53 kişi Usta Öğreticilik ve 135 kişi Ustalık kurslarına devam ederek belge almıştır. Ayrıca 12 kişi İşyeri Açma Belgesi almıştır. Halen 47 meslek dalında 430 Çırak Öğrenci, ayrıca açılan 8 kursta 144 kişi Usta Öğretici ve 4 kursta 74 kişi Ustalık Eğitim Kursuna devam etmektedir. YAYGIN EĞİTİM Öğretim yılında İlimiz Halk Eğitim Merkezlerince 281 Mesleki ve Teknik Kurs açılmış 5151 kursiyer, 856 Sosyal ve Kültürel Kurs açılmış, kursiyer kursu tamamlayarak toplam kursiyer sertifika almıştır Okuma ve Yazma Kursu açılmış, kursiyer kursları tamamlayarak sertifika almıştır. Toplam olarak kurs açılmış, kursiyer kursları tamamlayarak sertifika almıştır. İlimiz Halk Eğitim Merkezlerinde 11 Müdür, 2 Müdür Başyardımcısı, 18 Müdür Yardımcısı , 53 Öğretmen ve 9 Kadrolu Usta Öğretici görev yapmaktadır.

25 HALK EĞİTİM MERKEZİ FAALİYETLERİ
İlimiz merkez ve ilçelerinde toplam 11 Halk Eğitim Merkezi bulunmakta olup, öğretim yılında açılan kurs sayısı ve belge alan kursiyer sayıları aşağıya çıkarılmıştır: HALK EĞİTİM MERKEZLERİNCE AÇILAN KURSLAR ( ) KURS TÜRÜ AÇILAN KURS SAYISI KURSA KATILARAK BELGE ALAN KURSİYER SAYISI MESLEKİ ve TEKNİK KURSLAR 281 5151 SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR 856 17240 OKUMA-YAZMA KURSLARI 1136 16309

26 OKUR-YAZARLIK ORANI İlimizde 2010 yılı sonu itibari ile 15 yaş ve üstü nüfusun okur-yazarlık oranı erkeklerde % 94,02, kadınlarda % 77,2 olup, (İl Geneli Toplam) % 85,3’dur.

27 “ANA- KIZ OKULDAYIZ ” KAMPANYASI
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın eşi Emine ERDOĞAN’ ın himayesinde, Halk Bankasının sponsorluğunda Milli Eğitim Bakanlığımızca ülke genelinde başlatılan “Ana-Kız Okuldayız” Kampanyası çerçevesinde 08 Eylül 2008 tarihinden 30/11/2010 tarihine kadar ilimiz genelinde açılan Okuma-Yazma Kurslarına toplam kursiyer kayıt yaptırmış olup, kişi belge almıştır Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre iller bazında okumaz-yazmaz sayıları ile Ana-Kız Okuldayız Kampanya kapsamında 30 Kasım 2010 tarihine kadar açılan kurslardaki kursiyer sayıları ve oransal değerleri itibari ile ilimiz Türkiye genelinde 6. Sırada yer almaktadır. Kampanya devam etmektedir.

28 1 EYLÜL 2008-31 ARALIK 2010 ANA KIZ OKULDAYIZ ELAZIĞ GENELİ BAŞARI TAKİP TABLOSU
MERK EZ / İLÇELER OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN SAYISI OKUMA YAZMA BELGESİ ALANLARIN SAYISI HALEN KURSA DEVAM EDENLER OKUMA YAZMA BELGESİ ALANLAR VE HALEN OKUMA YAZMA KURSUNA DEVAM EDENLERİN TOPLAMI BELGE ALANLARIN % DİLİMİ BELGE ALAN VE KURSA DEVAM EDENLERİN % DİLİMİ MERKEZ 38521 9053 829 9882 % 23.50 % 25.65 AĞIN 326 96 8 104 % 29.40 % 31.90 ALACAKAYA 1179 692 69 761 % 58.60 % 64.54 ARICAK 3030 1591 35 1626 % 52.50 % 53.66 BASKİL 2723 600 121 721 % 22.00 % 26.47 KARAKOÇAN 4579 919 271 1190 % 20.00 % 25.98 KEBAN 1013 309 80 389 % 30.50 % 38.40 KOVANCILAR 5883 1451 1520 % 24.60 % 25.83 MADEN 2643 2286 28 2314 % 86.40 % 87.55 PALU 3891 1579 112 1691 % 40.50 % 43.45 SİVRİCE 1767 351 161 512 %19.80 %28.97 TOPLAM 65555 18.927 1783 20710 % 28.87 % 31.59

29 SPOR ve İZCİLİK FAALİYETLERİ
İlimizde Bakanlığımız Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının faaliyet programı doğrultusunda; İl içi okullar arası sportif faaliyetlerden 13 spor branşında yarışmalar düzenlenmiş olup, bu yarışmalara Küçükler Kategorisinde 257 kız, 873 erkek, Yıldızlar Kategorisinde 476 kız, erkek, Gençler Kategorisinde 428 kız, 1443 erkek olmak üzere toplam 4537 sporcu öğrenci katılmıştır. İzcilik Faaliyetleri; Öğretim yılında İlimiz genelindeki İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında 53 ünitede toplam 392 kız, 454 erkek olmak üzere toplam 846 öğrenci izcilik faaliyetinde bulunmaktadır. Eğitim Öğretim yılı okul spor müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilecektir.

30 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
İlimizde; 1 İşitme Engelliler İlköğretim Okulu, ,1 Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi 1 İş Okulu (Eğitilebilir Zihinsel Engelliler), 1 İşitme Engelliler Meslek Lisesi, 1 Bilim ve Sanat Merkezi, 1 Rehberlik Araştırma Merkezi, 5 Özel Özel Eğitim Okulu ve 15 İlköğretim okulu bünyesinde Özel Eğitim Sınıfı mevcuttur. Bu okullarda toplam 823 öğrenci öğrenim görmektedir.

31 ÖZEL ÖĞRETİM İlimizde öğretim yılında Özel okullarda; 5 Özel Anaokulunda 254, 1 Özel İlköğretim okulu bünyesindeki anasınıfında 13 öğrenci, 3 Özel İlköğretim okulunda öğrenci, 5 Özel Özel Eğitim Okulunda 359 öğrenci ve 4 Özel Lisede 619 öğrenci olmak üzere toplam 2285 öğrenci özel okullarda öğrenim görmektedir. İlimizde 17 Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu mevcut olup, öğretim yılında toplam 809 kurs açılmış ve bu kurslardan kursiyer kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almıştır. İlimizde 16 Özel Muhtelif Kurs (Bilgisayar, Yabancı Dil, Muhasebe) mevcut olup, öğretim yılında toplam 93 kurs açılmış ve kursiyer kursu tamamlamıştır. İlimizde 4 Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi mevcut olup, öğretim yılında açılan kurslara 185 kursiyer kursa katılmıştır. İlimizde 29 Özel Dershane mevcut olup, öğretim yılında toplam kursiyer kursa katılmıştır. İlimizde 6 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi mevcut olup, öğretim yılında toplam öğrenci eğitim görmektedir. İlimizde İlköğretimde Özel Yurt bulunmamakta olup, Ortaöğretimde ve Yüksek Öğretimde 25 Özel Öğrenci Yurdunda öğretim yılında toplam 1883 öğrenci kalmaktadır. Özel Öğretim Kurumlarımızın öğretim yılı kurs faaliyetleri devam etmektedir.

32 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZÎ MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımızın tarih ve 3013 sayılı onayı ile faaliyetlerine başlamıştır. İlk çalışmalarını Karşıyaka Lisesi binasında sürdüren merkezimiz daha sonra Hükümet konağındaki bürosunda hizmet vermiş yılı Eylül ayında da Bakanlığımız tarafından yapılan Cumhuriyet Mahallesine taşınmıştır. Merkezimiz binası 4 katlı kaloriferli olup, bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanmış ve donatılmıştır. Merkezimiz, özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirecekleri kurumların kararlaştırılması ve çocuklar için gerekli rehberliğin yapılması; ruh, duygu ve sosyal yönden uyum sağlayamayan çocukların durumlarını düzeltmek amacıyla yapılacak özel terapi hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi, okullardan gelen vakaların incelenmesi, özel eğitim ve rehberlik alanında ihtiyaç duyulan konularda araştırma amacıyla hizmetini sürdürmektedir. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde; 1 Müdür (görevlendirme), 1 Müdür Yardımcısı, 2 Görme Engelli Sınıf Öğretmeni, 1 Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni, 1 İşitme Engeli Sınıf Öğretmen, 6 Rehber Öğretmeni, 3 hizmetli olmak üzere 15 kişi görev yapmaktadır.

33 BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımızın 18/10/2006 tarih ve 4813 sayılı makam onayı ile kurulmuştur. Merkezin öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 5-9 Şubat 2007 tarihlerinde üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konulu seminer düzenlenmiştir. Seminer sonucu atanan öğretmenler 15 Haziran 2007 tarihinde göreve başlamışlardır. Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan öğretmenler çeşitli tarihlerde hizmet içi eğitim programına alınmıştır. Kurumda; 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 16 Öğretmen, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 1 Hizmetli ile 2007, 2008, 2009 ve 2010 Yılı Tanılama sonuçlarına göre merkeze kayıt hakkı kazanan 120 öğrenci programlarını uygulamaya devam etmektedir.

34 ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İlimiz merkezinde 1983 yılında 22 yatak kapasiteli öğretmen evi hizmete açılmış olup, bina yetersiz olduğundan 38 yatak kapasiteli ek bina yılında faaliyete geçirilmiş ve halen yatakhanesi, yemekhanesi, oyun salonu, dinlenme salonu, konferans salonu, brifing salonu, çay bahçesi ve bilgi erişim ve öğrenme merkezi (Internet-okuma salonu) ile üyelerine günün 24 saati hizmet vermektedir. Öğretmen evinde; 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 6 Memur ( Görevlendirme), 4 Hizmetli ve 12 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 25 personel mevcuttur. Ayrıca Öğretmenevinde 14 kursiyer öğrenci bulunmaktadır. Öğretmen evi bulunan İlçelerimiz: Arıcak, Baskil, Maden, Keban, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Sivrice Öğretmen evi bulunmayan İlçelerimiz: Ağın, Alacakaya.

35 ÖĞRETMEN EVLERİ YATAK KAPASİTESİ
İLİMİZDEKİ OKUL VE KURUMLARIN LOJMAN SAYILARI, ÖĞRETMEN EVLERİ ve YATAK KAPASİTELERİ SIRA NO İLÇE ADI LOJMAN SAYISI ÖĞRETMEN EVLERİ ÖĞRETMEN EVLERİ YATAK KAPASİTESİ 1 MERKEZ 77 Merkez Öğretmen evi ve ASO Müdürlüğü 60 2 AĞIN 8 - 3 ALACAKAYA 25 4 ARICAK 26 Arıcak Öğretmen evi Müdürlüğü 20 5 BASKİL 76 Baskil Öğretmen evi Müdürlüğü 15 6 KARAKOÇAN 55 Karakoçan Öğretmen evi Müdürlüğü 52 7 KEBAN 11 Keban Öğretmen evi Müdürlüğü 16 KOVANCILAR 31 Kovancılar Öğretmen evi Müdürlüğü 38 9 MADEN 19 Maden Öğretmen evi Müdürlüğü 10 PALU 93 Palu Öğretmen evi Müdürlüğü 22 SİVRİCE 24 Sivrice Öğretmen evi Müdürlüğü TOPLAM 445 247

36 HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
2010 yılında Müdürlüğümüzce mahalli olarak gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri; “Satranç Öğretimi , Ölçme Değerlendirme , Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Beden Eğitiminde Mesleki Gelişim, Protokol Kuralları ve Mesleki Etik, Resmi Yazışma Kuralları, İnceleme Soruşturma Ön İnceleme, Bilgisayar Kullanım, e-Okul Uygulamaları, Temel Kabiliyetler Testi 7-11 Kullanım, Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı, İletişim, Okul Sağlığı (İlk Yardım- İlk Müdahale), İntel Öğretmen Programı, “Bilgisayar Kullanım, Kütüphanecilik faaliyetlerinde 2532 personel, İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, BT Destekli Fen Laboratuarı Kullanım, Eğitim Yönetim,” faaliyetlerinde 1185 personel, “Temel ve Hazırlayıcı Eğitim” Kurslarında 548 personel, “Görevde Yükselme Eğitimi (Memurluk), Özel Eğitim, Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar, Stratejik Planlama ve Yönetim, Mesleki Etik, Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi, İletişim Teknikleri Protokol ve Görgü Kuralları, İlsis, Öğrenen Lider Öğretmen, Rehberlik Uyum, Eğitim, Özel Eğitim Sınıf,” faaliyetlerinde 730 personel olmak üzere; Genel Toplam: 4995 personel hizmetiçi eğitime alınmıştır.

37 SON BEŞ YIL HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında mahalli olarak gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır: Yılı Faaliyet Sayısı Katılımcı Sayısı 2006 125 7049 2007 58 4804 2008 51 6616 2009 157 5550 2010 136 4995

38 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
2010 Yılı Sivil Savunma Eğitim Faaliyetleri Kapsamında; Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından; 2010 yılı içerisinde Bakanlığımız emirleri doğrultusunda muhtemel tabii afetlerde can ve mal kaybını en az seviyeye indirebilmek, bu konuda eğitim kurumları vasıtasıyla tüm toplumu bilinçlendirmek amacıyla, tüm okullarımızda ödüllü şiir, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiş olup, ödüle layık görülen öğrencilere Sivil Savunma Günü Törenlerinde ödülleri verilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 21/10/2010 tarih ve 3697 sayılı yazısı ve 21/10/2010 tarih ve 3696 sayılı Valilik Onayı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliği ile öğrenci ve 1633 öğretmenimize Deprem Öncesi ve Deprem Sonrası konularda bilgi verilmiştir.

39 SON BEŞ YIL İLİMİZ OKULLAŞMA ORANLARI :
TEMA 3: İSTATİSTİK BİLGİLER SON BEŞ YIL İLİMİZ OKULLAŞMA ORANLARI : EĞİTİM KADEMESİ YAŞ GURUBU Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı (Brüt) Öğretim Yılı (Net) Öğretim Yılı (Brüt) Öğretim Yılı (Net) Öğretim Yılı (Brüt) Öğretim TÜRKİYE NET (%) Okul Öncesi 4-5 35,8 46,7 - 42,3 48,5 59,2 43,1 İlköğretim 6-13 98,5 100 104,9 97,5 106,2 98,0 107,9 98,4 Genel Ortaöğretim 14-17 56,8 63,3 60,0 44,9 64,6 48,7 74,1 51,6 37,3 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 15,5 22,2 25,4 18,4 30,5 22,3 33,9 24,5 32,1 Ortaöğretim Toplamı 72,3 85,5 85,4 63,2 95,1 71,0 108,0 76,2 69,3

40 2010-2011 ÇAĞ NÜFUSU VE OKULLAŞMA ORANI BRÜT
Eğitim Kademesi Yaş Grubu Çağ Nüfusu Öğrenci Sayısı Okullaşma Oranları (%) Türkiye E K T İLKÖĞRETİM (6-13) 39961 38067 78028 42812 41335 84147 107,1 108,6 107,9 107,6 GENEL ORTAÖĞRETİM (14-17) 20933 20054 40987 16652 13711 30363 79,6 68,4 74,1 52,6 MESLEKİ VE TEK. ORTAÖĞRETİM 7775 6120 13895 37,1 30,5 33,9 40,7 ORTAÖĞRETİM TOPLAMI 24427 19831 44258 116,7 98,9 108,0 93,3 NOT: Öğrenci Sayılarına Açık İlköğretim ve Açık Lise öğrencileri dahildir. Çağ nüfusu 31/12/2010 tarihinde TUİK tarafından yayınlanmıştır.

41 2010-2011 ÇAĞ NÜFUSU VE OKULLAŞMA ORANI NET
Eğitim Kademesi Yaş Grubu Çağ Nüfusu Öğrenci Sayısı Okullaşma Oranları (%) Türkiye (%) E K T  E OKUL ÖNCESİ (3-5) 13910 13080 26990 5742 5307 11049 41,4 40,7 41,1 29,9 (4-5) 9231 8585 17816 5465 5055 10520 59,4 59,2 43,1 İLKÖĞRETİM (6-13) 39961 38067 78028 39468 37338 76806 98,8 98,1 98,4 GENEL ORTAÖĞRETİM (14-17) 20933 20054 40987 11449 9717 21166 54,7 48,5 51,6 37,3 MESLEKİ VE TEK. ORTAÖĞRETİM 5827 4221 10048 27,8 21,1 24,5 32,1 ORTAÖĞRETİM TOPLAMI 17276 13938 31214 82,5 69,5 76,2 69,3 NOT : Çağ nüfusu 31/12/2010 tarihinde TUİK tarafından yayınlanmıştır.

42 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

43 171 Öğretmen İle 2772 Öğrenciden 406 Öğretmen İle 11049 Öğrenciye,
OKULÖNCESİ 2003’den-2011’E 4 Okul ve 141 Anasınıfından, 26 Okul ve 220 Anasınıfına, 171 Öğretmen İle 2772 Öğrenciden 406 Öğretmen İle Öğrenciye, %12’lik Okullaşma Oranından- % 59,2’lik Okullaşma Oranına…

44 SON BEŞ YILDA OKULÖNCESİ OKULLAŞMA ORANLARI (4-5 Yaş Grubu)

45 2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ZORUNLU 6 YAŞ GRUBU OKULLAŞMA ORANI
ELAZIĞ Doğum Yılı Kaydı Yapılmış Öğrenci Sayısı Hiç Kaydı Yapılmamış Öğrenci Sayısı Toplam Okul Öncesi Çağ Nufusu OKULLAŞMA ORANI % MERKEZ 2005 5.320 563 5883 90,4 AĞIN 30 2 32 93,8 ALACAKAYA 138 100,0 ARICAK 313 17 330 94,8 BASKİL 207 4 211 98,1 KARAKOÇAN 438 15 453 96,7 KEBAN 71 8 79 89,9 KOVANCILAR 710 70 780 91,0 MADEN 189 6 195 96,9 PALU 343 16 359 95,5 SİVRİCE 144 1 145 99,3 TOPLAM 7.903 702 8.605 91,8

46 ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETİM YILI OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI SIRA NO İLÇE ADI ANAOKULU ANASINIFI TOPLAM ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ŞEHİR KÖY 1 MERKEZ 3771 220 3991 142 2 144 2825 610 3435 116 21 137 6596 830 7426 258 23 281 25,6 36,1 26,4 AĞIN 25 12 37 25,0 37,0 3 ALACAKAYA 81 16 134 150 4 97 231 7 32,3 33,5 33,0 ARICAK 95 382 477 17 23,8 22,5 22,7 5 BASKİL 70 175 245 17,5 61,3 6 KARAKOÇAN 77 221 367 588 9 298 665 14 21,3 52,4 31,7 KEBAN 125 41,7 8 KOVANCILAR 157 414 314 728 11 18 571 885 35,7 44,9 38,5 MADEN 123 27 103 130 253 51,5 31,6 10 PALU 226 447 19 20,5 27,6 23,5 SİVRİCE 127 65 192 31,8 65,0 38,4 SHÇEK  66 66 13 4209 4429 161 163 4237 2383 6620 176 67 243 8446 2603 11049 337 69 406 25,1 37,7 27,2 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

47 OKUL/ANASINIFI SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETİM YILI İLİMİZ GENELİNDE OKULÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL TÜRLERİNE GÖRE OKUL, DERSLİK, ŞUBE, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI OKUL TÜRÜ OKUL/ANASINIFI SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM ANAOKULLARI 26 138 174 2292 2137 4429 15 148 163 27,2 İlköğretim Ok.Bün.Anasınıfı 201 229 321 3178 2916 6094 12 203 215 28,3 YİBO Bün. Anasınıfı 3 4 70 58 128 2 64,0 Özel İlköğretim Bün.Anasınıfı 1 8 5 13 13,0 Lise Bünyesinde Anasınıfı 11 16 161 158 319 26,6 SHÇEK Bağlı Gündüz Çocuk Bakımevleri 27 9 33 66 5,1 ANASINIFI TOPLAMI 220 278 351 3450 3170 6620 228 243 İL GENEL TOPLAMI 246 416 525 5742 5307 11049 30 376 406 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

48 2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE VE ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL/ANASINIFI, DERSLİK, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Resmi Anaokulu 21 116 4175 143 Özel Anaokulu 5 22 254 20 Resmi Anasınıfı 219 275 6607 242 Özel Anasınıfı 1 3 13 Toplam 246 416 11049 406

49 İLKÖĞRETİM

50 YILLAR İTİBARİYLE İLİMİZDE İLKÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANLARI
Not: Brüt okullaşma oranına Açık İlköğretim Öğrencileri dahildir.

51 % 92’lik okullaşma oranından, % 98,4’lük okullaşma oranına...
İLKÖĞRETİM 2003’den-2011’E % 92’lik okullaşma oranından, % 98,4’lük okullaşma oranına... İlköğretimde %1,6’lık kaybın, 1222 öğrenciye denk geldiği; öğretim yılında e-okulda kaydı olmayan 107 öğrencimiz için yapılan devam takip işlemlerinde bunların 57’sinin yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. 50 tanesinin engelli öğrenci olduğu, Yaklaşık 1115 sistem dışında görünen öğrencimizin 1.İkametgahı Elazığ’da olup başka illerde ikamet edenler.(Çağ nüfusu bizde görünenler). 2.Yurt dışında olan ailelerin ikametini götürmemeleri.(Bunlar için devam takip işlemleri devam etmektedir. 51

52 ÖĞRETİM YILI OKUL TÜRÜ ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE İLKÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK ve DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OKUL TÜRÜ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI Köy Şehir Toplam GENEL TOPLAM ( Resmi + Özel ) 224 110 334 17747 62484 84147 906 1659 2565 19,6 37,7 31,3 Resmi Toplamı 102 326 61085 78832 1527 2433 40,0 32,4 İlköğretim Toplamı 100 324 60962 78709 1513 2419 40,3 32,5 İlköğretim Okulu 223 94 317 17625 58790 76415 894 1413 2307 19,7 41,6 33,1 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 1 6 7 122 2172 2294 12 112 10,2 21,7 20,5 Özel Eğitim Okulu 2 123 14 8,8 Özel İlköğretim Okulu 3 1040 69 15,1 Özel Özel Eğitim Okulu 5 359 63 5,7 Açık İlköğretim Okulu 3916 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

53 ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI
ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE İLKÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK ve DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK SAYISI ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI Şehir Köy Toplam MERKEZ 70 62 132 48900 7220 56120 1166 327 1493 41,9 22,1 37,6 AĞIN 1 2 241 10 251 9 3 12 26,8 3,3 20,9 ALACAKAYA 8 523 579 1102 18 40 58 29,1 14,5 19,0 ARICAK 20 23 900 2421 3321 21 82 103 42,9 29,5 32,2 BASKİL 19 22 799 832 1631 45 55 100 17,8 15,1 16,3 KARAKOÇAN 6 34 2429 1917 4346 87 116 203 27,9 16,5 21,4 KEBAN 4 5 708 16 724 54 13,1 16,0 13,2 KOVANCILAR 7 26 33 4394 2394 6788 117 126 243 MADEN 15 937 745 1682 47 65 52,1 15,9 25,9 PALU 41 1992 1387 3379 78 88 166 25,5 15,8 20,4 SİVRİCE 11 661 226 887 46 67 14,4 10,8 AÇIK İLKÖĞRETİM 3916 İL TOPLAMI 110 224 334 62484 17747 84147 1659 906 2565 37,7 19,6 31,3 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

54 ÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI
ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE İLKÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN ve ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI Şehir Köy Toplam MERKEZ 70 62 132 48900 7220 56120 2571 427 2998 19,0 16,9 18,7 AĞIN 1 2 241 10 251 11 24,1 10,0 22,8 ALACAKAYA 8 523 579 1102 18 19 37 29,1 30,5 29,8 ARICAK 3 20 23 900 2421 3321 21 39 60 42,9 62,1 55,4 BASKİL 22 799 832 1631 52 55 107 15,4 15,1 15,2 KARAKOÇAN 6 34 40 2429 1917 4346 117 66 183 20,8 29,0 23,7 KEBAN 4 5 708 16 724 50 51 14,2 16,0 KOVANCILAR 7 26 33 4394 2394 6788 155 73 228 28,3 32,8 MADEN 12 15 937 745 1682 46 83 20,4 20,1 20,3 PALU 41 1992 1387 3379 69 121 28,9 26,7 27,9 SİVRİCE 661 226 887 53 24 77 12,5 9,4 11,5 AÇIK İLKÖĞRETİM 3916 İL TOPLAMI 110 224 334 62484 17747 84147 3162 794 3956 19,8 22,4 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

55 ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI
ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK ve DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK SAYISI ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI Şehir Köy Toplam MERKEZ 2 41 43 44 1061 1105 4 88 92 11,0 12,1 12,0 AĞIN 1 10 3 3,3 ALACAKAYA 6 7 16 235 251 14 17 14,8 ARICAK 24 781 805 34 37 8,0 23,0 21,8 BASKİL 15 227 9,5 KARAKOÇAN 30 31 39 598 637 66 68 19,5 9,1 9,4 KEBAN 16,0 KOVANCILAR 19 604 48 12,6 MADEN 9 186 10,9 PALU 33 40 767 807 58 61 13,3 13,2 SİVRİCE 13 104 117 11 6,5 11,6 10,6 İL TOPLAMI 8 175 183 176 4589 4765 362 379 10,4 12,7 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

56 ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI
ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN ve ÖĞRETMEN BAŞıNA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI Şehir Köy Toplam MERKEZ 2 41 43 44 1061 1105 3 70 73 14,7 15,2 15,1 AĞIN 1 10 10,0 ALACAKAYA 6 7 16 235 251 9 27,9 ARICAK 17 24 781 805 18 43,4 44,7 BASKİL 15 227 8 28,4 KARAKOÇAN 30 31 39 598 637 19 39,0 33,2 33,5 KEBAN 16,0 KOVANCILAR 604 21 28,8 MADEN 186 62,0 PALU 33 40 767 807 26 27 40,0 29,5 29,9 SİVRİCE 13 104 117 5 13,0 20,8 19,5 İL TOPLAMI 175 183 176 4589 4765 180 29,3 25,5 25,6 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

57 SINIFLAR BAZINDA ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖĞRETİM YILI YATILI İLKÖĞRETİM OKULLARI 1-5 ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE KURUM ADI YERLEŞİM YERİ SINIFLAR BAZINDA ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF TOPLAM ŞEHİR KÖY ŞUBE ERKEK KIZ MERKEZ 75. Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 1 10 7 17 9 12 11 2 19 24 13 82 51 133 KARAKOÇAN Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 27 29 14 25 23 15 8 100 93 193 KOVANCILAR Mimar Sinan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 20 95 94 189 MADEN Maden Asım Sürücü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 3 4 6 5 38 61 PALU SİVRİCE Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 22 18 85 179 Gözeli Celal İlaldı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 35 40 75 98 102 88 56 72 76 90 87 79 435 395 830

58 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI EĞİTİM (İLKÖĞRETİM)
SN İLÇELER MERKEZ OKUL SAYISI TAŞINAN OKUL (Köy) SAYISI TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI 1.Kademe 2.Kademe Toplam 1 MERKEZ 14 104 836 1014 1850 2 AĞIN 17 42 35 77 3 ALACAKAYA 11 22 220 242 4 ARICAK 5 229 522 751 BASKİL 34 289 338 627 6 KARAKOÇAN 46 228 375 603 7 KEBAN 18 9 27 8 KOVANCILAR 73 607 728 1335 MADEN 31 158 400 10 PALU 54 100 SİVRİCE 30 47 TOPLAM 49 353 2505 3554 6059

59 ORTA ÖĞRETİM

60 22000 öğrenciden-44258 öğrenciye, % 58’lik okullaşma oranından,
ORTAÖĞRETİM 2003’den-2011’E 39 Okuldan- 65 Okula, 575 Derslikten Dersliğe, 22000 öğrenciden öğrenciye, % 58’lik okullaşma oranından, Brüt % 108,0-Net %76,2’lik okullaşma oranına… 60

61 YILLAR İTİBARİYLE İLİMİZDE ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANLARI
Not: Brüt okullaşma oranına Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri dahildir.

62 ÖĞRETİM YILI OKUL TÜRÜ ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE ORTAÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK VE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OKUL TÜRÜ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI Şehir Köy Toplam GENEL TOPLAM (RESMİ + ÖZEL) 61 4 65 35134 823 35957 958 52 1010 36,7 15,8 35,6 RESMÎ LİSELER TOPLAMI 57 34515 35338 906 38,1 36,9 Resmî Genel Liseler Toplamı 35 39 22806 23629 556 608 41,0 38,9 Lise 20 3 23 17536 739 18275 314 353 55,8 18,9 51,8 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 1 287 8 35,9 Anadolu Lisesi 11 4233 201 21,1 Fen Lisesi 280 12 23,3 Anadolu Öğretmen Lisesi 2 418 84 502 21 13 34 19,9 6,5 14,8 Sosyal Bilimler Lisesi Özel Genel Liseler Toplamı 619 11,9 Özel Lise 273 32 8,5 Özel Anadolu Lisesi 291 16 18,2 Özel Fen Lisesi 55 13,8 MES. ve TEK. LİSELER TOPLAMI 22 11709 350 33,5 Erkek Teknik Toplamı 6 4942 123 40,2 Endüstri Meslek Lisesi 3421 93 36,8 Teknik Lise 286 Anadolu Teknik Lise 505 Çok Programlı Lise 14 19,5 Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi 457 28,6 Kız Teknik Toplamı 5 2420 77 31,4 Kız Meslek Lisesi 1534 53 28,9 Anadolu Kız Meslek Lisesi 238 İMKB Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 648 24 27,0 Ticaret ve Turizm Toplamı 1282 44 29,1 Ticaret Meslek Lisesi 474 15 31,6 Adalet Meslek Lisesi 60 Anadolu Ticaret Meslek Lis. 248 And. Otel. Turz.Mes.Lis. 179 Anadolu İletişim Meslek Lisesi 321 17 Din Öğretimi Toplamı 2370 80 29,6 İmam-Hatip Lisesi 2029 25,4 Anadolu İmam-Hatip Lisesi 341 Sağlık Meslek Lisesi Toplamı 579 18 32,2 Sağlık Meslek Lisesi 387 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 192 Özel Eğt.Reh.ve Dan. Hiz. Toplamı 116 14,5 Zihinsel Engelliler (İş Okulu)Mes.Lis. 90 İşitme Engelliler Meslek Lisesi 26 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır. Not: Açıköğretim Lisesi öğrencileri tabloya dahil değildir.

63 ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI
ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE GENEL LİSELERDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK VE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK SAYISI ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI Şehir Köy Toplam MERKEZ 28 2 30 18552 575 19127 453 32 485 41,0 18,0 39,4 AĞIN 1 191 10 0,0 19,1 ALACAKAYA 345 12 28,8 ARICAK 399 13 30,7 BASKİL 3 302 248 550 20 25,2 12,4 17,2 KARAKOÇAN 1134 26 43,6 KEBAN KOVANCILAR 1810 34 53,2 MADEN PALU 251 18 13,9 SİVRİCE 193 19,3 AÇIK LİSE (GENEL) 6115 İL TOPLAMI 39 4 43 23425 823 30363 608 52 660 38,5 15,8 36,7 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

64 ÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI
ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE GENEL LİSELERDE OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI Şehir Köy Toplam MERKEZ 28 2 30 18552 575 19127 1201 35 1236 15,4 16,4 15,5 AĞIN 1 191 8 23,9 ALACAKAYA 345 5 69,0 ARICAK 399 49,9 BASKİL 3 302 248 550 14 20 34 21,6 12,4 16,2 KARAKOÇAN 1134 33,4 KEBAN KOVANCILAR 1810 45 40,2 MADEN 15 16,5 PALU 251 6 41,8 SİVRİCE 193 13,8 AÇIK LİSE (GENEL) 6115 İL TOPLAMI 39 4 43 23425 823 30363 1350 55 1405 17,4 15,0 17,3 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

65 ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI
ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE MESLEKÎ ve TEKNİK LİSELERDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK VE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK SAYISI ÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI Şehir Köy Toplam MERKEZ 13 9510 263 36,2 AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN 3 484 18 26,9 KEBAN 2 410 22,8 KOVANCILAR 1 425 23,6 MADEN 95 7 13,6 PALU 785 26 30,2 SİVRİCE AÇIK LİSE (MESLEKİ VE TEKNİK) 2186 İL TOPLAMI 22 11709 13895 350 33,5 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

66 ÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI
ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE MESLEKÎ ve TEKNİK LİSELERDE OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI Şehir Köy Toplam MERKEZ 13 9510 736 12,9 AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN 3 484 24 20,2 KEBAN 2 410 39 10,5 KOVANCILAR 1 425 32,7 MADEN 95 8 11,9 PALU 785 20,1 SİVRİCE AÇIK LİSE (MESLEKİ VE TEKNİK) 2186 İL TOPLAMI 22 11709 13895 859 13,6 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

67 TAŞINAN YERLEŞİM BİRİM SAYISI TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI
03 OCAK HAZİRAN 2011 TARİHLERİ ARASINDA TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM UYGULAMASI İLÇESİ TAŞIMA MERKEZİ SAYISI TAŞINAN YERLEŞİM BİRİM SAYISI TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI MERKEZ 3 57 216 ALACAKAYA 1 5 65 ARICAK 22 128 BASKİL 9 17 KARAKOÇAN 18 134 KOVANCILAR 2 36 176 PALU 14 76 TOPLAM 161 812

68 GENEL İSTATİSTİKLER

69 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
EĞİTİM KADEMESİ İLİMİZ TÜRKİYE ( ) OKUL ÖNCESİ 27 21 İLKÖĞRETİM 31 32 ORTAÖĞRETİM 36 33

70 2010-2011 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
EĞİTİM KADEMESİ İLİMİZ TÜRKİYE ( ) OKUL ÖNCESİ 27 23 İLKÖĞRETİM 20 22 ORTAÖĞRETİM 16 18

71 MESLEKÎ VE TEKNİK LİSELER BAĞIMSIZ ANAOKULU SAYISI
ÖĞRETİM YILI İLİMİZ GENELİNDE TOPLAM OKUL, DERSLİK ve ŞUBE SAYILARI SIRA NO İLÇE ADI OKUL ÖNCESİ (*) İLKÖĞRETİM GENEL LİSELER MESLEKÎ VE TEKNİK LİSELER TOPLAM BAĞIMSIZ ANAOKULU SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI OKUL SAYISI ŞEHİR KÖY 1 MERKEZ 21 22 121 324 70 62 132 1493 2335 28 2 30 485 698 13 263 353 65 197 2362 3710 AĞIN 12 10 11 3 26 ALACAKAYA 8 58 74 4 72 98 ARICAK 20 23 103 179 15 24 116 224 5 BASKİL 9 19 100 139 32 25 172 6 KARAKOÇAN 37 34 40 203 291 35 18 17 46 252 380 7 KEBAN 55 73 69 KOVANCILAR 45 33 243 316 57 16 301 434 MADEN 110 96 138 PALU 41 166 269 44 210 337 SİVRİCE 67 77 92 516 334 2565 3832 39 43 660 884 350 448 196 229 425 3713 5680 Kaynak : Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülü (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) (*) İlköğretim ve Lise bünyesindeki 278 Anasınıflarının Derslik sayıları bağlı bulundukları okullar bünyesinde gösterilmiştir.

72 MESLEKÎ VE TEKNİK LİSELER AÇIK İLKÖĞRETİM (İl Geneli)
ÖĞRETİM YILI İLİMİZ GENELİNDE TOPLAM ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI SIRA NO İLÇE ADI OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM GENEL LİSELER MESLEKÎ VE TEKNİK LİSELER TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI (*) ERKEK KIZ 1 MERKEZ 3937 3555 7492 294 28950 27170 56120 2998 10042 9085 19127 1236 5758 3752 9510 736 48687 43562 92249 5264 2 AĞIN 17 20 37 137 114 251 11 130 61 191 8 284 195 479 3 ALACAKAYA 121 110 231 7 568 534 1102 211 134 345 5 900 778 1678 49 4 ARICAK 250 227 477 21 1595 1726 3321 60 290 109 399 2135 2062 4197 89 BASKİL 112 133 245 782 849 1631 107 328 222 550 34 1222 1204 2426 145 6 KARAKOÇAN 329 336 665 2270 2076 4346 183 703 431 1134 301 484 24 3485 3144 6629 262 KEBAN 65 125 333 391 724 51 184 226 410 39 582 677 1259 93 KOVANCILAR 432 453 885 23 3469 3319 6788 228 1186 624 1810 45 200 225 425 13 5287 4621 9908 309 9 MADEN 120 253 862 820 1682 83 135 113 248 15 95 1225 1053 2278 10 PALU 232 215 447 19 1666 1713 3379 178 73 457 785 2533 2329 4862 185 SİVRİCE 78 192 442 445 887 77 96 97 193 14 652 620 1272 AÇIK İLKÖĞRETİM (İl Geneli) 1738 2178 3916 3353 2762 6115 898 1288 2186 5989 6228 12217 5742 5307 11049 406 42812 41335 84147 3956 16652 13711 30363 1405 7775 6120 13895 859 72981 66473 139454 6626 Kaynak : Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülü (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle)

73 EĞİTİM KADEMESİ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM TOPLAM Bağımsız Anaokulu 26 4429 163 - Okul/Kurum Bün. Anasınıfı 220 6620 243 OKULÖNCESİ TOPLAMI 11049 406 İlköğretim Okulları ( Şehir) 110 66.400 3162 İlköğretim Okulları ( Köy) 224 17.747 794 İLKÖĞRETİM TOPLAMI 334 84147 3956 Genel Lise 43 30.363 1405 Mesleki ve Teknik Lise 22 13.895 859 ORTAÖĞRETİM TOPLAMI 65 44258 2264 GENEL TOPLAM 425 139454 6626 DİĞER KADROLU PERSONEL SAYISI (Müdür,Müd.Yrd.,Şube Müd.,İlköğ.Müf.,Öğrt.Şef, Memur, vb.) 1379 KADROSUZ PERSONEL SAYISI (4-C Geçici Personel) 109 İL GENELİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM PERSONEL SAYISI 8114

74 SINIFLARDA 30 VE 40 ÖĞRENCİNİN ÜZERİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ SAYISI VE ORANI (%)
ŞUBE SAYILARINA GÖRE ÖĞRENCİ - % DERSLİK SAYILARINA GÖRE ÖĞRENCİ - % EĞİTİM KADEMESİ 30'UN ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI VE % 40'IN ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI VE % ÖĞRENCİ SAYISI % İLKÖĞRETİM 28637 35,6 - 54947 68,4 47136 58,7 ORTAÖĞRETİM 18176 50,5 14568 40,5 12746 35,4

75 ÖZEL OKULLARIN RESMİ OKULLAR İÇERİSİNDEKİ ORANI

76 ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN RESMİ OKUL ÖĞRENCİLERİNE ORANI

77 İLİMİZDEKİ OKULLARIN ÖĞRETİM ŞEKİLLERİ
BAĞIMSIZ ANAOKULLARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM Genel Toplam Normal İkili 8 18 26 255 79 334 49 16 65 425

78 OKUL VE KURUMLARIMIZDA BULUNAN TOPLAM KİTAP SAYISI VE YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI
YARARLANAN ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI YARARLANAN KIZ ÖĞRENCİ SAYISI ÖDÜNÇ KİTAP ALAN ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI ÖDÜNÇ KİTAP ALAN KIZ ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM 275737 41898 39238 25395 26738 133269

79 İLKÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORANI VE ÖĞRENCİ KAYIT DURUMU

80 2009-2010 ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULLARINDAN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORANI

81 2010-2011 ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULLARINDAN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORANI

82 İLKÖĞRETİM OKULLARININ ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI ve ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI

83 ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2010-2011 ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT VE 2009-2010 ÖĞRETİM YILI MEZUN SAYISI

84 TEMA 4: BİR ÜST KURUM SINAVLARI
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARINDA İLLER ARASINDAKİ SIRAMIZ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SINAV TÜRÜ ÖSS YGS LYS İLİMİZDE SINAVA GİREN ADAY SAYILARI 19 442 17 961 19 284 18 122 15 529 17 446 16 567 SAYISAL 17 23 26 39 38 33 64 SÖZEL 22 30 44 25 27 62 EŞİT AĞIRLIK 20 31 45 37 36 66 140 BARAJINI AŞAN İL SIRAMIZ 6 14 11 24 16 YERLEŞEN ADAYLARA GÖRE SIRAMIZ 58 55 63 52 59

85 ELAZIĞ İL GENELİNDE ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUCUNDA
YILLARINA AİT ELAZIĞ İL GENELİNDE ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUCUNDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAY SAYILARI YILI ÖSYM’YE BAŞVURAN ADAY SAYISI LİSANSA YERLEŞEN ADAY SAYISI ÖNLİSANSA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÖF'YE YERLEŞEN ADAY SAYISI TOPLAM YERLEŞEN ADAY SAYISI YERLEŞME ORANI (%) SINAVSIZ SINAVLI 2007 19284 1863 820 903 1944 5530 28,7 2008 19787 2872 1702 860 2883 8317 42,0 2009 17075 2902 943 1905 2665 8415 49,3 2010 18710 3480  1110  1628  2057  8275  44,2 

86 İLİMİZİN SBS SINAVINDAKİ ORTALAMA PUANLARI
SINIFLAR 2008 2009 2010 6. SINIFLAR 316,428 280,056 303,842 7. SINIFLAR 317,371 274,027 278,157 8. SINIFLAR - 269,440 293,803

87 İLİMİZDE SBS SINAVINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIFLAR 2008 2009 2010 6. SINIFLAR 7.866 9.221 8.712 7. SINIFLAR 8.376 8.788 8.827 8. SINIFLAR - 9.297 8.374 TOPLAM 16.242 27.306 25.913

88 TEMA 5: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GENEL DURUMU
1) Temel Eğitim Programı I. Faz İlköğretim Okulları Bilgi Teknolojisi Sınıfları Temel Eğitim Programı I. Faz kapsamında ilimiz merkezde 6 ve ilçelerimizde 24 olmak üzere toplam 30 ilköğretim okulumuza bilgi teknoloji sınıfı kurularak öğretim yılı sonunda faaliyete girmiştir. Bu proje Dünya Bankası tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında 30 İlköğretim okulumuza Bilgi Teknolojisi Sınıflarında Toplam 534 adet bilgisayar verilmiştir. 2) Temel Eğitim Programı II. Faz İlköğretim Okulları Bilgi Teknolojisi Sınıfları Temel Eğitim Programı II. Faz kapsamında 24 ilköğretim okulumuza Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 2006 yılında faaliyete girmiştir. Proje kapsamında 24 İlköğretim okulumuza Toplam 560 adet bilgisayar verilmiştir.

89 3) Temel Eğitim Programı Eğitim Çerçeve Projesi Kapsamında Bilgi Teknolojisi Sınıfı Kurulan İlköğretim Okullarımız Temel Eğitim Programı Eğitim Çerçeve Projesi kapsamında ilimiz genelinde 21 ilköğretim okulumuza Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak yılında faaliyete girmiştir. Bu proje Avrupa Yatırım Bankası tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında 21 İlköğretim okulumuza Toplam 441 adet bilgisayar verilmiştir. 4) Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası Çerçevesinde Tütsis (Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası) Tarafından Kurulan Bilgi Teknolojisi Sınıfları Proje kapsamında; Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜTSİS) tarafından 2006 yılında İlimizdeki 70 okul, 2008 yılında da 16 okul, 2009 yılında 13 okul olmak üzere toplam 99 okula Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulmuştur. Okullarımıza toplam olarak; adet bilgisayar ve donanımları, 99 adet yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon cihazı bağışı yapılmıştır.

90 5) Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası Çerçevesinde Avea Şirketi Tarafından Kurulan Bilgi Teknolojisi Sınıfları Proje kapsamında; AVEA şirketi tarafından İlimiz Merkezinde bulunan 4 ilköğretim okuluna 20+1 bilgisayardan oluşan Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 2006 yılı içerisinde faaliyete girmiştir. Proje kapsamında 4 İlköğretim okulumuza Toplam 84 adet Bilgisayar verilmiştir.    6) Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası Çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Kurulan Bilgi Teknolojisi Sınıfları Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında ortaklaşa gerçekleştirilen Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve İl Halk Kütüphanelerini kapsayan “Kamu İnternet Erişim Merkezi” projesi kapsamında 2008 yılında ilimiz merkez ve ilçelerindeki 9 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 1 Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmak üzere toplam 10 kuruma Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 165 adet bilgisayar ve donanım bağışı yapılmıştır. Yine 2008 yılı içerisinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilimiz genelindeki 10 okula BT Sınıfı kurulmuş, toplam 185 adet bilgisayar, öğrenci masası ve sandalyesi, 10 okula yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi bağışı yapılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2008 yılında ilimiz genelindeki 257 okula toplam 707 adet öğrenci bilgisayarı, 257 adet yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi, kablosuz erişim cihazı ve 707 adet öğrenci bilgisayar masası ve koltuğu bağışı yapılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2008 yılı içerisinde bilgisayar dağıtımı yapılan okullara yönelik toplam 311 adet Yazarlık Yazılımı Seti (DVD ve kitap) dağıtılmıştır.

91 7) Temel Eğitim Programı I
7) Temel Eğitim Programı I. Faz Kapsamında BT Sınıfı Kurulan Okulların BT Sınıflarının Yenilenmesi Projesi İlimizdeki 14 İlköğretim okulumuz proje kapsamına alınmış olup, BT Sınıflarının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar Bakanlığımızca devam ettirilmektedir. 8) Avrupa Yatırım Bankası-II Kapsamında BT Sınıfı Kurulması Projesi İlimizdeki 26 İlköğretim okulumuz proje kapsamına alınmış olup, BT Sınıfı kurulumu ile ilgili çalışmalar Bakanlığımızca devam ettirilmektedir. 9) Okul ve Kurumlarımızdaki Bilgisayar Laboratuarı Sayısı ve Bilgisayar Sayıları Temel Eğitim Programı, Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi, METGE Projesi, Müfredat Laboratuarı Okulu Projesi, Avrupa Yatırım Bankası Eğitim Çerçeve Projesi, Bakanlığımız Genel Bütçe imkanları, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca gönderilen, Özel İdare katkısı, Öz Kaynaklar, Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası kapsamında bağış ve hibe yoluyla kurulan bilgisayar laboratuarları olmak üzere ilimiz genelinde toplam olarak 281 Bilgisayar Laboratuarı bulunmakta olup, eğitim kademelerine göre dökümü aşağıya çıkarılmıştır:

92 BİLGİSAYAR LABORATUARI SAYISI BİLGİSAYAR LABORATUVARI SAYISI
EĞİTİM KADEMESİ BİLGİSAYAR LABORATUVARI SAYISI İlköğretim 188 Ortaöğretim 72 Diğer Resmi ve Özel Kurumlar 34 TOPLAM 294 İlimiz genelinde okul ve kurumlarımızdaki bilgisayar laboratuarlarında bulunan bilgisayar sayıları ile diğer bilgisayar sayıları (idarede kullanılan) toplamı olup, eğitim kademelerine göre ilçeler bazında dökümü aşağıya çıkarılmıştır:

93 İLÇELER BAZINDA OKUL ve KURUMLARIMIZDA BULUNAN BİLGİSAYAR SAYILARI
İLÇE ADI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM DİĞER RESMİ VE ÖZEL KURUMLAR TOPLAM BİLGİSAYAR LABORATUVARLARINDA BULUNAN BİLGİSAYAR SAYILARI DİĞER BİLGİSAYAR SAYILARI (İDAREDE KULLANILAN) MERKEZ 2309 537 1035 394 303 259 4837 AĞIN 29 6 27 7 8 77 ALACAKAYA 102 17 21 4 16 5 165 ARICAK 221 28 13 1 33 300 BASKİL 183 56 10 22 314 KARAKOÇAN 285 41 43 24 411 KEBAN 94 64 37 9 215 KOVANCILAR 467 49 79 26 651 MADEN 163 261 PALU 323 65 25 498 SİVRİCE 148 34 239 4324 811 1474 479 542 338 7968

94 Bilgisayar/Öğrenci Oranı:
İlimizde İlköğretimde Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı: 18,2, Ortaöğretimde: 23,9 Toplamda: 19,6 dır öğretim yılında yaklaşık olarak 77 öğrenciye 1 bilgisayar düşmekte iken bugün itibari ile 19 öğrenciye 1 bilgisayar düşmektedir. İlimizdeki ortaöğretim okullarında ve müstakil sınıflı tüm ilköğretim okullarımızda Bilgi Teknolojisi Sınıfı bulunmaktadır. 10) Temel Eğitim Programı Kapsamında Gönderilen Bilgisayar ve Ekipmanlar Temel Eğitim Programı Kırsal Kesim İlköğretim Okulları Bilgisayar ve Ekipmanları Dağıtımı Projesi kapsamında ilimiz genelinde bulunan 416 ilköğretim okuluna 2003 yılında toplam 617 adet bilgisayar ve ekipmanlarının (yazıcı, tarayıcı, güç kaynağı) dağıtımı yapılmış ve montaj işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgi Teknoloji Sınıfı kurulan 30 İlköğretim Okuluna 30 adet güç kaynağı dağıtılmıştır. Yine proje kapsamında ilimiz genelinde bulunan toplam 321 ilköğretim okuluna 2004 yılında tepegöz ve perdesinin dağıtımı yapılmış, Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulan 72 ilköğretim okuluna da projeksiyon cihazı, perdesi, masası ve yedek lambası dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Temel Eğitim Programı kapsamında yılları arasında Kırsal Kesim İlköğretim Okullarına Eğitim Materyalleri, Kırtasiye, Eğitim Serisi, Dünya Çocuk Edebiyatı serisi vb. materyallerin dağıtımı yapılmıştır.

95 ADSL İNTERNET ERİŞİMİ Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arsında 5 Aralık 2003 tarihinde imzalanan protokol ile ülke genelinde başlatılan ADSL İnternet Erişimi Projesi kapsamında ilimiz genelinde bulunan toplam 333 okul ve kurumumuzun ADSL internet bağlantıları yapılmıştır. ADSL İnternet Erişimi sağlanamayan 47 okulumuza uydu internet bağlantısı yapılmıştır.

96 (İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ)
İLSİS PROJESİ (İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ) Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi MEBBİS Projesi uygulamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. MEBBİS altında çalışan modüller ile tüm personelin; özlük, atama, norm ve teftiş- soruşturma işlemleri, istatistik bilgi girişleri, okul ve kurumların açılıp kapanması, ADSL internet erişimi, sınav başvuruları ve onaylama işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemlerin okul ve kurumlar tarafından yapılması gereken işlemleri için, okul ve kurumlara sistem üzerinden yetki verilmiş, okul ve kurumlar MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girerek sınav başvurularının ve kendi personelinin yer değişikliği başvurularının onaylanması gibi bir çok işlemi yapmaktadırlar. Gerek bakanlığımız gerekse tüm il Milli Eğitim Müdürlükleri ile e-posta yoluyla iletişim kurulmuş, bu sayede resmi yazışmaların bir çoğu e-posta üzerinden yapılmaktadır. E-posta üzerinden iletişim okul ve kurumlarımızla da başlamış olup, yaygınlaştırılmaktadır. Sistem üzerinden Bakanlığımız ve diğer illerle internet üzerinden telefon görüşmesi yapılabilmektedir. Bu sayede telefon masrafları açısından önemli tasarruf sağlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bütün bu işlemleri yapabilmek için gerekli donanımlar, ihtiyaç halinde yenilenmekte ve güncellenmektedir. Sistem odası 24 saat çalışır durumda olup, güvenliği sağlanmıştır.

97 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İNTERNET SAYFASI
Gelişen teknolojik imkânlardan daha iyi yararlanmak, bilgi akışını hızlandırmak ve sürekliliği sağlayarak verilen hizmetlerdeki aksaklıkları önlemek ve Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak için Müdürlüğümüzce sadece kendi personelimiz ve yerel imkânlarla Internet Sayfası hazırlanarak 15 Ocak 2002 tarihinde hizmete açılmıştır. Millî Eğitim Müdürlüğümüzdeki büyük bir açığı kapatan İnternet Sayfamızda; Müdürlüğümüzle ilgili aranılan bütün bilgiler yer almaktadır. Eğitim ağırlıklı olarak hazırlanan Web sayfamızda Müdürlüğümüzün faaliyetleri, Teşkilatımıza bağlı kuruluşlar, Okullarımız, Müdürlüğümüzün yaptığı duyurular, haberler ve İstatistikî bilgilerin yanı sıra Atatürk sayfası bulunmaktadır. Müdürlüğümüz Internet sayfasının yenilenmesi ve güncelleştirilmesi işlemi, web sayfası tasarımındaki yeni teknikler ve anlayışlar doğrultusunda yapılmış ve 01 Ocak tarihinde yayınlanmıştır. Müdürlüğümüz Internet Sayfası adresi; “http://elazig.meb.gov.tr” dir. Müdürlüğümüz adresi ise; İnternet sayfamız tüm Millî Eğitim Müdürlüğü teşkilatına ve mahallî basınımıza duyurulmuştur.

98 BİLGİSAYARLI EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI
Bakanlığımız ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUBİSAD) işbirliği ile başlatılan “Bilgisayarlı Eğitime Destek Projesi” 02/03/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Projede; kişi ve kurumlarca, Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31/12/2010 tarihine kadar KDV’den istisna edilecektir. Proje kapsamında; Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜTSİS) tarafından 2006 yılında İlimizdeki 70 okul, 2008 yılında da 16 okul, 2009 yılında 13 okul olmak üzere toplam 99 okula Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulmuştur. Okullarımıza toplam olarak; 1934 adet bilgisayar ve donanımları, 99 adet yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon cihazı bağışı yapılmıştır. Ayrıca, AVEA şirketi tarafından İlimiz Merkezinde bulunan 4 ilköğretim okuluna 20+1 bilgisayardan oluşan Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 2006 yılı içerisinde faaliyete girmiştir. Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında ortaklaşa gerçekleştirilen Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve İl Halk Kütüphanelerini kapsayan “Kamu İnternet Erişim Merkezi” projesi kapsamında 2008 yılında ilimiz merkez ve ilçelerindeki 9 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 1 Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmak üzere toplam 10 kuruma Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 165 adet bilgisayar ve donanım bağışı yapılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yılında ilimiz genelindeki 257 okula toplam 707 adet öğrenci bilgisayarı, 257 adet yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi, kablosuz erişim cihazı ve 707 adet öğrenci bilgisayar masası ve koltuğu bağışı yapılmıştır. Yine 2008 yılı içerisinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilimiz genelindeki 10 okula BT Sınıfı kurulmuş, toplam 185 adet bilgisayar, öğrenci masası ve sandalyesi, 10 okula yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi bağışı yapılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2008 yılı içerisinde bilgisayar dağıtımı yapılan okullara yönelik toplam 311 adet Yazarlık Yazılımı Seti (DVD ve kitap) dağıtılmıştır.

99 TEMA 6: YATIRIMLAR VE EĞİTİME %100 DESTEK KAMPANYASI
2010 YILINDA İLİMİZDE ÖĞRETİME AÇILAN ANAOKULLARI VE İLKÖĞRETİM OKULLARI ANAOKULLARI SIRA NO OKULUN ADI DÜŞÜNCELER 1 120 Kapasiteli Abdullahpaşa Nene Hatun Anaokulu Abdullahpaşa Mahallesi Yeni TOKİ konutları içinde yaptırılmıştır. 2 Yıldızbağları Anaokulu Hazar İş Okulunun nakli ile yerine açılmıştır. 3 Gazi Anaokulu Gazi İlköğretim Okulunun Eski Binasında açılmıştır. İLKÖĞRETİM OKULLARI SIRA NO OKULUN ADI DÜŞÜNCELER 1 Arıcak Yoğunbilek 8 derslikli İlköğretim Okulu Yoğunbilek Köyünde Hizmete açılmıştır. 2 Baskil Merkez 8 Derslikli İlköğretim Okulu Baskil Atatürk İlköğretim Okulunun Bahçesinde hizmete açılmıştır. 3 16 Derslikli Fırat Üniversitesi Günül İhsan Tangülü İlköğretim Okulu Üniversire Kampüsü içerisinde (Mühendislik Kampüsü) hizmete açılmıştır. 4 18 Derslikli Kamu Çalışanları İlköğretim Okulu Ataşehir Mahallesinde Sağlık Meslek Lisesine geçici olarak tahsis edilen binasında açılmıştır. 5 12 Derslikli Kovancılar Çakırkaş BJK İlköğretim Okulu BJK Spor Kulübü tarafından Çakırkaş Beldesinde yaptırılmıştır. 6 12 Derslikli Kovancılar Pınartepe Nihat ÖZBAĞ İlköğretim Okulu Kovancılar Pınartepe Köyünde hizmete açılmıştır.

100 2010 YILINDA İLİMİZDE ÖĞRETİME AÇILAN ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE PANSİYONLAR
LİSELER SIRA NO OKULUN ADI DÜŞÜNCELER 1 Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bünyesinde hizmete açılmıştır. (Binasının inşaatı devam etmektedir) 2 Hazar Lisesi Vali Saim Çotur İlköğretim Okulu kapatılarak Liseye dönüştürülmüştür. 3 Baskil Anadolu Öğretmen Lisesi Baskil YİBO binasında hizmete açılmıştır. 4 Karakoçan Sağlık Meslek Lisesi Karakoçan İlçemizde hizmete açılmıştır. 5 Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi Genç Osman İşitme Engelliler İlköğretim Okuulunun taşınması ile bu binada hizmete girmiştir. 6 Atatürk Anadolu Lisesi Atatürk Lisesi dönüştürülmüştür. 7 Fatih Anadolu Lisesi Fatih Lisesi dönüştürülmüştür. 8 75. Yıl Anadolu Lisesi 75. Yıl Lisesi dönüştürülmüştür. 9 Karşıyaka Meslek Lisesi Karşıyaka Lisesi dönüştürülmüştür. 10 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Evrenpaşa İlköğretim Okulunun üniversite içine taşınması ile boşalan binada açılmıştır. 11 Adalet Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde hizmete açılmıştır. 12 Tuncay Küçüközer İş Okulu (Yeni Bina) Tuncay Küçüközer İlköğretim Okulu kapatılarak İş Okuluna dönüştürülmüştür. PANSİYONLAR SIRA NO OKULUN ADI DÜŞÜNCELER 1 Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası

101 YATIRIMLAR (2003-2010) 2982 derslikten - 4264 dersliğe
% 16,4’lik öğrenci artışına karşılık- % 42,9’lık derslik artışı gerçekleştirildi. Elazığ eğitim tarihinde 2003 yılına kadar yılda ortalama 37 derslikten, Son yedi yılda ortalama 183 dersliğe çıkarılmıştır.

102 Derslik ve Okul Sayıları Toplam Biten Okul Sayısı Biten Derslik Sayısı
YILLARI ARASINDA ELAZIĞ İLİNDE TAMAMLANARAK HİZMETE GİREN İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM PANSİYON VE HİZMET BİNALARINA AİT GENEL TABLO Okul Karakteristiği Derslik ve Okul Sayıları Toplam Biten Okul Sayısı Biten Derslik Sayısı Devam Eden Okul Sayısı Devam Eden Derslik Sayısı Okul Sayısı Derslik Sayısı Anaokulları Derslik Sayısı 19 90 2 8 21 98 İlköğretim Okulları Derslik Sayısı 50 583 9 122 59 705 Ortaöğretim Derslik Sayısı 324 5 111 24 435 Özel Öğretim Okulları 44 Toplam Derslik Sayısı 93 1041 16 241 109 1282 Protokol Yapılan Derslik Sayısı 3 54 Bina Karakteristiği Biten Pansiyon Kapasite Devam Eden Pansiyon Biten Öğrenci Yurtları 740 4 620 1360 Öğretmen Lojmanı 34 10 6

103 120 Öğrenci kapasiteli Nene Hatun Anaokulu,
2009 YILINDA BAŞLAYIP, 2010 YILINDA TAMAMLANAN İŞLER 34 derslikten oluşan 3 adet (8 Derslikli Arıcak Yoğunbilek İ.Ö.O, Derslikli Baskil Merkez İ.Ö.O 18 Derslikli Ünv Kampusü Yusuf Tangülü İÖO) ilköğretim okulu, 120 Öğrenci kapasiteli Nene Hatun Anaokulu, 16 derslikli Kovancılar Anadolu Lisesi, TOKİ tarafından ihalesi yapılan Yazıkonak 24 derslikli Genel Lise

104 2010 YILINDA İHALESİ YAPILARAK YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER;
TOKİ tarafından ihalesi yapılan 12 derslikli İşitme Engelliler İlköğretim Okulu, 120 öğrenci kapasiteli Pansiyon ve 10 daireli Lojman, 200 öğrenci kapasiteli Karakoçan Öğrenci Pansiyonu yapımı 12 Derslikli Sivrice Merkez İÖOkulu 10 Daireli Karakoçan Y.İ.B.O lojman 80 Öğrenci kapasiteli Merkez Sanayi Mah Anaokulu Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine Spor Salonu yapımı, 6 adet İlköğretim Okuluna ait genel onarım işlemleri ihale aşamasındadır. 2010 YILINDA İHALESİ YAPILARAK TAMAMLANAN ONARIMLAR; 39 adet İlköğretim Okulunun genel onarımı yapılarak tamamlanmıştır, 20 adet Ortaöğretim Kurumunun genel onarımı yapılmıştır.

105 2010 YILI PROGRAMINDA YER ALAN YAPIM İŞLERİ;
18 derslikli Alacakaya Merkez İÖO (Yer Teslimi yapıldı) 8 Derslikli Arıcak Yayalabaşı Kaplanbağı İÖO (Yer Teslimi yapıldı) 4 Derslikli Baskil Mustafa Bilbay İÖO (İhale Aşamasında) 8 Derslikli Karakoçan Bulgurcuk İÖO (İhalesi yapıldı değerlendirme aşamasında) 20 Derslikli maden Atatürk İÖO (Yer Teslimi yapıldı) 12 derslikli Merkez Kanuni Sultan Süleyman İ.Ö.O (Yer Teslimi yapıldı) 8 Derslikli Merkez Salkaya İ.Ö.O (Yer Teslimi yapıldı) 16 Derslikli Karakoçan Anadolu Lisesi (Yer Teslimi yapıldı) 200 Öğrenci Kapasiteli 80 öğrenci kapasiteli Palu Anaokulu yapımı. (İhalesi yapıldı değerlendirme aşamasında)

106 2010 YILINDA YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI PLANLANAN İŞLER;
Arıcak Bozçavuş Köyüne 6 derslikli İlköğretim Okulu, Arıcak YİBO 18 derslik+200Öğrenci kapasiteli Pansiyon +20 daireli Lojman Arıcak Yaylabaşı Köyüne 2 derslikli İlköğretim Okulu, Arıcak Kutludüğün Köyüne 2 derslikli İlköğretim Okulu, Alacakaya Çakmakkaya Köyüne 4 derslikli İlköğretim Okulu, Baskil Büyük Pınar Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulu, Kovancılar İlçesine Anaokulu, Elazığ Merkez Kızılay Mahallesine Anaokulu Merkez Cip Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulu Elazığ Merkez Abdullahpaşa Mahallesine (TOKİ) 24 derslikli İlköğretim Okulu, Elazığ Merkez Kültür Mahallesine (Selçuklular İlköğretim Okuluna Ek Bina) 12 derslikli İlköğretim Okulu, Elazığ Merkez Ataşehir Mahallesine 24 derslikli İlköğretim Okulu, Elazığ Merkez Yeni Mahallesine (Murat İlköğretim Okuluna Ek Bina) 18 derslikli İlköğretim Okulu, Palu Karasalkım Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulu, Arıcak Üçocak Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulu.

107 EĞİTİME % 100 DESTEK KAMPANYASI
Bakanlığımızın 11 Eylül 2003 tarihinde yeniden eğitim seferberliği adı altında “Eğitime % 100 Destek Kampanyası” sloganıyla ülke çapında başlatmış olduğu bu kampanya çerçevesinde İlimizde; Bakanlıkça gönderilen afişler tüm okul ve kurumlarımıza dağıtılarak asılması sağlanmış, yine bakanlığımızca gönderilen CD’ler çoğaltılarak İlimizdeki gazete, radyo ve televizyonlara dağıtılarak yerel basının bu kampanyaya destek vermesi sağlanmıştır. Bu amaçla, İlimizdeki yerel basının temsilcileri ile toplantı düzenlenmiş, kampanya ile ilgili bilgi verilerek basın yayın organları ile kamuoyuna duyurulmuştur. Eğitime % 100 Destek Kampanyası çerçevesinde ihtiyaç tespitleri yapılarak, kampanyaya katkı amacıyla daha önce okul yapan hayırsever vatandaşlara yönelik kitapçık bastırılmıştır.

108 2003 YILINDA BUGÜNE KADAR KAMPANYA KAPSAMINDA
TAMAMLANAN İŞLER Hayırsever Vatandaş Necati ÇETİNKAYA tarafından İlimiz Baskil İlçesi Kadıköy’de 8 derslikli Bedriye Çetinkaya Lisesi yapılmış olup, ayrıca 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ile 6 Daireli öğretmen lojmanı yapılmıştır. Hayırsever vatandaş İbrahim GÖK tarafından İlimiz merkez Karşıyaka İlköğretim Okuluna 12 ek derslikli Avukat İbrahim Gök İlköğretim Okulu yapılmıştır. Hayırsever kuruluş Kolin İnş.Tur.San.Tic.A.Ş. tarafından İlimiz merkez 24 derslikli Anadolu Lisesi ve 120 öğrenci kapasiteli kız pansiyonu binası yapılmıştır. İMKB tarafından yaptırılan ve İhalesi Merkezden yapılan İlimiz merkez 32 derslikli Çatalçeşme İMKB İlköğretim Okulu yapılmıştır. İMKB tarafından yaptırılan ve İhalesi Merkezden yapılan 18 derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi ve 480 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılmıştır. Maaş alımlarından dolayı bankadan sağlanan katkı ile 1 adet 8 derslikli Spor Lisesi yapılmıştır. Maaş alımlarından dolayı bankadan sağlanan katkı ile 1 adet kamu çalışanları ilköğretim okulu yapılmıştır.

109 2003 YILINDA BUGÜNE KADAR KAMPANYA KAPSAMINDA
TAMAMLANAN İŞLER Hayırsever işadamı Kaya KARAKAYA tarafından 1 adet 18 derslikli Kaya Karakaya Anadolu Lisesi yapılmıştır. Hayırsever kuruluş TİSAN İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından Maden İlçesi Gezin Beldesine 12 derslikli İlköğretim Okulu yaptırılmıştır. Hayırsever Kuruluş Alacakaya Mermer tarafından Alacakaya İlçesinde 12 Derslikli Cemil Yaşlı Lise yapılmıştır. Hayırsever vatandaşlar Selahattin GÜLAÇTI, Firdevs SEVİMLİ, Ö. Sami GÜLAÇTI tarafından Merkez İlçede Ulukent Mahallesinde 1 adet 12 derslikli İlköğretim Okulu yapılmıştır. Hayırsever Kuruluş Karakaya Bentonit San.ve Tic. A.Ş. tarafından Merkez Mustafa Paşa Mahallesinde 18 derslikli Lise yapılmıştır.

110 2003 YILINDA BUGÜNE KADAR KAMPANYA KAPSAMINDA
TAMAMLANAN İŞLER Hayırsever Kuruluş Karakaya Bentonit San.ve Tic. A.Ş. Tarafından merkeze 18 derslikli Kaya Karakaya İÖO yaptırılmıştır. Hayırsever Kuruluş Karakaya Bentonit San.ve Tic. A.Ş. tarafından Merkez Gaziosmanpaşa İlköğretim okulunun eski binasının onarılarak Anaokuluna dönüştürülmüştür. Elazığ Belediyesince 120 öğrenci kapasiteli Anaokulu yapılmıştır. İhsan TANGÜLÜ tarafından Fırat Üniversitesi alanında 16 derslikli ilköğretim okulu yapılmıştır. Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yaptırılan 12 Derslikli Kovancılar Çakırkaş Beşiktaş İÖO MÖN İnşaat Tarafından yaptırılan 12 Derslikli Kovancılar Pınartepe köyüne Hacı ahmet Özbağı ilköğretim okulu yaptırılmıştır. İzmir Valiliğince yaptırılan 8 derslikli Palu Gökdere (İzmir Valiliği) İÖO

111 EĞİTİME %100 DESTEK KAMPANYASI (2003-2009 YILLARI ARASI )
135 Derslikli 10 İlköğretim Okulu, 94 Derslikli 7 Lise, 10 Öğretmen lojmanı, 640 öğrenci kapasiteli 5 tane ortaöğretim pansiyonu ve 120 kapasiteli bir Anadolu Lisesi pansiyonu tamamlanmıştır. EĞİTİME %100 KATKI KAPSAMINDA YAPIMI TAMAMLANAN OKULLAR (2010) 12 Derslikli Kovancılar Çakırkaş Beşiktaş İÖO 12 Derslikli Kovancılar Pınartepe İÖO 8 Derslikli Palu Gökgdere (İzmir Valiliği) İÖO EĞİTİME %100 KATKI KAPSAMINDA YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATLAR 24 Derslikli 120 öğrenci kapasiteli Metin Koloğlu Sağlık Meslek Lisesi pansiyonu inşaatı devam etmektedir.

112 TEMA 7: BİNA, LOJMAN, SOSYAL TESİS, ARAÇ DURUMU
Bina olarak, İlimiz Millî Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı 5. katında faaliyet göstermektedir. Lojman olarak; İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Öğretmen ve diğer Millî Eğitim personellerinin kullandığı Cumhuriyet Mahallesinde 30 dairelik lojman ve İzzet Paşa Mahallesinde 1 adet Müdürlüğümüze ait lojman bulunmaktadır. Alacakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 15 dairelik lojman ve Alacakaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait 1 adet lojman bulunmaktadır. İl genelinde İlköğretim Okullarında; şehirde 67, köylerde 267 olmak üzere toplam 334 okul lojmanı mevcuttur. İl genelinde Liselerde; şehirde toplam 77, köyde 34 olmak üzere toplam 111 okul lojmanı mevcuttur. Sosyal tesis olarak; İlimiz merkezinde 1983 yılında 22 yatak kapasiteli öğretmen evi hizmete açılmış olup, bina yetersiz olduğundan 38 yatak kapasiteli ek bina 1991 yılında faaliyete geçirilmiş ve halen yatakhanesi, yemekhanesi, oyun salonu, dinlenme salonu, çay bahçesi, Internet ve okuma salonu ile üyelerine günün 24 saati hizmet vermektedir. Arıcak, Baskil, Keban, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Sivrice ilçelerimizde Öğretmen evi bulunmakta olup, İlçelerimizdeki öğretmen evlerinde toplam 187 yatak kapasitesi mevcuttur.

113 ARAÇ MAKİNA PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde; 2 Adet Kamyon, 4 Adet Otomobil, 2 Adet Minibüs bulunmaktadır. Merkez Okul ve Kurumlarımızın Bünyesinde; 2 Adet Kamyonet (Pikap), İlçe Okul ve Kurumlarımızın Bünyesinde ise; 1 Adet Kamyonet, 3 Adet Otomobil, 5 Adet Minibüs bulunmaktadır.

114 TEMA 8: AR-GE ÇALIŞMALARI
Stratejik Planlama (Müdürlüğümüz ve bağlı okul/kurumlar) Projeler (Ulusal, Uluslar arası ve yerel Projeler) Tubitak ve “Bu Benim Eserim” Projeleri Program Geliştirme Eğitim Tarihi Araştırmaları (TV) Eğitim Prgramları Eğitimde Kalite Hareketi Projesi Araştırma izinleri Tiyatro ve Gösteri izinleri TKY Çalışmaları ve Ödül süreci Kamu Hizmet Standartları ve Standart Dosya Planı Beyaz Bayrak Projesi Silgisiz Eğitim Bilim Şenlikleri Benimle Satranç Oynarmısın Projesi Elazığ İli 18. Şura Çalışmaları Okullar Yarışıyor Programı Fotoğraf Yarışması Eğitimde İyi Örnekler Demokrasi ve insan Hakları Eğitimi

115 AR-GE BİRİMİ Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, faaliyetleri ve bireylerin beklentileri toplumların geleceğini şekillendirir. Geleceğin gelişim yönünde şekillenmesi; geniş bakış açısı, bilimin, analizin, programlamanın ve kaynakların verimli kullanılması ile sağlanır.

116 STRATEJİK PLANLAMA 26 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı kanun kapsamındaki “Kamu İdarelerindeki Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile birlikte kurumlarımızda stratejik planlama çalışmaları başlamıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde başlatılan stratejik planlama çalışmaları, Müdürlüğümüzün eğitim, öğretim hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin arttırılması yönündeki amaçları içermektedir. Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik planlama süreci, tarihinde Strateji Geliştirme Şubesi kurularak başlatılmış, bu tarihten hemen sonra, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve Stratejik Planlama Ekibi üyeleri belirlenmiş ve bir yol haritası çıkarılmıştır. Kurumsal yükümlülükler tanımlanarak, mevzuat analizi, yasal yükümlülükler ve üst politika belgelerindeki eğitim hedefleri incelenmiştir. Misyon Vizyon ve Temel Değerler ortaya konulmuş, paydaşlar belirlenmiş, GZFT ve PEST analizleri yapılmıştır. Tema, amaç, hedefler belirlenerek stratejik planlama çalışmaları detaylandırılmaya çalışılmıştır. Bakanlığımızın ilgili birimlerine danışmanlık konularında başvurulmuş ve maliyet tabloları oluşturmak amacıyla taslaklar hazırlanmıştır.

117 STRATEJİK PLANLAMA Tüm birimlerin katkılarıyla hazırlanan ve 01 Ocak 2010 tarihi itibari ile Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe konulan “Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı”nın, Müdürlüğümüzün daha etkin ve daha kaliteli eğitim verebilmesine katkı sağlayacağı ve ilerde hazırlanacak olan planlar için de rehber olacağı düşünülmektedir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 sayılı genelgesi. gereği çalışmaları devam eden, Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumların ( ) Stratejik Planlama çalışmaları ile ilgili olarak Müdürlüğümüz AR-GE Birimi Stratejik Planlama Ekibi tarafından okul/kurum yöneticilerine ve stratejik planlama ekiplerine yönelik olarak Kasım-2010 ayı içerisinde bilgilendirme toplantıları yapılmış olup tüm okul ve bağlı kurumlarımızın stratejik planlarını hazırlamaları sağlanmıştır.

118 Elazığ eğitim tarihi araştırmaları kapsamında, 2010 yılı Nisan ayında Elazığ Eğitim Tarihi kitabı yayınlanmış ve 24 Kasım-1 Aralık 2010 tarihinde Elazığ Eğitim Sergisi başlıklı bir sergi düzenlenmiştir. Bu yöndeki çalışmalar, Elazığ Eğitim Tarihi Katalog Çalışması ile sürdürülecektir. Çalışmaların amacı, Elazığ eğitim ve öğretim hayatını kitaplaştırmak, bilgi ve belgelerin toplu bulunabileceği bir kaynak ortamı oluşturmaktır. Komisyon marifetiyle hazırlanan “Elazığ Eğitim Tarihi” kitabı, devlet arşivleri incelenerek hazırlanması, akademik tasnifi ve dili açısından kaynak olma özelliği taşımaktadır. Çalışmalarla, kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutan Elazığ eğitim hayatı ile ilgili bulgu ve bilgilerin bütünüyle kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

119 Müdürlüğümüz ARGE Birimi’nde görev yapan öğretmenler tarafından yerel bir kanalda “Eğitim Dünyası” ve “Öğrenci Meclisi” adlı eğitim temalı programlar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yayın dünyası içerisinde aktif bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerine ve faaliyetlerini aktarabilmelerine imkan tanınmaktadır.

120 ŞİİR YARIŞMASI İlimiz genelindeki ortaöğretim okulu öğrencileri arasında düzenlenen Şiir Yarışması 18. Uluslar Arası Hazar Şiir Akşamları “Ahmet Yesevi ve Hoşgörü” konusu kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ortaöğretim öğrencileri arasında “Yesevi ve Hoşgörü” temalı şiir yarışması düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan ortaöğretim öğrencileri arasından 3 (üç) öğrenci dereceye girmiş ve ödülleri 18. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları’nın şiir gecesinde verilmiş ve yarışmada birinci olan öğrenci kendi şiirini seslendirmiştir.

121 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJELER
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği ve diğer fon kaynaklarından azami derecede faydalanmak için gerekli olan faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Aralık 2004 tarihinden itibaren ; Kabul edilen 69 AB projesi ile ilimize yaklaşık Avro kaynak sağlanmıştır. Bu projeler kapsamında 258 idareci-öğretmen ve 125 öğrenci Avrupa’nın değişik ülkelerinde değişik faaliyetlere katılmıştır. Kabul edilen 12 hibe projesinden yararlanan öğretmen sayısı 148, eğitim alan kursiyer sayısı ise 1500 kişinin üzerindedir. Ayrıca 2010 yılında SODES projeleri kapsamında Müdürlüğümüzün merkezde 7 proje ilçelerde 6 projesi olmak toplam 13 projesi DPT tarafından onaylanmış olup ( ) TL kaynak sağlanmıştır. Müdürlüğümüz Proje Ekibi AB Projeleri ve SODES projeleri ile ilgili olarak proje yürütücülerine her türlü teknik desteği vermektedir.

122 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJELER
TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER Komisyon Merkezli 1 Hibe 2 10 Bireysel 15 LdV IVT 3 LdV PLM - LdV VETPRO 5 LdV Partnerships Grundtvig Partnerships Comenius 19 SODES 13 TOPLAM 48 34

123 NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİSAYAR YETKİNLİK SERTİFİKA PROGRAMI
DPT-SODES ,00 TL bütçeli İstihdam projesidir. Proje kapsamında 80 kursiyer, 4 Grupta eğitim alacaktır. Eğitimler sonunda Cisco BTT ve Microsoft ECDL sertifikaları ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıca her kursiyere günlük 15 TL masrafları için harçlık verilecektir. Proje Ortakları

124 İlimizin Eğitimde nitelik ve kalitesinin yükseltilmesi ve Sosyal Destek Programının ortaya koyduğu amaçlar doğrultusunda Müdürlüğümüzce “Çalı Gülleri” isimli bir proje hazırlanmıştır. söz konusu projeden faydalandırılmak amacıyla; Sosyal yardımlaşmadan yardım alan, Maddi durumunun yetersizliğini belgeleyen, Terör mağduru, göçle gelen aile çocukları Bölünmüş aile çocukları öncelikli olmak üzere başarılı sınıf öğrencimiz ifade edilen kriterler doğrultusunda dershane hizmetinden yararlanmaktadır. Projemizin bütçesi TL’ dır.

125 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi ve MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda TKY anlayışının yerleştirilmesi ve ödüllendirme süreci ile ilgili olarak okullarımızda rehberlik çalışmaları yapılmıştır.

126 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüz AR-GE Biriminde yürütülmekte olan TKY çalışmaları kapsamında her yıl “Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Ödül Yönergesi” çerçevesinde “Yılın Kaliteli Okulu” ve “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorilerinde okullarımızda yapılan çalışmalar kurulan komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren okullar ve ekipler düzenlenen paylaşım ve ödül töreni ile açıklanmaktadır. 2009 eğitim öğretim yılında il birincisi olan İlimiz 75.Yıl İMKB YİBO’nun “İyilik Modeli” isimli projesi Bakanlığımızca değerlendirilerek “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorisinde Türkiye birincisi olmuştur.

127 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
Yapılan planlamaya göre; öncelik bilgilendirme sürecine ağırlık verilmiş bu süreçte tüm ilçelerde MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci ile ilgili paylaşım ve bilgilendirme toplantıları il TKY formatörü tarafından düzenlenmiştir. Bilgilendirme sürecinin il merkezini kapsayan kısmında ise müdürlüğümüze bağlı Okul Öncesi, İlköğretim, Orta Öğretim, Özel Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenleri ile bir araya gelinerek TKY Ödül sürecinde ödül alan çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların kuruma, çalışanlara ve topluma kazandırdıkları hakkında paylaşım toplantıları yapılmıştır.

128 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
Eğitim sisteminin kalitesi; sistem içindeki tüm insan kaynaklarının, fiziksel kaynakların, öğrenci eğitim-öğretim hizmetlerinin, okul- çevre iş birliğinin, eğitim programlarının, eğitim yönetim ve planlamasının amacına uygun, etkin şekilde uygulanması ile geliştirilebilir. Uygulama sürecinde ise okullarımızda yürütülen problem çözme ve iyileştirme ekip çalışmaları ile kurumsal rapor hazırlayan okullarımıza danışmanlık yapılmıştır yılı MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Sürecinde “Bugünün Masumları Yarının Mahkumları Olmasın” çalışması ile 60.Yıl İlköğretim Okulu Türkiye Teşvik Ödülüne layık görülmüştür.

129 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
Devam etmekte olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinin “Değerler Eğitimi” ve Kazım Karabekir İlköğretim Okulunun “Madde Bağımlılığı” konularında yürüttüğü iyileştirme çalışmalarında, okullara gerekli destek sağlanmıştır.

130 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
Kurumsal rapor hazırlayan Mehmet Mihri Akıncı İlköğretim Okulumuza ise EFQM mükemmellik modeli kriterleri ve rapor yazımı ile ilgili danışmanlık yapılmıştır ve bu süreçler devam etmektedir.

131 1. ULUSAL İYİLİK SEMPOZYUMU
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu “İyilik Projesi” kapsamında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile Haziran 2009 tarihlerinde “1.Ulusal İyilik Sempozyumu” düzenlenmiştir. “1. Ulusal İyilik Sempozyumu”na Elazığ’dan ve Türkiye genelinden katılan 100’e yakın akademisyen; 76 sözlü bildiri, 23 poster bildiri sunmuşlardır. Ayrıca Elazığ’da görev yapan öğretmenler de, derslerinde uyguladıkları ders öğretim metotlarını sempozyumda sergileme imkânı bulmuşlardır. Sempozyumda; Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları da konuşmacı olarak yer almış ve 1000’e yakın öğretmen dinleyici olarak sempozyuma iştirak etmiştir.

132 SİLGİSİZ EĞİTİM Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı okulların bazı sınıflarında öğretmenler tarafından kullanılmakta olan “Silgisiz eğitim” uygulamasının eğitim ve öğretime kazandırdıkları konusunda öğretmen, öğrenci ve velilerden alınan bilgilere ve yapılan gözlemlere göre bir değerlendirmesi yapılıp rapor halinde sunulmuştur. Değerlendirmenin sonucu ise paydaşların katılımının sağlandığı paylaşım toplantısı ile uygulayıcılara duyurulmuştur.

133 BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMALARI
“Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığınca – 2010 öğretim yılında İlköğretim Okullarının ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin iştiraki ile düzenlenen “Bu Benim Eserim” adlı Fen Bilimleri ve Matematik Proje çalışması Bölge Sergisi Nisan 2010 tarihleri arasında Malatya ilinde düzenlenmiştir. Bilim kurulu tarafından onaylanarak Malatya bölge Sergisine katılan projelerimizden İki(2) Projemiz Ankara’da yapılan Final Sergisine katılmıştır. Final sergisi sonunda bir(1) projemiz Türkiye 1.’liği ödülünü almaya hak kazanmıştır.

134 TUBİTAK ORTAÖĞRETİM PROJE ÇALIŞMALARI
eğitim öğretim yılında TUBİTAK tarafından düzenlenen ortaöğretim proje yarışmalarına Müdürlüğümüze bağlı okullar 8 alanda 72 proje başvurusu yapmış olup 15 projemiz onaylanarak Malatya bölge sergisine katılmıştır. Bölge Sergisinde yapılan değerlendirme sonucunda 3 okulumuzdan 3 ayrı dalda toplam 4 proje Ankara finaline katılmaya hak kazanmıştır. Bir okulumuz kimya dalında TEŞVİK ödülüne layık görülmüştür.

135 EĞİTİM TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü olarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra eğitimin her kademesinde var olan unsurları belgeleyerek bugünün eğitim hayatını yarınlara aktarmak; eğitim, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak amacıyla eğitim öğretim yılında bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın konusu eğitim merkezli olup, yarışmanın amacı, fotoğraf sanatını ve genç fotoğrafçıları desteklemek ve eğitimin önemini, dünyamıza kattığı zenginliği toplumun kültür ve sanat birikimine katkıda bulunarak vurgulamaktır.

136 BENİMLE SATRANÇ OYNAR MISIN? PROJESİ
eğitim öğretim yılında başlatılan ve Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından koordine edilen “Benimle Satranç Oynar mısın?” Projesi; İlimizdeki Okul Öncesi öğrencilerinin ve Zihinsel -Bedensel engelli öğrencilerin (Hazar İş Okulu, Geç Osman İşitme Engelliler Okulu, Elazığ Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Okullarındaki Öğrenciler) düşünme becerilerinin geliştirilmesini Satranç oyununun bir spor olarak sevdirilmesini ve tanıtılmasını amaçlamaktadır. Proje eğitim öğretim yılında da devam etmektedir.

137 ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Müdürlüğümüz ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile Mayıs 2010 tarihlerinde İlimizde Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu Sempozyum ile Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili yeni gelişmelerin paylaşımı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.

138 EĞİTİMDE KALİTE HAREKETİ BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ

139 EĞİTİMDE KALİTE HAREKETİ BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ
İlköğretimde yenilenen müfredat programlarının ilimizde çalışan tüm öğretmenleri kapsayacak tanıtımı gerçekleştirildi, Yeniden düzenlenen OGES sisteminin tanıtımı gerçekleştirildi, Yenilenen Müfredat programları ve OGES’e uygun olarak değişen soru tiplerinin yapılandırmacı yaklaşımla tanıtımları gerçekleştirildi, SBS’ na ilişkin soru analizleri gerçekleştirildi, İlimizde uygulanan il değerlendirme sınavlarında yöneltilen sorular ile SBS’ de yöneltilen sorular birlikte analiz edilerek elde edilen sonuçlar tüm kurumlarımızla paylaşıldı, Son üç yılın SBS sonuçları okullar düzeyinde analiz edilerek elde edilen sonuçlar kurumlarımızla paylaşıldı ve öneriler sunuldu, Sosyo-ekonomik düzeyi yetersiz olan öğrencilere dershane desteği sağlandı, Öğrencilerimizi yıl boyunca sınava odaklayabilmek, sınav kaygılarını ortadan kaldırmak ve kendilerine güven telkin edebilmek amacıyla motivasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

140 EĞİTİMDE KALİTE HAREKETİ BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ
Sınav öncesi öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan veli bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, Velilerimiz ve öğrencilerimizin yeni müfredat programlarına dikkatini çekmek, SBS’de yöneltilen sorulara ilişkin farkındalık meydana getirmek amacıyla “Okullar Yarışıyor” yarışma programı düzenlenmiştir.

141 EĞİTİMDE KALİTE HAREKETİ OKULLAR YARIŞIYOR
Eğitimde Kalite Hareketi Projesi kapsamında öğrencilerimizin başarılarına katkıda bulunmak amacıyla, İlimiz “Kanal-e” TV işbirliği ve merkez ilköğretim okullarımızın 6,7,ve 8. sınıf öğrencilerinin iştiraki ile düzenlenen “Okullar Yarışıyor “ adlı bilgi yarışmasının ilk turunda Yarı finale yükselen 21 okul, çekilen kura ile üçerli olarak eşleştirilmiş ve yarışma sonunda 7 finalist tespit edilmiştir Mayıs 2010 tarihinde Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan ve “Kanal-e” TV’ nunda canlı olarak yayınlanan final programında İlimiz Yunus Emre İlköğretim okulu yarışma ekibi birinciliği elde etmiştir.

142 YGS VE LYS’DE BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ
İlimize ait geriye dönük son beş (5) yılın ÖSS-1 ve ÖSS-2 analizleri gerçekleştirildi. YGS ve LYS’ de başarıyı artırma projesi kapsamında İlimizde eğitim öğretim hayatının içindeki toplam 6500 civarında lise son sınıf öğrencilerine “ Model kişiliklerle motivasyon” çalışması gerçekleştirilmiştir. YGS ve LYS’ de başarıyı artırma projesi kapsamında İlimizde görev yapan branş öğretmenlerine yönelik “yeni müfredat programlarını tanıtım” semineri gerçekleştirilmiştir.

143 YGS VE LYS’DE BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ
Proje kapsamında tüm okullarımızda özellikle son sınıf öğrencilerinin süreç boyunca takiplerinin titizlikle yapılabilmesi, motivasyonlarını üst düzeyde tutabilmek ve olası problemleri daha etkin olarak ortadan kaldırmak amacıyla sınıf rehber öğretmenliği dışında koçluk sistemi geliştirilmiş ve okullarımızdan alınan bilgiler bir veri tabanında birleştirilmiştir. “YGS ve LYS’ de başarıyı artırma” projesi kapsamında okul proje çalışma ekipleri oluşturulmuş bu ekipler aracılığıyla projenin okul ayağı daha etkin hale getirilmiş ve okulların çalışma planları hazırlanmıştır. ÖSS analizleri ve Okullardan gelen raporlar doğrultusunda YGS ve LYS’ de başarıyı artırmak amacıyla mevcut durum analizi yapılmış ve halen uygulamaya devam edilen “YGS ve LYS’ de başarıyı artırma” projesine dönüştürülmüştür. “YGS ve LYS’ de başarıyı artırma” projesinin ilimizde uygulanması ve tüm okulların bu konuda duyarlı hale getirilebilmesi amacıyla okul müdürlerimiz ve dershane yöneticilerimizle 2(iki) ayrı toplantı gerçekleştirilmiş ve projenin il çalışma planı tüm kurumlara iletilmiştir.

144 YGS VE LYS’DE BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ
Özellikle yapılan seminerlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı ve verimliliği hususunda seminer sunumcusu arkadaşlarla konu hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar bir rapor halinde sunulacaktır. İlimizin uygulamadaki en önemli problemlerinden biri olan zümrelere ilişkin problemlerin tespiti yapılmış ve bu çerçevede çözüm ortaya koyabilmek için farklı gruplardan okul müdürleriyle toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bölge zümre başkanlarının tespiti yapılmıştır. Ayrıca yönetmelik, genelge ve yönergeler kapsamında zümre amaçları, zümre yapılırken dikkat edilecek genel ilkeler çerçevesinde örnek gündem, yapılan yanlışlıklar ve zümre nasıl yapılmalıdır içeriğine İlişkin olarak bir zümre dosyası hazırlanmıştır

145 METEF FUARI BİLİM ŞENLİKLERİ VE KARİYER GÜNLERİ
2010 yılı “METEF FUARI, BİLİM ŞENLİKLERİ VE KARİYER GÜNLERİ” Mayıs 2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüz AR-GE Birimi, Bilim Sanat Merkezi ve Mesleki Eğitim Bölümü işbirliği ile İlimiz öğretmenevi önünde gerçekleştirilmiştir. “METEF Fuarı, Bilim Şenlikleri ve Kariyer Günleri”nin açılışı Milli Eğitim Müdürümüz, Tüm Okul Müdürlerimiz, Projeleri sergilenen (Bu Benim Eserim ve Tubitak Ortaöğretim) öğretmen ve öğrencilerimiz ve Halkımızın katılımları ile 25 Mayıs 2010 tarihinde saat 18:00’da yapılmıştır. Söz konusu Fuar süresince Bu Benim Eserim ve Tubitak projeleri olan İlköğretim ve Ortaöğretim okullarımız, İlimizdeki Meslek Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezi, İl merkezi ve ilçelerimizdeki Halkeğitim Merkezleri Öğretmenevi önünde Müdürlüğümüz tarafından temin edilmiş olan Stantlarda kendilerine ayrılan bölümlerde 3 gün boyunca Projelerini ve çalışmalarını sergilemişlerdir.

146 BEYAZ BAYRAK PROJESİ Bakanlığımıza bağlı her derecede ve her türdeki okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi amacı ile Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında 03/08/2006 tarihinde imzalanan “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” 03/08/2010 tarihinde sona ermiştir tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıl süreyle “ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Uygulanacak Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.

147 “BAŞARIYA DOĞRU SEMİNERİ”
"Üniversiteye Girişte Başarıya Doğru" Semineri Fırat Üniversitesi AKM’de Yapıldı. Fırat üniversitesi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Final Dergisi Dershaneleri’nin katkılarıyla Sabah gazetesi Eğitim yazarı Sait GÜRSOY’un konuşmacı olarak katıldığı "Üniversiteye Girişte Başarıya Doğru" semineri 24 Ocak 2011 tarihinde Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

148 “BAŞARIYA DOĞRU SEMİNERİ”
Seminere Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Nihat Büyükbaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Turan Yılmaz, Elazığ Final Dershaneleri Yönetim Temsilcisi Sabri Turan, Fırat Üniversitesi Orta Öğretim Kurumları Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hasan Bulut, ilimiz genelinde görev yapan tüm rehber öğretmenler ve çok sayıda 12. sınıf öğrencisi katılımıyla gerçekleşen seminerde yeni sınav sistemi, puanlama sistemi ve sınava girecek öğrencilerle iletişimin niteliği hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca YGS sınavında 9. sınıf müfredatından ağırlıkla soru geldiği ve LYS sınavlarına YGS’nin %40 etkili olduğu hatırlatılarak öğrencilerimizin, okullarında tüm derslerini özenle takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.


"İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları