Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları sonuçlarına göre; İlimiz 9281 km² yüz ölçüme ve 552.646 nüfusa sahiptir. İlçeler bazında nüfus.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları sonuçlarına göre; İlimiz 9281 km² yüz ölçüme ve 552.646 nüfusa sahiptir. İlçeler bazında nüfus."— Sunum transkripti:

1

2 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları sonuçlarına göre; İlimiz 9281 km² yüz ölçüme ve nüfusa sahiptir. İlçeler bazında nüfus sayıları aşağıya çıkarılmıştır: 2 İLÇESİ NÜFUSU ŞEHİRBELDE/KÖYTOPLAM MERKEZ AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN KEBAN KOVANCILAR MADEN PALU SİVRİCE TOPLAM

3 3

4 4

5 5

6 Yabancı okullar ve gayrimüslim mektepleri, Elazığ eğitim hayatında önemli ve dikkat çekici bir konu olarak yer almaktadır. Yabancı devletlerin politik tutumlarına bağlı olarak Harput’un Doğu Anadolu’da önemli bir üs olarak görülmesi, onların ilgisini bu yöne çekmiştir. Bu tür okulları ikiye ayırmak kaydıyla, birini Osmanlı tebaası olarak yaşayan gayrimüslim cemaatler tarafından teşkil edilen okullar; diğerini ise, yabancı devletler tarafından açılan okullar olarak tanımlayabiliriz. Elazığ’da, meslek mektepleri de yer almaktaydı. Bunlardan biri Darü’l– Hilafetü’l–Aliye idi. Bir diğeri olan Darü’l–Muallimin, okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere Mamuretülaziz Vilayeti’ndeki ilk olarak 1883 yılında açılan bir okuldur. Ayrıca, 1909 yılında Darülharir adlı ipekböcekçiliği ve ipek üretimi konusunda eğitim veren bir okul açılmıştır. Bir diğeri de 1921 yılında vilayet merkezinde açılan Nafia Fen Mektebi adında, Kondüktör Mektebi de denilen ve faaliyetini 1924’e kadar sürdüren okuldur. 6

7 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında Kanun gereğince her İl’de oluşturulan İl Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri; Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, yönetmelik ve çeşitli mevzuatla Müdürlüğe verilen hizmetleri yapmak veya yapacağı iş bölümü çizelgesine göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamaktır. 7 Türk Milletinin bütün fertlerini; Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

8 Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; ülkenin ve insanlığın, bugününü ve geleceğini imar eden çağdaş ve nitelikli nesiller yetiştirmektir. 8

9 Elazığ Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, kurum kültürü ve yetiştirdiği insan modeli ile eğitim ve öğretimin her zaman öncüsü olmak. 9

10 Her yerde ve her zaman eğitim esastır. Tüm eğitim faaliyetlerimizde millî ve manevi değerlerimizi temel olarak kabul ederek çalışmalarımızı bu temel üzerine inşa etmeyi ahlaki bir gereklilik olarak görürüz. Kültürel gelişimi sağlamak ve geleceğe aktarmayı öncelikli vazife sayarız. Verimli, etkin ve kaliteli hizmet amacımızdır. Hizmet üretiminde şeffaflık ve güvenilirlik esastır. Planlı çalışır ve gerçekçi hareket ederiz. Bilgiyi paylaşmayı esas alırız. Dünyadaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri takip eder, teknolojik gelişmeleri izler ve kuruma adapte ederiz. Ülkemiz ve ilimizin geleceğine önem verir, her alanda ciddi katkılar sağlayacağımıza inanırız ve kendimizi sorumlu hissederiz. Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulmasını esas alırız. Çalışanlarımıza ve hizmetten yararlananlara saygı duyar, onların memnuniyetini esas alırız. Geniş katılımlı ekip çalışması ile işbirliğini tercih ederiz. Tüm çalışanların problemin bir parçası olma yerine, çözümün parçası olmasına odaklanırız. Hata olmadan önlemeye yönelik olma eğilimindeyiz. Sürekli iyileştirme için önlem alırız. 10

11 İlimiz İnsanının daha kaliteli bir eğitim hizmeti almasına ortam hazırlamak ve ülkemize iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak için; İlimizdeki okul öncesi okullaşma oranını, özellikle dezavantajlı çocuklar gözetilmek kaydıyla, aşamalı olarak % 58,9’den % 90’a çıkarmak. İlimizin YGS-LYS sıralamasındaki yerini kademeli olarak arttırarak ilk üçe yerleştirmek. İlimizin SBS sınavındaki başarı ortalamasını her yıl beş basamak arttırmak. İlimizdeki anaokullarının ve anasınıflarının donanım ihtiyacını aşamalı olarak gidermek ve İlimizin ihtiyaç duyduğu yeni anaokulları ve derslikler yapmak. Okulöncesi eğitimin tanıtımını yaparak cazibesini arttırmak ve okul öncesi kurumlarını toplumsal hayatta aktif hale getirmek. Merkez ilköğretim okullarındaki sınıf öğrenci mevcutlarını 30’a düşürmek, halen üçte ikisi ikili eğitim yapan okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizi, normal öğretim yapan okullara kavuşturmak için yeterli derslik yapmak. Okul ihtiyacı olan yerleşim birimlerinde arsa edinmek. 11

12 Eğitim-Öğretim dönemleri içerisinde taşımalı eğitimin kalitesini arttırarak hizmet sunumunu en üst seviyeye çıkarmak, YİBO’ların kapasite kullanımını %57,3’den aşamalı olarak % 90’a çıkarmak ve burs hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak. Genel liselerin fizikî yapılarını yeterli hale getirmek. Sınıf mevcutlarını 30’a düşürerek normal öğretime geçirmek, ortaöğretim’de okullaşma oranını % 75,9’dan % 90’ın üzerine çıkarmak. İlköğretimden ortaöğretime geçiş oranını % 94,3’den % 100’e çıkarmak. Ortaöğretim düzeyindeki okullarımızda stratejik yönetim ve planlama ekiplerinin oluşturulması, bu ekiplere stratejik yönetim ve seminer verilmesi ve AB proje ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullaşma oranını % 24,4’den % 50’ye yükseltmek. İlimizdeki ilköğretim okullarından mezun olan öğrencilerin, mesleki ve teknik eğitime yönlendirilebilmeleri için her yıl II. dönemden itibaren sekizinci sınıflar düzeyinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek. 12

13 Ortaöğretim öğrencilerinin okul başarılarını arttırmak üzere sınıf geçme oranlarını aşamalı olarak % 96’ya çıkarmak. Mesleki ve teknik eğitimde okuyan öğrencilerin genel başarısını arttırarak bir üst kuruma geçme başarısını yükseltmek ve planlama dönemi sonuna kadar; ön lisansa giriş oranını % 60’dan (ortalama) % 90’a, lisansa giriş oranını % 15’lere çıkarmak. Mesleki ve Teknik Eğitimden mezun olan öğrencilerin istihdamı için sanayi kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek protokoller yapmak. Meslek liseleri idarecileri ve öğretmenlerinin, mesleki eğitim ve uygulamada gelişmiş bir ülkeyi Avrupa Birliği projeleri kapsamında ziyaret etmelerini sağlayarak mesleki çalışmaları yerinde görmelerini sağlamak. İl düzeyinde özel eğitim ve rehberlik ihtiyacı duyan her bireye özel eğitim ve rehberlik hizmeti sunmak, destek eğitimi ve özel eğitim sınıflarını % 50 arttırmak. Özel eğitim okulu/kurumu sayısını arttırmak ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin % 20’sinin, özel eğitim alanında engel türüne göre eğitim almasını sağlamak. 13

14 “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında eğitim kurumlarında çalışanların % 60’ının hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak ve okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını her yıl % 10 oranında azaltmak. İlimizdeki izci öğrenci sayısını iki katına çıkarmak ve lisanslı sporcu sayısını tüm branşlarda % 50 arttırmak. Tüm okul ve kurumlarımızı günün her saatinde hem öğrenci, hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, salon, kütüphane ve bilgisayar laboratuarlarını daha etkili bir şekilde halkın kullanımına sunmak, Çeşitli araştırmalar yaparak öğrencilerimizin okuldan beklentilerini ve başarısına etki eden olumlu veya olumsuz faktörleri belirleyerek, öğretmen ve yöneticilerimizin uygulamasına kaynaklık edecek bilimsel veri elde etmek, Erkeklerde % 94,02, kadınlarda % 77,2, toplam % 85,3 olan okur - yazarlık oranını % 100’e çıkarmak. 14

15 İlimizde Merkezde; 1 Millî Eğitim Müdürü, 7 Millî Eğitim Müdür Yardımcısı (2‘si görevlendirme), 5 Şube Müdürü (1’i görevlendirme),1 Eğitim Müfettişleri Başkanı, 1 Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı, 32 Eğitim Müfettişi, 6 Eğitim Müfettiş Yardımcısı, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 7 Mühendis, 3 Tesis Müdürü, 1 Halk Eğitim Merkezi Müdürü, 1 Halk Eğitim Merkezî Müdür Başyardımcısı, 4 Halk Eğitim Merkezî Müdür Yardımcısı, 27 Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni, 8 Usta Öğretici, 1 Meslekî Eğitim Merkezî Müdürü, 1 Mesleki Eğitim Müdür Başyardımcısı, 3 Meslekî Eğitim Merkezî Müdür Yardımcısı, 29 Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmeni, 1 Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü, 1 Öğretmen evi Müdür Yardımcısı, 3 Öğretmen, Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 Müdür (Görevlendirme), 1 Müdür Yardımcısı 10 Öğretmeni, 1 Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü, 2 Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı, 16 Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni, 10 İlçemizde ; 10 İlçe Millî Eğitim Müdürü (5’i görevlendirme), 21 Şube Müdürü (16’sı görevlendirme), 10 Halk Eğitim Merkezî Müdürü, 1 Halk Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı, 14 Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, 26 Öğretmen, 1 Usta öğretici İlimiz Genelinde; 406 Okul Öncesi Öğretmen, 2204 Sınıf Öğretmeni (Zihinsel Engelli, Görme Engelli ve İşitme Engelliler Öğretmenleri dahil), 4016 Branş Öğretmeni, 42 İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosunda öğretmen, 62 Şef, 376 Memur, 6 Tekniker, 45 Teknisyen, 3 Hemşire, 14 Şoför, 597 Hizmetli ve 109 Geçici Personel (Hizmetli) olmak üzere toplam 8114 personel görev yapmaktadır. 15

16 YILI ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BÜNYESİNDEKİ OKUL / KURUMLARDAKİ PERSONEL DURUMU GÖSTERİR ÇİZELGEDİR İLÇESİ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI ŞÜBE MÜDÜRÜ ÖĞRETMENEVİ MÜDÜR YARDIMCISI TESİS MÜDÜRÜ SİVİL SAVUNMA UZMANI MUHENDİS TEKNİKER TEKNİSYEN HEMŞİRE ŞEF MEMUR HİZMETLİ GEÇİCİ PERSONEL - 4/C ŞOFÖR USTA ÖĞRETİCİ SAYISI TOPLAM MERKEZ AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN KEBAN KOVANCILAR MADEN PALU SİVRİCE TOPLAM NOT:Geçici olarak görevlendirilen personeller tabloya dahil değildir.

17 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ Sıra No Okul veya Kurmun Adı MemurTeknikerTeknisyenHemşireŞoför Geç. Pers. Hizmetli Usta Öğretici Genel Toplam Mevcut Olması Ger. İhtiyaç Mevcut Olması Ger. İhtiyaç Mevcut Olması Ger. İhtiyaç Mevcut Olması Ger. İhtiyaç Mevcut Olması Ger. İhtiyaç Mevcut Olması Ger. İhtiyaç Mevcut Olması Ger. İhtiyaç 1 KURUMLAR- LİSELER İLKÖĞRETİM OKULLARI AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN KEBAN KOVANCILAR MADEN PALU SİVRİCE TOPLAM KADROLU1145GEÇİCİ 109 GENEL TOPLAM 1254

18 18 BRANŞNORMMEVCUTİHTİYAÇ Okulöncesi Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Branş Öğretmeni TOPLAM Not: 1- Bu tablodaki bilgiler 05/01/2011 tarihi itibariyle İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sisteminden alınan verilerdir. 2- Bu tabloya yönetici ve Özel Okullardaki öğretmen sayıları dahil değildir. UNVANKADROASILGÖREVLENDİRMETOPLAM Müdür Md.Başyard./Md.Yrd TOPLAM Not: 1- Bu tablodaki bilgiler 05/01/2011 tarihi itibariyle İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sisteminden alınan verilerdir. 2- Bu tabloya Özel Okullarımızdaki yönetici sayıları dahil değildir.

19 19

20 20

21 21

22 22 SIRA NOİLÇESİYATILI/PANSİYONLU OKULUN ADI YATAK KAPASİTESİ YATILI/PANSİY ONLU ÖĞRENCİ SAYISI KAPASİTE KULLANIM (DOLULUK) ORANI (%) 1MERKEZElazığ Anadolu Lisesi ,0 2MERKEZMehmet Koloğlu Anadolu Lisesi ,0 3MERKEZElazığ Lisesi ,3 4MERKEZHıdır Sever Lisesi ,4 5MERKEZAhmet Kabaklı Anad. Öğr.Lisesi ,2 6MERKEZKaya Karakaya Fen Lisesi ,3 7MERKEZMerkez And. İmam Hatip Lisesi ,3 8MERKEZÇubukbey Anadolu Lisesi ,0 9MERKEZKaya Karakaya Güz.Snt.Spor Lis ,5 10MERKEZÖğrt.Sıdıka Avar And.K.M.L ,4 11AĞINİbrahim Uçkunkaya Lisesi ,2 12BASKİLBedriye Çetinkaya Lisesi ,0 13BASKİLAnadolu Öğretmen Lisesi ,1 14KARAKOÇANKarakoçan İmam Hatip Lisesi KARAKOÇANKız Meslek Lisesi KEBANKeban Kız Meslek Lisesi80 100,0 17MADENİmam Hatip Lisesi60 100,0 18PALUMesleki ve Teknik Eğt. Merkezi ,1 LİSE VE MESLEK LİSESİ TOPLAMI ,8 1MERKEZ75.Yıl İMKB-YİBO ,1 2KARAKOÇANKarakoçan YİBO ,9 3KOVANCILARMimar Sinan YİBO ,0 4MADENMaden Asım Sürücü YİBO ,3 5PALUPalu YİBO ,4 6SİVRİCECumhuriyet YİBO ,0 7SİVRİCECelal İlaldı YİBO ,7 İLKÖĞRETİM TOPLAMI ,4 GENEL TOPLAM ,1

23 S.NOYURDUN ADIHİZMET TÜRÜKALAN ÖĞRENCİ SAYISI 1. Özel Safran Erkek Öğrenci YurduYükseköğrenim Özel Yavuz Erkek Öğrenci YurduYükseköğrenim Özel Evimiz Kız Öğrenci YurduYükseköğrenim61 4. Özel Harput Erkek Öğrenci YurduYükseköğrenim57 5. Özel Bilim Erkek Öğrenci YurduYükseköğrenim Özel Ergin Kız Öğrenci YurduYükseköğrenim90 7. Özel Bahar Kız Öğrenci YurduYükseköğrenim90 8. Özel Çankaya Erkek Öğrenci YurduYükseköğrenim Özel Işık Çitçi Erkek Öğrenci YurduYükseköğrenim Özel Çelikkol Kız Öğrenci YurduYükseköğrenim Özel Hikmet Demirel Erkek Öğrenci YurduYükseköğrenim Özel Altınçevre Kız Öğrenci YurduOrtaöğretim Özel Aksaray Erkek Öğrenci YurduOrtaöğretim Özel Bahçelievler Erkek Öğrenci YurduOrtaöğretim Özel Erkan Fırat Eğitim Merkezi Kız Öğrenci YurduOrtaöğretim Özel Fırat Erkek Öğrenci Yurdu/ KEBANOrtaöğretim Özel Fırat Kız Öğrenci Yurdu/ KEBANOrtaöğretim Özel Tuna Erkek Öğrenci Yurdu/KOVANCILAROrtaöğretim Özel 75. Yıl Erkek Öğrenci Yurdu/KOVANCILAROrtaöğretim Özel Karakoçan Erkek Öğrenci Yurdu/KARAKOÇANOrtaöğretim Öze Leyla Akgün Erkek Öğrenci Yurdu/MadenOrtaöğretim Özel İbrahim Avcıl Erkek Öğrenci Yurdu/ SİVRİCEOrtaöğretim Özel Damla Kız Öğrenci YurduYükseköğrenim Özel Altınyunus Kız Öğrenci YurduYükseköğrenim234 23

24 24

25 25 İlimiz merkez ve ilçelerinde toplam 11 Halk Eğitim Merkezi bulunmakta olup, öğretim yılında açılan kurs sayısı ve belge alan kursiyer sayıları aşağıya çıkarılmıştır: HALK EĞİTİM MERKEZLERİNCE AÇILAN KURSLAR ( ) KURS TÜRÜAÇILAN KURS SAYISI KURSA KATILARAK BELGE ALAN KURSİYER SAYISI MESLEKİ ve TEKNİK KURSLAR SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR OKUMA-YAZMA KURSLARI

26 26

27 Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın eşi Emine ERDOĞAN’ ın himayesinde, Halk Bankasının sponsorluğunda Milli Eğitim Bakanlığımızca ülke genelinde başlatılan “Ana-Kız Okuldayız” Kampanyası çerçevesinde 08 Eylül 2008 tarihinden 30/11/2010 tarihine kadar ilimiz genelinde açılan Okuma-Yazma Kurslarına toplam kursiyer kayıt yaptırmış olup, kişi belge almıştır Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre iller bazında okumaz-yazmaz sayıları ile Ana-Kız Okuldayız Kampanya kapsamında 30 Kasım 2010 tarihine kadar açılan kurslardaki kursiyer sayıları ve oransal değerleri itibari ile ilimiz Türkiye genelinde 6. Sırada yer almaktadır. Kampanya devam etmektedir. 27

28 MERK EZ / İLÇELER OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN SAYISI OKUMA YAZMA BELGESİ ALANLARIN SAYISI HALEN KURSA DEVAM EDENLER OKUMA YAZMA BELGESİ ALANLAR VE HALEN OKUMA YAZMA KURSUNA DEVAM EDENLERİN TOPLAMI BELGE ALANLARIN % DİLİMİ BELGE ALAN VE KURSA DEVAM EDENLERİN % DİLİMİ MERKEZ % % AĞIN % % ALACAKAYA % % ARICAK % % BASKİL % % KARAKOÇAN % % KEBAN % % KOVANCILAR % % MADEN % % PALU % % SİVRİCE %19.80 %28.97 TOPLAM % %

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35 SIRA NO İLÇE ADI LOJMAN SAYISI ÖĞRETMEN EVLERİ ÖĞRETMEN EVLERİ YATAK KAPASİTESİ 1MERKEZ 77 Merkez Öğretmen evi ve ASO Müdürlüğü60 2AĞIN ALACAKAYA ARICAK 26 Arıcak Öğretmen evi Müdürlüğü20 5BASKİL 76Baskil Öğretmen evi Müdürlüğü15 6KARAKOÇAN 55Karakoçan Öğretmen evi Müdürlüğü52 7KEBAN 11Keban Öğretmen evi Müdürlüğü16 8KOVANCILAR 31 Kovancılar Öğretmen evi Müdürlüğü38 9MADEN 19 Maden Öğretmen evi Müdürlüğü - 10PALU 93Palu Öğretmen evi Müdürlüğü22 11SİVRİCE 24Sivrice Öğretmen evi Müdürlüğü24 TOPLAM

36 36

37 , 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında mahalli olarak gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır: YılıFaaliyet SayısıKatılımcı Sayısı

38 38

39 39 EĞİTİM KADEMESİ YAŞ GURU BU Öğretim Yılı Öğreti m Yılı Öğretim Yılı (Brüt) Öğreti m Yılı (Net) Öğreti m Yılı (Brüt) Öğretim Yılı (Net) Öğretim Yılı (Brüt) Öğretim Yılı (Net) TÜRKİYE NET (%) Okul Öncesi 4-535,846,7-42,3-48,5-59,243,1 İlköğretim , ,997,5106,298,0107,998,4 Genel Ortaöğretim ,863,360,044,964,648,774,151,637,3 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim ,522,225,418,430,522,333,924,532,1 Ortaöğretim Toplamı ,385,585,463,295,171,0108,076,269,3

40 Eğitim Kademesi Yaş Grubu Çağ NüfusuÖğrenci Sayısı Okullaşma Oranları (%) Türkiye EKTEKTEKT İLKÖĞRETİM (6-13) ,1108,6107,9107,6 GENEL ORTAÖĞRETİM (14-17) ,668,474,152,6 MESLEKİ VE TEK. ORTAÖĞRETİM (14-17) ,130,533,940,7 ORTAÖĞRETİM TOPLAMI (14-17) ,798,9108,093,3 40 NOT: Öğrenci Sayılarına Açık İlköğretim ve Açık Lise öğrencileri dahildir Çağ nüfusu 31/12/2010 tarihinde TUİK tarafından yayınlanmıştır.

41 Eğitim Kademesi Yaş Grubu Çağ NüfusuÖğrenci Sayısı Okullaşma Oranları (%) Türkiye (%) EKT EKTEKT OKUL ÖNCESİ (3-5) ,440,741,129,9 OKUL ÖNCESİ (4-5) ,459,2 43,1 İLKÖĞRETİM (6-13) ,898,198,4 GENEL ORTAÖĞRETİM (14-17) ,748,551,637,3 MESLEKİ VE TEK. ORTAÖĞRETİM (14-17) ,821,124,532,1 ORTAÖĞRETİM TOPLAMI (14-17) ,569,576,269,3 41 NOT : Çağ nüfusu 31/12/2010 tarihinde TUİK tarafından yayınlanmıştır.

42 42

43 o 4 Okul ve 141 Anasınıfından, o 26 Okul ve 220 Anasınıfına, o 171 Öğretmen İle 2772 Öğrenciden o 406 Öğretmen İle Öğrenciye, o %12’lik Okullaşma Oranından- o % 59,2’lik Okullaşma Oranına… 43

44 44

45 ELAZIĞ Doğum Yılı Kaydı Yapılmış Öğrenci Sayısı Hiç Kaydı Yapılmamış Öğrenci Sayısı Toplam Okul Öncesi Çağ Nufusu OKULLA ŞMA ORANI % MERKEZ ,4 AĞIN ,8 ALACAKAYA ,0 ARICAK ,8 BASKİL ,1 KARAKOÇAN ,7 KEBAN ,9 KOVANCILAR ,0 MADEN ,9 PALU ,5 SİVRİCE ,3 TOPLAM ,8 45

46 ÖĞRETİM YILI OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI SIRA NO İLÇE ADI ANAOKULUANASINIFITOPLAM ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM 1MERKEZ ,636,126,4 2AĞIN ,0 37,0 3ALACAKAYA ,333,533,0 4ARICAK ,822,522,7 5BASKİL ,5 61,3 6KARAKOÇAN ,352,431,7 7KEBAN ,7 8KOVANCILAR ,744,938,5 9MADEN ,051,531,6 10PALU ,527,623,5 11SİVRİCE ,865,038,4 SHÇEK TOPLAM ,137,727,2 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

47 ÖĞRETİM YILI İLİMİZ GENELİNDE OKULÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL TÜRLERİNE GÖRE OKUL, DERSLİK, ŞUBE, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI OKUL TÜRÜ OKUL/ANASINIFI SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISIÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ANAOKULLARI ,2 İlköğretim Ok.Bün.Anasınıfı ,3 YİBO Bün. Anasınıfı ,0 Özel İlköğretim Bün.Anasınıfı ,0 Lise Bünyesinde Anasınıfı ,6 SHÇEK Bağlı Gündüz Çocuk Bakımevleri ,1 ANASINIFI TOPLAMI ,2 İL GENEL TOPLAMI ,2 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

48 Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Resmi Anaokulu Özel Anaokulu Resmi Anasınıfı Özel Anasınıfı Toplam

49 49

50 50 Not: Brüt okullaşma oranına Açık İlköğretim Öğrencileri dahildir.

51 o % 92’lik okullaşma oranından, o % 98,4’lük okullaşma oranına İlköğretimde %1,6’lık kaybın, 1222 öğrenciye denk geldiği; öğretim yılında e-okulda kaydı olmayan 107 öğrencimiz için yapılan devam takip işlemlerinde bunların 57’sinin yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. 50 tanesinin engelli öğrenci olduğu, Yaklaşık 1115 sistem dışında görünen öğrencimizin 1.İkametgahı Elazığ’da olup başka illerde ikamet edenler.(Çağ nüfusu bizde görünenler). 2.Yurt dışında olan ailelerin ikametini götürmemeleri.(Bunlar için devam takip işlemleri devam etmektedir.

52 ÖĞRETİM YILI OKUL TÜRÜ ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE İLKÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK ve DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OKUL TÜRÜ OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIDERSLİK SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI KöyŞehirToplamKöyŞehirToplamKöyŞehirToplamKöyŞehirToplam GENEL TOPLAM ( Resmi + Özel ) ,637,731,3 Resmi Toplamı ,640,032,4 İlköğretim Toplamı ,640,332,5 İlköğretim Okulu ,741,633,1 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ,221,720,5 Özel Eğitim Okulu ,8 Özel İlköğretim Okulu ,1 Özel Özel Eğitim Okulu ,7 Açık İlköğretim Okulu 3916 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

53 ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE İLKÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK ve DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIDERSLİK SAYISIÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam MERKEZ ,922,137,6 AĞIN ,83,320,9 ALACAKAYA ,114,519,0 ARICAK ,929,532,2 BASKİL ,815,116,3 KARAKOÇAN ,916,521,4 KEBAN ,116,013,2 KOVANCILAR ,619,027,9 MADEN ,115,925,9 PALU ,515,820,4 SİVRİCE ,410,813,2 AÇIK İLKÖĞRETİM 3916 İL TOPLAMI ,719,631,3 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

54 ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE İLKÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN ve ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIÖĞRETMEN SAYISIÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam MERKEZ ,016,918,7 AĞIN ,110,022,8 ALACAKAYA ,130,529,8 ARICAK ,962,155,4 BASKİL ,415,115,2 KARAKOÇAN ,829,023,7 KEBAN ,216,014,2 KOVANCILAR ,332,829,8 MADEN ,420,120,3 PALU ,926,727,9 SİVRİCE ,59,411,5 AÇIK İLKÖĞRETİM 3916 İL TOPLAMI ,822,420,3 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

55 ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK ve DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIDERSLİK SAYISIÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam MERKEZ ,012,112,0 AĞIN ,3 ALACAKAYA ,8 ARICAK ,023,021,8 BASKİL ,5 KARAKOÇAN ,59,19,4 KEBAN ,0 KOVANCILAR ,6 MADEN ,9 PALU ,313,2 SİVRİCE ,511,610,6 İL TOPLAMI ,412,712,6 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır. 55

56 ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN ve ÖĞRETMEN BAŞıNA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIÖĞRETMEN SAYISIÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam MERKEZ ,715,215,1 AĞIN ,0 ALACAKAYA ,9 ARICAK ,444,7 BASKİL ,4 KARAKOÇAN ,033,233,5 KEBAN ,0 KOVANCILAR ,8 MADEN ,0 PALU ,029,529,9 SİVRİCE ,020,819,5 İL TOPLAMI ,325,525,6 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır. 56

57 57 İLÇEKURUM ADI YERLEŞİ M YERİ SINIFLAR BAZINDA ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI 1. SINIF2. SINIF3. SINIF4. SINIF5. SINIFTOPLAM ŞEHİR KÖY ŞUBE ERKEK KIZ ŞUBE ERKEK KIZ ŞUBE ERKEK KIZ ŞUBE ERKEK KIZ ŞUBE ERKEK KIZ ŞUBE ERKEK KIZ TOPLAM MERKEZ 75. Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu KARAKOÇA N Yatılı İlköğretim Bölge Okulu KOVANCILA R Mimar Sinan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu MADEN Maden Asım Sürücü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu PALU Yatılı İlköğretim Bölge Okulu SİVRİCE Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu SİVRİCE Gözeli Celal İlaldı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu TOPLAM

58 58 SNİLÇELER MERKEZ OKUL SAYISI TAŞINAN OKUL (Köy) SAYISI TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI 1.Kademe2.KademeToplam 1 MERKEZ AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN KEBAN KOVANCILAR MADEN PALU SİVRİCE TOPLAM

59 59

60 o 39 Okuldan- 65 Okula, o 575 Derslikten Dersliğe, o öğrenciden öğrenciye, o % 58’lik okullaşma oranından, o Brüt % 108,0-Net %76,2’lik okullaşma oranına… 60

61 61 Not: Brüt okullaşma oranına Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri dahildir.

62 ÖĞRETİM YILI OKUL TÜRÜ ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE ORTAÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK VE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OKUL TÜRÜ OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIDERSLİK SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam GENEL TOPLAM (RESMİ + ÖZEL) ,715,835,6 RESMÎ LİSELER TOPLAMI ,115,836,9 Resmî Genel Liseler Toplamı ,015,838,9 Lise ,818,951,8 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ,9 Anadolu Lisesi ,1 Fen Lisesi ,3 Anadolu Öğretmen Lisesi ,96,514,8 Sosyal Bilimler Lisesi Özel Genel Liseler Toplamı ,9 Özel Lise ,5 Özel Anadolu Lisesi ,2 Özel Fen Lisesi ,8 MES. ve TEK. LİSELER TOPLAMI ,5 Erkek Teknik Toplamı ,2 Endüstri Meslek Lisesi ,8 Teknik Lise Anadolu Teknik Lise Çok Programlı Lise ,5 Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi ,6 Kız Teknik Toplamı ,4 Kız Meslek Lisesi ,9 Anadolu Kız Meslek Lisesi İMKB Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi ,0 Ticaret ve Turizm Toplamı ,1 Ticaret Meslek Lisesi ,6 Adalet Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lis And. Otel. Turz.Mes.Lis Anadolu İletişim Meslek Lisesi ,9 Din Öğretimi Toplamı ,6 İmam-Hatip Lisesi ,4 Anadolu İmam-Hatip Lisesi Sağlık Meslek Lisesi Toplamı ,2 Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Özel Eğt.Reh.ve Dan. Hiz. Toplamı ,5 Zihinsel Engelliler (İş Okulu)Mes.Lis İşitme Engelliler Meslek Lisesi Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır. Not: Açıköğretim Lisesi öğrencileri tabloya dahil değildir.

63 ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE GENEL LİSELERDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK VE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIDERSLİK SAYISIÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam MERKEZ ,018,039,4 AĞIN ,0 19,1 ALACAKAYA ,0 28,8 ARICAK ,0 30,7 BASKİL ,212,417,2 KARAKOÇAN ,0 43,6 KEBAN KOVANCILAR ,0 53,2 MADEN ,0 12,4 PALU ,0 13,9 SİVRİCE ,0 19,3 AÇIK LİSE (GENEL) 6115 İL TOPLAMI ,515,836,7 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

64 ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE GENEL LİSELERDE OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIÖĞRETMEN SAYISIÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam MERKEZ ,416,415,5 AĞIN ,9 ALACAKAYA ,0 ARICAK ,9 BASKİL ,612,416,2 KARAKOÇAN ,4 KEBAN KOVANCILAR ,2 MADEN ,5 PALU ,8 SİVRİCE ,8 AÇIK LİSE (GENEL) 6115 İL TOPLAMI ,415,017,3 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

65 ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE MESLEKÎ ve TEKNİK LİSELERDE OKUL, ÖĞRENCİ, DERSLİK VE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIDERSLİK SAYISIÖĞRENCİ / DERSLİK ORANI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam MERKEZ ,2 AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN ,9 KEBAN ,8 KOVANCILAR ,6 MADEN ,6 PALU ,2 SİVRİCE AÇIK LİSE (MESLEKİ VE TEKNİK) 2186 İL TOPLAMI ,5 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

66 ÖĞRETİM YILI İLÇE ve YERLEŞİM YERİNE GÖRE MESLEKÎ ve TEKNİK LİSELERDE OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇE ADI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIÖĞRETMEN SAYISIÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN ORANI ŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplamŞehirKöyToplam MERKEZ ,9 AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN ,2 KEBAN ,5 KOVANCILAR ,7 MADEN ,9 PALU ,1 SİVRİCE AÇIK LİSE (MESLEKİ VE TEKNİK) 2186 İL TOPLAMI ,6 Kaynak : Bu tablodaki veriler Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülünden (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) alınmıştır.

67 67 İLÇESİTAŞIMA MERKEZİ SAYISI TAŞINAN YERLEŞİM BİRİM SAYISI TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI MERKEZ ALACAKAYA1565 ARICAK BASKİL1917 KARAKOÇAN KOVANCILAR PALU31476 TOPLAM

68 68

69 69 EĞİTİM KADEMESİİLİMİZ TÜRKİYE ( ) OKUL ÖNCESİ2721 İLKÖĞRETİM3132 ORTAÖĞRETİM3633

70 70 EĞİTİM KADEMESİİLİMİZ TÜRKİYE ( ) OKUL ÖNCESİ2723 İLKÖĞRETİM2022 ORTAÖĞRETİM1618

71 ÖĞRETİM YILI İLİMİZ GENELİNDE TOPLAM OKUL, DERSLİK ve ŞUBE SAYILARI SIRA NO İLÇE ADI OKUL ÖNCESİ (*)İLKÖĞRETİMGENEL LİSELER MESLEKÎ VE TEKNİK LİSELER TOPLAM BAĞIMSIZ ANAOKULU SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI OKUL SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI OKUL SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI OKUL SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI OKUL SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM 1MERKEZ AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN KEBAN KOVANCILAR MADEN PALU SİVRİCE TOPLAM Kaynak : Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülü (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle) (*) İlköğretim ve Lise bünyesindeki 278 Anasınıflarının Derslik sayıları bağlı bulundukları okullar bünyesinde gösterilmiştir.

72 ÖĞRETİM YILI İLİMİZ GENELİNDE TOPLAM ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI SIRA NO İLÇE ADI OKUL ÖNCESİİLKÖĞRETİMGENEL LİSELERMESLEKÎ VE TEKNİK LİSELERTOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI (*) ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM 1MERKEZ AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN KEBAN KOVANCILAR MADEN PALU SİVRİCE AÇIK İLKÖĞRETİM (İl Geneli) TOPLAM Kaynak : Öğretim yılı İLSİS MEİS Sorgu Modülü (22 Aralık 2010 tarihi itibariyle)

73 73 EĞİTİM KADEMESİ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİMTOPLAM Bağımsız Anaokulu Okul/Kurum Bün. Anasınıfı OKULÖNCESİ TOPLAMI İlköğretim Okulları ( Şehir) İlköğretim Okulları ( Köy) İLKÖĞRETİM TOPLAMI Genel Lise Mesleki ve Teknik Lise ORTAÖĞRETİM TOPLAMI GENEL TOPLAM DİĞER KADROLU PERSONEL SAYISI (Müdür,Müd.Yrd.,Şube Müd.,İlköğ.Müf.,Öğrt.Şef, Memur, vb.) 1379 KADROSUZ PERSONEL SAYISI (4-C Geçici Personel) 109 İL GENELİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM PERSONEL SAYISI 8114

74 74 ŞUBE SAYILARINA GÖRE ÖĞRENCİ - % DERSLİK SAYILARINA GÖRE ÖĞRENCİ - % EĞİTİM KADEMESİ 30'UN ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI VE % 40'IN ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI VE % 30'UN ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI VE % 40'IN ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI VE % ÖĞRENCİ SAYISI % % % % İLKÖĞRETİM , , ,7 ORTAÖĞRETİM , , ,4

75 75

76 76

77 77 BAĞIMSIZ ANAOKULLARIİLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİM Genel Toplam NormalİkiliToplamNormalİkiliToplamNormalİkiliToplam

78 78 KİTAP SAYISI YARARLANAN ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI YARARLANAN KIZ ÖĞRENCİ SAYISI ÖDÜNÇ KİTAP ALAN ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI ÖDÜNÇ KİTAP ALAN KIZ ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 SINAV TÜRÜÖSS YGSLYS İLİMİZDE SINAVA GİREN ADAY SAYILARI SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK BARAJINI AŞAN İL SIRAMIZ YERLEŞEN ADAYLARA GÖRE SIRAMIZ

85 85 YILI ÖSYM’YE BAŞVURA N ADAY SAYISI LİSANSA YERLEŞEN ADAY SAYISI ÖNLİSANSA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÖF'YE YERLEŞEN ADAY SAYISI TOPLAM YERLEŞEN ADAY SAYISI YERLEŞME ORANI (%) SINAVSIZSINAVLI , , , ,2

86 86 SINIFLAR SINIFLAR 316,428280,056303, SINIFLAR 317,371274,027278, SINIFLAR -269,440293,803

87 87 SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR TOPLAM

88 88 1) Temel Eğitim Programı I. Faz İlköğretim Okulları Bilgi Teknolojisi Sınıfları Temel Eğitim Programı I. Faz kapsamında ilimiz merkezde 6 ve ilçelerimizde 24 olmak üzere toplam 30 ilköğretim okulumuza bilgi teknoloji sınıfı kurularak öğretim yılı sonunda faaliyete girmiştir. Bu proje Dünya Bankası tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında 30 İlköğretim okulumuza Bilgi Teknolojisi Sınıflarında Toplam 534 adet bilgisayar verilmiştir. 2) Temel Eğitim Programı II. Faz İlköğretim Okulları Bilgi Teknolojisi Sınıfları Temel Eğitim Programı II. Faz kapsamında 24 ilköğretim okulumuza Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 2006 yılında faaliyete girmiştir. Proje kapsamında 24 İlköğretim okulumuza Toplam 560 adet bilgisayar verilmiştir.

89 89 3) Temel Eğitim Programı Eğitim Çerçeve Projesi Kapsamında Bilgi Teknolojisi Sınıfı Kurulan İlköğretim Okullarımız Temel Eğitim Programı Eğitim Çerçeve Projesi kapsamında ilimiz genelinde 21 ilköğretim okulumuza Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 2006 yılında faaliyete girmiştir. Bu proje Avrupa Yatırım Bankası tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında 21 İlköğretim okulumuza Toplam 441 adet bilgisayar verilmiştir. 4) Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası Çerçevesinde Tütsis (Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası) Tarafından Kurulan Bilgi Teknolojisi Sınıfları Proje kapsamında; Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜTSİS) tarafından 2006 yılında İlimizdeki 70 okul, 2008 yılında da 16 okul, 2009 yılında 13 okul olmak üzere toplam 99 okula Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulmuştur. Okullarımıza toplam olarak; 1934 adet bilgisayar ve donanımları, 99 adet yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon cihazı bağışı yapılmıştır.

90 90 5) Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası Çerçevesinde Avea Şirketi Tarafından Kurulan Bilgi Teknolojisi Sınıfları Proje kapsamında; AVEA şirketi tarafından İlimiz Merkezinde bulunan 4 ilköğretim okuluna 20+1 bilgisayardan oluşan Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 2006 yılı içerisinde faaliyete girmiştir. Proje kapsamında 4 İlköğretim okulumuza Toplam 84 adet Bilgisayar verilmiştir. 6) Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası Çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Kurulan Bilgi Teknolojisi Sınıfları Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında ortaklaşa gerçekleştirilen Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve İl Halk Kütüphanelerini kapsayan “Kamu İnternet Erişim Merkezi” projesi kapsamında 2008 yılında ilimiz merkez ve ilçelerindeki 9 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 1 Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmak üzere toplam 10 kuruma Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 165 adet bilgisayar ve donanım bağışı yapılmıştır. Yine 2008 yılı içerisinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilimiz genelindeki 10 okula BT Sınıfı kurulmuş, toplam 185 adet bilgisayar, öğrenci masası ve sandalyesi, 10 okula yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi bağışı yapılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2008 yılında ilimiz genelindeki 257 okula toplam 707 adet öğrenci bilgisayarı, 257 adet yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi, kablosuz erişim cihazı ve 707 adet öğrenci bilgisayar masası ve koltuğu bağışı yapılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2008 yılı içerisinde bilgisayar dağıtımı yapılan okullara yönelik toplam 311 adet Yazarlık Yazılımı Seti (DVD ve kitap) dağıtılmıştır.

91 91 7) Temel Eğitim Programı I. Faz Kapsamında BT Sınıfı Kurulan Okulların BT Sınıflarının Yenilenmesi Projesi İlimizdeki 14 İlköğretim okulumuz proje kapsamına alınmış olup, BT Sınıflarının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar Bakanlığımızca devam ettirilmektedir. 8) Avrupa Yatırım Bankası-II Kapsamında BT Sınıfı Kurulması Projesi İlimizdeki 26 İlköğretim okulumuz proje kapsamına alınmış olup, BT Sınıfı kurulumu ile ilgili çalışmalar Bakanlığımızca devam ettirilmektedir. 9) Okul ve Kurumlarımızdaki Bilgisayar Laboratuarı Sayısı ve Bilgisayar Sayıları Temel Eğitim Programı, Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi, METGE Projesi, Müfredat Laboratuarı Okulu Projesi, Avrupa Yatırım Bankası Eğitim Çerçeve Projesi, Bakanlığımız Genel Bütçe imkanları, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca gönderilen, Özel İdare katkısı, Öz Kaynaklar, Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası kapsamında bağış ve hibe yoluyla kurulan bilgisayar laboratuarları olmak üzere ilimiz genelinde toplam olarak 281 Bilgisayar Laboratuarı bulunmakta olup, eğitim kademelerine göre dökümü aşağıya çıkarılmıştır:

92 92 İlimiz genelinde okul ve kurumlarımızdaki bilgisayar laboratuarlarında bulunan bilgisayar sayıları ile diğer bilgisayar sayıları (idarede kullanılan) toplamı olup, eğitim kademelerine göre ilçeler bazında dökümü aşağıya çıkarılmıştır: EĞİTİM KADEMESİ BİLGİSAYAR LABORATUVARI SAYISI İlköğretim 188 Ortaöğretim 72 Diğer Resmi ve Özel Kurumlar 34 TOPLAM 294

93 93 İLÇELER BAZINDA OKUL ve KURUMLARIMIZDA BULUNAN BİLGİSAYAR SAYILARI İLÇE ADI İLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİM DİĞER RESMİ VE ÖZEL KURUMLAR TOPLAM BİLGİSAYAR LABORATUVARLARINDA BULUNAN BİLGİSAYAR SAYILARI DİĞER BİLGİSAYAR SAYILARI (İDAREDE KULLANILAN) BİLGİSAYAR LABORATUVARLARINDA BULUNAN BİLGİSAYAR SAYILARI DİĞER BİLGİSAYAR SAYILARI (İDAREDE KULLANILAN) BİLGİSAYAR LABORATUVARLARINDA BULUNAN BİLGİSAYAR SAYILARI DİĞER BİLGİSAYAR SAYILARI (İDAREDE KULLANILAN) MERKEZ AĞIN ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN KEBAN KOVANCILAR MADEN PALU SİVRİCE TOPLAM

94 94 Bilgisayar/Öğrenci Oranı: İlimizde İlköğretimde Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı: 18,2, Ortaöğretimde: 23,9 Toplamda: 19,6 dır öğretim yılında yaklaşık olarak 77 öğrenciye 1 bilgisayar düşmekte iken bugün itibari ile 19 öğrenciye 1 bilgisayar düşmektedir. İlimizdeki ortaöğretim okullarında ve müstakil sınıflı tüm ilköğretim okullarımızda Bilgi Teknolojisi Sınıfı bulunmaktadır. 10) Temel Eğitim Programı Kapsamında Gönderilen Bilgisayar ve Ekipmanlar Temel Eğitim Programı Kırsal Kesim İlköğretim Okulları Bilgisayar ve Ekipmanları Dağıtımı Projesi kapsamında ilimiz genelinde bulunan 416 ilköğretim okuluna 2003 yılında toplam 617 adet bilgisayar ve ekipmanlarının (yazıcı, tarayıcı, güç kaynağı) dağıtımı yapılmış ve montaj işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgi Teknoloji Sınıfı kurulan 30 İlköğretim Okuluna 30 adet güç kaynağı dağıtılmıştır. Yine proje kapsamında ilimiz genelinde bulunan toplam 321 ilköğretim okuluna 2004 yılında tepegöz ve perdesinin dağıtımı yapılmış, Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulan 72 ilköğretim okuluna da projeksiyon cihazı, perdesi, masası ve yedek lambası dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Temel Eğitim Programı kapsamında yılları arasında Kırsal Kesim İlköğretim Okullarına Eğitim Materyalleri, Kırtasiye, Eğitim Serisi, Dünya Çocuk Edebiyatı serisi vb. materyallerin dağıtımı yapılmıştır.

95 95

96 96 Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi MEBBİS Projesi uygulamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. MEBBİS altında çalışan modüller ile tüm personelin; özlük, atama, norm ve teftiş- soruşturma işlemleri, istatistik bilgi girişleri, okul ve kurumların açılıp kapanması, ADSL internet erişimi, sınav başvuruları ve onaylama işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemlerin okul ve kurumlar tarafından yapılması gereken işlemleri için, okul ve kurumlara sistem üzerinden yetki verilmiş, okul ve kurumlar MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girerek sınav başvurularının ve kendi personelinin yer değişikliği başvurularının onaylanması gibi bir çok işlemi yapmaktadırlar. Gerek bakanlığımız gerekse tüm il Milli Eğitim Müdürlükleri ile e-posta yoluyla iletişim kurulmuş, bu sayede resmi yazışmaların bir çoğu e-posta üzerinden yapılmaktadır. E-posta üzerinden iletişim okul ve kurumlarımızla da başlamış olup, yaygınlaştırılmaktadır. Sistem üzerinden Bakanlığımız ve diğer illerle internet üzerinden telefon görüşmesi yapılabilmektedir. Bu sayede telefon masrafları açısından önemli tasarruf sağlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bütün bu işlemleri yapabilmek için gerekli donanımlar, ihtiyaç halinde yenilenmekte ve güncellenmektedir. Sistem odası 24 saat çalışır durumda olup, güvenliği sağlanmıştır.

97 97 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İNTERNET SAYFASI Gelişen teknolojik imkânlardan daha iyi yararlanmak, bilgi akışını hızlandırmak ve sürekliliği sağlayarak verilen hizmetlerdeki aksaklıkları önlemek ve Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak için Müdürlüğümüzce sadece kendi personelimiz ve yerel imkânlarla Internet Sayfası hazırlanarak 15 Ocak 2002 tarihinde hizmete açılmıştır. Millî Eğitim Müdürlüğümüzdeki büyük bir açığı kapatan İnternet Sayfamızda; Müdürlüğümüzle ilgili aranılan bütün bilgiler yer almaktadır. Eğitim ağırlıklı olarak hazırlanan Web sayfamızda Müdürlüğümüzün faaliyetleri, Teşkilatımıza bağlı kuruluşlar, Okullarımız, Müdürlüğümüzün yaptığı duyurular, haberler ve İstatistikî bilgilerin yanı sıra Atatürk sayfası bulunmaktadır. Müdürlüğümüz Internet sayfasının yenilenmesi ve güncelleştirilmesi işlemi, web sayfası tasarımındaki yeni teknikler ve anlayışlar doğrultusunda yapılmış ve 01 Ocak 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Müdürlüğümüz Internet Sayfası adresi; “http://elazig.meb.gov.tr” dir. Müdürlüğümüz adresi ise; dir. İnternet sayfamız tüm Millî Eğitim Müdürlüğü teşkilatına ve mahallî basınımıza

98 98 BİLGİSAYARLI EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI Bakanlığımız ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUBİSAD) işbirliği ile başlatılan “Bilgisayarlı Eğitime Destek Projesi” 02/03/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Projede; kişi ve kurumlarca, Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31/12/2010 tarihine kadar KDV’den istisna edilecektir. Proje kapsamında; Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜTSİS) tarafından 2006 yılında İlimizdeki 70 okul, 2008 yılında da 16 okul, 2009 yılında 13 okul olmak üzere toplam 99 okula Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulmuştur. Okullarımıza toplam olarak; 1934 adet bilgisayar ve donanımları, 99 adet yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon cihazı bağışı yapılmıştır. Ayrıca, AVEA şirketi tarafından İlimiz Merkezinde bulunan 4 ilköğretim okuluna 20+1 bilgisayardan oluşan Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 2006 yılı içerisinde faaliyete girmiştir. Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında ortaklaşa gerçekleştirilen Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve İl Halk Kütüphanelerini kapsayan “Kamu İnternet Erişim Merkezi” projesi kapsamında 2008 yılında ilimiz merkez ve ilçelerindeki 9 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 1 Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmak üzere toplam 10 kuruma Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurularak 165 adet bilgisayar ve donanım bağışı yapılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2008 yılında ilimiz genelindeki 257 okula toplam 707 adet öğrenci bilgisayarı, 257 adet yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi, kablosuz erişim cihazı ve 707 adet öğrenci bilgisayar masası ve koltuğu bağışı yapılmıştır. Yine 2008 yılı içerisinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilimiz genelindeki 10 okula BT Sınıfı kurulmuş, toplam 185 adet bilgisayar, öğrenci masası ve sandalyesi, 10 okula yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi bağışı yapılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2008 yılı içerisinde bilgisayar dağıtımı yapılan okullara yönelik toplam 311 adet Yazarlık Yazılımı Seti (DVD ve kitap) dağıtılmıştır.

99 ANAOKULLARI SIRA NO OKULUN ADIDÜŞÜNCELER Kapasiteli Abdullahpaşa Nene Hatun Anaokulu Abdullahpaşa Mahallesi Yeni TOKİ konutları içinde yaptırılmıştır. 2 Yıldızbağları AnaokuluHazar İş Okulunun nakli ile yerine açılmıştır. 3 Gazi AnaokuluGazi İlköğretim Okulunun Eski Binasında açılmıştır. 99 İLKÖĞRETİM OKULLARI SIRA NO OKULUN ADIDÜŞÜNCELER 1 Arıcak Yoğunbilek 8 derslikli İlköğretim Okulu Yoğunbilek Köyünde Hizmete açılmıştır. 2 Baskil Merkez 8 Derslikli İlköğretim Okulu Baskil Atatürk İlköğretim Okulunun Bahçesinde hizmete açılmıştır Derslikli Fırat Üniversitesi Günül İhsan Tangülü İlköğretim Okulu Üniversire Kampüsü içerisinde (Mühendislik Kampüsü) hizmete açılmıştır Derslikli Kamu Çalışanları İlköğretim Okulu Ataşehir Mahallesinde Sağlık Meslek Lisesine geçici olarak tahsis edilen binasında açılmıştır Derslikli Kovancılar Çakırkaş BJK İlköğretim Okulu BJK Spor Kulübü tarafından Çakırkaş Beldesinde yaptırılmıştır Derslikli Kovancılar Pınartepe Nihat ÖZBAĞ İlköğretim Okulu Kovancılar Pınartepe Köyünde hizmete açılmıştır.

100 LİSELER SIRA NOOKULUN ADIDÜŞÜNCELER 1 Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bünyesinde hizmete açılmıştır. (Binasının inşaatı devam etmektedir) 2 Hazar Lisesi Vali Saim Çotur İlköğretim Okulu kapatılarak Liseye dönüştürülmüştür. 3 Baskil Anadolu Öğretmen LisesiBaskil YİBO binasında hizmete açılmıştır. 4 Karakoçan Sağlık Meslek LisesiKarakoçan İlçemizde hizmete açılmıştır. 5 Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi Genç Osman İşitme Engelliler İlköğretim Okuulunun taşınması ile bu binada hizmete girmiştir. 6 Atatürk Anadolu LisesiAtatürk Lisesi dönüştürülmüştür. 7 Fatih Anadolu LisesiFatih Lisesi dönüştürülmüştür Yıl Anadolu Lisesi75. Yıl Lisesi dönüştürülmüştür. 9 Karşıyaka Meslek LisesiKarşıyaka Lisesi dönüştürülmüştür. 10 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Evrenpaşa İlköğretim Okulunun üniversite içine taşınması ile boşalan binada açılmıştır. 11 Adalet Meslek LisesiTicaret Meslek Lisesi bünyesinde hizmete açılmıştır. 12 Tuncay Küçüközer İş Okulu (Yeni Bina) Tuncay Küçüközer İlköğretim Okulu kapatılarak İş Okuluna dönüştürülmüştür. 100 PANSİYONLAR SIRA NOOKULUN ADIDÜŞÜNCELER 1 Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası

101 derslikten dersliğe % 16,4’lik öğrenci artışına karşılık- % 42,9’lık derslik artışı gerçekleştirildi. Elazığ eğitim tarihinde 2003 yılına kadar yılda ortalama 37 derslikten, Son yedi yılda ortalama 183 dersliğe çıkarılmıştır.

102 YILLARI ARASINDA ELAZIĞ İLİNDE TAMAMLANARAK HİZMETE GİREN İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM PANSİYON VE HİZMET BİNALARINA AİT GENEL TABLO Okul Karakteristiği Derslik ve Okul SayılarıToplam Biten Okul Sayısı Biten Derslik Sayısı Devam Eden Okul Sayısı Devam Eden Derslik Sayısı Okul Sayısı Derslik Sayısı Anaokulları Derslik Sayısı İlköğretim Okulları Derslik Sayısı Ortaöğretim Derslik Sayısı Özel Öğretim Okulları Toplam Derslik Sayısı Protokol Yapılan Derslik Sayısı 354 Bina Karakteristiği Biten Pansiyon Kapasite Devam Eden Pansiyon KapasiteToplam Biten Öğrenci Yurtları Öğretmen Lojmanı

103 derslikten oluşan 3 adet (8 Derslikli Arıcak Yoğunbilek İ.Ö.O, 8 Derslikli Baskil Merkez İ.Ö.O 18 Derslikli Ünv Kampusü Yusuf Tangülü İÖO) ilköğretim okulu, 120 Öğrenci kapasiteli Nene Hatun Anaokulu, 16 derslikli Kovancılar Anadolu Lisesi, TOKİ tarafından ihalesi yapılan Yazıkonak 24 derslikli Genel Lise

104 104 TOKİ tarafından ihalesi yapılan 12 derslikli İşitme Engelliler İlköğretim Okulu, 120 öğrenci kapasiteli Pansiyon ve 10 daireli Lojman, 200 öğrenci kapasiteli Karakoçan Öğrenci Pansiyonu yapımı 12 Derslikli Sivrice Merkez İÖOkulu 10 Daireli Karakoçan Y.İ.B.O lojman 80 Öğrenci kapasiteli Merkez Sanayi Mah Anaokulu Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine Spor Salonu yapımı, 6 adet İlköğretim Okuluna ait genel onarım işlemleri ihale aşamasındadır. 39 adet İlköğretim Okulunun genel onarımı yapılarak tamamlanmıştır, 20 adet Ortaöğretim Kurumunun genel onarımı yapılmıştır.

105 derslikli Alacakaya Merkez İÖO (Yer Teslimi yapıldı) 8 Derslikli Arıcak Yayalabaşı Kaplanbağı İÖO (Yer Teslimi yapıldı) 4 Derslikli Baskil Mustafa Bilbay İÖO (İhale Aşamasında) 8 Derslikli Karakoçan Bulgurcuk İÖO (İhalesi yapıldı değerlendirme aşamasında) 20 Derslikli maden Atatürk İÖO (Yer Teslimi yapıldı) 12 derslikli Merkez Kanuni Sultan Süleyman İ.Ö.O (Yer Teslimi yapıldı) 8 Derslikli Merkez Salkaya İ.Ö.O (Yer Teslimi yapıldı) 16 Derslikli Karakoçan Anadolu Lisesi (Yer Teslimi yapıldı) 200 Öğrenci Kapasiteli 80 öğrenci kapasiteli Palu Anaokulu yapımı. (İhalesi yapıldı değerlendirme aşamasında)

106 106 Arıcak Bozçavuş Köyüne 6 derslikli İlköğretim Okulu, Arıcak YİBO 18 derslik+200Öğrenci kapasiteli Pansiyon +20 daireli Lojman Arıcak Yaylabaşı Köyüne 2 derslikli İlköğretim Okulu, Arıcak Kutludüğün Köyüne 2 derslikli İlköğretim Okulu, Alacakaya Çakmakkaya Köyüne 4 derslikli İlköğretim Okulu, Baskil Büyük Pınar Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulu, Kovancılar İlçesine Anaokulu, Elazığ Merkez Kızılay Mahallesine Anaokulu Merkez Cip Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulu Elazığ Merkez Abdullahpaşa Mahallesine (TOKİ) 24 derslikli İlköğretim Okulu, Elazığ Merkez Kültür Mahallesine (Selçuklular İlköğretim Okuluna Ek Bina) 12 derslikli İlköğretim Okulu, Elazığ Merkez Ataşehir Mahallesine 24 derslikli İlköğretim Okulu, Elazığ Merkez Yeni Mahallesine (Murat İlköğretim Okuluna Ek Bina) 18 derslikli İlköğretim Okulu, Palu Karasalkım Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulu, Arıcak Üçocak Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulu.

107 107

108 108 Hayırsever Vatandaş Necati ÇETİNKAYA tarafından İlimiz Baskil İlçesi Kadıköy’de 8 derslikli Bedriye Çetinkaya Lisesi yapılmış olup, ayrıca 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ile 6 Daireli öğretmen lojmanı yapılmıştır. Hayırsever vatandaş İbrahim GÖK tarafından İlimiz merkez Karşıyaka İlköğretim Okuluna 12 ek derslikli Avukat İbrahim Gök İlköğretim Okulu yapılmıştır. Hayırsever kuruluş Kolin İnş.Tur.San.Tic.A.Ş. tarafından İlimiz merkez 24 derslikli Anadolu Lisesi ve 120 öğrenci kapasiteli kız pansiyonu binası yapılmıştır. İMKB tarafından yaptırılan ve İhalesi Merkezden yapılan İlimiz merkez 32 derslikli Çatalçeşme İMKB İlköğretim Okulu yapılmıştır. İMKB tarafından yaptırılan ve İhalesi Merkezden yapılan 18 derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi ve 480 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılmıştır. Maaş alımlarından dolayı bankadan sağlanan katkı ile 1 adet 8 derslikli Spor Lisesi yapılmıştır. Maaş alımlarından dolayı bankadan sağlanan katkı ile 1 adet kamu çalışanları ilköğretim okulu yapılmıştır.

109 109 Hayırsever işadamı Kaya KARAKAYA tarafından 1 adet 18 derslikli Kaya Karakaya Anadolu Lisesi yapılmıştır. Hayırsever kuruluş TİSAN İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından Maden İlçesi Gezin Beldesine 12 derslikli İlköğretim Okulu yaptırılmıştır. Hayırsever Kuruluş Alacakaya Mermer tarafından Alacakaya İlçesinde 12 Derslikli Cemil Yaşlı Lise yapılmıştır. Hayırsever vatandaşlar Selahattin GÜLAÇTI, Firdevs SEVİMLİ, Ö. Sami GÜLAÇTI tarafından Merkez İlçede Ulukent Mahallesinde 1 adet 12 derslikli İlköğretim Okulu yapılmıştır. Hayırsever Kuruluş Karakaya Bentonit San.ve Tic. A.Ş. tarafından Merkez Mustafa Paşa Mahallesinde 18 derslikli Lise yapılmıştır.

110 110 Hayırsever Kuruluş Karakaya Bentonit San.ve Tic. A.Ş. Tarafından merkeze 18 derslikli Kaya Karakaya İÖO yaptırılmıştır. Hayırsever Kuruluş Karakaya Bentonit San.ve Tic. A.Ş. tarafından Merkez Gaziosmanpaşa İlköğretim okulunun eski binasının onarılarak Anaokuluna dönüştürülmüştür. Elazığ Belediyesince 120 öğrenci kapasiteli Anaokulu yapılmıştır. İhsan TANGÜLÜ tarafından Fırat Üniversitesi alanında 16 derslikli ilköğretim okulu yapılmıştır. Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yaptırılan 12 Derslikli Kovancılar Çakırkaş Beşiktaş İÖO MÖN İnşaat Tarafından yaptırılan 12 Derslikli Kovancılar Pınartepe köyüne Hacı ahmet Özbağı ilköğretim okulu yaptırılmıştır. İzmir Valiliğince yaptırılan 8 derslikli Palu Gökdere (İzmir Valiliği) İÖO

111 111  135 Derslikli 10 İlköğretim Okulu,  94 Derslikli 7 Lise,  10 Öğretmen lojmanı,  640 öğrenci kapasiteli 5 tane ortaöğretim pansiyonu ve 120 kapasiteli bir Anadolu Lisesi pansiyonu tamamlanmıştır. 12 Derslikli Kovancılar Çakırkaş Beşiktaş İÖO 12 Derslikli Kovancılar Pınartepe İÖO 8 Derslikli Palu Gökgdere (İzmir Valiliği) İÖO 24 Derslikli 120 öğrenci kapasiteli Metin Koloğlu Sağlık Meslek Lisesi pansiyonu inşaatı devam etmektedir.

112 112 Bina olarak, İlimiz Millî Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı 5. katında faaliyet göstermektedir. Lojman olarak; İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Öğretmen ve diğer Millî Eğitim personellerinin kullandığı Cumhuriyet Mahallesinde 30 dairelik lojman ve İzzet Paşa Mahallesinde 1 adet Müdürlüğümüze ait lojman bulunmaktadır. Alacakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 15 dairelik lojman ve Alacakaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait 1 adet lojman bulunmaktadır. İl genelinde İlköğretim Okullarında; şehirde 67, köylerde 267 olmak üzere toplam 334 okul lojmanı mevcuttur. İl genelinde Liselerde; şehirde toplam 77, köyde 34 olmak üzere toplam 111 okul lojmanı mevcuttur. Sosyal tesis olarak; İlimiz merkezinde 1983 yılında 22 yatak kapasiteli öğretmen evi hizmete açılmış olup, bina yetersiz olduğundan 38 yatak kapasiteli ek bina 1991 yılında faaliyete geçirilmiş ve halen yatakhanesi, yemekhanesi, oyun salonu, dinlenme salonu, çay bahçesi, Internet ve okuma salonu ile üyelerine günün 24 saati hizmet vermektedir. Arıcak, Baskil, Keban, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Sivrice ilçelerimizde Öğretmen evi bulunmakta olup, İlçelerimizdeki öğretmen evlerinde toplam 187 yatak kapasitesi mevcuttur.

113 113

114 Stratejik Planlama (Müdürlüğümüz ve bağlı okul/kurumlar) Projeler (Ulusal, Uluslar arası ve yerel Projeler) Tubitak ve “Bu Benim Eserim” Projeleri Program Geliştirme Eğitim Tarihi Araştırmaları (TV) Eğitim Prgramları Eğitimde Kalite Hareketi Projesi Araştırma izinleri Tiyatro ve Gösteri izinleri TKY Çalışmaları ve Ödül süreci Kamu Hizmet Standartları ve Standart Dosya Planı Beyaz Bayrak Projesi Silgisiz Eğitim Bilim Şenlikleri Benimle Satranç Oynarmısın Projesi Elazığ İli 18. Şura Çalışmaları Okullar Yarışıyor Programı Fotoğraf Yarışması Eğitimde İyi Örnekler Demokrasi ve insan Hakları Eğitimi 114

115 Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, faaliyetleri ve bireylerin beklentileri toplumların geleceğini şekillendirir. Geleceğin gelişim yönünde şekillenmesi; geniş bakış açısı, bilimin, analizin, programlamanın ve kaynakların verimli kullanılması ile sağlanır. 115

116 26 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı kanun kapsamındaki “Kamu İdarelerindeki Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile birlikte kurumlarımızda stratejik planlama çalışmaları başlamıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde başlatılan stratejik planlama çalışmaları, Müdürlüğümüzün eğitim, öğretim hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin arttırılması yönündeki amaçları içermektedir. Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik planlama süreci, tarihinde Strateji Geliştirme Şubesi kurularak başlatılmış, bu tarihten hemen sonra, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve Stratejik Planlama Ekibi üyeleri belirlenmiş ve bir yol haritası çıkarılmıştır. Kurumsal yükümlülükler tanımlanarak, mevzuat analizi, yasal yükümlülükler ve üst politika belgelerindeki eğitim hedefleri incelenmiştir. Misyon Vizyon ve Temel Değerler ortaya konulmuş, paydaşlar belirlenmiş, GZFT ve PEST analizleri yapılmıştır. Tema, amaç, hedefler belirlenerek stratejik planlama çalışmaları detaylandırılmaya çalışılmıştır. Bakanlığımızın ilgili birimlerine danışmanlık konularında başvurulmuş ve maliyet tabloları oluşturmak amacıyla taslaklar hazırlanmıştır. 116

117 Tüm birimlerin katkılarıyla hazırlanan ve 01 Ocak 2010 tarihi itibari ile Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe konulan “Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı”nın, Müdürlüğümüzün daha etkin ve daha kaliteli eğitim verebilmesine katkı sağlayacağı ve ilerde hazırlanacak olan planlar için de rehber olacağı düşünülmektedir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 sayılı genelgesi. gereği çalışmaları devam eden, Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumların ( ) Stratejik Planlama çalışmaları ile ilgili olarak Müdürlüğümüz AR-GE Birimi Stratejik Planlama Ekibi tarafından okul/kurum yöneticilerine ve stratejik planlama ekiplerine yönelik olarak Kasım-2010 ayı içerisinde bilgilendirme toplantıları yapılmış olup tüm okul ve bağlı kurumlarımızın stratejik planlarını hazırlamaları sağlanmıştır. 117

118 Elazığ eğitim tarihi araştırmaları kapsamında, 2010 yılı Nisan ayında Elazığ Eğitim Tarihi kitabı yayınlanmış ve 24 Kasım-1 Aralık 2010 tarihinde Elazığ Eğitim Sergisi başlıklı bir sergi düzenlenmiştir. Bu yöndeki çalışmalar, Elazığ Eğitim Tarihi Katalog Çalışması ile sürdürülecektir. Çalışmaların amacı, Elazığ eğitim ve öğretim hayatını kitaplaştırmak, bilgi ve belgelerin toplu bulunabileceği bir kaynak ortamı oluşturmaktır. Komisyon marifetiyle hazırlanan “Elazığ Eğitim Tarihi” kitabı, devlet arşivleri incelenerek hazırlanması, akademik tasnifi ve dili açısından kaynak olma özelliği taşımaktadır. Çalışmalarla, kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutan Elazığ eğitim hayatı ile ilgili bulgu ve bilgilerin bütünüyle kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. 118

119 Müdürlüğümüz ARGE Birimi’nde görev yapan öğretmenler tarafından yerel bir kanalda “Eğitim Dünyası” ve “Öğrenci Meclisi” adlı eğitim temalı programlar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yayın dünyası içerisinde aktif bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerine ve faaliyetlerini aktarabilmelerine imkan tanınmaktadır. 119

120 İlimiz genelindeki ortaöğretim okulu öğrencileri arasında düzenlenen Şiir Yarışması 18. Uluslar Arası Hazar Şiir Akşamları “Ahmet Yesevi ve Hoşgörü” konusu kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ortaöğretim öğrencileri arasında “Yesevi ve Hoşgörü” temalı şiir yarışması düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan ortaöğretim öğrencileri arasından 3 (üç) öğrenci dereceye girmiş ve ödülleri 18. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları’nın şiir gecesinde verilmiş ve yarışmada birinci olan öğrenci kendi şiirini seslendirmiştir. 120

121 İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği ve diğer fon kaynaklarından azami derecede faydalanmak için gerekli olan faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Aralık 2004 tarihinden itibaren ; Kabul edilen 69 AB projesi ile ilimize yaklaşık Avro kaynak sağlanmıştır. Bu projeler kapsamında 258 idareci-öğretmen ve 125 öğrenci Avrupa’nın değişik ülkelerinde değişik faaliyetlere katılmıştır. Kabul edilen 12 hibe projesinden yararlanan öğretmen sayısı 148, eğitim alan kursiyer sayısı ise 1500 kişinin üzerindedir. Ayrıca 2010 yılında SODES projeleri kapsamında Müdürlüğümüzün merkezde 7 proje ilçelerde 6 projesi olmak toplam 13 projesi DPT tarafından onaylanmış olup ( ) TL kaynak sağlanmıştır. Müdürlüğümüz Proje Ekibi AB Projeleri ve SODES projeleri ile ilgili olarak proje yürütücülerine her türlü teknik desteği vermektedir. 121

122 122 TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER Komisyon Merkezli 1 1 Hibe 210 Bireysel 152 LdV IVT 31 LdV PLM -- LdV VETPRO 5- LdV Partnerships 11 Grundtvig Partnerships 21 Comenius 195 SODES -13 TOPLAM 4834

123 123 DPT-SODES ,00 TL bütçeli İstihdam projesidir. Proje kapsamında 80 kursiyer, 4 Grupta eğitim alacaktır. Eğitimler sonunda Cisco BTT ve Microsoft ECDL sertifikaları ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıca her kursiyere günlük 15 TL masrafları için harçlık verilecektir.

124 İlimizin Eğitimde nitelik ve kalitesinin yükseltilmesi ve Sosyal Destek Programının ortaya koyduğu amaçlar doğrultusunda Müdürlüğümüzce “Çalı Gülleri” isimli bir proje hazırlanmıştır. söz konusu projeden faydalandırılmak amacıyla; Sosyal yardımlaşmadan yardım alan, Maddi durumunun yetersizliğini belgeleyen, Terör mağduru, göçle gelen aile çocukları Bölünmüş aile çocukları öncelikli olmak üzere başarılı sınıf öğrencimiz ifade edilen kriterler doğrultusunda dershane hizmetinden yararlanmaktadır. Projemizin bütçesi TL’ dır. 124

125 MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi ve MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda TKY anlayışının yerleştirilmesi ve ödüllendirme süreci ile ilgili olarak okullarımızda rehberlik çalışmaları yapılmıştır. 125

126 Müdürlüğümüz AR-GE Biriminde yürütülmekte olan TKY çalışmaları kapsamında her yıl “Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Ödül Yönergesi” çerçevesinde “Yılın Kaliteli Okulu” ve “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorilerinde okullarımızda yapılan çalışmalar kurulan komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren okullar ve ekipler düzenlenen paylaşım ve ödül töreni ile açıklanmaktadır eğitim öğretim yılında il birincisi olan İlimiz 75.Yıl İMKB YİBO’nun “İyilik Modeli” isimli projesi Bakanlığımızca değerlendirilerek “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorisinde Türkiye birincisi olmuştur. 126

127 Yapılan planlamaya göre; öncelik bilgilendirme sürecine ağırlık verilmiş bu süreçte tüm ilçelerde MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci ile ilgili paylaşım ve bilgilendirme toplantıları il TKY formatörü tarafından düzenlenmiştir. Bilgilendirme sürecinin il merkezini kapsayan kısmında ise müdürlüğümüze bağlı Okul Öncesi, İlköğretim, Orta Öğretim, Özel Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenleri ile bir araya gelinerek TKY Ödül sürecinde ödül alan çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların kuruma, çalışanlara ve topluma kazandırdıkları hakkında paylaşım toplantıları yapılmıştır. 127

128 Eğitim sisteminin kalitesi; sistem içindeki tüm insan kaynaklarının, fiziksel kaynakların, öğrenci eğitim-öğretim hizmetlerinin, okul- çevre iş birliğinin, eğitim programlarının, eğitim yönetim ve planlamasının amacına uygun, etkin şekilde uygulanması ile geliştirilebilir. Uygulama sürecinde ise okullarımızda yürütülen problem çözme ve iyileştirme ekip çalışmaları ile kurumsal rapor hazırlayan okullarımıza danışmanlık yapılmıştır yılı MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Sürecinde “Bugünün Masumları Yarının Mahkumları Olmasın” çalışması ile 60.Yıl İlköğretim Okulu Türkiye Teşvik Ödülüne layık görülmüştür. 128

129 Devam etmekte olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinin “ Değerler Eğitimi” ve Kazım Karabekir İlköğretim Okulunun “ Madde Bağımlılığı ” konularında yürüttüğü iyileştirme çalışmalarında, okullara gerekli destek sağlanmıştır. 129

130 Kurumsal rapor hazırlayan Mehmet Mihri Akıncı İlköğretim Okulumuza ise EFQM mükemmellik modeli kriterleri ve rapor yazımı ile ilgili danışmanlık yapılmıştır ve bu süreçler devam etmektedir. 130

131 Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu “İyilik Projesi” kapsamında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile Haziran 2009 tarihlerinde “1.Ulusal İyilik Sempozyumu” düzenlenmiştir. “1. Ulusal İyilik Sempozyumu”na Elazığ’dan ve Türkiye genelinden katılan 100’e yakın akademisyen; 76 sözlü bildiri, 23 poster bildiri sunmuşlardır. Ayrıca Elazığ’da görev yapan öğretmenler de, derslerinde uyguladıkları ders öğretim metotlarını sempozyumda sergileme imkânı bulmuşlardır. Sempozyumda; Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları da konuşmacı olarak yer almış ve 1000’e yakın öğretmen dinleyici olarak sempozyuma iştirak etmiştir. 131

132 Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı okulların bazı sınıflarında öğretmenler tarafından kullanılmakta olan “Silgisiz eğitim” uygulamasının eğitim ve öğretime kazandırdıkları konusunda öğretmen, öğrenci ve velilerden alınan bilgilere ve yapılan gözlemlere göre bir değerlendirmesi yapılıp rapor halinde sunulmuştur. Değerlendirmenin sonucu ise paydaşların katılımının sağlandığı paylaşım toplantısı ile uygulayıcılara duyurulmuştur. 132

133 “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 2009 – 2010 öğretim yılında İlköğretim Okullarının ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin iştiraki ile düzenlenen “ Bu Benim Eserim ” adlı Fen Bilimleri ve Matematik Proje çalışması Bölge Sergisi Nisan 2010 t arihleri arasında Malatya ilinde düzenlenmiştir. Bilim kurulu tarafından onaylanarak Malatya bölge Sergisine katılan projelerimizden İki(2) Projemiz Ankara’da yapılan Final Sergisine katılmıştır. Final sergisi sonunda bir(1) projemiz Türkiye 1.’liği ödülünü almaya hak kazanmıştır. 133

134 eğitim öğretim yılında TUBİTAK tarafından düzenlenen ortaöğretim proje yarışmalarına Müdürlüğümüze bağlı okullar 8 alanda 72 proje başvurusu yapmış olup 15 projemiz onaylanarak Malatya bölge sergisine katılmıştır. Bölge Sergisinde yapılan değerlendirme sonucunda 3 okulumuzdan 3 ayrı dalda toplam 4 proje Ankara finaline katılmaya hak kazanmıştır. Bir okulumuz kimya dalında TEŞVİK ödülüne layık görülmüştür. 134

135 Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü olarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra eğitimin her kademesinde var olan unsurları belgeleyerek bugünün eğitim hayatını yarınlara aktarmak; eğitim, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak amacıyla eğitim öğretim yılında bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın konusu eğitim merkezli olup, yarışmanın amacı, fotoğraf sanatını ve genç fotoğrafçıları desteklemek ve eğitimin önemini, dünyamıza kattığı zenginliği toplumun kültür ve sanat birikimine katkıda bulunarak vurgulamaktır. 135

136 eğitim öğretim yılında başlatılan ve Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından koordine edilen “Benimle Satranç Oynar mısın?” Projesi; İlimizdeki Okul Öncesi öğrencilerinin ve Zihinsel -Bedensel engelli öğrencilerin (Hazar İş Okulu, Geç Osman İşitme Engelliler Okulu, Elazığ Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Okullarındaki Öğrenciler) düşünme becerilerinin geliştirilmesini Satranç oyununun bir spor olarak sevdirilmesini ve tanıtılmasını amaçlamaktadır. Proje eğitim öğretim yılında da devam etmektedir. 136

137 Müdürlüğümüz ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile Mayıs 2010 tarihlerinde İlimizde Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu Sempozyum ile Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili yeni gelişmelerin paylaşımı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. 137

138 138

139 139 İlköğretimde yenilenen müfredat programlarının ilimizde çalışan tüm öğretmenleri kapsayacak tanıtımı gerçekleştirildi, Yeniden düzenlenen OGES sisteminin tanıtımı gerçekleştirildi, Yenilenen Müfredat programları ve OGES’e uygun olarak değişen soru tiplerinin yapılandırmacı yaklaşımla tanıtımları gerçekleştirildi, SBS’ na ilişkin soru analizleri gerçekleştirildi, İlimizde uygulanan il değerlendirme sınavlarında yöneltilen sorular ile SBS’ de yöneltilen sorular birlikte analiz edilerek elde edilen sonuçlar tüm kurumlarımızla paylaşıldı, Son üç yılın SBS sonuçları okullar düzeyinde analiz edilerek elde edilen sonuçlar kurumlarımızla paylaşıldı ve öneriler sunuldu, Sosyo-ekonomik düzeyi yetersiz olan öğrencilere dershane desteği sağlandı, Öğrencilerimizi yıl boyunca sınava odaklayabilmek, sınav kaygılarını ortadan kaldırmak ve kendilerine güven telkin edebilmek amacıyla motivasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

140 140 Sınav öncesi öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan veli bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, Velilerimiz ve öğrencilerimizin yeni müfredat programlarına dikkatini çekmek, SBS’de yöneltilen sorulara ilişkin farkındalık meydana getirmek amacıyla “Okullar Yarışıyor” yarışma programı düzenlenmiştir.

141 Eğitimde Kalite Hareketi Projesi kapsamında öğrencilerimizin başarılarına katkıda bulunmak amacıyla, İlimiz “Kanal-e” TV işbirliği ve merkez ilköğretim okullarımızın 6,7,ve 8. sınıf öğrencilerinin iştiraki ile düzenlenen “Okullar Yarışıyor “ adlı bilgi yarışmasının ilk turunda Yarı finale yükselen 21 okul, çekilen kura ile üçerli olarak eşleştirilmiş ve yarışma sonunda 7 finalist tespit edilmiştir. 29 Mayıs 2010 tarihinde Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan ve “Kanal-e” TV ’ nunda canlı olarak yayınlanan final programında İlimiz Yunus Emre İlköğretim okulu yarışma ekibi birinciliği elde etmiştir. 141

142 142 İlimize ait geriye dönük son beş (5) yılın ÖSS-1 ve ÖSS-2 analizleri gerçekleştirildi. YGS ve LYS’ de başarıyı artırma projesi kapsamında İlimizde eğitim öğretim hayatının içindeki toplam 6500 civarında lise son sınıf öğrencilerine “ Model kişiliklerle motivasyon” çalışması gerçekleştirilmiştir. YGS ve LYS’ de başarıyı artırma projesi kapsamında İlimizde görev yapan branş öğretmenlerine yönelik “yeni müfredat programlarını tanıtım” semineri gerçekleştirilmiştir.

143 143 Proje kapsamında tüm okullarımızda özellikle son sınıf öğrencilerinin süreç boyunca takiplerinin titizlikle yapılabilmesi, motivasyonlarını üst düzeyde tutabilmek ve olası problemleri daha etkin olarak ortadan kaldırmak amacıyla sınıf rehber öğretmenliği dışında koçluk sistemi geliştirilmiş ve okullarımızdan alınan bilgiler bir veri tabanında birleştirilmiştir. “YGS ve LYS’ de başarıyı artırma” projesi kapsamında okul proje çalışma ekipleri oluşturulmuş bu ekipler aracılığıyla projenin okul ayağı daha etkin hale getirilmiş ve okulların çalışma planları hazırlanmıştır. ÖSS analizleri ve Okullardan gelen raporlar doğrultusunda YGS ve LYS’ de başarıyı artırmak amacıyla mevcut durum analizi yapılmış ve halen uygulamaya devam edilen “YGS ve LYS’ de başarıyı artırma” projesine dönüştürülmüştür. “YGS ve LYS’ de başarıyı artırma” projesinin ilimizde uygulanması ve tüm okulların bu konuda duyarlı hale getirilebilmesi amacıyla okul müdürlerimiz ve dershane yöneticilerimizle 2(iki) ayrı toplantı gerçekleştirilmiş ve projenin il çalışma planı tüm kurumlara iletilmiştir.

144 Özellikle yapılan seminerlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı ve verimliliği hususunda seminer sunumcusu arkadaşlarla konu hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar bir rapor halinde sunulacaktır. İlimizin uygulamadaki en önemli problemlerinden biri olan zümrelere ilişkin problemlerin tespiti yapılmış ve bu çerçevede çözüm ortaya koyabilmek için farklı gruplardan okul müdürleriyle toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bölge zümre başkanlarının tespiti yapılmıştır. Ayrıca yönetmelik, genelge ve yönergeler kapsamında zümre amaçları, zümre yapılırken dikkat edilecek genel ilkeler çerçevesinde örnek gündem, yapılan yanlışlıklar ve zümre nasıl yapılmalıdır içeriğine İlişkin olarak bir zümre dosyası hazırlanmıştır 144

145 2010 yılı “METEF FUARI, BİLİM ŞENLİKLERİ VE KARİYER GÜNLERİ” Mayıs 2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüz AR-GE Birimi, Bilim Sanat Merkezi ve Mesleki Eğitim Bölümü işbirliği ile İlimiz öğretmenevi önünde gerçekleştirilmiştir. “METEF Fuarı, Bilim Şenlikleri ve Kariyer Günleri”nin açılışı Milli Eğitim Müdürümüz, Tüm Okul Müdürlerimiz, Projeleri sergilenen (Bu Benim Eserim ve Tubitak Ortaöğretim) öğretmen ve öğrencilerimiz ve Halkımızın katılımları ile 25 Mayıs 2010 tarihinde saat 18:00’da yapılmıştır. Söz konusu Fuar süresinceBu Benim Eserim ve Tubitak projeleri olan İlköğretim ve Ortaöğretim okullarımız, İlimizdeki Meslek Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezi, İl merkezi ve ilçelerimizdeki Halkeğitim Merkezleri Öğretmenevi önünde Müdürlüğümüz tarafından temin edilmiş olan Stantlarda kendilerine ayrılan bölümlerde 3 gün boyunca Projelerini ve çalışmalarını sergilemişlerdir. 145

146 Bakanlığımıza bağlı her derecede ve her türdeki okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi amacı ile Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında 03/08/2006 tarihinde imzalanan “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” 03/08/2010 tarihinde sona ermiştir tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıl süreyle “ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Uygulanacak Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. 146

147 "Üniversiteye Girişte Başarıya Doğru" Semineri Fırat Üniversitesi AKM’de Yapıldı. Fırat üniversitesi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Final Dergisi Dershaneleri’nin katkılarıyla Sabah gazetesi Eğitim yazarı Sait GÜRSOY’un konuşmacı olarak katıldığı "Üniversiteye Girişte Başarıya Doğru" semineri 24 Ocak 2011 tarihinde Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. 147

148 Seminere Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Nihat Büyükbaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Turan Yılmaz, Elazığ Final Dershaneleri Yönetim Temsilcisi Sabri Turan, Fırat Üniversitesi Orta Öğretim Kurumları Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hasan Bulut, ilimiz genelinde görev yapan tüm rehber öğretmenler ve çok sayıda 12. sınıf öğrencisi katılımıyla gerçekleşen seminerde yeni sınav sistemi, puanlama sistemi ve sınava girecek öğrencilerle iletişimin niteliği hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca YGS sınavında 9. sınıf müfredatından ağırlıkla soru geldiği ve LYS sınavlarına YGS’nin %40 etkili olduğu hatırlatılarak öğrencilerimizin, okullarında tüm derslerini özenle takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı. 148


"2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları sonuçlarına göre; İlimiz 9281 km² yüz ölçüme ve 552.646 nüfusa sahiptir. İlçeler bazında nüfus." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları