Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bütün hekimlere olduğu gibi Tam gün yasa tasarısı uzman doktorlar için üç seçenek sunuyor: 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak, 2- Sosyal Güvenlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bütün hekimlere olduğu gibi Tam gün yasa tasarısı uzman doktorlar için üç seçenek sunuyor: 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak, 2- Sosyal Güvenlik."— Sunum transkripti:

1 Bütün hekimlere olduğu gibi Tam gün yasa tasarısı uzman doktorlar için üç seçenek sunuyor: 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak, 2- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve kamu kurumlarıyla sözleşmeli olarak çalışan özel hastaneler, vakıf üniversitelerinde görev almak, 3- SGK ve kamu kurumlarıyla sözleşmesi bulunmayan özel hastaneler, aynı durumdaki vakıf üniversitelerinde çalışmak, muayenehane açmak.

2 İnsanca yaşayacak bir temel ücrete yönelik düzenleme yapmak yerine “performans” adı altında elde edilecek gelire endeksli bir ücret modeli düşünülmüştür. Yani bu taslakta hekimlerin maaşlarında hiçbir artış olmamakla birlikte döner sermaye ücretlerinde azalma dikkati çekmektedir. İlk çıkarılan yasa taslağında hekim maaşlarına yönelik belirgin bir artış öngörülmüş, tepki olmayınca ikinci taslakta sadece tazminatlarda kısmi bir artış öngörülmüş, yine tepki olmayınca son taslakta bu artış da kaldırılmış üstelik döner sermaye katsayıları da düşürülmüştür..

3 Gösterge a) Klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip 100 180 b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 90 160 c) Diş tabibi 80 150 ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 06 120 d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 50 90 e) Diğer personel 35 Son hali 80 önceki

4 Performansa dayalı döner sermaye uygulaması 1-hekimlere ek katkı sağlamakla beraber, 2-emekliliğe yansımaması, 3-eşit işe eşit ücret prensibi dışında uygulanması 4-izin, hastalık vs durumlarda döner sermaye alınamaması gibi birçok aksaklıklar içermektedir.

5 Tam Gün tartışmalarında Maliyenin çoğu zaman “direnç” göstermektedir. Maliye Eski Bakanı Kemal Unakıtan Yani maaşlarda “anlamlı” bir düzenleme beklenmemeli, hatta “anlamsız” bir artış da çok zor!

6 Nöbet dışında, mesai dışı çalışma kavramı getirilmektedir. 45 saatten 40 saate inmiş gibi gözüken çalışma süresi deyim yerindeyse 7 gün 24 saate dönüşmektedir.

7 Kamu idaresi ve personel yasası Hekim kritik personel değildir.

8 Taslak hekimleri bölünmüş çalışmadan kurtarma gerekçesi ile uzun saatler fazla çalışmaya zorlayıcı hükümler içermektedir. Nitelikli sağlık hizmeti öncelik olduğunda, hekimlerin verecekleri hizmette riski arttıran unsur olan uzun ve ağır çalışma koşullarının sınırlandırılması zorunludur. Tasarı mevcut haliyle çalışanların sağlığını daha da fazla bozmaya adaydır.

9 Uygulanmakta olan performans uygulaması ile tıp fakültelerinde ders vermektense hasta bakılması idare tarafından telkin edilmektedir. Öğretim üyelerinin özlük hakları “sağlık hizmet sunumuna” bağlanmaktadır. Tıp fakültelerinin eğitim önceliği olması gerekirken ‘hizmetin’ öncelenmesi yaklaşımı tam gün, tam performans almak isteyenler olduğunda eğitimin nitelik ve nicelik sorunu yaşamasına neden olabilecektir. Eğitim, hizmet, araştırma üçlüsünün dengesi bozulmaktadır.

10 YÖK üyesi ve eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunç Alp Özgen, “Slogan olarak çok iyi gibi görünen, ancak pratik açıdan bakınca ve daha önceki yıllarda uygulandığı dönemdeki aksaklıklar ve başarısızlık sonucu yürürlükten kaldırıldığı göz önüne alındığında, herkesi en alt seviyede eşitlemeyi amaçlayan bu sistem, üniversitelerde olması gereken yarışma, daha çok üretme, daha başarılı olma gibi prensipleri yok edecek, öğretim üyelerini tembelliğe itecektir.

11 Tasarı, döner sermayeye katkısı olan doktor ücretlerinin, ek ödeme matrahının 8 katını geçemeyeceğini hükme bağlıyor. Tıp fakültesi mensupları, bu durumda en üst ücretin cerrah olan öğretim üyeleri için ayda 8 bin lira civarında olacağını hesaplıyorlar.

12 tıpta gereksiz, etik sayılmayacak uygulamaları teşvik edeceği uyarısında bulunuyorlar Zaten para yok Öğretim üyelerinin bir başka itirazı da üniversitelerin döner sermayelerinde sınırlandırılmış ödemeleri yapacak kadar bile para olmayışı. Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen fiyatlarla, döner sermayelerin para tutmasına imkân olmadığını vurgulayan öğretim üyeleri, sınırlandırılmış haliyle bile kâğıt üzerinde öngörülen ücretlerin döner sermayeden ödenmesine olanak bulunmadığına dikkat çekiyorlar. tıpta gereksiz, etik sayılmayacak uygulamaları teşvik edeceği uyarısında bulunuyorlar

13 SGK'nın genelgesine yüzde 100 uyduğu için sektörde en büyük zarar yazan hastanelerden biri haline gelen Esnaf Hastanesi, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) her ay yaptığı 250-300 bin TL'lik yardımlarla ayakta durabiliyor. "Özel hastanelere artık neredeyse sadece SGK'lı hasta geliyor. Bu şartlarda sisteme tam olarak uyarsak batarız. Fakat sistemden çıksak da tedavi edecek hasta bulamayız."

14 Vakıf üniversitelerine ayrıcalık Bir diğer eleştiri konusu ise kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde kalacak öğretim üyelerine ikinci bir üniversitede çalışma olanağı tanınmazken, vakıf üniversitelerini seçecek olanlara bir başka vakıf üniversitesinde de aynı zamanda çalışma olanağının getirilmesi. Bu hükme devlet üniversiteleri karşısında vakıf üniversitelerini kayırma, kollama amacı güttüğü eleştirisi yöneltiliyor.

15 Sigorta yaptırmak zorundadır. Beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”

16 Radyoloji çalışanları için haftalık çalışma süresi 37,5 saate çıkarılmaktadır. Bu düzenleme bu alanda çalışan sağlık personelinin sağlığını korumak için gerekli düzenlemeleri içermemesi nedeniyle yaşam ve sağlık hakkını ihlal etmektedir. Ayrıca Kardiyoloji ve Ortopedi gibi muayene ve tedavi sırasında ışına maruz kalan hekimlerle ilgili düzenleme getirilmelidir.

17 Bol sayıda muayene, cerrahi işlem ve tahlil yapılsın, ilaç yazılsın istemektedir. Eğer tıbbi veya hukuki sorun çıkarsa hasta ve hekim kendi kaderiyle baş başa kalıp sektör kazanmaya devam edecektir.

18 Taslak, ülkemizde büyük bir bölümü kısmi zamanlı olarak çalışan ve sayıları 10 bine yaklaşan işyeri hekimlerini ve işyeri sağlık hizmetlerini doğrudan olumsuz etkileyecektir.

19 TSK hekimlerine de tam gün getiriliyor.

20 Gerekçe “Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir”.

21 Gerekçe Ancak birçok ülke tecrübesi de göz önüne alınarak sağlık hizmetlerinin piyasa şartlarına terk edilemeyeceği gerçeği de inkar edilemez. Özel sağlık hizmetlerinin makul büyüklükle sınırlanması, kamu sağlık hizmetlerinin ise ana hizmet sunucusu olarak yetenek ve kapasitesinin korunması gerekmektedir.

22 Kamudan özele hekim geçişi: - kamu sağlık hizmetlerinin daralmasına - özel sağlık alanının daha genişlemesine, -özelleştirmenin oranının artmasına, -kamuda ve özelde çalışanların ücretlerinin düşmesine, aynı ücretleri yakalamak için daha fazla çalışmalarına sebep olacak görünmektedir.

23 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı

24 Kamu hastaneleri işletme olmaktadır

25 Mesleki bağımsızlıkları, iş güvenceleri,gelir güvenceleri, hak arama güvenceleri, bulunmamaktadır.

26 Tasarı, "kar-zarar" anlayışına göre çalışacak işletmelerden vatandaşların yararlanabilmelerini güçleştirecek.

27 Devlet personeli olarak kritik görmediği hekimin Önce tam gün ile kamu hastanesine kalıcı olarak bağlanan sağlık çalışanları ve hekimler sonra çıkarılacak kamu hastane birlikleri yasası ile görevi idarenin belirlediği saatler arasında yapan, belirlenen saat kadar çalışan, bazen çalışan, bazen çalışmayan, gelir güvencesi ve hak arama hakkı bulunmayan konuma getirilebilir. Dikkat.

28 Kuruluş işletme olduğu için; Yönetim kurulu, Genel sekreter, başkanlar, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcıları sıralamasına ne başhekim ne de hekimler alınmıştır.

29 14 Temmuz 2004 tarihinde çıkarılan 5220 sayılı kanun Sağlık Bakanlığına ait taşınmazların hazineye bedelsiz devrinden sonra satılabileceğine hükmediyor. Yani aşağıdaki kanun maddesinde görüleceği üzere kamu hastaneciliği kalmayacak.

30 NE YAPILABİLİR İŞ,ÖZLÜK HAKLARI, GELİR, MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, GÜVENCESİ sağlanmalıdır

31 Ücretler yönünden: Hekimlerin aylık sabit, emekliliğe yansıyacak maaşları arttırılmalıdır. Yani hekim maaşlarında eğitim durumları oranınca artış yapılmalıdır. Aylık gelirin en az %80’i sabit maaş olmalı Ek ödeme, özenle belirlenen ölçütler üzerinden en fazla aylık ücretin %20 si olmalıdır.

32 Zorunlu mesleki sigorta yönünden: Kamusal, zarar gören kişinin zararının derhal tazmin edildiği ve hata olmasını önleme üzerine kurulu bir sistem bakışına sahip mesleki sigorta getirilmelidir. Mesleki sigorta primleri eşit oranda çalışılan kurum ile birlikte ödenmelidir.

33 Sağlık hizmeti sırasında zarar gören hastaların zararını derhal karşılamak için bir kamu fonu kurulmalıdır. Hastalar mağdur edilerek hekimlerle karşı karşıya getirilmemelidir. Hekimlerin ağır kusuru ve kastının varlığı halinde belirlenmiş mali sorumluluğu olmalıdır. Hata nedenlerini araştırıp ortadan kaldıran bir sistem kurulmalıdır. Hekimler, kapsamı belli olmayan, belirlenmesinde kendilerinin söz sahibi olmadığı, koşulları Sağlık bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının tek başına belirlediği, giderek artacak primleri kendilerinin ödemek zorunda kaldığı bir sisteme zorlanmamalıdırlar.

34 Çalışma saatleri yönünden: Hekimlerin, haftalık çalışma süreleri kamu ve özel farkı olmaksızın haftalık 40 saat olarak belirlenmelidir. Bir hekimin, normal mesai, nöbet, fazla çalışma v.b her türlü çalışmasının toplamı haftalık 48 saati aşmamalıdır. Nöbet, icap nöbeti, fazla çalışma v.b normal çalışma süresini aşan bütün çalışmaları saat başına yüzde elli zamlı ödenmelidir. Mesleki gelişimleri için çalışma süreleri içinde sayılacak eğitim izinleri düzenlenmelidir.

35 Hekim emeğinin ucuzlatılması yaklaşımından vaz geçilmelidir.

36 Yarar görecekler:SGK, hükümet (siyasiler),avukatlar,özel hastane ve işletme sahipleri,medikal sektörü görüntüleme, laboratuar malzemesi satanlar,taşeron hizmet satanlar çalışanların bir bölümü. Zarar görecekler : çalışanların önemli bir oranı

37 Halka ne söylenebilir 1-Ek ödeme getirilir. 2-Hekimin size ayırdığı zaman azalır. 3-Hekim seçme özgürlüğü ortadan kalkar. 4-Hastanelerdeki hasta kuyrukları artar. 5-Sağlık hizmetlerinin niteliği düşer.

38

39


"Bütün hekimlere olduğu gibi Tam gün yasa tasarısı uzman doktorlar için üç seçenek sunuyor: 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak, 2- Sosyal Güvenlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları