Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

2 San-Tez Programı Program; 635 sayılı K.H.K ve 27 Şubat 2014 tarihli “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. San-Tez Programı ile üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülen Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir.

3 San-Tez Programının Hedefi
Sanayiye Yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Oluşturulması.

4 San-Tez Programına Başvurular
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm işletmeler San-Tez programından istifade edebilirler. Proje başvurularında zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Yıl içerisinde sürekli olarak başvuru yapılabilir.

5 San-Tez Projeleri Destek Oranları
San-Tez kapsamında sağlanan destekler geri dönüşümsüz ve hibe olarak verilmektedir. İşletme Büyüklüğü Bakanlık Katkısı Firma Katkısı Mikro İşletme % 85 % 15 Küçük İşletme % 80 % 20 Orta Büyüklükte İşletme % 75 % 25 Büyük İşletme % 65 % 35

6 Proje Kurum Hissesi Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutar, toplam proje bütçesine eklenir. Kurum hissesi, kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır.

7 Kısmi Destek Seri üretimde de kullanılabilecek özellikte olan, proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine/donanım alımları kısmi olarak desteklenmektedir. Kısmi destek oranı, bütçe ödenek miktarı da dikkate alınmak kaydıyla en fazla % 40 olarak uygulanacaktır, kalan tutar firma katkı payına eklenmektedir.

8 San-Tez Projeleri Bütçe Kalemleri
Makine-Donanım Hizmet Alımı Seyahat Giderleri Sarf Malzemeleri Personel Giderleri

9 Proje Personel Ödemeleri (Brüt)
Proje Yürütücüsü 1.150,00 TL/ay Yardımcı Araştırmacı 950,00 TL/ay Yardımcı Personel 600,00 TL/ay TEZ ÖĞRENCİSİ Herhangi Bir Kurumda Çalışmayan Herhangi Bir Kurumda Çalışan Doktora 1.750,00 TL/ay 750,00 TL/ay Yüksek Lisans 1.500,00 TL/ay 600,00 TL/ay

10 Proje Personel Ödemeleri Üst Sınırları
Bir projede; Birden fazla tez öğrencisinin görevlendirilmesi durumunda; Tez öğrencilerine ödenecek aylık toplam tutar 3.500,00 TL’yi, Birden fazla yardımcı araştırmacı çalışması durumunda; Bu personellere ödenecek aylık toplam tutar 2.300,00 TL’yi, Birden fazla yardımcı personel çalışması durumunda; Projenin belirli bir bölümü için danışmanlık hizmeti alınması gerekmesi halinde; Danışmanlık alınacak kişiye ödenecek aylık ücret 2.300,00 TL’yi geçemez.

11 San-Tez Proje Hazırlama Süreci
1 Sanayici tarafından Ar-Ge ve teknoloji tabanlı bir ürüne yönelik sorununun belirlenmesi 2 Bu konunun, üniversite ile işbirliği içinde San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanması 3 Ar-Ge Web Portal (biltek.sanayi.gov.tr) üzerinden Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvurunun yapılması

12

13 San-Tez Proje Aşamaları
Başvuru Ön Değerlendirme Değerlendirme Sözleşme Ödemeler İzleme Tamamlama

14 San-Tez Projelerinin Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Süreci
Teknoloji alanlarına göre oluşturulan San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılır. San-Tez proje değerlendirme komisyonları, ilgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile görevlendirilen 5 üyeden oluşmaktadır. Değerlendirme San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca seçilen en az üç ve en fazla beş kişiden oluşan hakemler tarafından yapılır. San-Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme toplantılarında hakemlerce karar verilir.

15 San-Tez Proje Sözleşmesi
Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlık, Üniversite, Firma, Proje Yürütücüsü arasında “Proje Sözleşmesi” imzalanmaktadır. Proje Sözleşmesi ………………….. …………………. Bakanlık Firma Üniversite Proje Yürütücüsü

16 San-Tez Projeleri Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları
Proje sonunda ortaya çıkabilecek fikrî ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı için proje yürütücüsü ile firma arasında protokol yapılmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşım Protokolü ………………….. …………………. Firma Proje Yürütücüsü

17 San-Tez Projesi Kapsamında Satın Alınan Makine-Donanımın Mülkiyeti
Satın alınan makine-donanımlar; Proje sonunda üniversite-firma arasında düzenlenen makine-donanım paylaşım protokolüne uygun olarak firma ve/veya üniversiteye devredilmektedir. Makine-Donanım Paylaşım Protokolü ………………….. …………………. Firma Yetkilisi Üniversite Yetkilisi

18 San-Tez Proje Ödemeleri ve Harcamalar
Bakanlık ve proje ortağı firma; proje ödemelerini 6 aylık dilimler halinde, üniversite tarafından açılan proje özel hesabına yapmakta ve proje harcamaları bu hesaptan yapılmaktadır. Bakanlık ve firma tarafından proje özel hesabına yatırılan proje ödemeleri üniversitelerin döner sermayesi dışında olup, proje gideri dışında herhangi bir harcama için kullanılamamaktadır.

19 Projenin İzlenmesi ve Raporlama Aşaması
Raporlama (Proje Yürütücüsü Tarafından) 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu İzleme ve Denetim (Proje İzleyicisi Tarafından) 6 ayda bir İzleme Raporu hazırlanarak Bakanlığa iletilir.

20 San-Tez Projeleri İle İlgili İstatistikî Bilgiler
Başvuran ve Desteklenen Proje Sayısı

21 Projelerin Üniversitelere Göre Dağılımı (2006-2014)

22 Desteklenen San-Tez Projelerinin Teknoloji Sınıfına Göre Dağılımı
SEKTÖRLER ORAN İLERİ TEKNOLOJİ Eczacılıkta ve Tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı % 9,82 Hava ve uzay taşıtları imalatı % 1,82 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ve saat imalatı % 5,82 Radyo, televizyon,haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı % 4,91 Büro,muhasebe ve bilgi işleme makineleri imalatı % 4,18 ORTA-İLERİ TEKNOLOJİ  Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı % 11,82 Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı % 10,00 Demiryolu & Ulaşım Araçları İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı % 20,36 Makine & Aksamları İmalatı % 26,36


"SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları