Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu Sunuşu Recep ÇAKAL DPT – Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 08 Haziran 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu Sunuşu Recep ÇAKAL DPT – Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 08 Haziran 2005."— Sunum transkripti:

1 1 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu Sunuşu Recep ÇAKAL DPT – Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 08 Haziran 2005

2 2 2005 Eylem Planı 2005 Eylem Planı Diğer İşler Diğer İşler İÇERİKİÇERİK 11 22 KDEP’in Genel Yaklaşımı 33 KDEP’in Gerçekleşme Durumu 44 Türkiye’nin Uluslar arası Karşılaştırmalardaki Durumu 55 Başarılar ve Yetersizlikler Önümüzdeki Dönem

3 3 11 KDEP’in Genel Yaklaşımı

4 4 1 Bilgi Toplumuna Geçiş Stratejisi 2 Bilgi Toplumu Altyapısının Oluşturulması Teknik Altyapı Teknik Altyapı Hukuki Altyapı Hukuki Altyapı İnsan Kaynağı Altyapısı İnsan Kaynağı Altyapısı İdari Altyapı İdari Altyapı 3 Kamuda Bilgi Paylaşımının Sağlanması Elektronik Ortamda Birlikte Çalışılabilirlik Çerçevesinin Belirlenmesi Elektronik Ortamda Birlikte Çalışılabilirlik Çerçevesinin Belirlenmesi Münferit Uygulamaların Bütünleştirilmesi Münferit Uygulamaların Bütünleştirilmesi 4 Kamu BİT yatırımlarında mükerrerliklerin önlenmesi, etkinliklerinin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması 5 Sosyal ve Ekonomik dönüşüm uygulamaları (e-Sağlık, e-Eğitim, e-Ticaret) 6 AB Müktesebatına Uyum 7 eAvrupa+ ve eAvrupa 2005 Hedeflerine Uyum

5 5 22 KDEP’in Gerçekleşme Durumu

6 6 Bölümler İtibarıyla KDEP Eylemleri Hukuki Altyapı Bilgi Toplumu Stratejisi 22 Eylem Adedi Toplam Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği 55 Eğitim ve İnsan Kaynakları 88 1313 e-Devlet 2323 e-Sağlık 1515 e-Ticaret 66 73 Standartlar 11 Bölüm Adı 00 Tamamlanan Eylem Adedi 44 11 88 1010 1010 00 34 11

7 7 6 Başlatılamayan Başlangıç Aşamasında Çalışmaları Devam Eden 1 Eylem Adedi 73 Tamamlanan 32 34 Toplam Yüzde % % 8 % 1% 1 % 100 % 44 % 47 Aşamaları İtibarıyla KDEP Eylemleri 2005 Eylem Planına Aktarılan 19 % 26

8 8 Başlatılamayan Eylemler NoEylem Adı 4Üçüncü nesil (3G) mobil telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin lisans tahsisi hazırlık çalışmalarının yapılması 18Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu’nun çıkarılması 25 Dış ticarette e‑belge uygulamalarının yaygınlaştırılması 30Kamu kurum ve kuruluşlarında e-devlete geçiş çalışmalarından sorumlu ekiplerin oluşturulması 36Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin ihale şartnameleri ve sözleşmelerine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesi 39e-Devlet en iyi hizmet sunum örneklerinin yaygınlaştırılması Başlatılamayan 6 adet eylemden 4 no’lu eylem gözden geçirilerek, 25 no’lu eylem çalışmaları devam eden eylemlerden 72 no’lu eylem ile birleştirilerek 2005 Eylem Planı’na alınmıştır.

9 9 Başlangıç Aşamasında Olan Eylemler NoEylem Adı 33e-Devlet uygulamaları için finansman modelinin belirlenmesi Başlangıç aşamasında sadece 1 eylem bulunmaktadır. Eyleme ilişkin çalışma başlatılmış, ancak sonuçlandırılamamıştır. Konuya ilişkin detaylı ve somut çalışmaların, Bilgi Toplumu Stratejisi çalışmaları çerçevesinde yürütülmesi öngörülmektedir.

10 10 Çalışmaları Devam Eden Eylemler - I NoEylem Adı 1Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması 2Yazılımda mükemmellik merkezi haline dönüşüm politikalarının belirlenmesi 8“Bir okulu dünyaya aç - İnternete bağla” kampanyası 9İlköğretim okullarına 4.000 Bilgi Teknolojileri Sınıfının kurulması (Temel Eğitim Projesi -FAZ 2) 10Eğitim portalı prototipinin oluşturulması 11Eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla, bilgi teknolojilerinin etkin ve yararlı şekilde kullanılmasına yönelik olarak okul müfredatlarının yenilenmesi 12Öğretmenlerin yenilikçi ve pratik öğretim uygulamaları geliştirmek üzere yetiştirilmesi, yeni teknolojileri kullanma becerilerini artırmak üzere hizmetiçi eğitim programları düzenlenmesi 14Kurs ve sertifikasyon eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi, verilen sertifika ve diplomaların AB standartlarında denkliğinin sağlanması 15Bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağı planlamasının yapılması 17Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un çıkarılması Çalışmaları devam eden eylem sayısı 32 ’dir. Bu eylemlerden 17 adedi gözden geçirilerek, kendi içlerinde birleştirilerek ve/veya doğrudan 2005 Eylem Planı’na alınmıştır.

11 11 Çalışmaları Devam Eden Eylemler - II 23İnternet servis sağlayıcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin gerekli yasal düzenlemenin yapılması 24e-Ticaret için uygun ortamın oluşturulması 31Kamu kurumlarının web sayfalarında asgari ölçüde sunulması gereken bilginin ve sunum esaslarının tespit edilmesi, uygulamanın sağlanması 32e-Devlet uygulamaları ve BİT envanterinin belirlenmesi 34Birlikte çalışabilirlik esaslarının belirlenmesi ve rehber yayımlanması 41Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak platformda sunumu için proje oluşturulması 44Tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi 46Adres Kayıt Sisteminin entegrasyonunun sağlanması 48Kamu Personeli Kayıt Sisteminin ilgili kuruluşlara açılması 49Tarım Bilgi Sisteminin oluşturulması 52Tarihi arşivlerdeki tasnifi tamamlanan belgelere ait katalog bilgileri ile görüntülerinin elektronik ortamda hizmete sunulması 55Kan ve kan ürünleri barkod etiketleme standardının uygulanması

12 12 Çalışmaları Devam Eden Eylemler - III 56Birinci basamak sağlık kurumlarında elektronik sağlık kaydının oluşturulması 57Elektronik Hasta Kayıtları (EHK) için kullanılacak model, içerik ve yapı standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması 63Sağlık bakım hizmeti veren kuruluşların uygulayacakları sağlık bilgi yönetimi standartlarının belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılması 65Sağlık verilerinin modellenebilmesi için Veri Modeli Analizi yapılması, bu modellerin uyarlanabilirliğinin saptanması ve Türkiye için bir bağlamsal (Contextual) model ile ulusal sağlık verileri kavramsal (conteptual) ve mantıksal veri modellerinin oluşturulması 68Şirket Sicil Kayıt Sisteminin oluşturulması 69 KOBİ’lerde e-ticaret ve e‑iş bilincinin oluşturulması 70e-Ticaret hazırlık değerlendirmesi hizmetinin verilmesi 71Ortak e-ticaret bilgi havuzunun oluşturulması 72Dış ticarette kullanılan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşılması 73Dış ticarette e-belgenin uluslar arası dolaşımının sağlanması

13 13 Tamamlanan Eylemler-I NoEylem 3İnternet altyapısının ve kullanımının, geniş bant erişimini de içerecek şekilde ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik olarak alınması gereken tedbirler konusunda çalışma yapılması 5Akıllı kart ve PKI standartları ile güvenlik test standartlarına yönelik çalışmalar yapılması 6Ağ güvenliğinin test edilmesi ve sağlanmasına ilişkin pilot uygulamaların geliştirilmesi 7İnternet veri merkezi (Internet data center) uygulamalarının ekonomisi ve yapılabilirliğine yönelik çalışmalar yapılması 13Öğretim kurumlarındaki bilgi teknolojisi eğitim mekanlarının topluma açılmasına yönelik ön çalışma ve gerekli düzenlemelerin yapılması 16Elektronik İmza Kanunu’nun çıkarılması 19Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısının hazırlanması 20Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun çıkarılması 21Elektronik ortamdaki sözleşmelerin tanınması için bir çalışma yapılması ve gerekliliği halinde yasal düzenlemelerin tamamlanması Tamamlanan eylem sayısı 34’dür. Bu eylemlerden bazılarının devamı niteliğindeki eylemler 2005 Eylem Planı’nda yer almaktadır.

14 14 Tamamlanan Eylemler-II 22Elektronik ortamda fikrî hakların korunması için gerekli yasa çalışmasının yapılması 26Yeni Telekomünikasyon Kanunu’nun çıkarılması 27Telekomünikasyon alanında ikincil düzenlemelerin yapılması 28Evrensel Hizmet Yönetmeliğinin çıkartılması 29Uluslar arası ve AB standart kuruluşları tarafından yayınlanan standartların Türk Standardı olarak hazırlanması 35Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırım projeleri hazırlama ve değerlendirme kılavuzlarının hazırlanması ve bu projelerin izlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 37Bilgi toplumu ölçütlerinin belirlenmesi ve ilgili istatistiklerin üretilmesi 38Kamu internet erişim noktaları pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesi 40Kamu hizmetlerinin ortak platformda – tek kapıdan (portal) sunumu ve sunulacak hizmetlerin geliştirilmesine yönelik stratejinin belirlenmesi 42Vergi, vatandaşlık ve sosyal güvenlik vb. numaralarının birleştirilmesi 43Türkiye’de yerleşik yabancılara tek kimlik numarası verilmesi 45MERNİS Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile vatandaş bilgilerinin paylaşılması 47Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulabilmesi için bir ön çalışma yapılması 50e-Dönüşüm Türkiye Projesi bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi 51Vergi beyanı, tahakkuku ve ödemelerinin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması

15 15 Tamamlanan Eylemler-III 53Sağlık bilişimi alanında geliştirilen standartların saptanması 54Tıbbi sarf malzemesi sınıflandırma sistemi ve barkod etiketleme standartlarının uygulanması 58Entegre Sağlık Enformasyon Sistemlerinin geliştirilebilmesi için önerilecek mesaj iletişimi standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması 59Sağlık bakım hizmeti veren ve ödemelerini yapan kurumlar arasında klinik ve idari verilerin elektronik olarak iletişimini sağlamak için gerekli standartların geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması 60Ulusal Elektronik Hasta Kayıtlarında yer alacak klinik verilerin kodlanması ile ilgili kontrollü tıbbi terminolojilerin belirlenmesi 61Ulusal Elektronik Hasta Kayıtları’nda yer alacak klinik verilerin kodlanması ile ilgili kontrollü tıbbi terminolojilerin uygulanma ve yaygınlaştırma planlarının geliştirilmesi 62Ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar için Ulusal Vaka Bileşimi Sınıflandırma Sistemlerinin geliştirilmesi 64Kişisel sağlık kayıtlarının erişim denetimi (e-imza) ve gizlilik ihtiyaçlarının belirlenmesi 66Bireysel bazda toplanacak Ulusal Minimal Sağlık Veri Setlerinin belirlenmesi ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü hazırlanması 67Türkiye’de sağlık bilişimi eğitimi gereksinimlerinin saptanması ve karşılanabilmesi amacıyla bir “eğitim ağacı”’nın tasarlanması, modellenmesi ve bu alanda müfredat programları çalışmalarına destek verilmesi

16 16 2005 Eylem Planına Aktarılan Eylemler-I Başlatılamayan eylemlerden 2, çalışmaları devam eden eylemlerden 17 eylem gözden geçirilerek ve/veya birleştirilerek 16 eylem olarak 2005 Eylem Planı’na alınmıştır. Yeni NoKDEP No Eylem Adı 1 1Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması 2 Yazılımda mükemmellik merkezi haline dönüşüm politikalarının belirlenmesi 34 Üçüncü nesil (3G) mobil telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin lisans tahsisi hazırlık çalışmalarının yapılması 815 Bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağı planlamasının yapılması 129 İlköğretim okullarına 4.000 Bilgi Teknolojileri Sınıfının kurulması (Temel Eğitim Projesi -FAZ 2) 14 Kurs ve sertifikasyon eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi, verilen sertifika ve diplomaların AB standartlarında denkliğinin sağlanması 1817Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un çıkarılması 2141 Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak platformda sunumu için proje oluşturulması

17 17 2005 Eylem Planına Aktarılan Eylemler-II 2848Kamu Personeli Kayıt Sisteminin ilgili kuruluşlara açılması 2946Adres Kayıt Sisteminin entegrasyonunun sağlanması 3249Tarım Bilgi Sisteminin oluşturulması 3831 Kamu kurumlarının web sayfalarında asgari ölçüde sunulması gereken bilginin ve sunum esaslarının tespit edilmesi, uygulamanın sağlanması 4263 Sağlık bakım hizmeti veren kuruluşların uygulayacakları sağlık bilgi yönetimi standartlarının belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılması 4357 Elektronik Hasta Kayıtları (EHK) için kullanılacak model, içerik ve yapı standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması 45 44Tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi 68Şirket Sicil Kayıt Sisteminin oluşturulması 47 25 Dış ticarette e ‑ belge uygulamalarının yaygınlaştırılması 72 Dış ticarette kullanılan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşılması 4871Ortak e-ticaret bilgi havuzunun oluşturulması

18 18 33 Türkiye’nin Uluslararası Karşılaştırmalardaki Durumu

19 19 Türkiye, AB(15) ve AB(10) Kıyaslamaları

20 20

21 21

22 22 Türkiye, AB(15) ve AB(10) Kıyaslamaları

23 23 Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı

24 24 AB(25) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı

25 25 Sıra ÜlkePuan 1ABD5,50 2Singapur5,40 3Finlandiya5,23 4İsveç5,20 5Danimarka5,19 6Kanada5,07 7İsviçre5,06 8Norveç5,03 9Avustralya4,88 10İzlanda4,88 ……… 56TÜRKİYE3,32 Toplam 102 ülke Kaynak: Dünya Ekonomi Forumu 2003, 2004 SıraÜlkePuan 1Singapur1,73 2İzlanda1,66 3Finlandiya1,62 4Danimarka1,60 5ABD1,58 6İsveç1,53 7Hong-Kong1,39 8Japonya1,35 9İsviçre1,30 10Kanada1,27 ……… 52TÜRKİYE-0,14 Toplam 104 ülke 20032004 Dünya Ekonomi Forumu e-Hazırlık Sıralaması

26 26 INSEAD tarafından 28 Avrupa ülkesi üzerinde bilgi ve iletişim teknolojileri ve internet kullanımı hakkında aşağıda yer alan 5 anahtar gösterge temelinde bir çalışma yapılmıştır. (2005) INSEAD tarafından 28 Avrupa ülkesi üzerinde bilgi ve iletişim teknolojileri ve internet kullanımı hakkında aşağıda yer alan 5 anahtar gösterge temelinde bir çalışma yapılmıştır. (2005) NoGöstergeTürkiye’nin Sırası 1 İnternet Kullanımı 26 2 Modern Çevrimiçi Kamu Hizmetleri 9 3 Dinamik e-İş Ortamı 27 4 Güvenli Bilgi Altyapısı - 5Genişbant28 eAvrupa 2005 Sıralaması-I Kaynak: eAvrupa 2005 Değerlendirmesi, Ağustos 2004, INSEAD

27 27 eAvrupa 2005 Sıralaması-II

28 28 eAvrupa 2005 Sıralaması-III

29 29 AB Yeni Üyeleri ve Aday Ülkeler İçin e-Devlet Karşılaştırması-I

30 30 AB Yeni Üyeleri ve Aday Ülkeler İçin e-Devlet Karşılaştırması-II

31 31 44 Başarılar ve Yetersizlikler

32 32 Başarılar & Yetersizlikler BAŞARILAR En üst düzeyde siyasi sahiplenme sağlandı. Bilgi Toplumu kavramı gündeme yerleşti. 1 Toplumda farkındalık sağlandı. 2 Kurumsal yapı oluşturuldu/Görev ve sorumluluklar belirginleşti. 3 Bilgi toplumunun temelleri atıldı ve uygulamalara zemin hazırlandı. 4 BİT yatırımlarında etkinlik sağlandı, mükerrerlikler önlendi. 5 e-Devlet uygulamalarında büyük gelişmeler sağlandı. 6 Ulusal ve uluslar arası koordinasyon görevi yerine getirildi. 7 Kurumlarda bilgi toplumu kültürü oluşmaya başladı. 8 9 Önemli konularda İcra Kurulu kararları alındı.

33 33 Başarılar & Yetersizlikler YETERSİZLİKLER Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi gecikti. 1 Yerel yönetimlere ilişkin konularda koordinasyon güçlükleri yaşandı. 2 Sayısal erişim (Bilgisayar, İnternet) maliyetleri hala yüksek düzeyde. 3 Bilgi toplumu ölçütleri ve ilgili istatistiklerin üretimi konusunda çeşitlilik ve süreklilik sağlanamadı. 4 Bazı büyük taşlar eksik kaldı. 5 - Politikalar arasında uyum

34 34 55 Önümüzdeki Dönem

35 35 I) Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi: Bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyal dönüşüm, etkin kamu yönetimi (e-Devlet Stratejisi ve öncelikli uygulama planı dahil), iş ortamı ve girişimcilik, kurumsal yapılanma ve yönetişim modeli; ayrıca, iletişim stratejisini kapsayacak ihale tamamlandı. Çalışmalar başladı. II) e-Devlet Ana Kapısı: İhale Süreci devam ediyor. İlk aşamada e-Devlet Ana Kapısında yer alacak hizmetler belirleniyor. III) e-Devlet uygulamalarına temel teşkil eden konularda çalışmalar:  Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi tamamlanma aşamasında  Adres Kayıt Sistemi eylemi çalışmaları devam ediyor  Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimine ilişkin esaslar belirleniyor  Tüzel Kişiler Bilgi Sistemi hazırlanıyor  Hukuk alanındaki eksiklikler gideriliyor (örn; Bilişim Suçları Kanunu, İstenmeyen elektronik iletişimle mücadele) Önümüzdeki Dönem-I

36 36 IV) Bilgi teknolojisi eğitimi ve kullanımının yaygınlaştırılması:  Öğretmenler ve öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlığının artırılması  Okullarda bilgi teknolojisi sınıflarının kurulması (2.800 kurulu sınıfa ek olarak 5.400 BT sınıfı daha)  Silah altındaki er ve erbaşlara temel bilgisayar eğitimi  Kamu çalışanlarının bilgisayar kullanmaya teşviki ve bilgisayar sahipliğinin kolaylaştırılması/yaygınlaştırılması V) e-Sağlık hizmetlerinde gelişmeler:  Sağlık hizmetleri uygulama ve ödeme kuruluşları arasında veri değişimi pilot uygulaması  Aile Hekimliği Bilgi Sistemi pilot uygulaması  Elektronik Hasta Kayıtları model, içerik ve yapı standartları Önümüzdeki Dönem-II

37 37 VI) e-Devlet uygulamaları:  Kamu e-satın alma platformu (KİK)  Türkiye yatırım portalı (Hazine Müsteşarlığı)  Araç trafik tescil hizmetleri entegrasyonu (İçişleri Bakanlığı-EGM)  İş ve işçi bulma platformu (İŞKUR)  Akademik Tez Veritabanı (YÖK)  e-Askerlik işlemleri (MSB)  Tarım Bilgi Sistemi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)  Kamu bilgi sistemleri acil durum yönetimi (TÜBİTAK-UEKAE)  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı (TKGM)  Kamu kurumları internet sitesi kılavuzu (TÜBİTAK)  Yerel yönetimler e-hizmet standartları (İçişleri Bakanlığı-MİGM) Önümüzdeki Dönem-III

38 38 Teşekkür Ederiz… Recep ÇAKAL DPT – Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 08 Haziran 2005


"1 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu Sunuşu Recep ÇAKAL DPT – Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 08 Haziran 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları