Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2.1.1 Değerlik elektron sayısı ve Lewis Yapısı Bir atomun son katmanındaki toplam elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Değrlik elektronların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2.1.1 Değerlik elektron sayısı ve Lewis Yapısı Bir atomun son katmanındaki toplam elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Değrlik elektronların."— Sunum transkripti:

1 2.1.1 Değerlik elektron sayısı ve Lewis Yapısı Bir atomun son katmanındaki toplam elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Değrlik elektronların atomların etrafında noktalar şeklinde g ö sterilmesine de LEWİS yapısı diyoruz. Aşağıdaki tabloda A grupları elementlerinin lewis yapıları g ö sterilmiştir. (İnceleyiniz?) (:) çiftleşmiş elektronu, (.)çiftleşmemiş elektronu göstermektedir.

2 Ö RNEK: Mg Cl 2 bileşiğinin oluşumu: 12 Mg: 2)8)2 ve Magnezyum 2 elektron vererek Mg +2 iyonunu oluşturur. 17 Cl: 2)8)7 ve Klor 1 elektron alarak Cl - iyonunu oluşturur. G ö r ü ld ü ğ ü gibi bir Mg atomunun verdiği 2 elektronu, 2 Cl atomu alabildiğinden MgCl 2 bileşiği oluşmuş olur. Ö RNEK: MgO bileşiğinin oluşumu: 12 Mg: 2)8)2 ve Magnezyum 2 elektron vererek Mg +2 iyonunu oluşturur. 8 O: 2)6 ve Oksijen 2 elektron alarak O -2- iyonunu oluşturur. G ö r ü ld ü ğ ü gibi bir Mg atomunun verdiği 2 elektronu, 1 tane O ’ atomu alabildiğinden MgO bileşiği oluşmuş olur. 2.1.2 İyonlarda Bileşik Oluşumu

3 Kat yon ve anyonların y ü kseltgenme basamakları bulunur. Katyonun değerliğinin anyonun altına yazılması ve anyonun değerliğinin katyonun altına yazılması ve en sade bi ç imde sadeleştirilmesiyle oluşacak bileşiğin form ü l ü bulunmuş olur. Bu olaya “Ç arprazlanma Kuralı ” diyoruz. Ç aprazlama yapılırken + ve – dikkate alınmaz. NOT: Genellikle ö nce pozitif y ü kl ü iyon yazılır 2.1.3 İyonlarda Bileşik Oluşumu (Çaparazlama Kuralı)

4 2.2. 1 Metal ametal bileşiklerinin İsimlendirilmesi Metalin adı+ Ametal iyonunun adı Ö RNEK: CaF 2 : Kalsiyum Flor ü rNaCl: Sodyum Klor ü r AlBr 3 : Al ü minyum Brom ü rMgI 2 : Magnezyum İyod ü r NOT: Her ametal iyonu sonuna –ür eki almaya bilir. CaH 2 : Kalsiyum Hidr ü rCa 2 C: Kalsiyum Karb ü r Ca 3 N 2 :Kalsiyum Nitr ü rCa 3 P 2 : Kalsiyum Fosf ü r CaO: Kalsiyum OksitCaS: Kalsiyum S ü lf ü r Eğer metal değişik değerlik alabiliyorsa; Metalinadı + Metalin Yükü + Ametalin iyonunun adı CuCl: Bakır – I-klor ü rCuCl 2 : Bakır – II-klor ü r FeO:Demir – II-oksitFe 2 O 3 :Demir – III-oksit 2.2 İyonik Bileşiklerin İsimlendirilmesi

5 2.2.7 İyonik Bileşiklerde Örgü Yapısı: İyonik kristaller İyonik bileşikler denildiğinde, iyonların oluşturduğu bileşikler akla gelmektedir. Ancak NaCl bileşiği tabiatta NaCl şeklinde bulunmaz. Na ve Cl iyonları belli sayıda bir araya gelerek bir “kristal örgü” yapısı oluştururlar. Krıstal Örgüde; genellikle anyonların hacmi daha büyük olduğundan, anyonların aralarına katyonlar girerek belli geometrik yapıda kristal örgü oluşur. NaCl de Na + iyonları 6 adet Cl - iyonu tarafından sarılmıştır. Her Cl - iyonu da 6 adet Na + iyonu tarafından sıkıca çekilerek “Birim Hücre” dediğimiz iyonik kristaller oluşur. Na 6 Cl 6 şeklindeki bu kristalin formülü sadeleştirilerek NaCl şeklinde ifade edilir. ÖRNEK:

6 CsCl de ise, Cl - iyonları Basit Kübik birim hücrelerin köşelerinde, Cs + iyonu ise bu kübün merkezinde bulunmaktadır. Her katyon 8 anyon tarafından sarılmaktadır. Cs 8 Cl 8 şeklindeki bu bileşiği sadeleştirerek, CsCl şeklinde förmülüze ederiz. ÖRNEK: 2.2.8 İyonik Bileşiklerde Örgü Yapısı: İyonik kristaller

7 İyonik Bileşiklerin Ö zellikleri: İyonik bağlı bileşikler oda şartlarında katı halde bulunurlar. İyonik bileşiklerde katyon ve anyonlar, diğer katyon ve anyonlar tarafından sıkıca ç ekildikleri ve istiflendikleri i ç in elektrik akımını iletmezler. Ancak kristal bozuklukları olan iyonik bileşikler elektrik akımını iletirler. İyonik yapılı maddeler suda genellikle iyi çö z ü n ü rler. İyonik yapılı maddelerin sulu çö zeltileri ve eriyikleri yukarıdaki sebeplerden dolayı iletkendir. Ö rnek: İyonik yapılı maddelerin suda çözünme denklemleri NaCl (katı) → Na + (suda) + Cl - (suda) (Suda=aq) Ca 3 (PO 4 ) 2 → 3 Ca +3 (suda) + 2 PO 4 -2 (suda) CaCO 3 → Ca +2 (suda) + C O 3 2 (suda) 2.2.9 İyonik Bileşiklerde Örgü Yapısı: İyonik kristallerin suda çözünmesi

8 2.2.10 İyonik Bileşiklerde Örgü Yapısı: İyonik kristallerin suda çözünmesi NaOH → Na + +OH - KBr → K + +Br - Na 2 CO 3 →NaNO 3 → ZnSO 4 →Ca 3 (PO 4 ) 2 → Al 2 (SO 4 ) 3 →Mg 3 (PO 4 ) 2 → K2C2O4→K2C2O4→Al(NO 3 ) 3 → Na 2 Cr 2 O 7 →KAl(SO 4 ) 2 → Ca 3 (PO 4 ) 2 →Fe 3 [Fe(CN) 6 ] 2 → Fe 4 [Fe(CN) 6 ] 3 FeCrO 4 →

9 2.ÜNİTE III.BÖLÜM Kovalent Bileşiklerin Oluşumu

10 A metallerin elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağa kovalent bağ denir. Şekilde oksijen atomunun Lewis yapısı g ö sterilmektedir. Tek noktayla g ö sterilen elektronlar, ç iftleşmemiş elektronları, iki noktayla g ö sterilen elektronlara da ç iftleşmiş elektronlar denir. Ç iftleşmeemiş elektronlara “ bağlayıcı ” elektronlar denir. Kovalent bağlar bu bağlayıcı elektronların girişimiyle oluşur. 2.3. Kovalentbağ ve ve kovalent Bileşiklerin Oluşumu Kısaca; bir atomun yapa bileceği maksimum bağ sayısı eşlenmemiş elektron sayısı kadardır. Bu a ç ıdan bakıldığında; 1A: 1 kovalent bağ, 2A:2 kovalent bağ, 3A: 3kovalent bağ, 4A: 4kovalent bağ, 5A: 3 kovalent bağ, 6A: 2 kovalent bağ, 7A: 1 kovalent bağ, 8A: 0 kovalent bağ Ametaller, dubletlerini (son y ö r ü ngelerindeki elektron sayılarını 2 ye tamamlama) ya da oktedlerini (son y ö r ü ngelerindeki elektron sayılarını 8 e tamamlama) tamamlayarak kovalent bağ oluştururlar.

11 Ö RNEK: H 2 molek ü l ü n ü n yapısının incelenmesi? Şekilde de g ö r ü ld ü ğ ü gibi her iki hidrojen atomunun da 1 er elektronu var. Bu sebeple hidrojen atomları 1 er elektron verip, alabileceği gibi, 1 er elektronlarını ortaklaşa da kullana bilirler. Şekilde her iki atom elektronlarını ortaklaşa kullanarak, dubletlerini tamamlamış ve He soygazına benzemişlerdir. ÖRNEK: F 2 molekülünün yapısının incelenmesi? Şekilde de görüldüğü gibi her iki Flor atomunun da 7 şer değerlik elektronu var. Bu sebeple flor atomları 1 er elektron alabileceği gibi, 1 er elektronlarını ortaklaşa da kullana bilirler. Şekilde her iki atom, elektronlarını ortaklaşa kullanarak, oktedini tamamlamış ve Ne soygazına benzemişlerdir. 2.3. 1 Kovalentbağ ve ve kovalent Bileşiklerin Oluşumu

12 ÖRNEK: O 2 molekülünün yapısının incelenmesi? Şekilde de görüldüğü gibi her iki oksijen atomunun da 6 şar değerlik elektronu var. Bu sebeple oksijen atomları 2 şer elektron alabileceği gibi, 2 şer elektronlarını ortaklaşa da kullana bilirler. Şekilde her iki atom, elektronlarını ortaklaşa kullanarak, oktedini tamamlamış ve Ne soygazına benzemişlerdir. ÖRNEK: H 2 O molekülünün yapısının incelenmesi? Şekilde de görüldüğü gibi oksijen atomunun 2 adet bağlayıcı elektronu vardır. Bu bağlayıcı elektronlar H atomunun bağlayıcı elektronlarıyla bağlanarak 2 adet kovalent bağ oluşturmaktadır. Sı molekülünde oksijen atomu oktetini, H atomu dubletini tamamlamaktadır. 2.3.2 Kovalentbağ ve ve kovalent Bileşiklerin Oluşumu

13 2.3.4 Molekül oluşumunun Lewis yapısıyla gösterilmesi Ortaklaşmış ve bağlayıcı elektronların molek ü l ü zerinde g ö sterilmesine, Lewis Yapısı denir. Şekilde de g ö r ü ld ü ğ ü gibi bağlayıcı elektronlar “ - “ ile g ö sterile bilir. “ - “ 2 elektronu ifade etmektedir.

14 2.3.5 Molekül oluşumunun Lewis yapısıyla gösterilmesi O 2 nin Lewis yapısı N 2 nin Lewis yapısı HCl nin Lewis yapısı

15 CO 2 nin Lewis yapısı C 2 H 4 ün Lewis yapısı C 2 H 2 nin Lewis yapısı 2.3.6 Molekül oluşumunun Lewis yapısıyla gösterilmesi

16 MgCl 2 molekülünün yapısının incelenmesi? Şekilde de görüldüğü gibi bir magnezyum atomu 2 elektron verir. Bu 2 elektronu ancak 2 klor atomu alır. Bu sebeple bir molekülde 1 magnezyum, 2 klor atomu bulunur. MgCl 2 şeklinde ifade edilir. ÖRNEK: 2.3.7 Bileşik oluşumunun Lewis yapısıyla gösterilmesi

17 BİLEŞİK ATOMLARIN LEWİS YAPILARI MOLEKÜLÜN LEWİS YAPISI BİLEŞİK ATOMLARIN LEWİS YAPILARI MOLEKÜLÜN LEWİS YAPISI H2OH2OC2H2C2H2 CaCl 2 SO 2 CO 2 NH 3 C2H4C2H4 CH 4 CaO CCl 4 2.3.8 Molekül oluşumunun Lewis yapısıyla gösterilmesi (Etkinlik)

18 Sayı eki+ Element adı + Sayı eki+ II.Elementin iyon adı +ür eki Ö RNEK: NO:Azot MonoksitN 2 O:Di Azot Monoksit NO 2 : Azot Di OksitN 2 O 4 : Di Azot Tetra Oksit N 2 O 5 : Di Azot Penta OksitOF 2 : Oksijen Di Flor ü r SF 6 : K ü k ü rt Hekza Flor ü rClF 7 : Klor Hepta Flor ü r 1: Mono 2:Di 3:Tiri 4:Tetra5:Penta 6:Hekza 7:Hepta 8:Okta 9: Nona 10:Deka 2.3.9 Ametal ametal bileşiklerinin isimlendirilmesi

19 Karbon monoksitAzot monoksit Azot dioksitDiazot monoksit Azot monoksitDiazot trioksit Fosfor diklorürFosfor triklorür Azot triklorürAzot hekzaflorür Karbon tetrahidrürKarbon monoksit Karbon tetrhidrürKükürt trioksit Kükürt dioksitKükürthekzaflorür İyot triflorürİyot heptaflorür 2.3.9 Ametal ametal bileşiklerinin isimlendirilmesi

20 Kovalent bağlı bileşiklerin erime kaynanama noktaları genellikle düşüktür. Bununla beraber bazı kovalent yapılı maddeler oda şartlarında katı halde bulunurlar. Bu tür katılara “Kovalent Örgülü Katılar” denir. Periyodik tabloda 4A grubu elementleri ağ örgülü katıları oluştururlar. Ağ örgülü katılarda çok sayıda atom zincirleme kovalent bağ oluştururlar. Bu sebeple erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. NOT:Bir atomun uzayda farklı dizilişlerine Allotropi, bu tür maddelere de Allotrop Maddeler denir. Allotrop maddelerin bağ yapısındaki farklılıktan dolayı fiziksel özellikleri farklıdır. Kimyasal özellikleri ise genellikle aynıdır. Örnek; Elmas-Grafit gibi. (Karbon atomlarının belli bir geometrik yapısı yoksa, Amorf Karbon diye isimlendirilir), Oksijen-Ozon, Beyaz fosfor- Kırmızı fosfor, Rombik kükürt-Monuklin kükürt 2.3.10 Kovalent Ö rg ü l ü Katılar Ağ ö rg ü l ü katılara en g ü zel ö rnek, elmas ve grafittir.

21 2.3.11 Polarlık ve Moleküller Arası Etkileşim ( Kovalent Bağlarda Polarlık ELEKKTRONEGATİFLİK : Bir atomun bağlayıcı elektron çiftini çekme kabiliyetine denir. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe A metallerin elektro negatiflikleri artar. (N < O < F) (P < S < Cl) Aynı periyotta yukarı doğru gidildikçe a metallerin elektro negatifliği artar. Bu durum tabloda da gösterilmiştir. (P < N) (S < O) (I < Br < Cl < F) Elektro negatifliği ip çeken farklı insanlar olarak düşüne biliriz. Ancak burada galip baştan bellidir. Çünkü bu yarışmalar fazla ölçülmüş ve galipler ilan edilmiştir. Buna göre elektronu an çok çekebilen atom FLOR, ardından OKSİJEN… şeklinde dir. Ametallerin elektronegatiflik sırasını: ( F > O > Cl > N > Br > S > C > I > P ) şeklinde düzenlemek mümkündür.


"2.1.1 Değerlik elektron sayısı ve Lewis Yapısı Bir atomun son katmanındaki toplam elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Değrlik elektronların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları