Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kalite güvencesi: Yüksek kaliteli MTE'nin desteklenmesi - AB perspektifi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kalite güvencesi: Yüksek kaliteli MTE'nin desteklenmesi - AB perspektifi."— Sunum transkripti:

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kalite güvencesi: Yüksek kaliteli MTE'nin desteklenmesi - AB perspektifi Sean Feerick Müdür EQAVET Sekreterliği

2 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Özellikle hassas ya da dezavantajlı gruplardan gelen gençler, eğitimlerini veya çalışmayı bırakıp, uzun süreli işsizlik ve hareketsizliğe neden oluyorlar. Okuldan işe geçiş sürecinde zorlanıyorlar. Yüksek işsizlik oranları, becerilerin geliştirilmesi ve coğrafi uyumsuzluklar Bağlam

3 2008 ve 2012 yılları arasında:  AB'de genç işsizlik oranı, yetişkin işsizlik oranının (2012'de %22.7) iki katından daha yüksektir.  Gençler arasındaki uzun süreli işsizlik oranı yetişkinlerle kıyaslandığında daha yüksektir. (Bu oran yetişkinlerde %1.8'lik artış ile %4.3'e çıkarken, gençlerde %3.7'lik artış göstermiş ve genç iş gücünün %7.3‘ne denk gelmiştir).  İşsiz bir gencin iş bulma şansı azdır. (15-24 yaş arası gençlerin yalnızca %29.7'si iş bulurken, 2010 yılında işsiz olan gençler 2011 yılında iş bulmuş ve bu yıllarda yaklaşık %10'luk bir düşüş yaşanmıştır.) AB'de genç işsizliği

4  1- Avrupalıların dörtte biri, BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kullanmak üzere gerekli olan dijital becerilerden yoksundur.  İspanya, İtalya, Kıbrıs, Polonya ve Slovakya'da her beş kişiden birinin bilgisayar deneyiminden ve ankete katılanların %25'inin temel BİT becerilerinden yoksun olduğu görülmüştür.  Beceriler anlamında kuşak farkı öne çıkmakta ve bu da ilerleyen zamana karşın becerilerin korunması için HBÖ (Hayat Boyu Öğrenme) politikalarının kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.  Aynı alanda edinilen yüksek öğrenim diploması, farklı ülkelerde aynı beceri düzeyinin sağlanacağının garantisi değildir.  Hollanda ve Finlandiya'da üst orta öğretimdeki mevcut okuryazar sayısının, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs ve Birleşik Krallık'ın yüksek öğrenim mezunlarının sayısına yakın veya bundan daha fazla olduğu belirlenmiştir. AB'de Yetişkinlerin Becerileri - PIAAC (Uluslararası Yetişkin Becerileri Değerlendirme Programı) raporu

5  Teminat, Üye Devletlerin 25 yaşına kadar olan bütün gençlere kaliteli iş, sürekli eğitim, örgün eğitimi bıraktıktan veya işsiz kaldıktan sonraki 4 ay içerisinde çıraklık eğitimi veya staj imkanı sunmasını hedefler.  Üye Devletlerin acilen gerçekleştirmesi gereken en önemli yapısal reformlardan biri genç işsizliğini ele almak ve okuldan işe geçiş sürecini iyileştirmektir.  Eğitimden işe geçişi kolaylaştırmak için Avrupa Çıraklık Birliği ve Staj Kalite Çerçevesi: öğrencilerin büyük bölümünün kaliteli stajlar yaptığı veya IVET'in (İstihdam öncesi Mesleki ve Teknik Eğitim) bir parçası olarak işe yerleştiği ülkelerde veya iyi yapılandırılmış çıraklık sistemlerine sahip ülkelerde genç işsizlik oranı düşüktür. AB düzeyinde, politikalara alınan yanıtlar - AB 2020 Gençliğe yatırım: Gençlik Teminatı & AB Çıraklık Birliği

6 - Gündem, 101 eylem ve 7 aşamadan oluşur. - AB ekonomisinin yeniden başlatılmasına yardımcı olmak - Avrupa vatandaşları ve işletmelerinin dijital teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı hedefler. Dijital gündem

7  Cazip ve kapsayıcı MTE  Yüksek kaliteli istihdam öncesi MTE  İstihdam öncesi MTE‘nin tamamında iş tabanlı eğitim  Erişilebilir ve kariyer odaklı sürekli MTE  Gelişmiş geçirgenlik  Avrupa eğitim ve öğretim alanı  Artan hareketlilik  Daha iyi rehberlik ve danışmanlık hizmeti Eğitimin Gözden Geçirilmesi

8 Zorluklar: Öğretmenlerin sayısal becerileri; Eğitim kurumlarının altyapısı - yetersiz BİT gelişimi; Genellikle Avrupa dışında geliştirilen sayısal içerik Fırsatlar: Eğitime erişimin artırılması; Öğrenciler ve kurumlar için düşük maliyetler; Yeniliklerin artırılması Erasmus+ ve Horizon 2020: Araçların, ortakların ve öğretmenlerin hazırlanmasına yönelik mali destek Eğitim ve Erasmus+'un Başlatılması

9 Kopenhag Süreci, 2002 AB şeffaflık araçları EQFEuropass EQAVETECVET

10 Hedefler Şeffaflık ve hareketliliği arttırmak HBÖ bağlamında geçirgenliği teşvik etmek MTE’yi daha cazip hale getirmek Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap veren yüksek kaliteli MTE’nin geliştirilmesine destek olmak

11 Brüj Tebliği, Kopenhag sürecininin izlenmesi MTE’nin sürdürülebilirliğ ini ve üstünlüğünü sağlamak (yüksek kaliteli istihdam öncesi MTE ve erişilebilir ve kariyer odaklı sürekli MTE) Öğrenme Çıktıları’na odaklanma, yaygın/informal eğitimin geçerliliğinin desteklenmesi Öğretmenlerin, eğitimcilerin ve diğer MEÖ personelinin kalitesine odaklanma AB MTE alanı

12  Mesleki Eğitimde Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi‘nin oluşturulmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tavsiye Kararı - Haziran 2009 EQAVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi)

13  Kapsayıcılık ve okul bırakma oranlarının düşürülmesi  Risk altındaki gruplara odaklanma  Kaliteli iş tabanlı öğrenme  İyi hazırlanmış öğretmenler  Çalışmaya ve yüksek öğrenime etkin geçiş  Ulusal ve yerel ihtiyaçları yansıtan yeterlilikler  Yetişkinlere yönelik esnek seçenekler  Ön öğrenimin tanınması  Yeterli temel akademik beceriler  İşgücü piyasası çıktılarına ilişkin veriler  Projeye bağlı sosyal ortaklar ve şirketler - MEÖ'nin uygunluğunu sağlamak Kalite Güvencenin MTE'deki rolü ve EQAVET Tavsiye Kararı

14  Daha iyi bir MTE’yi teşvik etmek için hazırlanmıştır.  Üye Ülke yetkililerine yardım etmek ve MTEsistemlerini teşvik etmek ve bunların gelişimini izlemek için bir referans araçtır.  Kalite Güvenceyi, özellikle eğitimin etkinliğini geliştirerek, eğitim sistemlerini modernleştirmeye yönelik sistematik bir yaklaşım olarak kullanır.  Üye Ülkelere, bu aracı gönüllü olarak geliştirmeleri/kullanmaları çağrısı yapılır.  Çerçevenin ana kullanıcıları, ulusal/bölgesel yetkililer, MTE sağlayıcıları, MTE kalitesinin sağlanmasından ve geliştirilmesinden sorumlu olan kamu kurumları/özel kuruluşlardır.  EQF (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) ve ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi) çalışmasını tamamlar niteliktedir. EQAVET Çerçevesi

15 Referans Çerçevesi kalite güvence kültürünün geliştirilmesi, kalite güvence yaklaşımlarının oluşturulması ve iyileştirilmesi Temel unsurlar PLANLAMA: açık, uygun ve ölçülebilir amaçlar ve hedefler belirlemek UYGULAMA: amaçlara ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak için prosedürler oluşturmak ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME: ölçme amacıyla veriler toplayıp, bunları işleyerek, kazanımların değerlendirilmesi için mekanizmalar tasarlamak GERİ BİLDİRİM ve DEĞİŞİM PROSEDÜRLERİ: kilit paydaşlarla görüştükten sonra hedefe ulaşmak için faaliyetler geliştirmek Kalite göstergeleri 1.Kalite güvence sistemlerinin MTE sağlayıcılarına uygunluğu 2.Öğretmen ve eğitimcilerin eğitimlerine yönelik yatırım 3.MTE programlarına katılım oranı 4.MTE programlarını tamamlama oranı 5.MTE programlarına yerleştirme oranı 6.İşyerinde edinilen becerilerin kullanımı 7.İşsizlik oranı 8.Hassas grupların yaygınlığı 9.İşgücü piyasasındaki eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek mekanizma 10.MTE'ye daha iyi erişim sağlanmasını teşvik etmek için kullanılan planlar

16 Kalite döngüsünün her aşaması için sistem ve sağlayıcı düzeyinde gösterge tanımlayıcılar Gösterge tanımlayıcılara ilişkin bilgileri EQAVET internet sitesinde bulabilirsiniz (http://www.eqavet.eu/qa/tns/building-your-system/planning/descriptors-list.aspx). EQAVET gösterge tanımlayıcılar, kalite güvence kültürünün geliştirilmesi si

17 Kalite Döngüsünün 4 aşaması; KG yaklaşımınızı oluşturma ve izleme

18 KG yaklaşımınızı oluşturma - EQAVET gösterge tanımlayıcıları & temel yapı taşları

19 KG yaklaşımınızı izleme - EQAVET gösterge tanımlayıcıları; değerlendirme & inceleme

20 www.eqavet.eu


"Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kalite güvencesi: Yüksek kaliteli MTE'nin desteklenmesi - AB perspektifi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları