Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y URTDI Ş I B URS O LANAKLARI.  BÖLÜM I : E ğ itim Bursları  BÖLÜM II: Ara ş tırma Bursları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y URTDI Ş I B URS O LANAKLARI.  BÖLÜM I : E ğ itim Bursları  BÖLÜM II: Ara ş tırma Bursları."— Sunum transkripti:

1 Y URTDI Ş I B URS O LANAKLARI

2  BÖLÜM I : E ğ itim Bursları  BÖLÜM II: Ara ş tırma Bursları

3 BÖLÜM I : E ğ itim Bursları  Jean Monnet Bursları (AB)  Erasmus Ö ğ renci De ğ i ş imi Bursları (AB)  TEV Bursları (AB)  British Council Chevening Bursları ( İ ngiltere)  Deniza ş ırı Ö ğ renci Bursları ( İ ngiltere)  Alman Akademik De ğ i ş im Servisi Bursları – DAAD (Almanya)  Fransa BE Master ve Mühendislik Ö ğ renimi Bursları (Fransa)  Fransa BE Ortak Doktora Bursları (Fransa)  Alexander S. Onassis Vakfı E ğ itim Bursları (Yunanistan)  Fullbright Ö ğ renim Bursları (ABD)  İ kili Kültür Anla ş maları Çerçevesinde Verilen Ö ğ renim Bursları

4 Jean Monnet Bursları (AB) Avrupa Birli ğ i ile Türk Hükümeti’nin ortakla ş a verdi ğ i burslardır. Program resmi, kamu ve özel sektör ile üniversitelerin katılımını te ş vik etmektedir.  Alanlar: - - Ortak Tarım Politikası- Bölgesel ve Dı ş Politika - Ekonomi ve Para Birli ğ i- Adalet ve İ çi ş leri - Devlet Rekabeti ve Yardımlar- Mali Denetim - Endüstri, Toplum ve İ stihdam Politikası- Ki ş i, Sermaye, Mal ve Hizmetlerin Dola ş ımı - KOB İ ’ler   Kapsam: - - 700-1100 € aylık ödenti- Çalı ş ma ziyaretleri - Gidi ş -dönü ş yol ücreti- E ğ itim için gerekli olan kitaplar - Tez hazırlama ve basımı   Ko ş ullar: - 40 ya ş ından küçük olmak- En az 2.50/4.00 veya 63/100 not ortalamasına sahip olmak - İ yi derecede İ ngilizce biliyor olmak- Bir kuruma ba ğ lı adaylar için kurumdan yazılı onay almak - İ ki dereceli sınav sisteminde ba ş arılı olmak  Son Ba ş vuru Tarihi : Eylül  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.jeanmonnet.org.tr http://www.jeanmonnet.org.tr

5 Erasmus Ö ğ renci De ğ i ş imi Bursları (AB) Hedef kitlesi lisans ö ğ rencileridir. 3-12 ay süre ile verilir.   Kapsam: - 3 - 300-400 € aylık ödenti - Kayıt ücretleri   Ko ş ullar: - De ğ i ş imin gerçekle ş ece ğ i iki ülke arasında anla ş ma yapılmalıdır. - Anla ş ma taraflarından biri AB üyesi olmalıdır.  Son Ba ş vuru Tarihi: Mart  Detaylı Bilgi İ çin: http://issa.metu.edu.trhttp://issa.metu.edu.tr http://ua.gov.tr

6 TEV Bursları (AB) İ ngiliz Hükümeti ile ortak yürütülen Mastera yönelik bir burs programıdır. Bursiyerler e ğ itimlerini tamamlayıp geri döndüklerinde kendilerine ödenen mebla ğ ı geri ödemekle yükümlüdür.  Alanlar: - - Elektrik Elektronik Mühendisli ğ i- Endüstri Mühendisli ğ i - Bilgisayar Mühendisli ğ i- Çevre Mühendisli ğ i - Moleküler Biyoloji ve Genetik- Ş ehir ve Bölge Planlama - Uluslararası İ li ş kiler   Ko ş ullar: - T.C. Vatanda ş ı olmak ve 30 ya ş ından küçük olmak - En az 3.00/4.00 veya 75/100 not ortalamasına sahip olmak - Master programının gerektirdi ğ i yabancı dili ö ğ renimini sürdürebilecek düzeyde biliyor - Bu ö ğ renimi ailenin gelir ve imkanlarıyla yapamayacak durumda olmak  Son Ba ş vuru Tarihi: Kasım  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.tev.org.trhttp://www.tev.org.tr

7 British Council Chevening Bursları ( İ ngiltere) En az iki yıl i ş deneyimi gereklidir.  Alanlar: - - Avrupa Çalı ş maları- Ekonomi ve Avrupa Entegrasyonu - Gazetecilik ve Medya Çalı ş maları- Avrupa ve Uluslararası Hukuk - İ nsan Hakları- Çevre Çalı ş maları - Be ş eri Bilimler- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İ li ş kiler  Son Ba ş vuru Tarihi: Eylül  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.britishcouncil.org.trhttp://www.britishcouncil.org.tr

8 Deniza ş ırı Ö ğ renci Bursları ( İ ngiltere) Bir İ ngiliz üniversitene lisansüstü çalı ş ma yapmak üzere kabul edilmi ş olan (deniza ş ırı – AB üyesi olmayan ülkelerden) ö ğ rencilere yöneliktir. 12 ay süre ile verilir. Ö ğ rencinin ba ş arı durumu göz önüne alınarak 3 yıla kadar uzatılabilir.   Kapsam: - Deniza ş ırı ülke üniversite kayıt ücreti ile AB üyesi ülke kayıt ücreti arasındaki farkı kar ş ılar.   Ko ş ullar: - Bir üniversitenin lisansüstü programına kabul edilmi ş olmak gerekir. - Ba ş vurular, kabul edilen üniversiteye yapılır ve bu üniversite eliyle Burs Komisyonu’na iletilir.  Son Ba ş vuru Tarihi: Ş ubat  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.universitiesuk.ac.uk/ord/http://www.universitiesuk.ac.uk/ord/

9 Alman Akademik De ğ i ş im Servisi Bursları DAAD (Almanya) Lisans, yüksek lisans ve doktora ö ğ rencilerini kapsar.  Alanlar: - - Tarım ve Ekoloji- Ekonomi ve Kamu Yönetimi - Mimarlık ve İ n ş aat- Be ş eri Bilimler - Sanat ve Sanat Çalı ş maları- Hukuk - Biyo Bilimler- Dil Bilimleri - Tıp/Halk Sa ğ lı ğ ı- Do ğ a Bilimleri - Mühendislik Bilimleri- Sosyal Bilimler - Jeobilimler- Sosyal Bilimler - Matematik/Bilgisayar Mühendisli ğ i- Spor Bilimleri İ lgili web sayfasındaki burslar üç kritere göre belirlenir: - Çalı ş ılmak istenen konu - Vatanda ş ı olunan ülke - Çalı ş manın statüsü (lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası)  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.daad.de/deutschland/en/2.4.2.htmlhttp://www.daad.de/deutschland/en/2.4.2.html

10 Fransa BE Master ve Mühendislik Ö ğ renimi Bursları (Fransa) Master veya uluslararası mühendislik diploması sahibi olmak için verilen burslardır.   Kapsam: - - Ya ş am giderleri - Sosyal sigorta - Kayıt ücretleri   Ko ş ullar: - 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak - En az 2.50/4.00 veya 63/100 not ortalamasına sahip olmak - 30 ya ş ından küçük olmak - Dersleri izleyebilecek düzeyde Fransızca biliyor olmak  Son Ba ş vuru Tarihi: Ş ubat  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.ambafrance-tr.orghttp://www.ambafrance-tr.org

11 Alexander S. Onassis Vakfı E ğ itim Bursları (Yunanistan) Yüksek lisans ve doktora ö ğ rencilerine yöneliktir.  Alanlar: - - Be ş eri Bilimler- Ekonomi - Siyasal Bilimler- Mimarlık - Hukuk- Güzel Sanatlar   Kapsam: - - Burs, ba ş vuru amacı do ğ rultusunda de ğ i ş mekle birlikte 5 aydan 10 aya kadar bir süre için verilmektedir.  Son Ba ş vuru Tarihi: Ocak  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.onassis.gr/english/scholarshttp://www.onassis.gr/english/scholars

12 Fullbright Ö ğ renim Bursları (ABD) Burslar klinik tıp dalları dı ş ında tüm alanlara açıktır. İş letme (MBA) dalında ba ş vuru yapan adayların en az 1 yıllık i ş tecrübesi olması gerekmektedir.   Ko ş ullar: - 30 ya ş ından küçük olmak - Lisans e ğ itimini tamamlamı ş olmak - En az 3.00/4.00 veya 75/100 not ortalamasına sahip olmak  Son Ba ş vuru Tarihi: Temmuz  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.fullbright.org.trhttp://www.fullbright.org.tr

13 İ kili Kültür Anla ş maları Çerçevesinde Verilen Ö ğ renim Bursları 47 ülke ile imzalanan Kültürel De ğ i ş im Programı çerçevesinde yabancı hükümetlerce - 36 adet lisansüstü bursu, - 11 adet lisans bursu, - 97 adet dil bursu verilmektedir. Her yıl üniversitelere ve ilgili kurumlara duyurulmakta ve seçimler Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı’nca olu ş turulan Karma Burs Komisyonları tarafından yapılmaktadır. Duyurular Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı internet sitesinde yayınlanmaktadır.  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.meb.gov.trhttp://www.meb.gov.tr

14 BÖLÜM II : Ara ş tırma Bursları  Jean Monnet Ara ş tırma Bursları (AB)  Erasmus Ö ğ retim Elemanı De ğ i ş imi Bursları (AB)  HPC-Europa Bursları (AB)  British Council Ortaklık Programı Bursları ( İ ngiltere)  Alman Akademik De ğ i ş im Servisi Bursları – DAAD (Almanya)  Alexander von Humboldt Vakfı Ara ş tırma Bursları (Almanya)  Fransa BE Doktora Sonrası Ara ş tırma Bursları (Fransa)  Fransa BE Üniversitelerarası İş birli ğ i Ara ş tırma Bursları (Fransa)  Alexander S. Onassis Vakfı Ara ş tırma Bursları (Yunanistan)  Fullbright Doktora Sonrası Ara ş tırma Bursları (ABD)  İ kili Kültür Anla ş maları Çerçevesinde Verilen Hükümet Bursları

15 Jean Monnet Ara ş tırma Bursları (AB) Avrupa Birli ğ i ile Türk Hükümeti’nin ortakla ş a verdi ğ i burslardır. Program resmi, kamu ve özel sektör ile üniversitelerin katılımını te ş vik etmektedir.  Alanlar: - - Ortak Tarım Politikası- Bölgesel ve Dı ş Politika - Ekonomi ve Para Birli ğ i- Adalet ve İ çi ş leri - Devlet Rekabeti ve Yardımlar- Mali Denetim - Endüstri, Toplum ve İ stihdam Politikası- KOB İ ’ler - Ki ş i, Sermaye, Mal ve Hizmetlerin Dola ş ımı   Kapsam: - - 700-1100 € aylık ödenti- Çalı ş ma ziyaretleri - Gidi ş -dönü ş yol ücreti- E ğ itim için gerekli olan kitaplar - Tez hazırlama ve basımı   Ko ş ullar: - 40 ya ş ından küçük olmak- En az 2.50/4.00 veya 63/100 not ortalamasına sahip olmak - İ yi derecede İ ngilizce biliyor olmak- Bir kuruma ba ğ lı adaylar için kurumdan yazılı onay almak - İ ki dereceli sınav sisteminde ba ş arılı olmak  Son Ba ş vuru Tarihi: Eylül  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.jeanmonnet.org.trhttp://www.jeanmonnet.org.tr

16 HPC-Europa Bursları AB üye ve aday ülkelerde ara ş tırma yapacak bilim adamlarına yöneliktir. İ talya, İ spanya, İ ngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya’daki ara ş tırma gruplarıyla i ş birli ğ ini öngörür. Yüksek performanslı bilgisayar kullanımına ihtiyaç duyan ara ş tırmacılar yararlanabilir.   Kapsam: - - Yüksek performanslı bilgisayar kullanımına eri ş im - Teknik destek ve danı ş ma hizmeti - Bilimsel i ş birli ğ i - Yol ve ya ş am giderleri - Lojistik ve idari destek  Son Ba ş vuru Tarihi: Mayıs/A ğ ustos/Kasım  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.hpc-europa.org/ta.htmlhttp://www.hpc-europa.org/ta.html

17 British Council Ortaklık Programı Bursları ( İ ngiltere) İ ngiliz Hükümeti’nin British Council aracılı ğ ı ile verdi ğ i burslardır. - Avrupa Birli ğ i 6.ÇP Öncelikli Alanları üzerinde yo ğ unla ş ır. - Kalıcı i ş birliklerini hedefler. - Maksimum destek süresi 2 yıldır. - Doktora çalı ş maları, araç-gereç alımı, konferans vs. harcamaları desteklemez.   Ko ş ullar: - Konu 6. ÇP Öncelikli Alanlarıyla uyumu - Kurum saygınlı ğ ı - Süreklilik/uzun süreli i ş birli ğ i - Proje önerisinin tutarlılı ğ ı - Projenin Türkiye, İ ngiltere ve British Council öncelikleri ile uyumu  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.britishcouncil.org.trhttp://www.britishcouncil.org.tr

18 Alman Akademik De ğ i ş im Servisi Bursları – DAAD (Almanya) Her alandan ara ş tırmacılara açıktır.  Alanlar: - - Tarım ve Ekoloji- Ekonomi ve Kamu Yönetimi - Mimarlık ve İ n ş aat- Be ş eri Bilimler - Sanat ve Sanat Çalı ş maları- Hukuk - Biyo Bilimler- Dil Bilimleri - Tıp/Halk Sa ğ lı ğ ı- Do ğ a Bilimleri - Mühendislik Bilimleri- Sosyal Bilimler - Jeobilimler- Sosyal Bilimler - Matematik/Bilgisayar Mühendisli ğ i- Spor Bilimleri İ lgili web sayfasındaki burslar üç kritere göre belirlenir: - Çalı ş ılmak istenen konu - Vatanda ş ı olunan ülke - Çalı ş manın statüsü (lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası)   Ko ş ullar: - Doktorasını tamamlamı ş olmak - Bir kuruma ba ğ lı olarak çalı ş ıyor olmak  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.daad.de/deutschland/en/2.4.2.htmlhttp://www.daad.de/deutschland/en/2.4.2.html

19 Alexander von Humboldt Vakfı Ara ş tırma Bursları (Almanya) Tüm disiplinlerden ara ş tırmacılara yöneliktir. 6-12 aydan 24 aya kadar bir süre için ba ş vurulabilir.   Kapsam: - Yabancı dil ö ğ renim kursu ücretleri - Gidi ş -dönü ş yol ücreti - E ş ve çocuklar için ödenek   Ko ş ullar: - 40 ya ş ından küçük olmak - Doktorasını tamamlamı ş olmak - Uluslararası dergilerde makale(ler) yayınlamı ş olmak - Almanya’da ara ş tırma projesine destek olacak danı ş manın onayını almı ş olmak - İ yi derecede İ ngilizce ve/veya Almanca bilgisine sahip olmak  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.humboldt-foundation.de/en/http://www.humboldt-foundation.de/en/

20 Fransa BE Doktora Sonrası Ara ş tırma Bursları (Fransa) Burslar doktora derecesine sahip olan ara ş tırmacılara yöneliktir. Yüksek Kürsüler ve Uluslararası Blaise PASCAL Kürsüleri olmak üzere iki tiptir.  Yüksek Kürsüler: - Ara ş tırmacı ve üst düzey ara ş tırmacı ö ğ retim üyelerinin kabul edildi ğ i - 3 yıl veya daha uzun süreli programdır.  Uluslararası Blaise PASCAL Kürsüleri: - - 2 yıla yayılabilen 12 aylık ara ş tırma burslarıdır.  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.recherce.gouv.fr/fns/index.htmhttp://www.recherce.gouv.fr/fns/index.htm http://chaires-blaise-pascal.org

21 Fransa BE Üniversitelerarası İş birli ğ i Ara ş tırma Bursları (Fransa) Fransız ve Türk üniversiteleri arasındaki ili ş kileri geli ş tirmeyi ve iki ülke arasında geni ş bir i ş birli ğ i a ğ ı kurmayı amaçlar. - Bilimsel de ğ i ş im ve ortak ara ş tırma projelerinin geli ş tirilmesi - Avrupa bilimsel ara ş tırma ve teknolojik geli ş im programlarına katılım hazırlı ğ ı - Doktora ö ğ rencileri ve ara ş tırmacıların ortak e ğ itimini hedefler.   Kapsam: - Fransız ö ğ retim üyesi, ara ş tırmacı ve uzmanların kısa süreli Türkiye’de görevlendirilmesi (5-20 gün) - Türk ö ğ retim üyesi, ara ş tırmacı ve uzmanların Fransa’yı kısa süreli ziyaretleri (5-20 gün) - Türk ö ğ retim üyesi, ara ş tırmacı ve bilim adamları için Fransa’da orta uzunlukta burslar (1-4 ay)  Son Ba ş vuru Tarihi: Ekim  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.ambafrance-tr.orghttp://www.ambafrance-tr.org

22 Alexander S. Onassis Vakfı Ara ş tırma Bursları (Yunanistan) Doktora derecesine sahip olan üniversite çalı ş anları, doktora sonrası ara ş tırma yapmak isteyenlere yöneliktir.  Alanlar: - Be ş eri Bilimler- Ekonomi - Siyasal Bilimler- Mimarlık - Hukuk- Güzel Sanatlar   Kapsam: - - Ba ş vuru amacı do ğ rultusunda de ğ i ş mekle beraber 1 aydan 10 aya kadar bir süre için verilmektedir.  Son Ba ş vuru Tarihi: Ocak  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.onassis.gr/english/scholarshttp://www.onassis.gr/english/scholars

23 Fullbright Doktora Sonrası Ara ş tırma Bursları (ABD) Tıp alanları dı ş ında her alana açıktır.   Kapsam: - Geçim ve ara ş tırma masrafları kar ş ılanır. - Verildikleri yıl için geçerlidir, ertelenemez. - Süresi en az 6 aydır. - Kar ş ılıksızdır.   Ko ş ullar: - 3 yıllık doktora derecesine sahip olmak - İ yi derecede İ ngilizce bilmek - Ara ş tırma projesine ba ş lamı ş ve Türkiye’de yapılabilir kısmını bitirmi ş olmak - Doktorasını ABD’de yapanlar için en az 5 yıl önce Türkiye’ye dönmü ş olmak - Ara ş tırma için 6 ay veya daha uzun süre ABD’de bulunlar için en az 3 yıl önce kesin dönü ş yapmı ş olmak  Son Ba ş vuru Tarihi: Temmuz  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.fullbright.org.tr/Arastirma.htmlhttp://www.fullbright.org.tr/Arastirma.html

24 İ kili Kültür Anla ş maları Çerçevesinde Verilen Hükümet Bursları 47 ülke ile imzalanan Kültürel De ğ i ş im Programı çerçevesinde yabancı hükümetlerce - 152 adet ara ş tırma bursu verilmektedir. Her yıl üniversitelere ve ilgili kurumlara duyurulmakta ve seçimler Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı’nca olu ş turulan Karma Burs Komisyonları tarafından yapılmaktadır. Duyurular Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı internet sitesinde yayınlanmaktadır.  Detaylı Bilgi İ çin: http://www.meb.gov.trhttp://www.meb.gov.tr

25 T E Ş EKKÜRLER Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi - Avrupa Birli ğ i Ofisi Tel: 0 312 210 3834 Fax: 0 312 210 1348 e-mail: euoffice@metu.edu.tr


"Y URTDI Ş I B URS O LANAKLARI.  BÖLÜM I : E ğ itim Bursları  BÖLÜM II: Ara ş tırma Bursları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları